”Det är inne att tänka själv”

April 12, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download ”Det är inne att tänka själv”...

Description

”Det är inne att tänka själv” Berättelser om och i ett företag

Uppsats för påbyggnadskurs Etnologi Vårterminen 2006 Susanna Molander Handledare: Jonas Engman

Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Bakgrund

3

1.2 Syfte, frågeställningar och utgångspunkter

4

1.3 Metod, material och avgränsningar

6

1.4 Uppsatsens disposition

7

2. Företaget 2.1 Basfakta

8

2.2 En rundvandring

9

3. Att leva med skapelsen 3.1 Ramberättelsen

11

3.2 Vändpunkten

13

3.3 Skapelseberättelsen, stamkunderna och delägarna

15

3.4 Betydelsen av att kunna sitt område

18

3.5 Mammornas betydelse

20

4. Cheap Mondays värld 4.1 Cheap Mondays värld

22

4.2 Dödskallelogotypen och budskapet

23

5. Sedelärande berättelser 5.1 De första åren på flaggskeppet Olofsgatan

26

5.2 Det kallar jag service

27

5.3 Butiksrenoveringen

28

5.4 Paradigmatiska personer

28

5.5 Berättelser om Cheap Mondays värld

29

6. Avslutande diskussion

30

Källor och litteratur

33 2

1. Inledning 1.1 Bakgrund ”Vet ni vad politik och reklam har gemensamt?” undrade Paul Beluga, president Clintons före detta kampanjrådgivare, när han föredrog under en reklamkonferens i Las Vegas som jag deltog i sommaren 2001. ”Jo, berättelsen”, fortsatte han. Enligt Beluga tar de budskap som förmedlas inom reklam och politik ofta formen av en berättelse som innehåller en konflikt, en hjälte och en lösning. Hjälten är nästan alltid politikern eller varumärket i fråga. Berättelsen måste givetvis vara relevant för sina åhörare, men också unik. Om åhörarna hört den framföras av någon annan tidigare upplevs denne som originalet och efterföljaren därmed som dess kopia. Politiker och reklammakare har ofta en mycket kort tid av uppmärksamhet till sitt förfogande och därför måste berättelsernas form kondenseras och levereras så kort och koncist som möjligt. Ibland är de inte längre än en mening, men repeteras likt omkväden så ofta tillfälle ges för att hamra in budskapet. Som exempel på en elegant kondenserad och åtskilligt repeterad berättelse gav Beluga Nya Testamentets Johannes 3:16: ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv” (Bibeln, elektronisk källa). Det är inga nyheter Beluga tar upp; att några av vår tids mest omdiskuterade, bespottade och inflytelserika fenomen såsom politik och reklam, vid sidan av religion, använder berättande för att övertyga. Berättelser är ”analytiska resurser, symboliskt laddade former, med vilka människor beskriver, tolkar och förstår sig själva och sin omvärld” skriver Susanne Nylund Skog (2002:15). Inom företagsekonomin har åtskilligt skrivits om hur företag kan använda berättande för att motivera sina anställda och för att marknadsföra sina produkter; att det istället för att kommunicera lösryckta argument är lättare för företag att samla människor runt berättelser som skapar en sammanhängande och förkroppsligad idé (Eriksson och Gianneschi, 2004: 2134). Och det finns åtskilliga exempel på företag med starka berättelser, däribland våra svenska succéhistorier H&M, IKEA och Tetrapak. Många kan säkert berätta om IKEA-Kamprads väg från ung och ensam försäljare i Älmhult till dagens 90,000 anställda i 44 länder (IKEA, elektronisk källa).

3

Inom etnologin är däremot analyser av företagsberättandet inte så vanliga, trots berättandets centrala plats inom ämnet och trots företagens stora inflytande över människors liv både som anställda och som konsumenter. Den här uppsatsen fokuserar på berättelser som kommer inifrån ett företag; från grundare och medarbetare. Det företag vars berättelser jag analyserar är Cheap Monday, ett relativt nystartat företag med distinkt profil och distinkta berättelser inom modebranschen, mest känt för sina billiga jeans med dödskallelogotyp. 1.2 Syfte, frågeställningar och utgångspunkter Syftet med uppsatsen är att synliggöra mönster i berättelser om och i företaget Cheap Monday med hjälp av analyser av intervjuer med en av företagets grundare och med några medarbetare. Analysen koncentreras till berättelsernas form, innehåll och framförande. Hur ser de enskilda berättelserna ser ut? Vad finns det för likheter och skillnader mellan olika berättelser i företaget? Och hur ser företagets berättelser ut i relation till andra berättelser? För att förstå företagsberättande är det viktigt att förstå vad berättande är och gör. Berättelser är, till skillnad från talspråket, ” vanligen medvetna gestaltningar av verkligheter […] Den som berättar förhåller sig till form och stil, använder stilmedel och skapar form” (Drakos 2005:15-16). Nylund Skog skiljer mellan å ena sidan den levda upplevelsen, å andra sidan erfarenheten som är den reflekterade och kommunicerade tolkning av upplevelsen som förmedlas i berättelsen (2002:15). Berättelser kan förmedlas i vilken typ av medium som helst; ord, musik, dans, bild eller något annat (Drakos 2005:14). Det karaktäristiska i en berättelse är att den sammanlänkar ett tidsförlopp och en händelsekedja. Enligt Labov är alla berättelser uppbyggda av sex grundläggande element; sammanfattning; bakgrund; problem; övervägande; upplösning och återknytning. I sammanfattningen ges en översikt över vad som kommer att berättas. I bakgrunden skapas en miljö för berättelsen. Vi får där information om tid och plats, om relationer mellan personer och om andra omständigheter som är nödvändiga för att förstå det som kommer att berättas. Problemet är det historien byggs upp kring. Handlingen stannar upp i övervägandefasen. Följderna av det som hänt eller kommer att hända bedöms av berättaren eller någon av berättelsens aktörer. I upplösningen berättas utgången av historien och återknytelsefasen signalerar att berättelsen är slut och att man som lyssnare nu återförs till den verklighet man befann sig i före det att berättelsen påbörjades (Palmenfelt 2000:40-41). Labovs berättelsestruktur hjälper mig att tränga in i berättelserna, men jag har av 4

utrymmesskäl valt att inte redovisa de enskilda berättelsernas struktur i uppsatsen, utan istället de analysresultat som möjliggjorts med hjälp av Labov. Ytterligare dimensioner tillförs genom att koppla ihop Labovs berättelsestruktur med Youngs multipla verkligheter. Enligt Young sker berättandet på tre olika verklighetsnivåer; the conversational realm, som är den värld där samtalet som utlöser berättelsen sker; the story realm, som är den värld där framställningen av berättelsen sker, däribland inledningen, eventuella utvikningar, kommentar och summeringar och slutligen the taleworld som avser den berättade händelsens värld. Meningsskapandet sker, enligt Young, i skärningspunkten mellan dessa tre verklighetsnivåer (Drakos 2000:80). För mig handlar det om att analysera berättelser i ljuset av interaktionen mellan berättare och publik, mellan forskare och informant, den fysiska omgivning i vilken berättandet sker, det medium som används och andra faktorer i sammanhanget som kan ha betydelse för framförandet. Som jag nämnde tidigare, saknas analyser av företagsberättande inom etnologin. Det finns däremot exempel på forskare som intresserar sig för företagande, däribland Mats Lindqvist med bland annat Herrar i näringslivet: om kapitalistisk kultur och mentalitet (1996) som är en samling essäer kring ”den ekonomiska elitens kultur” och Lars Kaijser som i Lanthandlare. En etnologisk undersökning av ekonomisk verksamhet från 1999 diskuterar lanthandlarens uppfattningar om detaljhandel och ekonomisk verksamhet, landsbygdsliv och det moderna samhällets organisation. Inom ämnet socialantropologi finns exempelvis Christina Garsten som bland annat gjort en analys av Apples organisation genom att beskriva den kulturella dynamiken i relationerna mellan Sillicon Valley, Paris och Stockholm (Apple World. Core and Periphery in a Transnational Organizational Culture,1994). Företagens centrala roll i det kapitalistiska samhällssystemet pekar på vikten av att förstå företagsberättande. Samhällsmedlemmarna agerar både som arbetstagare och konsumenter i relation till företagen. Rollen som konsument har blivit allt viktigare (Bauman 1998:40), men är inte helt bekymmersfri. Konsumtion handlar om symbolkonsumtion och för att förstå symbolernas ständigt skiftande innebörd behöver konsumenterna hjälp av experter, så kallade kulturförmedlare. De kan vara formgivare, journalister och reklammakare, men också terapeuter och agerar både som producenter/distributörer och som konsumenter/publik. (Featherstone 1994). Jag är intresserad av att se vad berättelserna säger om Cheap Mondays roll i detta. 5

1.3 Metod, material och avgränsningar Via kontakter fick jag möjlighet att etablera en relation med modeföretaget Weekday Brands AB, som jag i likhet med grundare och medarbetare fortsättningsvis kallar Cheap Monday. Uppsatsen baseras på intervjuer internt i företaget; sju enskilda och en i grupp, och informanterna benämns med sina riktiga förnamn. Det finns åtskilliga personer i företaget som upprätthåller fenomenet Cheap Monday, men under mina artikelgranskningar och intervjuer kunde jag ändå utskilja två personer som framtonar som Cheap Mondays portalfigurer och huvudsakliga berättare, nämligen min primära kontakt, grundaren Örjan och den grafiske formgivaren Björn. Det är intervjuerna med dessa två som står i uppsatsens förgrund. Jag vill låta ett flertal röster berätta om ett och samma fenomen för att ge berättandet fler dimensioner (jfr. Drakos 2005). Därför gjordes även intervjuer med anställda i butiken på Götgatan, dit Örjan hänvisade mig när jag bad att få intervjua medarbetare. De berättelser jag som framfördes under medarbetarintervjuerna belyser i sin tur ytterligare Örjan och Björns berättelser. De medarbetare som intervjuades var Mikael som arbetar med lagret, Kim som arbetar ute i butiken, Karin som är butiksansvarig, Ellinor som är inköpsansvarig, Mark som är konstnär samt musik- och eventansvarig, Jonas som har det övergripande ansvaret för samtliga Weekdaybutiker samt Erik som är konstnär och som arbetar ute i butiken. I intervjuerna har jag har främst analyserat berättelser om företaget, men också annan information som kan vara av intresse för att belysa berättelserna. Intervjuerna, som alla bandades och transkriberades, har när de citeras redigerats något för att öka läsbarheten. Intervjuerna gjordes på platser som informanten anvisade; på ett kafé med Örjan; i Björns kök med Björn samt i Götgatsbutikens kök och screentryckeri med de övriga medarbetarna. På det hela taget var miljöerna relativt lugna och jag kunde låta intervjuerna ha sin gång utan några direkta avbrott, med undantag för ett fåtal mobilsamtal. Jag hade tack vare min initiala kontakt med Örjan inga problem med att boka intervjuer. Jag meddelade informanterna om att min uppsats skulle handla om företagsberättande och intervjuerna koncentrerades kring informanternas bakgrund och hur informanterna kommit i kontakt med företaget samt kring olika berättelser om och i företaget. Av förståeliga själv fick jag ingen möjlighet att studera hur berättandet uppkom spontant i den egna miljön till följd av min relativt korta vistelse på 6

