Borusiewicz Anna - Wyższa Szkoła Promocji

March 20, 2018 | Author: Anonymous | Category: Biznes, Zarządzanie, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Share Embed


Short Description

Download Borusiewicz Anna - Wyższa Szkoła Promocji...

Description

Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Anna Borusiewicz (album nr 268/M/08)

Organizacja wydarzeń promocyjnych o charakterze „team building”

Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. hab. Adama Grzegorczyka

Warszawa 2010

SPIS TREŚCI Wstęp………………………………………………………………………….......…….3 Rozdział I. Integracja jako zadanie organizacji wydarzeń………….………...…...5 1.1. Misja i tożsamość przedsiębiorstwa…………………………………………....5 1.2. Kultura organizacyjna…………………………………………………………14 1.3. Funkcje integracyjne w przedsiębiorstwie………………………………….....21 1.4. „Team building” jako instrument integracji pracowników……………………38 Rozdział II. Sprawozdanie z projektu badawczego „Organizacja wydarzeń promocyjnych o charakterze team building”……………………………………….56 2.1. Założenia projektu badawczego………………………………………………56 2.2. Cele projektu badawczego…………………………………………………….57 2.3. Sposób powstawania ankiety………………………………………………….59 2.4. Modele pytań………………………………………………………………….60 2.5. Układ kwestionariusza……………………………………….………………..61 2.6. Uzasadnienie sposobu powstawania pytań………………………….………...64 2.7. Opis próby……………………………………………………..………………75 2.8. Przedstawienie wyników pomiarów………………………………….……….78 2.9. Trudności napotkane podczas realizacji projektu badawczego……….……..139 Rozdział III. Wnioski z przeprowadzonych badań…………………..……….…..142 3.1. Cele imprezy……………………………………………………...…………..142 3.2. Organizacja imprezy………………………………………………..………...145 3.3. Uczestnicy imprezy………………………………………………...…………147 3.4. Relacje z mediami…………………………………………………...………..149 3.5. Dokumenty potrzebne do organizacji imprezy……………………..………...150 3.6. Promocja imprezy……………………………………………………..…...…152 3.7. Przebieg imprezy…………………………………………………..……...…..153 Zakończenie……………………………………………………………….…………..156 Bibliografia……………………………..……………………………….…………159 Spis stron internetowych…………………..…………………………….………...161 Spis wykresów…………………………..………………………………….……...162 Załączniki…………………………………………………………………………..164 2

3

WSTĘP Od stuleci problem podnoszenia efektywności w przedsiębiorstwie spędzał sen z powiek milionom zarządców. Naukowcy także głowili się nad tym jak poprawić funkcjonowanie firmy aby mogła ona przynieść jak najlepsze rezultaty. Przez wiele lat powstawało mnóstwo publikacji i nowych teorii dotyczących zarządzania, aż do momentu kiedy dostrzeżono wagę czynnika ludzkiego w organizacji. Jest on obecnie kluczowym zagadnieniem w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i należy uwzględnić jego różnorodność przy planowaniu całokształtu organizacji jakim jest przedsiębiorstwo. Praca ma na celu opisanie procesu stosowanego w celu budowania zespołów pracowniczych w przedsiębiorstwie pod postacią imprezy team buildingowej a także zweryfikowanie hipotez mówiących o wpływie przeprowadzenia takich szkoleń na wzrost efektywności pracowników, ich motywacji jak również poziomu integracji między nimi. Potrzeba zastosowania takiego przedsięwzięcia wynika z chęci umocnienia misji firmy, jej kultury i wyznawanych zasad, co finalnie przekłada się na bardziej sprawne działanie przedsiębiorstwa, a także na stabilność zatrudnienia. Wybrana firma jest nowoczesna jeśli stosuje takie właśnie formy zarządzania oraz motywowania swoich podwładnych, którzy poprzez integrację silniej identyfikują się ze swoją firmą. Wydarzenie takie może więc być narzędziem motywującym pracowników. Organizacja przedsięwzięć typu team building przedstawia firmę, jako dbającą o rozwój i dobre stosunki między pracownikami, jak również pozostawia dobre wrażenie na kontrahentach z zewnątrz. Jest to niezmiernie ważne przy projektowaniu stanowisk i zdefiniowaniu misji firmy. W pracy zostaną opisane wszelkie korzyści a także minusy wynikające z wprowadzenia takich działań do zarządzania w przedsiębiorstwie. Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawione zostaną zagadnienia teoretyczne, związane z tematem. Zagadnienia te przybliżą pojęcie przedsiębiorstwa oraz wszelkich procesów w nim zachodzących oraz istotę imprez team building które pozwolą na realizację celu pracy w pozostałych rozdziałach pracy. W rozdziale drugim zostanie przedstawiony raport badawczy oraz jego wyniki. Raport powstał na potrzeby realizacji projektu „Organizacja wydarzeń promocyjnych”. W oparciu o ten projekt opracowano raport dotyczący eventów o charakterze team building. W związku z tym, rozdział ten zawiera zarówno elementy ogólnego projektu, jak i odrębnego raportu.

4

Rozdział trzeci zawiera wnioski, które zostały wyciągnięte z badania. Dotyczą one podstawowych zasad organizowania i przebiegu wydarzeń mających na celu budowanie zespołu oraz wielu związanych z tym elementów jak np. celów skłaniających do wykorzystania takiego narzędzia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem czy efektów jakie zostały zrealizowane. Materiałami źródłowymi wykorzystanymi do napisania pracy były między innymi wydawnictwa zwarte oraz opracowania naukowe i akademickie dotyczące zarówno zarządzania, psychologii pracy oraz organizacji eventów, jednak podstawę pracy stanowi przeprowadzone badanie i stworzony na jego podstawie raport.

5

View more...

Comments

Copyright © 2017 DOCUMEN Inc.