INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCEGO TEST NR 012117 * Test składa się

April 4, 2018 | Author: Anonymous | Category: Nauka, Nauki o zdrowiu, Infectious Disease
Share Embed


Short Description

Download INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCEGO TEST NR 012117 * Test składa się...

Description

1

Pieczątka organizatora Egzaminu Państwowego

INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCEGO TEST NR 012117 * Test składa się ze 180 zadań egzaminacyjnych obejmujących całość zagadnień z bloku specjalistycznego i ogólnozawodowego. * Przewidywany czas na rozwiązywanie testu: 180 minut. * Odpowiedzi proszę udzielać na załączonym formularzu odpowiedzi. * Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać 1 punkt. * Zaliczenie testu następuje po uzyskaniu 70% prawidłowych odpowiedzi tj. 126 punktów. * Wynik rozpatrywany jest w dwóch kategoriach: pomyślny, niepomyślny.

Z e względu na elektroniczną formę sprawdzania należy przestrzegać następujących zaleceń:

wyników

egzaminu,

=> Proszę uważnie przeczytać treść zadań egzaminacyjnych. Spośród 4 proponowanych odpowiedzi wybrać jedną i zaznaczyć starannie ołówkiem (zgodnie z WZOREM ZAZNACZANIA znajdującym się w lewym górnym rogu Formularza odpowiedzi do testu). => Zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi traktowane jest jako odpowiedź błędna. => Zaznaczoną pomyłkowo odpowiedź należy starannie wytrzeć gumką i wyraźnie zaznaczyć wybraną odpowiedź. => Na formularzu odpowiedzi nie można stosować korektora.

Życzymy powodzenia Państwowa Komisja Egzaminacyjna

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE TEST NR 012117 GRUPA 1

Zadanie 1. Do czasu pracy wlicza się: A . przerwy na posiłek, B . okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy, C . przerwy na karmienie dziecka piersią, D . właściwe A i C. Zadanie 2. W analizie według SWOT, wydarzenia, trendy, które mogą mieć niekorzystny wpływ na przyszłość firmy należą do segmentu: A . szanse, B . zagrożenia, C . silne strony, D . słabe strony. Zadanie 3. Celem polityki kadrowej jest: A . zatrudnianie i zwalnianie pracowników, B . dobór n a stanowiskach pracy takich pracowników, którzy gwarantują realizację zadań organizacji, C . prawidłowe wykorzystanie kwalifikacji zawodowych i uzdolnień osobistych pracowników, D . odpowiedź B i C. Zadanie 4. W jaki sposób odbywa się otwarcie ofert dotyczących świadczenia usług zdrowotnych złożonych w NFZ? A . poufny, B . jawny ale tylko dla określonej grupy świadczeniodawców, C . jawny dla wszystkich, którzy złożyli oferty, D . tylko w obecności zainteresowanego oferenta. Zadanie 5. Do przyczyn zróżnicowania kosztów w szpitalu zaliczamy: A . intensywność świadczeń np. godziny opieki pielęgniarskiej, B . wykształcenie lekarzy, C . wykształcenie pielęgniarek i położnych, D . przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych.

Zadanie 6. Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy jest zakładem stacjonarnym, który: A . udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osobom niewymagającym hospitalizacji, B . zapewnia kontynuację leczenia farmakologicznego, przebywanie i wyżywienie odpowiednie d o stanu zdrowia osobom niewymagającym hospitalizacji, C . gwarantuje osobom starszym i przewlekle chorym wsparcie finansowe i medyczne, D . odpowiedź A i B jest prawidłowa. Zadanie 7. Dokonując analizy stanowiska pracy pielęgniarki odcinkowej należy uwzględnić m.in. wymogi ergonomiczne: A . dzięki którym dokonuje się oceny obciążeń wynikających ze specyfiki pracy, aby zapewnić lepszy komfort pracy, B . dzięki którym wybierana jest optymalna metoda pielęgnowania pacjenta, C . dzięki którym podejmowane są decyzje kliniczne, D . zawierające standardy postępowania pielęgniarskiego. Zadanie 8. Członkowi zespołu negocjacyjnego: zaufanemu, dojrzałemu, potrafiącemu wyjaśnić trudne sytuacje, wzbudzającemu respekt wśród kolegów. Potrafiącemu panować nad wielowątkową dyskusją i kierować uwagę n a zagadnienia najważniejsze, kontrolującemu emocje, pozytywnie reagującemu na spokojne i rozsądne argumenty strony przeciwnej możemy powierzyć pełnienie roli: A . badacza, B . lidera, C . koordynatora, D . indywidualisty. Zadanie 9. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez NFZ odbywa się w oparciu o: A . wojewódzkie plany zdrowotne, B . plany zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych, C . oferty świadczeniodawców, D . wszystkie wymienione.