företaget och eftersom jag primärt intervjuade enskilda individer och inte observerade umgängessituationer. Jag fick ändå vissa aningar om hur det eventuellt kan gå till via en gruppintervju och en deltagande observation i Götgatsbutikens kök. Informanterna var alla mycket öppna, men vissa också undrande över vad jag ville komma fram till med uppsatsen. Jag fick ändå känslan av att informanterna kände sig bekväma med mig, sannolikt tack vare Örjans garanti på att jag var OK. Jag har även använt tidningsartiklar, elektroniska källor och observationer som underlag för uppsatsen. Observationerna gjordes för att få en känsla för den atmosfär som råder i företaget och för den vandring som beskrivs i berättelserna. De ägde rum i ursprungsbutiken på lilla Essingen, i det så kallade ”flaggskeppet” på Olofsgatan samt i företagets senaste butik på Götgatan. Jag gjorde också en observation på rockklubben Debaser i Stockholm, eftersom den visade sig ha vissa kopplingar till företaget, bland annat i form av stamlokus. Slutligen vill jag nämna att jag har arbetat med marknadsföring under ett 15-tal år och att detta kan ha inverkat på analysen. 1.4 Uppsatsens disposition I kapitel två ger jag en översikt av företaget samt tar med läsaren på en liten rundvandring i Götgatsbutikens lokaler. I kapitel tre analyseras grundarens berättelser och i kapitel fyra den berättarvärld som företagets grafiske formgivare skapat. I kapitel fem analyseras i sin tur medarbetarnas berättande och i kapitel sex besvaras syftet med en avslutande diskussion.

7

2. Företaget 2.1 Basfakta Cheap Monday heter alltså egentligen Weekday Brands AB och är ett modeföretag inriktat på lågprisjeans och överdelar, med varumärken som Cheap Monday och Lattjolajban Vintage. Grunden lades år 2000 av fyra kompisar, som vid sidan av sina ordinarie jobb startade hobbyföretaget Weekend och på helgerna sålde secondhandkläder i en liten lokal på Lilla Essingen. I mars 2004 skapades lågprisjeansen Cheap Monday, som blev en succé. Fram till dag har cirka 1 miljon par sålts. (Örjan, muntlig uppgift 2006). Verksamheten har utvidgats rejält sedan starten och har idag ca 75 anställda. Vid sidan av Cheap Monday driver moderbolaget Weekday AB också tre Weekdaybutiker; två i Stockholm och en i Göteborg. Ytterligare en butik kommer att öppnas i Malmö inom kort. Moderbolaget ägs av Örjan, som är designansvarig och finns i Stockholm, av Adam som är produktionsansvarig och finns i Göteborg och av Lars, koncernens VD, som befinner sig i Tranås tillsammans med lagret. Moderbolaget äger 75 procent av Cheap Monday och de övriga 25 procenten delas mellan Cheap Mondays två grafiska formgivare, Björn och Karl, samt Cheap Mondays överdelsdesigner Sanna. (Örjan, muntlig uppgift 2006). I Weekdaybutikerna säljs de egna lågprisvarumärkena Cheap Monday och Lattjolajban Vintage för 400 respektive 600 kronor, sida vid sida med betydligt dyrare märkesjeans som exempelvis Acne med en prislapp på 1,300 kronor. I butikerna säljs utöver jeansen också överdelar och noga utvalda secondhandkläder. Cheap Monday och Lattjolajban Vintage säljs även via grossistverksamhet i Sverige och utomlands, då främst i Danmark och Frankrike. Företagets omsättning för det senaste årets explosionsartade utveckling är ännu inte offentlig, men man har hittills varit betydligt mindre än de två andra svenska jeanskometerna Acne och Nudie, som brukar nämnas i samma sammanhang. (Svenska Dagbladet 2006-04-03 och Örjan, muntlig uppgift 2006). Enligt Örjan använder sig Cheap Monday inte av reklam i tidningar, tv, radio eller på utomhustavlor, utan anordnar istället modevisningar, invigningsfester och andra aktiviteter för allmänheten och för personer som arbetar inom mode och design. Vidare gör företaget foldrar där Cheap Mondays kläder presenteras och de har även två engelskspråkiga webbplatser (www.weekday.se samt www.cheapmonday.se) där kläderna presenteras och där företagets 8

historia berättas. Företaget har också ett samarbete med rockklubben Debaser, där nästan alla i personalen under mitt besök på klubben bar t-shirts med Cheap Mondays logotyp. Jag fann också Cheap Mondays grafik på baksidan av Debasers programblad för februari, något som tycks vara ett undantag från den reklamfria policyn? Cheap Mondays logotyp består av en dödskalle med ett upp-och-nervänt kors i pannan. Den väckte stor uppståndelse efter det att Associated Press (2005-12-29) skrev om det framgångsrika svenska jeansföretaget med satanistsymboler. Enligt Örjan omnämndes man i ett tusental artiklar runt om i världen. Idag har uppståndelsen lagt sig. 2.1 En rundvandring i Götgatsbutiken Butiken på Götgatan 21 öppnade sina portar den 27 oktober 2005, efter åtskilliga förseningar. I början ringlade köerna, enligt personalen, långa utanför butiken. Idag är det lugnare, men fortfarande mycket intensivt. Lokalen går i helvitt och är, med sina två etage, på totalt på 800 kvadrat. Direkt vid ingången på gatuplanet finns Cheap Mondays sektion med jeans och överdelar. Lite längre in säljs de dyrare externa varumärkena, däribland svenska Acne och japanska Edwin. På väggarna i trappan som leder ner till källarplanet finns svartvita målningar med dödskallar, upp-och-nedvända kors och rättvända kors, en kannibalmåltid, en fladdermus, en pojke ätandes glass med svartmålande ögon enligt ”death-metalmanér” och här finns paroller som ”Hail God” och ”Love Satan”. I trappan finns också en hel vägg fylld av hoppande, simmande och flygande ödlor, som avväpnar de övriga målningarnas allvar, inte minst genom att en av ödlorna frågar: Who’s Satan? Av Erik får jag veta att ödlorna är målade av den grafiske formgivaren Björns mamma. Hon samlar, enligt Örjan, också på dödskallar. Övriga målningar har gjorts av Erik själv, av Mark och av externa konstnärer. Källaren är mörk och också här finns målningar på väggarna med samma tema som är gjorda av två kända graffitikonstnärer från Paris. I källaren säljs secondhandkläder och här finns också den bakre regionen som är liten och välstädad, med screentryckeri, lager, kontor och kök. Dessa utrymmen är den totala kontrasten till den ödesmättade stämning som råder i källarbutikens dunkel och svarta dödskallar. Enligt Örjan är secondhandkläder populära just nu. Kanske kan det bero på att det är lättare att finna något unikt om man köper seconhandkläder istället för massproducerade kläder. Mitt 9

besök på rockklubben Debaser och en artikel i Dagens Nyheter (2006-04-07) pekade på att det finns experter på exempelvis olika tidsepoker. För att hitta rätt plagg från rätt epok krävs kunskap och experterna skiljer sig därmed från dem som istället köper det som är mer kommersiellt lättillgängligt. Samtidigt som Cheap Monday säljer massproducerade jeans pekar företaget med sin secondhandförsäljning också på en trend som förordar större självständighet i inköpen. I lokalen ljuder ständigt hög musik av mycket varierande slag. Björn har satt samman 5,000 typiska Cheap Monday låtar i en iPod, men de anställda har, enligt Mark som är musikansvarig, väldigt starka viljor om vad som ska spelas och sätter hellre på sin egen musik. För att undvika att de blir arga på varandra ska Mark istället sätta samman en iPod med hela personalens favoritlåtar. På fredagar, lördagar och söndagar bokar Mark upp olika DJs eller liveband som spelar i butiken. Enligt Mark är den musik Cheap Monday spelar bred; det kan vara country, reggae, hip-hop, rock eller något annat. Det viktiga är att musiken är ”bra” och att man inte har hört den förut. Min fråga om de någonsin spelar låtar som spelas på kommersiell radio bemöttes med ett skratt och ett bestämt nej. Också i musikvalet är det självständighet som förordas. Musiken och secondhandtemat kommer även in i följande karaktärisering av den typiske Cheap Mondayköparen, som gjordes av Anders Olsson, redaktör på modemagasinet King: ”Det här är indiejeans för 20-åringar som är hängivna svår popmusik och har kontantkort på mobilen. Helst tillsammans med en secondhand-t-shirt” (Grip 2/2006).

