Aneks do Umowy sprzedaży energii elektrycznej nr

March 20, 2018 | Author: Anonymous | Category: Nauki społeczne, Prawo, Umowa
Share Embed


Short Description

Download Aneks do Umowy sprzedaży energii elektrycznej nr...

Description

www.energiadlafirm.pl

Aneks do Umowy sprzedaży energii elektrycznej nr _______________________ z dnia ________________________ zawarty w ____________________, w dniu _________________ roku. pomiędzy: Energia dla firm S. A. z siedzibą w Warszawie, ul.Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536541, NIP 7123205358, REGON 060613440, kapitał zakładowy 6.000.000 zł (opłacony w całości) , reprezentowaną przez ______________________________________________, zwaną dalej Sprzedawcą a ___________________________________________________________________________ przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ___________________________________________________________________________, z siedzibą w _______________________________________________________________, posiadającym numer NIP ______________________, REGON ______________________, występującym przy niniejszej czynności osobiście, zwanym dalej Odbiorcą, łącznie zwanymi dalej Stronami. §1 W dniu ______________________ została zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Odbiorcą Umowa sprzedaży energii elektrycznej oznaczona nr ______________________. Strony postanawiają zmienić Umowę, w zakresie Punktu Poboru Energii, oznaczonego kodem _________________________________________________________________, w ten sposób, że: 1. Deklarowane zużycie energii elektrycznej dla wskazanego w §1 Punktu Poboru Energii w poszczególnych miesiącach będzie wynosiło odpowiednio: Miesiąc

Wyczyść

Deklarowane zużycie w poszczególnych miesiącach

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień RAZEM

Drukuj Zapisz

Energia dla firm S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536541, REGON: 060613440, NIP: 7123205358, Kapitał zakładowy: 6.000.000 zł (opłacony w całości).

Centrum Obsługi Klienta: 801 415 515

www.energiadlafirm.pl

§2 Pozostałe postanowienia Umowy, jej Aneksów oraz załączników pozostają bez zmian. §3 1. Niniejszy Aneks wchodzi w życie z chwilą podpisania go przez obie Strony. 2. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 3. Powyższe zapisy zastępują postanowienia Umowy w wyżej wymienionym zakresie. 4. W zakresie nieuregulowanym Aneksem odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

______________________________ Sprzedawca

______________________________ Odbiorca

Energia dla firm S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536541, REGON: 060613440, NIP: 7123205358, Kapitał zakładowy: 6.000.000 zł (opłacony w całości).

Centrum Obsługi Klienta: 801 415 515

View more...

Comments

Copyright © 2017 DOCUMEN Inc.