Zadanie 10. Składka na ubezpieczenie zdrowotne obecnie w Polsce wynosi: A . 7% podstawy wymiaru składki, B . 7,5% podstawy wymiaru składki, C . 9% podstawy wymiaru składki, D . 9,5% podstawy wymiaru składki. Zadanie 11. Koszty stałe podmiotu leczniczego to koszty: A . poszczególnych procedur medycznych, B . materiałów i wyposażenia, C . których wysokość nie zależy o d ilości świadczonych przez zakład usług, D . działalności socjalnej na rzecz pracowników. Zadanie 12. Przemieszczenie pracowników jest to: A . zamiana pracowników na stanowiskach pracy, B . reorganizacja stanowisk pracy, C . zmiana stanowisk pracy przez indywidualnych pracowników, D . zmiana stanowisk pracy przez indywidualnych pracowników i całe zespoły wewnątrz komórek organizacji oraz między nimi. Zadanie 13. Efektywność opieki zdrowotnej to: A . system zakazów, nakazów, wartości ekonomicznych i moralnych niezbędnych w opiece zdrowotnej, B . przyjęty prawem i utrwalony system norm organizacji, polityka kadrowa i system nagradzania pracowników, C . organizowanie opieki zdrowotnej w najlepszy sposób tak, a b y zapewnić optymalne wykorzystanie istniejących zasobów materialnych, finansowych i osobowych w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, D . maksymalne wykorzystanie zasobów systemu opieki zdrowotnej w celu uzyskania maksymalnych wyników finansowych. Zadanie 14. Inwentaryzację można przeprowadzić drogą: A . spisu z natury, B . potwierdzenia przez kontrahentów prawidłowości wykazanego w księgach stanu należności, C . spisu z natury i potwierdzenia przez kontrahentów prawidłowości wykazanego w księgach stanu należności, D . tylko spisu z natury aktywów i pasywów.

Zadanie 15. Najważniejsze uprawnienia powiatu w odniesieniu d o podmiotów leczniczych to: A . uprawnienia związane z własnością mienia, B . uprawnienia związane z obsadą stanowiska kierownika zakładu, C . decyzje dotyczące rozwoju zakładu związane z polityką inwestycyjną, D . wszystkie wymienione. Zadanie 16. Statystyka publiczna dla potrzeb ochrony zdrowia prowadzona jest przez: A . Ministerstwo Zdrowia, B . Ministerstwo Zdrowia i Główny Urząd Statystyczny, C . Ministerstwo Zdrowia, Główny Urząd Statystyczny, MON, MSWiA, D . Państwowy Zakład Higieny. Zadanie 17. Zapewnienie bezpieczeństwa w wykonywaniu zadań zawodowych na pielęgniarskich stanowiskach pracy leży w gestii: A . pracownika, B . pracodawcy, C . kierownictwa liniowego, D . nadzoru PIP. Zadanie 18. Czy lekarz prowadzący praktykę prywatną może wypisać receptę na leki ze zniżką? A . zdecydowanie nie, B . tak, bez żadnych ograniczeń; decydują o tym prawa pacjenta, C . tak, pod warunkiem, że zawarł z NFZ specjalną umowę, D . tak, ale tylko na leki ratujące życie. Zadanie 19. Pielęgniarka i położna może uzyskać kod zwany Regonem niezbędny do prowadzenia działalności we własnym zakresie w: A . Urzędzie Skarbowym, B . właściwej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych, C . Urzędzie Statystycznym, D . Urzędzie Marszałkowskim.