10

3. Att leva med skapelsen Örjan är Cheap Monday-jeansens skapare. Han är inte bara en talangfull berättare, utan framstår även som företagets legitimerade berättare. De medarbetare jag träffade ville hellre att Örjan skulle berätta än de själva. Det är också kring Örjan som de flesta av berättelserna rör sig. Örjan och jag träffades på ett litet kafé i centrala Stockholm. Örjans närmare två meter i längd, långa röda polisonger, blonda tunna halvlånga hår och svarta smala byxor nedhasade på halva baken gjorde honom svår att inte lägga märke till. Han kom i god tid, gav ett lugnt och säkert intryck och hade åtskilliga berättelser att förtälja. 3. 1 Ramberättelsen Jag kallar berättelsen nedan för företagets ramberättelse, eftersom den fungerar som den yttre ram inom vilken samtliga av företagets berättelser rör sig. Sanna: Om vi börjar med din bakgrund… Örjan: Om vi pratar arbetslivet så började jag jobba med jeans direkt efter gymnasiet. Jag började på en JC-butik. Jag började praktisera på JC. Och sen var jag kvar där i 10 år. Och sen drog jag och tre kompisar igång ett hobbyföretag. En secondhandbutik på lilla Essingen på 30 kvadrat, som vi passande döpte till Weekend. Den var bara öppen lördag/söndag mellan tolv och fyra. Och en av oss reste väldigt mycket och köpte mycket secondhand. Vi hade bara secondhand och det var för nästan sex år sen. Fem, sex år sen kanske. Vi var väldigt tidiga med secondhand och den typen av butiker, så det var en massa press på det, så folk kom dit. Och så höll vi på med det i ett och ett halvt år. Och då var två av oss väldigt sugna på att göra det heltid inne i stan. Två hoppade av och två av oss fortsatte. Så då öppnade vi vid Hötorget och så döpte vi om det till Weekday. Och där på vägen så… en ekonom kände vi också (han skrattade), så nu är vi tre och ja, vi öppnade Weekday och hade ett jättetufft första år och andra året var också ganska tufft. Men sen så gjorde vi dom här Cheap Monday jeansen och då lossnade det rejält. Och sen jobbade jag faktiskt däremellan på Lee också.

I det samtal som startade berättelsen, det som Young kallar the conversational realm (Drakos 2000:80), frågade jag om Örjans bakgrund och Örjan svarade mig genom att berätta om sitt arbetsliv. Sannolikt anade Örjan att det var hans arbetsliv som gjort att jag intresserat mig för honom; dels var det berättelser om hans företag som jag aviserat intresse för; dels är det är genom arbetslivet som hans person blivit vida känd. Men genom att koppla frågan direkt till arbetslivet visade han också att det är kring arbetet som hans liv rör sig; att arbetet är så pass sammankopplat med hans person att han också anser det utgöra huvuddelen hans bakgrund. 11

Berättelsen är komprimerad och bara det väsentliga finns med; att det finns utvikningar på temat framgick under intervjuns gång. Han var noga med de centrala händelserna som drev berättelsen framåt och när han märkte att en viktig händelse fattades lade han till den på slutet. Tillägget handlade om att han också arbetade på Lee. Jag undrade först varför episoden var viktig och förstod senare att han där var föreläsare om jeansens historia. Rollen underströk att han faktiskt vet vad han talar om, att han kan sin jeanshistoria. Senare i intervjun framgick också att han tycker att det är viktigt att vara förankrad i historien. I övrigt flöt berättelsen på rakt igenom. Jag förstod att han framställt den många gånger och uppfattade inte att han bearbetade något nytt under berättelsens gång, förutom att han med ett skratt poängterade att de plockat in en ekonom. Jag ser det som ett tillägg orsakat av det Young kallar the conversational realm (Drakos 2000:80), jag är ekonom och det visste han. Sådana som vi kan också behövas tycktes han vilja uppmuntra mig med, efter att i början av vårt samtal gjort en kommentar om tråkiga ekonomuppsatser. Samtidigt uppfattar jag att han här primärt såg mig som etnolog, inte som ekonom, och att det underlättade vårt samtal eftersom det etnologiska anslaget kring berättande tycktes intressera honom. Han startade företaget med tre vänner och det tyder på att företaget har en nära anknytning till hans privatliv. I intervjuerna med Örjan och med hans medarbetare framgick också att de som arbetar i företaget alla har en nära koppling till det initiala nätverket i starten. I samband med att företaget gick från ett hobbyprojekt till ett heltidsprojekt ser jag det som att företaget blivit ett sätt att leva för Örjan. Berättelsen är ett sätt för honom att beskriva detta, på samma sätt som sjukdomsberättelser kan visa att sjukdomen blivit ett sätt att leva för allvarligt sjuka personer (jfr Drakos 2005). I berättelsen framkommer också ett underdogperspektiv som även återkommer i andra av Örjans berättelser. En underdog är någon i underläge som förväntas förlora (Princeton, elektronisk källa). Här är det en person som tillsammans med sina vänner byggt upp något från noll. Örjan är, till skillnad från Svenska Dagbladets, Dagens Industris och Dagens Nyheters berättelser om ”tredjegenerationen” inom H&M, Karl-Johan Persson, inte född med guldsked i mun och har inte gått samma utstakade bana som Karl-Johan fram till styrelseposten inom ett mångmiljardföretag (2006-05-04). Örjan och hans partners började litet, men var tidigt ute och såg saker som inte andra såg. En av dem var ständigt på resande fot, något som tycktes vara en förutsättning för att hitta rätt secondhandkläder. Det var noga 12

utvalda och inte särskilt lättillgängliga kläder som såldes. Framgången berodde alltså inte på tur, inte på var de föddes, utan på kompetens. Berättelsen visar också entusiaster med ett hobbyprojekt som för att kunna hålla näsan ovanför vattenytan tvingades arbeta med annat, likt sanna konstnärssjälar, men som tack vare sin envishet lyckades. Örjan underströk sin branschskolning, men klargjorde genom att plocka in ekonomen i berättelsen att även annan skolning behövs. Underdogperspektivet återfinns även på Cheap Mondays webbplats, där Örjan beskrivs som en ”blue-collar man” i ett klädföretag (Cheap Monday, berättelsen, elektronisk källa). Örjans underdogperspektiv har många likheter med den typ entreprenörsberättelse som exempelvis återfinns hos IKEA, där bondsonen bygger en global möbelgigant (Torekull 1998) eller berättelser på temat ”den amerikanska drömmen” med idén att människor kan skapa ett bättre liv med hårt arbete, oavsett bakgrund, så länge de är fria (Amerikabrev, elektronisk källa). Likt Kamprad låter Örjan inte heller sin berättelse sluta i rikedom och sorglöshet. På webbplatsen (www.cheapmonday.se) berättas att Örjan trots framgången fortfarande är aktiv på golvet, bland annat genom att handtrycka t-shirtar själv. I många av de artiklar jag läst om Örjan, som alla mer eller mindre inkluderar ramberättelsen, framgår att pressen gillar att återge berättelser om framgångsrika entreprenörer och att underdogperspektivet är tacksamt att betona om man vill ha media med sig (DIEGO 1/2006, Expressen 2006-01-05, Göteborgs-Posten 2006-01-18, Grip 2/2006, Kupé 3/2006, Libération 2005-11-18, Svenska Dagbladet 2006-04-03, Svenska Dagbladet 2005-11 12). 3.2 Vändpunkten Berättelsen nedan är en utvikning av det som i ramberättelsen endast tas upp med en mening, nämligen att han började praktisera på JC. Sanna: Har du alltid haft det här intresset för jeans? Örjan: Nej, det var lite tur. Jag skulle ju praktisera i gymnasiet. I en tre veckor. Och det var ju svårt att hitta praktikplatser. Syokonsulenten hjälpte till. Man var inte så framåt på den tiden. Och då ringde hon. Jag var rätt sportintresserad på den tiden. Jag spelade mycket tennis och då sa hon: (Örjan härmar en pipig röst) ”Jag har hittat en praktikplats på”…äh…Newsport heter det, en sportaffär i Globen. ”Ja, jag åker dit”, låste dörren, skulle precis åka dit, för jag var jättesugen på att börja praktisera. Sen hade jag låst alla låsen och så ringde det. ”Äh, jag skiter i att svara.” Och så ”Äh, jag går in och svarar då.” Och så var det syokonsulenten: (Örjan härmar den pipiga rösten igen)”Jag sa fel. Det är grannbutiken JC, ere ok?” Så jag höll på att åka iväg och gå in i fel butik. ”Ja, ja. Men jag går dit då.” Och så var det en kille som hette Cederik som jobbade där och var jätteduktig som man tyckte var skithäftig, och han väckte mitt intresse.

13

Utvikningen visar hur viktig episoden är i Örjans liv; att den symboliserar en vändpunkt som styrde in hans liv på den väg det nu befinner sig. Berättelsen pekar också på att jeansintresset inte var ett kall, utan något som bara dök upp av en slump, att han lika gärna kunnat gå vidare någon helt annanstans med sitt sportintresse. Berättelser om livsavgörande händelser som sjukdom kan ge ny självförståelse och en förändrad livsstil. Det finns ett behov av att berätta orsakat av ett behov av att på nytt orientera sig i livet (jfr Drakos 2005). Sådana berättelser får mig att dra paralleller till Örjans berättelse ovan, som också innebar en vändpunkt i livet, ett förkroppsligat faktum som förändrade allt för såväl honom som hans närmast anhöriga. Men givetvis med ett viktigt undantag, eftersom hans berättelse till skillnad från många sjukdomsberättelser hittills har haft en positiv riktning. Berättelsen börjar med motgången; att det inte var lätt att finna någon praktikplats. Med hjälp av en välmenande och lite snurrig syokonsulent med omedveten förmedlarroll hittar han dock rätt i livet. Berättelsen hyllar systemet med praktikplatser, som genom att måna om ungdomars intresse kan få dem ut i arbetslivet på ett naturligt sätt. Jag ser en skoltrött Örjan framför mig som var ”jättesugen på att praktisera”. Till skillnad från syokonsulentens slumpmässiga hjältestatus ges här Cederik en tydlig hjälteroll som den person som ”förlöste” Örjan och som skapade hans intresse. Berättelsen skapar också mängder av ”tänk om” som visar vilka förutsättningar som faktiskt krävdes för att allt skulle gå i lås. Tänk om syokonsulenten inte varit så hjälpsam, om Örjan inte hade gått in och tagit det där samtalet eller om Cederik inte varit så duktig och samtidigt så häftig. Syokonsulentens hjälpsamhet räddade Örjans handfallenhet. Kommentaren ”Man var inte så framåt på den tiden” visar i sin tur vad han är idag, nämligen framåt. Jag ser också kommentaren som en indikation på vad Örjan anser att man bör vara för att komma dit han nu kommit. Beslutet att svara i den ringande telefonen, trots den låsta dörren, kan vidare peka på plikttrogenhet, nyfikenhet eller både. Men det säger också något om hur Örjan ser på de villkor som råder i företagsvärlden; att komma för sent till arbetet första dagen är inte helt lyckat. 3.3. Skapelseberättelsen, stamkunderna och delägarna Berättelsen nedan en utvikning av ramberättelsens ”Men sen så gjorde vi dom här Cheap Monday jeansen och då lossnade det rejält”. 14

Sanna: Vad tror du att de som köper Cheap Monday är ute efter? Vad är det för stil? Örjan: När vi gjorde de första paren så hade vi bara en butik och den låg på Olofsgatan, en bakgata till Hötorget. Sanna: Har ni kvar den fortfarande? Örjan: Ja, och då var det så att man levde sämre än en student liksom (vi skrattade) och man kände att vi behöver något för att få fart på affärerna och något som lockade. Och vi hade väldigt mycket trogna stamkunder som var grymma och som kom dit och suktade efter alla dyra plagg vi hade och hade bara råd med ett plagg, men ville köpa fem plagg. Så var det mycket dyra jeans från LA och alla såg likadana ut och så där och någonstans kände man att man ville hitta en motreaktion till det där och då så föddes den där idén: ”Fan vi ska ha ett eget märke som vi är helt själva om” Vi hade inte en tanke på att grossa det. Minimikvantan var 1000 par på den fabriken, och då gjorde vi samma modell och samma färg och det var otvättat och då var det smala jeans. Det var nästan ingen annan som gjorde det då. Och våra stammisar ville ha det. Sanna: Hur kommer det sig att ni gjorde smala? Örjan: Därför att våra stammisar inte hittade det i andra butiker. Och så vi hade bara råd att göra 800 par så vi prutade ner kvantan med 200 par (vi skrattade). Sanna: Var du kvar på JC? Örjan: Nej, nej. Då hade jag jobbar heltid med Weekday i två år. Vi fick hem prover och visade alla stamkunder och pratade om det jättemycket, så det gick liksom rykten hos våra stamkunder och så som ser ut ungefär som jag, gillar att gå på Debaser och lyssna på rock och så. Det är ju inte bara såna kunder. Men vi började ju tidigt och vi började hos hobbyintresserad kund för vi var lite underground. Och det började pratas och de var inne varje dag, i en och en halv månads tid varje dag och frågade ”När kommer dom, när kommer dom, när kommer dom?” Och så tillslut då, tre veckor försenade, så kom dom. Jag var ute på Arlanda i hyrstaten och gick upp och hämtade ut dem. Jag var så jävla ivrig att hämta de där 800 par jeansen så att jag gick upp klockan sju på morgonen och jag lyckade övertala SAS Cargo och Tullverket att släpa ut dem på en söndag. (vi skrattade). Så jag kom där helt själv, ingen ville följa med mig mitt i vintern, i mars var det kallt som fan. Jag lastade in och så satt jag där. Jag tror att jag jobbade till ett på söndagsnatten för att plocka upp alla sådär och sen så sålde vi iväg ganska mycket. Mer än halva dagskassan. Och sen två veckor senare så bara vräkte vi ut dem, för då hade det spritt sig. Ja, och sen speadade det bara på mer och mer. Så hela den sommaren som kom så var det brist på det och då, ja när det kom så var det väldigt mycket folk och så vi satte ju det direkt på stamkunder och.. ja nu har jag helt glömt bort frågan (vi skrattade). Sanna: Jag också …

15

Min fråga om vad Örjan tror att de som köper Cheap Monday är ute efter, satte igång berättelsen om jeansens skapande. Frågan ställdes i samtalet som föregick berättelsen, Youngs conversational realm (Drakos 2000:80), och besvarades genom en, som framgår av ovan, hyllningsberättelse till de trogna stamkunderna. Berättelsen drevs stenhårt på, trots mina (irriterande) frågor under gång som säkerligen hade punkterat en svagare berättelse. I slutet visade det sig att han blivit så överrumplad av sitt eget berättande att han faktiskt glömt bort ursprungsfrågan. Det är uppenbarligen en berättelse som han var mån om att få fram. Av berättelsen framgår att Cheap Monday i mångt och mycket skapades genom ett nära samarbete mellan stamkunderna och företaget. Det var genom att vara lyhörd gentemot stamkunderna som rätt produkt kunde skapas. Det handlade om ett möte mellan kunder med kläder som hobby och en företagsgrundare med kläder som hobby. Det var stammisarnas dåliga ekonomi och frågor om smala jeans som uppenbarade en lucka i marknaden och som födde idén om behovet av en motreaktion mot dyra jeans som alla såg likadana ut: ”Fan vi ska ha ett eget märke som vi är helt själva om.” Enligt Örjan skapas inga modeföreteelser på något ritbord, utan på gatan; Cheap Monday letar upp de företeelser de själva gilla, lyfter fram dem och hoppas att andra gillar dem också. Örjan söker alltså upp trender som redan finns och plockar in dem i en sammanhängande företagsberättelse. Han är en expert som tolkar samtiden och här visar han sitt stora beroende av stamkunderna för att kunna läsa trenderna. Cheap Monday agerar via Örjan som kulturförmedlare (Featherstone 1994) och berättelsen visar det intressanta samspelet mellan företaget och kunderna på samma sätt som Giddens menar att experterna och de som söker expertisens råd formar varandra och sin omvärld genom ömsesidig påverkan (Johansson 2003:438). Av berättelsen framgår också att företaget agerade rättvist. I den enorma efterfrågecirkus som rådde efter lanseringen såg man alltid till att lägga undan byxor till stamkunderna. På Cheap Mondays webbplats (Cheap Monday, berättelsen, elektronisk källa) beskrivs jeansen som en gåva till de trogna kunderna och de förvaltade sin gåva väl genom att sprida intresset vidare. På så sätt framstår även stamkunderna som kulturförmedlare. Berättelsen liknar den berättelse som handlar om reklamföretaget Acne (Acne, elektronisk källa), som gjorde jeans med röda sömmar till sina familjer, vänner och trogna kunder; jeans som senare kom att bli mycket framgångsrika. För att uppnå denna framgång hamnade jeansen uppenbarligen hos rätt symbolexperter som fick andra att förstå deras symbolvärde.

16

Örjan berättade att stamkunderna ser ut som honom och att de liksom honom gillar att gå på Debaser för att lyssna på musik och träffa folk. Men när jag frågade honom om han umgås i samma kretsar som dem hänvisade han till ett ”då” som förmodligen relaterar till tiden före genombrottet med Cheap Monday. Då kom stamkunderna till butiken på dagarna och på fredagskvällarna träffades de eventuellt på någon bar eller på Debaser. Då, påpekade Örjan, hade han verkligen koll. Men koll försöker han fortfarande hålla; koll på de här människorna och på vad de gör. Problemet är bara, enligt Örjan, att han inte har så mycket tid till det längre, eftersom han har flickvän och jobbar väldigt mycket. Problemet har till viss del avhjälpts genom att anställa flera av stammisarna. I denna hyllning till stamkunderna finns också en annan berättelse om ett företag med en idé som det genom förhandlande och envishet lyckades driva igenom till framgång, trots knappa resurser. Den visar Örjans personliga engagemang i företaget och ger en festlig bild av hans, enligt egna mått mätt, hjältedåd ute på Arlanda. Låter berättelsen kanske ana en viss besvikelse på att ingen annan ville följa med honom ut och hämta jeansen? Att han kanske fick bära en hel del av det initiala arbetet själv? När jag frågade Örjan varför han är den som agerar portalfigur i företaget var han mer explicit om rollfördelningen inom företaget än i berättelsen och sa att hans då ende partner visserligen fungerade som delägare på den tiden, men att Örjan var den som arbetade praktiskt med företaget. Det var jag som kom på idén med Cheap Monday och det är min idé från början till slut, sen är det skönt att det är flera, för det är svårt att genomföra det själv. Men jag är ju bäst på att prata om det eftersom det kommer från mig. […] Det är ju lika viktigt med ekonomin, med produktionen. Men tidningar är oftast intresserade av den som har ritat jeansen. Därför har det blivit så liksom.[…]. Vi syns i de sammanhang som vi jobbar med.

Samtidigt som Örjan är mer explicit om rollfördelningen i citatet ovan framgår det också att han bearbetade vilka roller de egentligen har. Han var mån om att för mig påpeka att de alla är viktiga, men att media plockat fram just honom eftersom han är den som designat jeansen. En viktig del av berättelsen är också motreaktionen mot de dyra LA-jeansen som alla såg likadana ut. Jag frågade Örjan om priset är en viktig del av historien. ”Jaja visst, det är ju affärsidén! Är vi inte billiga längre så får vi byta namn till Expensive Friday eller Fancy

17

Friday”, sa han och skrattade. I vårt samtal påtalade han också vikten av den raka kommunikationen, att de inte försöker dölja att jeansen är billiga. 3.4 Betydelsen av att kunna sitt område Att Örjan fostrats av konfektionsbranschen framgår bland annat av den återkommande användningen av uttrycket ”hög modegrad”. Jag blev förvånad, eftersom jag tyckte att det lät som hämtat från en damtidning från 50-talet. Men efter att ha sökt upp det på google.com framgår det att uttrycket primärt används av personer inom branschen (Google, elektronisk källa). Berättelser och intervjuer med medarbetare pekar på att Örjan kan sina jeans och sin jeanshistoria, inte minst tack vare sina 10 år som elev på JC med Cederik som lärare. Också flera av företagets medarbetare har någon gång arbetat på JC. Enligt Ellinor, inköpsansvarig på Cheap Monday och även hon med JC bakgrund, fungerade JC för många som en plantskola. Den skolan har inte bara flera bland Cheap Mondays personal gått utan, enligt Örjan, också Sveriges två andra stora jeansskapare; Acnes Jonny Johansson och Nudies Maria Erixsson. De båda startade egen jeansdesign några år före Örjan och fungerade kanske som drivkraft för honom att försöka själv. Av berättelsen som följer framgår hur högt Örjan värderar de som verkligen kan jeans till skillnad från dem som inte kan. Sanna: Jag läste en kommentar från Ebba von Sydow (Expressen 2005-06-23). Örjan: Ja, vem är det höll jag på att säga (han skrattade). Sanna: Det är… Örjan: Expressen ja. Sanna: Just det. Hon fick frågan om Cheap Monday var coola och svarade att de såg ”cheap” ut. Örjan: Det är som namnet. Ja, alla kan ju inte gilla det man gör alltså. Sanna: Finns det vissa man vill bli gillad av? Örjan: Ja det är klart att det finns det (han skrattade). Jo, men det är ju vissa som man verkligen vill bli gillad av. En fransman som uppfann stentvätten i början av 80-talet träffade vår säljare på en mässa i Paris. Han har massor av butiker och har köpt in Cheap Monday till butikerna. Och då var det så där: ”Ja hälsa Örjan att…” Jag har ju aldrig träffat honom. Det är en sån där kille som man har läst om i historieböckerna. Jag kommer dock inte ihåg vad han heter (han skrattade). Jag är så dålig på franska. Och då var det liksom bara ”Hälsa Örjan att han kom på en grym grej och att jag tycker det är skitschysst och att jag har köpt utav bara helvete”. Och sånt är ju så där att jag får rysningar i hela kroppen när jag… och sådär. Sanna: Han uppfann stentvätten? Örjan: Ja.