Zadanie 20. Która z cech jest charakterystyczna dla usług medycznych? A . niematerialność, B . spójność, C . podzielność, D . nieefektywność. Zadanie 21. Jednym z najważniejszych dokumentów, dowodów potwierdzających istnienie systemu zapewnienia jakości w podmiocie leczniczym jest: A . Księga Jakości, B . Standardy postępowania, procedury, instrukcje, C . Kultura organizacyjna, D . Misja organizacji. Zadanie 22. N a zebraniu z pracownikami szpitala następuje eskalacja konfliktu. Wiele osób mówi jednocześnie, atakując się wzajemnie i oskarżając o jakieś bliżej niesformułowane pretensje. W końcu jedna z pielęgniarek opowiada dowcip, wszyscy wybuchają śmiechem. Jak nazywa się prezentowany sposób wychodzenia z konfliktu? A . stopniowe redukowanie napięcia, B . rozejście się stron, C . rozładowanie napięcia, D . aktywne słuchanie. Zadanie 23. Kompetencje w znaczeniu prawniczym to: A . zdolność d o sprawnego działania n a danym stanowisku wynikająca z rekomendacji układu politycznego, towarzyskiego, grupy interesu, B . rzeczywista zdolność osoby działającej d o sprawnego działania na danym stanowisku organizacyjnym wynikająca z jego wiedzy, umiejętności, doświadczenia, postaw, C . zdolność d o działania wynikająca z zakresu działania, uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku organizacyjnym określona w formalnych przepisach dotyczących funkcjonowania organizacji, D . potencjalna zdolność osoby działającej d o sprawnego działania na danym stanowisku organizacyjnym.

Zadanie 24. Podstawowe funkcje zarządzania to: A . planowanie, kierowanie, kontrolowanie, motywowanie, delegowanie, B . planowanie, kierowanie, przewodzenie, decydowanie, motywowanie, C . planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie, D . kierowanie, oddelegowywanie, ocenianie, kontrolowanie. Zadanie 25. Metoda planistyczna pomocna w realizacji i kontroli podjętych działań nosi nazwę: A . metody ścieżki krytycznej (CPM), B . techniki oceny i kontroli działań (PERT), C . metody ścieżki krytycznej oraz oceny i kontroli działań (CPM/PERT), D . metody planowania działania. Zadanie 26. Skrót DRG oznacza: A . Drogi Rozdawania Gratyfikacji (dotyczy pracowników), B . Decyzje Regionalne Geograficznie (dotyczy kadry kierowniczej na szczeblu regionu, C . Grupy Zróżnicowane Diagnostycznie (dotyczy sposobu finansowania szpitala za leczone w szpitalu przypadki), D . ograniczenie wydatków zakładu opieki zdrowotnej n a procedury medyczne niestandardowe. Zadanie 27. Organizacja jest to: A . wyodrębniona z otoczenia, oparta o podstawy prawne grupa ludzi dobrowolnie realizująca wytyczony cel, B . wyodrębniona z otoczenia, wewnętrznie uporządkowana i powiązana ze sobą zbiorem elementów całość, C . uporządkowany zgodnie z obowiązującymi standardami proces pracy, D . proces pracy zakładający wykonanie określonego zadania w jak najkrótszym czasie przy minimalnym zużyciu środków finansowych i materialnych.

Zadanie 28. Kadra medyczna w zarządzaniu jakością jest to: A . najważniejszy zasób, w którego rozwój należy inwestować w miarę posiadanych środków finansowych, B . najważniejszy i najcenniejszy zasób, w którego rozwój należy i warto inwestować, C . najważniejszy zasób, ale inwestujemy w rozwój tylko wybranego grona osób, jak najbardziej cennych - c o podyktowane jest dostępnymi środkami finansowymi, D . najważniejszy zasób, ale inwestujemy tylko w kadrę medyczną lekarską i pielęgniarską, jako najcenniejszy kapitał ludzki w ochronie zdrowia. Zadanie 29. Na oddziale szpitala pracują pielęgniarki o różnych osobowościach. Wspólnie opracowujecie projekt zmian. Które z niżej przedstawionych stwierdzeń jest poprawne? A . każdy oddolny pomysł należy traktować z rezerwą, ponieważ jest nowy i pochodzi z dołu, B . zmiany wprowadzane s ą najlepiej wówczas, gdy n a ich zaplanowanie poświęca się znacznie mniej czasu niż n a realizację, C . ludzie najlepiej pracują wtedy, gdy krytykują i podważają nawzajem swoje propozycje, D . dyskusja w zespole jest dobrym sposobem n a przygotowanie projektu zmian. Zadanie 30. W modelu stosunków międzyludzkich /human relation/ najlepszym sposobem motywowania jest: A . pomoc pracownikom w spełnianiu ich osobistych celów, B . wytworzenie u pracowników poczucia użyteczności wykonywanej przez nich pracy i umożliwienie zaspokojenia potrzeb społecznych, C . pozwolenie n a większą swobodę w podejmowaniu decyzji przez pracownika dla dobra organizacji, D . w sposób zindywidualizowany określić jak najlepiej wykorzystać potencjalne zasoby tkwiące w każdym pracowniku.

Zadanie 31. W przychodni o d lat proponowano t e same zabiegi. W związku z nowymi warunkami w otoczeniu należy zmienić zakres świadczonych dotychczas usług medycznych. Przełożona pielęgniarek cieszyła s i ę autorytetem, teraz obawia się o swoją pozycję, podobnie zachowują się inni kierownicy. Jakie czynniki mogą zapewnić sukces tej przychodni i jej pracownikom? A . koncentracja n a takich czynnikach, które mają największe znaczenie dla pacjentów, B . stworzenie przez przełożoną grupy interesów, która będzie dbała o jej interesy, C . opracowanie przez przełożoną zakresu nowych obowiązków i narzucenie ich pracownikom, D . opracowanie przez dyrektora przychodni zakresu nowych obowiązków i narzucenie ich przełożonej i pracownikom. Zadanie 32. Ustrój podmiotu leczniczego niebędącego określa: A . statut, B . instrukcja, C . regulamin, D . zarządzenie dyrektora zakładu.

przedsiębiorstwem

Zadanie 33. Dyrektor podmiotu leczniczego pragnie tak zarządzać swoją firmą, aby pracownicy czuli się odpowiedzialni z a wszystko, c o s i ę tam dzieje i dostrzegali potrzeby zmian. Jak nazywa się taki styl kierowania? A . ofensywny, B . partycypacyjny, C . przywódczy, D . mieszany. Zadanie 34. System ocen pracowniczych to: A . proces oceniania i nagradzania pracowników, B . proces oceniania i karania pracowników, C . metoda okresowej ewaluacji i uczestnictwa, która obejmuje ilościowe i jakościowe aspekty organizacyjnego funkcjonowania pracownika i daje odpowiedź n a pytanie c z y i w jakim zakresie pracownik spełnia wymogi stanowiska pracy, D . odpowiedź n a pytanie, czy i w jakim zakresie pracownik spełnia wymogi stanowiska pracy.

Zadanie 35. J a k nazywa się sposób pokonywania oporu wobec zmian polegający n a przekręcaniu faktów i liczb tak, aby wydawały się bardziej atrakcyjne? A . manipulacja, B . przymus, C . obrona, D . odrzucenie. Zadanie 36. Celem działania sytemu opieki zdrowotnej jest m.in.: A . zabezpieczenie i dostarczenie całej populacji opieki społecznej i psychologicznej, B . zabezpieczenie i dostarczenie całej populacji pełnego zakresu świadczeń medycznych, bez względu n a kryteria ekonomiczne, społeczne, kulturowe i geograficzne, C . zapewnienie usług medycznych, świadczeń profilaktyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych na najwyższym poziomie, adekwatnie d o poziomu wiedzy i zasad dobrej praktyki, D . odpowiedzi B i C są prawidłowe. Zadanie 37. Usługi stomatologiczne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego są opłacane przez: A . NFZ dla wszystkich ubezpieczonych, B . N F Z jedynie z a tzw. podstawowy pakiet świadczeń stomatologicznych, C . NFZ jedynie dla dzieci do 14 roku życia, D . pacjenta w całości, gdyż ubezpieczenie nie pokrywa kosztów usług stomatologicznych. Zadanie 38. Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy o d stażu pracy, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 1 5 lat t o należy m u się urlop w wymiarze: A . 20 dni, B . 21 dni, C . 26 dni, D . 1/12 za każdy przepracowany rok.

Zadanie 39. W związku z restrukturyzacją szpitala dyrektor musi dokonać redukcji etatów. Którą pielęgniarkę powinien zatrzymać w pracy: A . sumienną, obowiązkową, w stopniu umiarkowanym znającą język obcy, B . świetnie znającą język obcy, doświadczoną, ale nie zaangażowaną w pracę oddziału, C . niedoświadczoną, w stopniu umiarkowanym znającą język obcy, D . świetnie znającą język obcy, lecz bez doświadczenia zawodowego. Zadanie 40. N a podstawie czego opłacane s ą świadczenia zdrowotne w systemie zróżnicowanych grup diagnostycznych (DRG-Diagnosis Related Groups)? A . liczby osobodni, B . liczby wypisanych pacjentów, C . liczby i rodzaju przyjętych pacjentów, D . tabeli cenowej w zależności od rodzaju schorzenia. Zadanie 41. Która z poniższych cech jest charakterystyczna dla usługi zdrowotnej? A . niematerialny charakter - jako zespół czynności usługa jest nieuchwytna, B . ścisły związek usługi z osobą wykonawcy - bezpośredni kontakt usługodawcy i klienta, C . heterogeniczność - różnorodność świadczeń wchodzących w skład usługi, D . wszystkie wymienione. Zadanie 42. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to: A . nazwa dyscypliny naukowej zajmującej się relacjami między pracownikami, B . sposób sprawowania władzy w organizacji, C . metoda kierowania w organizacji ludźmi, którzy osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się d o realizacji celów organizacji, umacniając jej przewagę na rynku, D . metoda kierowania zasobami ludzkimi, finansowymi i rzeczowymi w organizacji.