18

Örjan vet vem Ebba von Sydow är (Hon har tipsat om mode på Expressen och är sedan oktober 2005 chefredaktör på VeckoRevyn (Wikipedia, elektronisk källa)). Men genom språkbruket framgår det av ovan att han inte värderar henne särskilt högt. När fransmannen dyker upp i berättelsen och hyllar honom, visade Örjan att han däremot värderar fransmannen högt genom uttryck som framställer hyllningen som nästan overklig; att han fick ”rysningar i hela kroppen” eftersom det ju handlar om en historisk hjälte utan vars hjälp historien kanske hade tagit en helt annan riktning. Örjan påpekade att han alltid varit intresserad av jeanshistoria och av historia i allmänhet och under en period arbetade han som föreläsare om jeanshistoria på Lee. Örjan är också känd under namnet jeansprofessorn. Det var Ellinor, en av hans medarbetare, som återberättade historien om hur han fick det namnet: Sanna: Hur fick han titeln jeansprofessor? Ellinor: Det hela var att det ringde en tjej eller en äldre dam från typ telefonkatalogen och skulle ha såna där uppgifter på vad man har för yrke, och det var väldigt många år sen. Och då var hon väldigt humorlös och frågade ”Ja vad har du för titel”. Och då sa han mest på skämt ”Ja du kan kalla mig ”jeansprofessorn” och sen så kom det på pränt i katalogen. Sen dess har det stått kvar (vi skrattade). Men han ska nog ändra det. Sanna: Jaha, ska han ändra? Ellinor: Jag tycker han ska ha kvar det dock. Sanna: Varför ändra? Ellinor: Nä, jag vet inte.

Ellinor återgav Örjans berättelse som jag uppfattar som en irritation över samhällets behov av att placera in människor i kategorier. Örjan, som saknar högre utbildning, men som kanske anser sig kunna mer än de allra flesta om ämnet jeans ironiserar därför genom att kalla sig jeansprofessor; professor som är en av de mer högt värderade titlarna i samhället. Damen i fråga får symbolisera samhällets dumhet genom att bli nöjd så snart hon får en kategori att placera honom i, trots att den egentligen inte finns. För Ellinors del ser jag Örjan som symbolen för en frisk fläkt som motsätter sig förlegade strukturer, men också att han faktiskt kan stå för sin titel, eftersom han kan mer om jeans än de allra flesta.

19

I en artikel i Expressen (2005-12-08) sa Örjan ”Det är inne och tänka själv” och hänvisade till att många idag vet bättre än att betala höga priser för designerjeans som inte motsvaras av en lika hög kvalitet. Uttalandet är i sig en paradox eftersom man knappast tänker själv i förhållande till det som är ”inne”. Jag tror inte heller att folk enbart köper Cheap Monday för att prislappen motsvarar kvaliteten, utan just för att det är ”inne”. Men sammantaget visar mina observationer att uttalandet sammanfattar ett gemensamt sätt att tänka i bolaget, nämligen att just tänka själva. Cheap Monday uttrycker ett motstånd mot det kommersiellt lättillgängliga och förespråkar istället det unika som man finner först efter idoga letande, något som förutsätter kunskap. Cheap Monday premierar inte bara kunskap om jeans och jeanskvalitet, utan också om musik, secondhandkläder och, som kommer att framgå av kapitel 4, andra populärkulturella1 referenser som döljer sig bakom företagets grafiska formgivning. De populärkulturella referenserna är något som över tid ser ut att ha blivit allt viktigare för företagen, eftersom konsumenterna inte längre konsumerar produkten eller tjänsten som sådan utan också alla de symboler som följer med den. Cheap Monday är en kulturförmedlare som förstår att utnyttja detta. 3.5 Mammornas betydelse Både Örjan och Björn, den grafiske formgivaren, har varit måna om att i olika sammanhang lyfta fram sina mammor. Örjan berättade exempelvis om hur han och hans mamma tillsammans tvättade alla de secondhand t-shirts som de köpte in: ”Ja du vet det var såna där fotbollstryck och highschool-grejer och sånt. Det var ju använda t-shirts som vi köpte kilovis. Vi stod där hemma och tvättade, jag och min mamma.” Och när Örjan i ett tidningscitat inte ville kategorisera målgruppen till en viss ålder på det konventionella sättet, plockade han fram sin mamma: ”Min morsa är 71 år och jättefin i sina Cheap Monday-jeans” (Kupé 3/2006). Björns mamma har i sin tur, som tidigare nämnts, bidragit med en av väggmålningarna i Stockholmsbutiken.

1

Populärkultur är ett vagt begrepp som används i flera betydelser. Med betoningen på distributionsformer och räckvidd kan den moderna populärkulturen sägas vara massdistribution och masskonsumtion av kultur, en produkt av 1800-talets industrialisering med nya reproduktionsteknologier och en framväxande urban massbefolkning vars kulturella och fritidsmässiga konsumtionsbehov kunde tillfredsställas av den expansiva kapitalismen. Kritikerna har bland annat tagit upp dess indoktrinerande förmåga eller dess estetiska underordning till finkulturen. Andra värderar populärkulturen högt och tar fram kulturkonsumenternas kreativa och produktiva användning av kulturen (Nationalencyclopedin, elektronisk källa).

20

Jag ser mammornas inkludering i berättelserna som ett sätt för Örjan och Björn av att visa att de är desamma trots framgången. Mammorna fanns ju även där före förändringen. Genom att lyfta fram mammorna vill de också tacka dem för framgången. Örjan gav vidare ytterligare en underdog-vinkling på sin skapelseberättelse genom att beskriva hur han och mamman tvättade tillsammans. Det framgår alltså att det här inte var någon lättköpt framgång, utan att han fick arbeta i sitt anletes svett med hjälp av sina allra närmaste. Mammornas inkludering visar även att det här projektet i hög grad påverkar de personer som finns i de två portalfigurerna närmsta omgivning. Samtidigt som mammornas involvering neutraliserar det farliga något, anar jag hur omvälvande livet måste ha tett sig för de anhöriga när pressen skrev som mest om Cheap Mondays satanistsymboler. Återigen ser jag här kopplingar till sjukdomsberättelser. Livet förändras inte bara för de drabbade, utan i allra högsta grad också för de närmast anhöriga (jfr Drakos 2005).

21

4. Cheap Mondays värld Företagets två grafiska formgivare, Björn och Karl, som också är delägare i Cheap Monday, spelar en central roll i företagets berättande. Men inte genom berättelser om företaget som sådant, utan genom symboltyngda berättelser som lever sitt eget liv bland företagets produkter. De skapar en Cheap Mondayvärld full av motiv och berättelser från bibeln, fantasy- och sciencefictionlitteratur samt från verkliga händelser i deras eget liv. Berättelserna illustreras på webbplatserna, i produktkataloger, på t-shirttryck och jeanslogotyper och det var om denna värld Björn vill tala när jag bad honom berätta om företagets berättelser. Av de båda grafiska formgivarna är det Björn som spelar den framträdande rollen och det är också honom jag koncentrerar mig på. Han visade sig för övrigt vara initierad i etnologi efter att ha skrivit en B-uppsats i ämnet om splatterfilmer1. 4.1 Cheap Mondays värld Enligt Björn har de inte varit särskilt planerade i sitt skapande av världar, utan det har varit beroende av det som inspirerat dem mest för tillfället. Den nuvarande Cheap Mondayvärlden låter sig väl beskrivas av företagets senaste produktkatalog som också finns på webbplatsen (Cheap Monday, katalog, elektronisk källa). Berättelserna var många när han och jag tillsammans bläddrade igenom katalogen. Björn tar beståndsdelar från redan färdiga berättarvärldar och låter dem berätta en historia. Ambitionen är att göra bilder som tvingar åskådaren att titta längre och längre in och som alltid kan erbjuda något nytt. Bilderna är dels blinkningar till dem som redan känner till världarna, dels intresseväckare för andra som kanske blir nyfikna på att lära sig mera. På så sätt kan man använda varumärket för att berätta historier som man tycker är viktiga, enligt Björn. När jag frågade Björn hur många av kunderna han tror kan något om hans berättarvärldar, svarade han att det sannolikt inte är många. Men det verkar ändå inte spela någon större roll. Eller så är det just vad det gör; Björn visar att Cheap Monday är mer initierade än de flesta i populärkulturen och det är detta som ger företaget dess status som kulturförmedlare (Featherstone 1994). Idéerna till skapandet av Cheap Mondays berättarvärld kommer från en mängd inspirationskällor. Det är inte bara bibeln som, enligt Björn, är en outsinlig källa för berättelser. Han tar också upp asatron, sciencefictionvärldar av exempelvis Ray Bradbury eller fantasyvärldar av exempelvis H.P. Lovecraft, en författare som Björn fick upp ögonen 1

Splatter är en filmgenre där tyngdpunkten ligger på överdrivet våld och stora mängder blod, inte sällan med en humoristisk ton (Wikipedia, elektronisk källa).