Zadanie 43. Podstawowym celem działalności marketingowej podmiotu opieki zdrowotnej jest: A . określenie bieżących celów funkcjonowania zakładu i sposobów ich realizacji, B . badanie stopnia zadowolenia pacjentów-klientów z jakości świadczonych usług zdrowotnych, C . określenia standardów jakości usług zdrowotnych, D . zwiększenie konkurencyjności oferty świadczonych przez podmiot usług zdrowotnych. Zadanie 44. Jakie funkcje sprawuje samorząd terytorialny w zakresie ochrony zdrowia? A . płatnika wszystkich świadczeń zdrowotnych dla swoich mieszkańców, B . właściciela publicznych zakładów opieki zdrowotnej, C . zarządcy NFZ na swoim terenie działania, D . wszystkie wymienione. Zadanie 45. Model Rezydualny opieki zdrowotnej (USA) przyjmuje następujące założenia: A . rezygnacja z odpowiedzialności państwa z a dostęp d o opieki zdrowotnej, obszar zdrowia publicznego i indywidualnego, B . zróżnicowanie usług i ich finansowania, dominująca rola sektora prywatnego, C . zasada solidaryzmu społecznego, system umów o pracę i finansowanie wszystkich usług medycznych z budżetu państwa. D . odpowiedzi A i B są prawidłowe. Zadanie 46. Na czym polega rola mediatora? A . szukaniu wspólnych interesów i priorytetów, B . demonstrowaniu uprzedzeń, C . przedstawieniu problemów tylko jednej ze stron, D . ustaleniu własnych norm działania. Zadanie 47. Model narodowej służby zdrowia występuje w: A . Wielkiej Brytanii, B . Szwajcarii, C . Niemcach, D . Francji.

Zadanie 48. C o jest warunkiem sprawnej komunikacji między partnerami funkcjonowania podmiotu opieki zdrowotnej i procesu zmian w zakładzie? A . posługiwanie się dowolnie przez siebie wybranym językiem, B . możliwie największy zakres informacji, C . komunikacja jednostronna, D . dostosowanie formy przekazu do percepcji odbiorców. Zadanie 49. Pacjent palił papierosy n a sali chorych. Dyżurna pielęgniarka n i e zareagowała natychmiast, jednak o zachowaniu pacjenta poinformowała pielęgniarkę oddziałową i ordynatora. Następnego dnia pacjent w obecności innych chorych ubliżył pielęgniarce, nazywając j ą donosicielką i używając niecenzuralnych słów. Reakcję pielęgniarki oddziałowej, która powiedziała pacjentowi: "Jeżeli m a pan zamiar ignorować nasz regulamin i zalecenia lekarzy, nie widzę innego wyjścia, jak wypisanie pana z e szpitala, chociaż nie chcę" Jakim typem asertywności wykazała się pielęgniarka? A . podstawowa, B . responsywna, C . konsekwencji, D . sprzeczności. Zadanie 50. Etap, w którym pracownicy zaczynają godzić się z nowymi technikami i procesami pracy to: A . internalizacja, B . odrzucenie, C . odmowa, D . adaptacja. Zadanie 51. Co to jest podaż świadczeń zdrowotnych? A . potrzeby i wymagania pacjentów-klientów w zakresie świadczeń zdrowotnych, B . ogół świadczeń zdrowotnych, odpowiadających wymaganym standardom, oferowanych przez podmioty d o tego uprawnione, mających zaspokoić potrzeby i wymagania pacjentów-klientów, C . prognozowana ilość i jakość świadczeń zdrowotnych w okresach przyszłych, D . ogół relacji między świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami usług zdrowotnych.

Zadanie 52. Styl kierowania t o trwały i powtarzalny sposób oddziaływania przełożonego n a zachowania podwładnych. Autokratyczny styl kierowania to styl charakteryzujący się: A . centralizacją władzy, przewagą decyzji jednoosobowych, stosowaniem kar, dużym dystansem w kontaktach z podwładnymi, B . decentralizacją władzy, współdziałaniem podwładnych w podejmowaniu decyzji,, przewagą nagród w motywowaniu, brak dystansu w relacjach przełożony - podwładny, C . centralizacją władzy, przewagą decyzji jednoosobowych, przewagą nagród w motywowaniu, D . scentralizowany system podejmowania decyzji, współudział podwładnych duży, motywowanie i nagradzanie. Zadanie 53. Czynnikami wpływającymi n a kształtowanie się kultury organizacyjnej firmy są: A . produkty i usługi, które decydują o przyjętej w firmie strategii, B . trendy ekonomiczne, rynkowe, społeczne, C . wielkość firmy, stosowane technologie, D . wszystkie wymienione. Zadanie 54. Kto odpowiada za sporządzenie i aktualizację zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej: A . Ministerstwo Zdrowia, B . samorząd terytorialny, C . NFZ, D . lekarz rodzinny.

planu

Zadanie 55. Konkurs n a stanowisko pielęgniarki oddziałowej wygrała pielegniarka z krótkim stażem pracy w zawodzie. Była oddziałowa została przesunieta d o pracy "przy łóżku chorego". W oddziale tworzą się dwa obozy. Zwolenniczki byłej oddziałowej wystosowały petycję d o Izby Pielęgniarek i Położnych, w której grożą starajkiem, jeżeli decyzja o zmianie n a stanowisku oddziałowej zostanie utrzymana. N a jakim etapie eskalacji znajduje się ten problem? A . debaty, B . czynów, nie słów, C . strategii gróźb, D . utraty twarzy.

Zadanie 56. Kto jest organem założycielskim szpitali klinicznych? A . wojewoda w zależności o d obszaru działalności szpitala klinicznego, B . senat Uniwersytetu Medycznego w zależności o d obszaru działalności szpitala klinicznego, C . Minister Zdrowia, D . spółka akcyjna z udziałem skarbu państwa. Zadanie 57. J a k określa się sposób postępowania, który gwarantuje wzrost zaufania i zdolność wspólnego rozwiązywania problemów? A . współpraca, B . kompromis, C . ustępstwa, D . unikanie. Zadanie 58. Jakie działania należy podjąć, gdy kontrola wykazała niezgodności z przyjętymi wzorcami/standardami? A . wzmocnić motywację pracowników do lepszej pracy, B . określić działania usprawniające i naprawcze, C . ustalić termin powtórnej kontroli, D . wzmocnić nadzór i zwiększyć częstotliwość kontroli. Zadanie 59. A b y wyznaczyć liczbę etatów w podmiocie leczniczym istotny jest czas dyspozycyjny. Czas dyspozycyjny to: A . czas wykonywania czynności pośrednich w toku procesu pielęgnowania, B . czas wykonywania czynności bezpośrednich w toku procesu pielęgnowania, C . czas jaki wypracowują pielęgniarki w danym szpitalu w ciągu roku, D . wszystkie powyżej. Zadanie 60. Motywacyjna funkcja kierownika to: A . stwarzanie pracownikom dobrych warunków organizacyjno-technicznych, B . pobudzanie pracowników d o efektywnego wykonywania zadań, C . inspirowanie pracowników do osiągnięć, D . wszystkie wymienione.

Zadanie 61. Biznes plan to: A . schemat organizacyjny przedsiębiorstwa, B . dokument decyzyjny, w którym jest przedstawiona koncepcja działania przedsiębiorstwa i jego wieloletnia projekcja przyszłości, C . dokument decyzyjny, w którym jest przedstawiona koncepcja działania przedsiębiorstwa i jego wieloletnia zaszłość historyczna, D . system zaopatrzenia i dystrybucji dostaw i usług tzw. łańcuch dostaw. Zadanie 62. Co to jest organizacja? A . schemat organizacyjny określający rodzaje części organizacji oraz ich wzajemne podporządkowanie, B . stosunki (relacje) między częściami organizacji wynikające z obowiązujących w danej organizacji przepisów, C . złożona całość, składająca się z części tak dobranych i połączonych z e sobą, ż e każda z nich współprzyczynia się do realizacji misji i celów organizacji, D . formalne relacje między kierownikami i podwładnymi określone w przepisach organizacyjnych. Zadanie 63. Złożenie oferty w celu zawarcia przez NFZ umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych powinno nastąpić: A . zgodnie z wzorem oferty lub formularzem oferty przygotowanym przez NFZ, B . w dowolnej formie wybranej przez świadczeniodawców usług zdrowotnych, C . w formie uzgodnionej przez zamawiającego i oferenta świadczeń zdrowotnych, D . w formie określonej przez Krajowy Związek Kas Chorych. Zadanie 64. W szpitalu wprowadza się kolejną zmianę, która polega n a redukcji stanowisk pracy. C o powinno być punktem wyjścia dla procesu kierowania zmianami w podmiocie leczniczym? A . przedstawienie argumentów ekonomicznych przemawiających za zmianami, B . istnienie wizji zmian w umyśle dyrektora podmiotu, C . uświadomienie wszystkim potrzeby i istoty wprowadzenia zmian, D . redukcja zatrudnienia i wprowadzenie ostrych mechanizmów kontroli.