22

för tack vare sitt rollspelande i det populära Call of Cthulhu. Lovecraft, som levde i början av 1900-talet, är en kultfigur och många författare har fortsatt att bygga vidare på hans berättelsevärldar, något som också Björn gör med sitt bildspråk. Ett exempel på en sådan berättelse är en bild i produktkatalogen på ett litet nedgånget källarutrymme med väggar nedklottrade av ordet ”Hastur”. I rummet står fyra vackra unga människor med symbolbehängda t-shirts. Björn berättade att Hastur kommer från Lovecrafts värld, men omnämns bara en enda gång. Trots detta känner nästan alla om är intresserade av Lovecraft till Hastur, utan att veta vad namnet egentligen symboliserar. Det här är alltså en tydlig blinkning till dem som vet och en intresseväckare för dem som ännu inte vet. T-shirtillustrationerna refererar till gamla bibelberättelser, men de har också rent interna passusar. Han hämnas exempelvis en tidigare kund genom att i en av illustrationerna ta död på dennes hund. Björn sa att han gärna vill kombinera symboler som alltid har varit ”rock’n’roll coola” med nånting som är otroligt fånigt i allas ögon. Han visade illustrationer av metkrokar, pingisracketar och bandyklubbor som kombinerats med dödskallar, upp-och-nervända kors och vilddjurstecken. Det handlar om ett sammelsurium av interna passusar och populärkulturella symboler. Han vill gärna förvirra. 4.2 Döskallelogotypen och budskapet Enligt Örjan handlar mode och kläder inte om politik. Kläder är snarare ett uttryck för kultur; för vilken stam och vilken musikkultur man tillhör. Samtidigt har märket Cheap Monday associerats med antireligiösa ställningstaganden och satanism, bland annat genom sin logotyp; dödskallen med ett upp-och-nervänt kors i pannan som skapade åtskilliga skriverier världen över. I en kommentar till tidningen Nya Dagen (2005-12-29) sa Örjan: ”Äh, det där är en glimten-i-ögat grej. Nästa gång kan det lika väl bli Jesus eller Magnus Härenstam vi använder. Vi är inga djävulsdyrkare och vill inga människor illa. Att vi driver med Satan har jag inga problem med. Jag tycker det är legitimt eftersom jag varken tror på Gud eller Satan.”

Björn är inte satanist, men har till skillnad från Örjan en tydligt antikristen linje som han vill förmedla, bland annat för att kristendomen, enligt Björn, länge agerat förtryckare inte bara i västvärlden utan också i andra delar av världen. När jag frågade varför han inte ironiserar på 23

samma sätt med islam, sa Björn att man måste gräva där man står; att han inte har något personligt förhållande till islam och därför inte kan kritisera. Han har däremot läst bibeln och ansåg sig därför har torrt på fötterna. Här ser jag paralleller till Briggs diskussion om det mexikanska berättandet i New Mexico, där han påtalar att den muntliga traditionen är en svår konst som inte bara innebär att lära sig ett innehåll utantill, utan också att ha en förmåga att läsa tiden tvärs emot det dominerande synsättet. Det kan exempelvis handla om ett kritiserande av dagens samhälle eller om undervisande ambitioner genom ett återberättande av mexikansk tradition. Allt i ljuset av den amerikanska hegemonin (1988:359-376). Björn som också driver designbyrån Vår har redan från starten hjälpt Örjan med den grafiska formgivningen. När Örjan skapade jeansen Cheap Monday var det också Björn han bad om hjälp med den grafiska formgivningen: Sanna: Var det ni själva som kom på trycken? Örjan: Det är Björn som gör allt grafiskt, alla prints och så där. När jag kom på idén till Cheap Monday så gick jag upp till Björns kontor och sa ”Jag ska göra en byxa. Den ska se ut så här.” Och så visade jag enkla skisser. ”De kommer heta Cheap Monday, gör en logga, en etikett på byxan, den ska vara så här stor, det får bli vad det blir.” Och då kom han med den där skallen med pratbubblan. Och jag tyckte den var jättefin. Den såg så snäll ut och allt. Och så sa han ”Kan man ha det där upp och nedvända korset?” Och jag sa ”Ja det är lugnt.” Såklart! (Han skrattade.) Men det har ju funkat bra. Alltså, i början var man ju rädd att hela den där grejen skulle påverka oss negativt, men det har ju tvärtom stärkt oss. Jag menar, vi kommer ju finnas i två eller tre år ytterligare på grund av det här. Kidsen tycker att det är häftigt och tycker de vuxna att det är lite så där ”Näää” då blir vi ju ännu starkare hos dem (kidsen, min anmärkning).

Trots att Björn har en tydlig linje i det han vill förmedla, som inte helt går hand i hand med Örjans, visar Örjan med berättelsen att han har förtroende för Björns beslut och att han uppskattar Björn som yrkesman. Örjan tonade i berättelsen ner det satanistiska och antikristna genom att påtala hur snäll dödskallen faktiskt ser ut. Samtidigt framgår det av berättelsen också att Örjan varit orolig för affärerna, att det trots allt är en kommersiell verksamhet som bedrivs och att de antikristna budskapen hade kunnat skada verksamheten. Men att det faktiskt blivit tvärtom. Örjan påpekade att Cheap Monday efter skriverierna världen över gick från att inte ha någon butik alls i USA, till att nu ha de två bästa. Cheap Monday har skapat en kommersiellt mycket gångbar historia som börjat leva sitt eget liv. Satanistsymbolerna ökar

24

attraktiviteten hos ungdomarna, speciellt när de ser de äldres tveksamhet. Samtidigt som föräldrarna får svårt att säga nej när de ser hur billiga jeansen är i relation till andra jeans. Detta har sannolikt bidragit till att Björn är fri att fortsatt driva sina teser. Björn påpekade att friheten är en förutsättning för att kunna vara kreativ. Men om Örjan skulle säga att något verkligen inte kunde göras, skulle han ta den diskussionen. Också Björn har ju ekonomiska intressen i bolaget. Björn och Örjan är varumärket Cheap Mondays två portalfigurer i media. Den officiella relationen dem emellan är komplicerad men fungerar: De går ut med två helt motstridiga budskap. Björn beväpnar Örjan med något farligt genom satanismen och det antikristna, samtidigt som Örjan avväpnar Björns farlighet med skrattet och ironin. Resultatet tycks skapa en sorts balans. Som tidigare nämndes är de populärkulturella referenserna något som över tid ser ut att ha blivit allt viktigare för företagen och Cheap Monday är en kulturförmedlare som förstår att utnyttja detta. Konsumtionen handlar om inte bara om produkten eller tjänsten som sådan, utan också om de symboler som medföljer (Featherstone 1994). Örjan och Björn hjälper konsumenterna att tolka symbolernas ständigt skiftande betydelser och de som söker sig till Cheap Monday kan plocka lite vad de önskar, beroende av om de väljer Örjan eller Björn som symboltolkare. Men Örjan och Björn är inte ensamma som teckentydare, de får också hjälp av konsumenterna. I ett diskussionsforum på manolo.se, en nättidskrift som kallar sig Sveriges stilguide för män, kan jag läsa en årslång diskussion om Cheap Monday (Manolo, elektronisk källa). Det upp-och-nervända korset står i centrum och väcker känslor. Här görs åtskilliga försök att tolka symbolernas innebörd och skaparnas avsikt. Några oroar sig för vad symbolen står för. Vissa låter skaparna tolka innebörden genom att plocka fram kommentarer från Örjan eller Björn som de hittat i olika tidningsartiklar och annat för att därigenom föra fram vad symbolerna innebär. Andra fnyser åt de oroande och kommer med egna tolkningar.

25

5. Sedelärande berättelser Jag gjorde de flesta av mina medarbetarintervjuer i Götgatsbutikens kök. Flera av intervjuerna började med långa berättelser om hur de kommit i kontakt med Cheap Monday och jag fick känslan av att de återupplevde och tolkade upplevelserna samtidigt som berättelserna framfördes. Runt lunchen kom ytterligare medarbetare med sina matlådor eller sin inhandlade mat och satt där i korta omgångar. De var alla trendriktigt klädda och småpratade om ditt och datt. En tjej jobbar extra som stylist och berättade att hon skulle styla hiphop musikern Petter inför en fotografering för ett magasin. Petter diskuterades. Jag hade redan gjort två förmiddagsintervjuer, men berättade om min uppsats för de övriga i köket och efterfrågade berättelser. Bara Karin, butikschefen, kände sig manad och berättade om butiken på Essingebrogatan. Hon hänvisade samtidigt till Örjan som, hon sa, var den som berättar bäst och som uppenbarligen framför berättelser för kollegorna då och då. Trots en viss ovilja bland de övriga att berätta, anade jag att det i köket nog dyker upp en del berättelser kollegor emellan. Men jag var utomstående och det gjorde det sannolikt svårare för berättelserna att komma spontant. 5.1 De första åren på flaggskeppet Olofsgatan Så kom Jonas, som ansvarar för samtliga av Weekdays butiker, in köket och kastade en undrande blick på min bandspelare. Jonas har varit med från starten och medgav motvilligt att låta sig intervjuas med bandspelare. I köket satt då även Kim, också hon en långvarig medarbetare, och hjälpte till med berättandet. Jag frågade om tiden på Olofsgatan och vi började tala om butiken som Jonas kallade ”flaggskeppet”. Av Kim fick jag veta att det är stor skillnad att arbeta på Olofsgatan jämfört med Götgatan. På Olofsgatan gör alla i personalen allt hela tiden, medan arbetet på Götgatan är mer uppdelat avdelningsvis. Annars skulle det inte fungera, sa Kim och hänvisade till den effektivitet som krävs när de har många kunder som strömmar genom butiken på Götgatan. Götgatan ger ett helt annat intryck än den atmosfär som Kim och Jonas gemensamt målade upp kring den första tiden i den butiken på Olofsgatan ”Då var det lugnt, så då hade man ju tid att snacka”, sa Jonas och beskrev hur musiker och andra vänner ”hängde” med Örjan i butiken, som satt där i sin kontorsfåtölj med fötterna på kassabordet. Ett exempel som för övrigt också andra anställda följde när det var deras tur att ta hand om butiken. Kim berättade skrattande om det rabalder som ägde rum när stolen bakom kassan plockades bort: ”Folk var 26

tvungna att stå upp på jobbet.” Örjan tog med sig kontorsfåtöljen till sitt kontor, men de övriga fåtöljerna är kvar. När Kim oroligt påpekade att en är trasig, sa Jonas med emfas att den ska lagas. Min fråga om Olofsgatan fick en rad minnen att dyka upp hos Jonas och Kim. Olofsgatan och fåtöljerna symboliserar en tid av uppkäftighet, underground och rock’n’roll som företaget tycks mån om att bevara. Kanske eftersom detta kan tappas bort när framgångsvindarna blåser alltför hårt och när företagets målgrupper blir allt bredare och allt mindre undergroundbetonade. Götgatan framstår mer som en effektiv fabrik i jämförelse. Bara benämningen ”flaggskeppet” talar om Olofsgatans status i organisationen. Jag uppfattar tiden på Olofsgatan som en viktig del av företagets historia, en tid som inte får glömmas bort eftersom det nya vilar på denna tid. Jag undrar om de nytillkomna känner något utanförskap eller om de snarare längtar efter att identifiera sig med en tid som inte var deras, men som de kan komma närmare via berättelserna? 5.2 Det kallar jag service Jonas, som var med redan när butiken fanns på Essingebrogata, gav mig också en sedelärande berättelse från den tiden om hur kunderna bör behandlas: Jonas: (Fortsätter efter en längre inledning om hur butiken på Essingebrogatan startade) Det var ju inget kortköp där och då kom kanske någon som skulle köpa en jacka som kanske kostade 1,300 eller 2,000 och hade inga kontanter. Då fick man be dem att gå till livsmedelsbutiken på andra sidan gatan och köpa en Läkerol och ta ut pengar. Så vi fick utskällning från Konsum sen (han skrattade). ”Ni får sluta upp med det där.” Och Örjan han var ju väldigt generös eller hade god serviceanda. Och då var det någon kund som inte hade pengar och skulle köpa ett antal plagg. Så han (Örjan min anmärkning) hade bara slängt upp nycklarna till personen och sagt ”Jag har min golf där borta. Det är bara att ta den över bron, så finns det en bankomat där borta.” Och han blev så där stum liksom. ”Vaddå ska jag låna...” ”Jaja, för fan det är bara att ta bron där borta” Och så kom han tillbaka: ”Det här kallar jag service.” Så det var en rolig historia.