Zadanie 65. Zjawisko długiego oczekiwania w tzw. "kolejce" n a wykonanie określonego świadczenia zdrowotnego jest wyrazem: A . niskiej podaży i dużego popytu, B . zrównoważonej podaży z popytem, C . dużej podaży niskiego popytu, D . dużej podaży i dużego popytu. Zadanie 66. Negocjowanie jest to: A . jedna z technik organizowania i usprawniania pracy w zakładzie opieki zdrowotnej, B . sposób sprawowania władzy organizacyjnej oraz podziału zasobów rzeczowych, C . dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej niektóre interesy zaangażowanych stron są konfliktowe, D . sposób podejmowania decyzji personalnych. Zadanie 67. Rekrutacja (nabór) pracowników to: A . zatrudnianie i zwalnianie pracowników, B . określenie wymagań wobec przyszłych pracowników, C . działania organizacji na rynku pracy, D . działania organizacji n a rynku pracy ukierunkowane n a poinformowanie potencjalnych kandydatów n a stanowiska pracy o firmie i warunkach uczestnictwa w niej. Zadanie 68. Kosztami bezpośrednimi w ośrodku kosztów podmiotu leczniczego są koszty: A . materiałów opatrunkowych i wynagrodzenia, B . działalności pomocniczej, C . leków, D . działalności podstawowej i pomocniczej bezpośrednio związane z miejscem powstania kosztu. Zadanie 69. W spór pomiędzy pielęgniarkami a dyrektorem zaangażowane s ą związki zawodowe. Jedne stoją p o stronie dyrektora, drugie p o stronie pracowników. Dochodzi d o negocjacji dwustronnych. Kto powinien przewodniczyć takim negocjacjom? A . przedstawiciel jednej ze stron, B . osoba znająca konflikt, zaangażowana w wynik rozmów, C . osoba bezstronna, nie zaangażowana w wynik rozmów, D . najstarsza osoba na oddziale.

Zadanie 70. Adaptacja społeczno - zawodowa nowo zatrudnionego pracownika oznacza: A . zdobycie samodzielności zawodowej, B . integrację pracownika z grupą i celami organizacji, C . przystosowanie pracownika d o zawodu i subkultury zawodowej, D . przystosowanie warunków pracy do pracownika. Zadanie 71. Czy ubezpieczony ma prawo wyboru szpitala? A . tak - każdego szpitala w kraju, B . t a k - szpitala spośród szpitali tego samego poziomu referencyjnego, które zawarły umowę z NFZ, C . tylko szpitali pierwszego poziomu referencyjnego, D . tylko szpitali onkologicznych. Zadanie 72. Która osoba z podanych niżej typów osobowości m a najwięcej pomysłowości i fantazji? A . reformator, B . wizjoner, C . energiczny człowiek czynu, D . moderator. Zadanie 73. W grupie umiejętności, jakimi powinien wykazać się kierownik w procesie kierowania wymienia się następujące umiejętności: A . społeczne i dydaktyczne, B . kierownicze i interpersonalne, C . koncepcyjne, społeczne, techniczne, D . techniczne i intelektualne. Zadanie 74. Według najczęściej spotykanej klasyfikacji, otoczenie placówek ochrony zdrowia dzieli się n a makro- i mikrootoczenie. Jakie czynniki zalicza się do makrootoczenia? A . demograficzne, społeczno - kulturowe, B . polityczno - prawne, ekonomiczne, C . naturalne i technologiczne, D . wszystkie wymienione.