Berättelsens tydliga budskap är att kunden alltid går först, något som Jonas av och till kanske påminner de butiksanställda om. Den redovisar Örjans ovilja att göra den kund som tar sig hela vägen ut till Essingebrogata för att köpa hans unika plagg besviken och säger mycket om den attityd som premieras i företaget. Och den visar att det lönar sig eftersom kunden kom 27

tillbaka. En lite mindre generös tolkning pekar kanske på Örjans ovilja att missa de extra pengarna. 5.3 Butiksrenoveringen Flera av de medarbetare jag intervjuade berättade att de var med och byggde butiken på Götgatan. Under en enorm tidspress målade de väggar och golv, skruvade ihop lampor och packade upp enorma mängder varor. Berättelserna sammanfattade erfarenheten som positiv och butikschefen Karin sa att hon trodde att det var bra för sammanhållningen som hon också ser som mycket bra. ”Man känner att det här är en butik där man verkligen är delaktig. Man har varit med från allra första början. Man jobbar ju på nåt sätt bättre när man känner att det är ens eget. Det här är mitt verk. Det är kul.” Av Jonas får jag veta att det egentligen var en miss i planeringen. Tanken var inte att personalen skulle fixa upprustningen, men byggfirman blev försenad. Berättelserna beskriver ett gäng som inte var rädda för att hugga i när det behövdes, trots att de skulle arbeta som butiksanställda och ingenting annat. Det råder också ett romantiskt skimmer över detta ursprungsgäng och den tid som svetsade dem samman. Kanske kan det inte berättas på annat sätt för mig som är utomstående. Och i likhet med dem som missade de första åren på Essingebrogatan eller Olofsgatan, undrar jag om de som inte var med i byggnadsarbetet på Götgatan känner något utanförskap? Eller om de snarare längtar efter att identifiera sig med en tid som inte var deras, men som de kan komma närmare via berättelserna? Berättelserna beskriver också ett företag som inte slösar med pengarna. Man hyrde inte in extrapersonal när det knep, utan lät istället dem man hade kliva över gränser. Berättelserna målar upp en attityd som säger att man ska hugga i när man ser att det behövs. 5.4 Paradigmatiska personer Straxt före det att jag skulle göra mina medarbetarintervjuer fick jag höra en berättelse om Cheap Monday av en väninna med kontakter i modebranschen. Den handlade om hur den världskända fotomodellen Kate Moss stylist nekats köpa Cheap Monday i en trendig Londonbutik. Jag tog upp den med Karin på Cheap Monday som såg frågande ut. Hon sa att jag måste mena den om Victoria Beckham (en medlem i före detta Spice Girls, nu gift med fotbollsspelaren David Beckham (Wikipedia, elektronisk källa)) och drog exakt samma historia som min väninna, men här med Victoria Beckham i huvudrollen. ”Men Kate Moss, nej det har jag inte hört.[…] Kate Moss är ju skitcool tycker jag. Hon är ju grym så det hade 28

varit nice om hon hade att par Cheap Monday på sig.” Samma svar fick jag av Ellinor: ”Kate Moss har den här lite mer slitna, fast trendiga, lite mer coola och sköna attityden som Weekday har.” När Victoria Beckhams namn dök upp talade Ellinor om att Cheap Monday är ett ödmjuk företag, där man får vara som man är och kontrasterade detta med Victoria Beckhams kundtyp som har pengar, men ingen personlig stil och som bara köper varumärke. Såsom framgångsrik fotomodell har sannolikt också Kate Moss pengar, men uppenbarligen en stil som passar Cheap Monday mer. Mark sa att han hört samma historia om hur Darin nekats köpa i Göteborg. Vad Darin står för som gjorde att han nekades köpa framgick däremot inte. Den här typen av berättelse innehåller vad jag kallar paradigmatiska personer, som symboliserar företagets grundläggande föreställningar om världen, efter ordet paradigm med samma innebörd. I berättelsen ovan beskriver de paradigmatiska figurerna vad Cheap Monday inte vill associeras med. Victoria Beckham är helt enkelt företagets antites. Det är också intressant att se hur berättelsen kan förmedlas vidare och anta eget liv genom att plocka in olika paradigmatiska personer, från Beckham till Moss och Darin. Min väninna kontaktade mig senare och meddelade hon hört fel, att personen i centrum faktiskt var Victoria Beckham och inte Kate Moss. Hennes missuppfattning illustrerar hur lätt sånt kan hända när berättelser förmedlas vidare och antar eget liv. Jag fick också höra berättelser om hur olika musiker stylar sig på Cheap Monday. Även i dessa berättelser figurerar paradigmatiska personer, men här sådana som företaget vill associeras med. 5.5 Berättelser om Cheap Mondays värld Björn är noga med att förmedla sina grafiska berättelser till personalen i samband med att nya kollektioner presenteras, berättelser som personalen sedan förmedlar till kunderna. Butiksmedarbetarna kunde berätta om oroliga frågor kring symbolernas innebörd från kunder. Medarbetarnas svar till kunderna varierar, men handlar om en balans mellan Örjans ironi och Björns religionskritik. Enligt Karin förmedlar Cheap Monday inte något antikristet budskap. Det handlar istället om humor och ironi och om en vilja att ta upp saker för diskussion. Hon sa vidare att kunderna själva får välja om dödskallen har ett veck eller ett upp-och-nervänt kors i pannan. Kunderna måste helt enkelt tänka själva.

29

6. Avslutande diskussion Syftet med uppsatsen är att synliggöra mönster i berättelser om och i företaget Cheap Monday. För att rekapitulera några huvudpunkter i det jag hittills tagit upp visade grundaren Örjan att Cheap Monday är nära sammankopplat med hans person. I likhet med andra entreprenörsberättelser och berättelser på temat the ”American Dream”, presenterade han sig vidare som underdogen som uppnått framgång tack vare framsynthet, framåtanda och envishet. Underdogtemat framstår som tacksamt att betona för att få media med sig. Den grafiske formgivaren Björn, som bubblar av populärkulturella referenser, skapar tillsammans med sin kollega en Cheap Mondayvärld full av motiv och berättelser från bibeln, fantasy- och sciencefictionlitteratur samt från verkliga händelser i deras eget liv. I detta myller av bilder är det främst Cheap Mondays logotyp, dödskallen med det upp-och-nervända korset, som uppmärksammats av allmänheten. Björn har ett tydligt antikristet budskap i sitt berättande, medan Örjan istället vill att det ska ses som ironiskt och med glimten-i-ögat. Björn och Örjan balanserar varandra och skapar en attraktiv helhet av såväl farlighet som skratt. Medarbetarnas berättelser tog i sin tur dels upp hur de själva blev en del av företaget, dels olika sedelärande berättelser som tydliggjorde deras relationer till företaget och kunderna. Av berättelserna framgår att Cheap Monday står djupt rotade i den populärkulturella myllan genom kläderna, musiken och det grafiska berättandet. De populärkulturella referenserna är, som tidigare nämnts, något som ser ut att ha blivit allt viktigare för företagen eftersom man som Featherstone påpekar (1994) inte bara köper en produkt eller tjänst utan också de symboler som medföljer. Cheap Monday fungerar som en kulturförmedlare som förstår att kommersiellt utnyttja detta. Symbolproduktionen sker på gatan och företaget förmedlar dessa symboler till en bredare kundskara, som är ivrig att få ta del av det som de allra mest kunniga kan. Sammantaget visar mina observationer att företaget tar avstånd från det kommersiellt lättillgängliga som inte kräver någon större kunskap, för att istället hylla letandet och betydelsen av att tänka själv. Jag har funnit fyra mönster eller grundläggande teman som framträder i min analys av berättelserna och som alla kan hänföras till berättandets funktioner. Det första temat tar upp hur berättandet bearbetar upplevelser till reflekterad erfarenhet. Utvecklingen från en tillvaro i anonymitet till strålkastarljuset har gått snabbt för Örjan och på samma sätt som Drakos informanter bearbetade sin sjukdom med berättandet (jfr Drakos 2005) bearbetar Örjan sin 30

framgång med berättandet. Berättelserna förklarar hur framgången uppnåddes, tackar stamkunderna och mamman samt markerar att han är densamme trots allt som hänt. Björns grafiska berättande framstår i sin tur som ett behov av att bearbeta de upplevelser som den enorma konsumtionen av populärkultur ger upphov till och han hanterar samtidigt också självupplevda händelser i sitt berättande genom att plocka in dem i Cheap Monday världen. Även medarbetarna gav uttryck för ett behov av att bearbeta sina upplevelser genom långa berättelser om hur de kommit i kontakt med företaget. Berättelserna verkade inte färdiga och jag fick därför uppfattningen att upplevelserna tolkades samtidigt som berättelsen framfördes. De kontrasterade på så sätt Örjans och Björns mer bearbetade berättelser. Det andra temat behandlar berättelsernas funktion som identitetsmarkörer. Örjan är inte bara synonym med sitt arbete. Han förstärker också sin roll som underdog med stilgrepp som att han och mamman gemensamt tvättade secondhandt-shirts, att han var en ”blue collar man” i en klädbutik och att han fortfarande är aktiv på golvet genom att handtrycka t-shirts. Örjan är mån om att betona att han är en av de jeanskunniga. Vidare identifierar han sig med stamkunderna och hyllar i sitt berättande stamkundernas betydelse genom att påpeka att skapandet av produkterna skett genom att läsa av deras önskemål. Berättelserna visar att företaget kan sina kläder, sin musik och sina litterära referenser och att man inte vill identifiera sig med det mer lättillgängliga. Det tredje temat tar upp berättelsernas undervisande ambition. Jag ser flera paralleller mellan Cheap Mondays berättande och den mexikanska berättartradition som Briggs tar upp (1988). De har båda en ambition att kritisera dagens samhälle och att fostra sina medmänniskor i sitt sätt att se på världen. Detta kräver inte bara en berättare med slagkraftiga berättelser, utan också en berättare som är påläst och förmår att relatera berättelserna till samtiden så att de uppfattas som relevanta. Genom sina populärkulturella kunskaper lyssnar omgivningen inte bara på Cheap Mondays antireligiösa ställningstaganden eller ironi utan också på motståndet mot det lättillgängliga, hyllningen till letandet och betydelsen av att tänka själv. Men Cheap Monday är ett kommersiellt företag som finns på marknaden för att sälja sina produkter och, för att återknyta till uppsatsens inledning, ser jag i berättandet också en ambition att påverka konsumenterna att se företagets förträfflighet. Detta är det fjärde temat. På webbplatserna, i produktkatalogen och i tidningar kan konsumenterna ta del av deras berättelser. Underdogperspektivet är en pr-mässig framgång. Vidare utnyttjar Cheap Monday 31

sin roll som kulturförmedlare kommersiellt och framstår liksom citatet i uppsatsens titel (”Det är inne att tänka själv”), som en paradox genom att påpeka att de manar kunderna att ”tänka själva” i förhållande till det som är kommersiellt, fastän de själva i högsta grad är kommersiella. Huruvida möjligheten att påverka blivit sämre om Cheap Mondays berättande inte innehållit de övriga ambitionerna, såsom bearbetandet av det självupplevda, de identitetsmarkörer som följer av det självupplevda och berättandets undervisande ambitioner, är en fråga för nästa uppsats. Men jag tror att berättelserna hade tappat kraft om deras ambition enbart varit att påverka.

32

Källor och litteratur Otryckta källor (i författarens ägo) Intervjuer och bandinspelingar Örjan, jeansdesigner, grundare av och delägare i Weekday AB Intervju 2006-03-06, 60 minuter. Björn, grafisk formgivare och delägare i Weekday Brands AB Intervju 2006-04-04, 90 minuter. Ellinor, Inköpsansvarig Weekday AB Intervju 2006-03-15, 30 minuter. Erik, butiksanställd Weekday Götgatan samt studerande och konstnär Intervju 2006-04-07, 15 minuter. Jonas, ansvarig för samtliga butiker i Weekday AB samt Kim, butiksanställd Weekday Götgatan. Intervju 2006-03-15, 30 minuter. Karin, butiksansvarig Weekday Götgatan Intervju 2006-03-15, 45 minuter. Mark, konstnär, screentryckare, musik och eventansvarig Weekday AB Intervju 2006-03-15, 45 minuter. Mikael, lageransvarig Weekday Götgatan Intervju 2006-03-15, 30 minuter. Observationer Weekdaybutiken på Götgatan -2006-03-15, kl. 09.00 -17.00 -2006-03-18, kl. 11.00 – 13.00 och 15.00-15.30 -2006-04-07, kl. 12.00-12.30 Weekdaybutiken på Olofsgatan -2006-03-15, kl. 17.30 – 18.00 Fd Weekendbutiken på Essingebrogatan -2006-04-22 april kl. 13.30-14.00 Observation Debaser -2006-03-31 kl. 21.00-24.00 Föredrag Beluga, Paul, 2001: “How Communication Works in Politics” Tal på en reklamkonferens i Las Vegas som anordnades av The Account Planning Group.

33

Litteratur Bauman, Zygmunt. 1998. Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen. Göteborg: Daidalos. Briggs, Charles L. 1988. Competence in Performance. The Creativity of Tradition in Mexicano Verbal Art. Philadelphia : University of Pennsylvania Press Drakos, Georg. 2005. Berättelser i sjukdomens värld. Att leva med hiv/aids som anhörig i Sverige och Grekland. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposium. Drakos, George. 2000. ”Det osagda och det osägbara. Lepra, berättande och förkroppsligade erfarenheter”; i Palmfeldt, U. (red) Aspekter på narrativitet.. Barnkulturforskning i Norden 2. NNF Publications 5. Nordiskt nätverk för folkloristik, Åbo. Eriksson, Caroline och Gianneschi, Marcus. 2004. Berättelser i marknadsföring. En fallstudie i narrativ kommunikationsstrategi. Magisteruppsats i Marknadsföring, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Featherstone, Mike. 1994. Kultur kropp och konsumtion. Kultursociologiska texter i urval. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposium. Garsten, Christina. 1994. Apple World. Core and Periphery in a Transnational Organizational Culture. Stockholm: Stockholms Universitet. Giddens, Anthony. 1997. Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: Daidalos. Johansson, Thomas. 2003 (6. rev. uppl.). Anthony Giddens och det senmoderna. I: samhällsteorier. Traditioner, riktningar, teoretiker, Per Månsson (red). Sid. 415-448. Stockholm: Rabén Prisma. Kaijser, Lars. 1999. Lanthandlare. En etnologisk undersökning av ekonomisk verksamhet. Stockholm: Stockholms Universitet. Lindqvist, Mats. 1996. Herrar i näringslivet: om kapitalistisk kultur och mentalitet, Stockholm:Natur och kultur Nylund Skog, Susanne. 2002. Ambivalenta upplevelser och mångtydiga berättelser. En etnologisk studie av barnafödande. Stockholm: Stockholms Universitet. Palmenfelt, Ulf. 2000. ”Narrativitetsperspektiv inom folkloristiken”; i Palmfeldt, U. (red.) Aspekter på narrativitet. Barnkulturforskning i Norden 2. NNF Publications 5. Nordiskt nätverk för folkloristik, Åbo. Torekull, Bertil. 1998. Historien om IKEA. Ingvar Kamprad berättar för Bertil Torekull. Stockholm: Wahlström&Widstrand.

34

Tidningar Associated Press, 2005-12-29. ”Anti-Christian jeans a hot commodity among youth in secular Sweden” av Karl Ritter. Dagens Industri, 2006-05-04. ”På väg mot VD-stolen” av Henrik Huldschiner. Sid. 1;6-7 . Dagens Nyheter,2006-05-04. ”Karl-Johan ska växa in i H&M kostymen” av Pia Gripenberg. Avdelning Ekonomi. Sid. 1;4. Diego, 1/2006. ”Priskrigarna” av Henrik Huldschiner och Kristoffer Steneberg. Sid 70-71. Dagens Nyheter, 2006-04-07. ”Flyktförsök. Poppius har hittat klubben för eskapister” av Kristoffer Poppius. Avdelning DN På stan Expressen 2006-01-05. ”Nu ska vi klä oss billigt. Han är mannen bakom jeanssuccén Cheap Monday” av Oscar Julander. Avdelning Fredag. Expressen, 2005-12-08. ”Nu är det billiga jeans som gäller” av Jill Sjölund. Sid. 11. Expressen, 2005-06-23. ”Alla talar om…Midsommarhets” av Ebba von Sydow. Avdelning Fredag. Grip, 2/2006. ”Det svenska jeansundret” av Josefin Ekman. Sid. 24-26. Göteborgs-Posten, 2006-01-18. ”Dödskalle säljer- och upprör – Delade meningar om jeansmärket Cheap Mondays logga” av Emma Berthling. Sid 57. Kupé, 3/2006. ”Äntligen – billiga jeans är inne” av Mats Andersson. Sid. 38-42. Libération, 2005-11-18. ”Le jean serré limité” av Francoise-Marie Santucci. Avdelning Mode. Nya Dagen, 2005-12-14. ”Svenska jeans lanseras med Satanssymbol. Det finns en baktanke, säger -…formgivaren” av Marie Skogward. Sid. 4-5. Svenska Dagbladet 2006-05-04. ”Föryngring inom HM” av Sara Lomberg. Avdelning Näringsliv. Sid.1;6. Svenska Dagbladet Näringsliv, 2006-04-03. ”Blågula jeans på export” av Sara Lomberg. Avdelning Näringsliv. Sid. 8. Svenska Dagbladet, 2005-11-12. ”Billiga jeans blev succé.” avSara Larsson. Avdelning Näringsliv. Sid.1;11 Elektroniska källor Acne jeans, History (http://www.acnejeans.com/history.html). Senast besökt 2006-04-12.

35

Amerikabrev, ”Projektet som alltid inspirerar och aldrig blir färdigt – ett litet Amerikamanifest” (http://www.amerikabrev.nu/index.asp?page=om&manifest=1). Senast besökt 2006-05-12. Bibeln, sökord Joh 3:16. (http://www.bibeln.se/sokindex.jsp). Senast besökt 2006-05-12. Cheap Monday, Katalog. (www.cheapmonday.se) / ”Döda min mamma…” Catalogue SS 06. Senast besökt 2006-05-12. Cheap Monday, Berättelsen. (www.cheapmonday.se) / About Cheap Monday. Senast besökt 2006-05-12. Google, sökord modegrad. (http://www.google.com/search?q=%22h%C3%B6g+modegrad%22&hl=sv&lr=&rls=RNWE ,RNWE:2004-50,RNWE:en&start=0&sa=N). Senast besökt 2006-05-12. IKEA, siffror. (http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/facts_figures/figures.html). Senast besökt 2006-05-16. Manolo. (http://www.manolo.se/index.php?p=148). Senast besökt 2006-05-12. Princeton, sökord underdog. (wordnet.princeton.edu/perl/webwn). Senast besökt 2006-05-12. Weekday (www.weekday.se). Senast besökt 2006-05-12. Wikipedia, sökord Ebba von Sydow (http://sv.wikipedia.org/wiki/Ebba_von_Sydow) Senast besökt 2006-05-12. Wikipedia, sökord splatter (http://sv.wikipedia.org/wiki/Splatter) Senast besökt 2006-05-28. Wikipedia, sökord Victoria Beckham (http://sv.wikipedia.org/wiki/Victoria_Beckham) Senast besökt 2006-05-12. Övrigt Debasers programblad för februari 2006

36

View more...

Comments

Copyright © 2017 DOCUMEN Inc.