Zadanie 75. Koszt wytworzenia osobodnia opieki medycznej zakładu opieki zdrowotnej to: A . iloraz sumy kosztów bezpośrednich i pośrednich ośrodka kosztów d o liczby osobodni opieki wykonanych w okresie rozliczeniowym, B . iloczyn sumy kosztów bezpośrednich i pośrednich ośrodka kosztów d o liczby osobodni opieki wykonanych w okresie rozliczeniowym, C . suma kosztów pośrednich i bezpośrednich, D . koszt wykonania procedury medycznej. Zadanie 76. D o kogo powinny należeć zadania kierowania procesem zmian w organizacji? A . wybranego działu funkcjonalnego organizacji, B . kadry kierowniczej wszystkich szczebli organizacji, C . zewnętrznej firmy konsultacyjnej, która przygotowała program zmian na zlecenie kierownictwa organizacji, D . zespołu zadaniowego powołanego do spraw przygotowania i realizacji programu zmian. Zadanie 77. Co to są więzi organizacyjne? A . stosunki między pracodawcą a związkami zawodowymi i samorządem zawodowym, B . relacje wynikające z technologicznych wymagań podziału pracy, C . łączność komunikacyjna między dwoma częściami organizacji, D . wzajemne i względnie trwałe relacje między częściami organizacji, poszczególnymi pracownikami oraz kierującymi i kierowanymi. Zadanie 78. Prawo do opieki zdrowotnej w Szwecji mają obywatele: A . którzy płacą podatki, B . którzy płacą składki na ubezpieczenie zdrowotne, C . wszyscy i jest ono jednakowe niezależnie o d ich miejsca zamieszkania i warunków materialnych, D . tylko ci, którzy płacą podatki i płacą składki n a ubezpieczenie zdrowotne.

Zadanie Jednym ludzkie. A.

79. z najważniejszych zasobów każdej organizacji s ą zasoby Definicja zarządzania zasobami ludzkimi określa: zadania polegające n a takim zatrudnianiu personelu, aby zysk organizacji był maksymalny, B . zadania polegające n a planowaniu, rekrutacji, selekcji, rozwoju, ocenianiu, nagradzaniu i karaniu potencjału ludzkiego, C . zadania związane z funkcjonowaniem działu kadr w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, D . zadania polegające n a dokonywaniu oceny pracowniczej, ustalaniu minimalnych norm zatrudnienia, pozyskiwaniu zasobów materialnych.

Zadanie 80. Obowiązki w zakresie ochrony zdrowia ubezpieczonych w Polsce wykonują: A . organy administracji rządowej, B . jednostki samorządu terytorialnego, C . Narodowy Fundusz Zdrowia, D . wszystkie wymienione. Zadanie 81. W wyniku restrukturyzacji szpitala m a być zlikwidowany oddział, na którym jesteś pielęgniarką oddziałową/pielęgniarzem oddziałowym. T y i część twoich pracowników znajdzie pracę n a innym oddziale, trzy osoby muszą być przeniesione d o innych szpitali. Chcesz zatrzymać najlepszą pielęgniarkę. Którą pielęgniarkę z wymienionych niżej wybierzesz? A . pracującą 1 0 lat, poprawnie wykonującą swoje obowiązki, ale nie angażującą się w życie oddziału, B . pracującą 1 0 lat, wielokrotnie zapominającą o swoich obowiązkach, ale będącą dobrą przyjaciółką żony ordynatora, C . pracującą 5 lat w sposób wzorowy, ale ostatnio dwukrotnie spóźniła się do pracy, D . pracującą 5 lat, ale często zdarzają jej się uchybienia, zapominającą o wykonaniu poleceń oddziałowej.

Zadanie 82. Jaki organ wydaje decyzję o przyznaniu akredytacji podmiotowi leczniczemu w Polsce? A . Ośrodek Akredytujący Centrum Monitorowania Jakości w Warszawie, B . Rada Akredytacyjna Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie powoływana przez Ministra Zdrowia, C . Ośrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, D . Rada Akredytacyjna Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Warszawie. Zadanie 83. W którym z niżej wymienionych krajów wprowadzono p o raz pierwszy obowiązkowe ubezpieczenia gwarantujące opiekę zdrowotną w razie choroby: A . w Szwecji, B . w Niemczech, C . we Francji, D . w e wszystkich wymienionych wyżej trzech krajach w tym samym czasie. Zadanie 84. Podstawową zasadą stosowaną podczas selekcji kandydatów d o zatrudnienia powinno być: A . określenie profilu kompetencji kandydata, B . rozbudowanie procedury selekcji, C . zadbanie o odpowiednią pulę kandydatów, D . zróżnicowanie procedury selekcji. Zadanie 85. Co sprzyja tworzeniu pozytywnego nastawienia do zmian? A . antycypowanie źródeł i intensywności oporu, B . krytyka każdej innowacji pochodzącej od "dołu", C . podejście "zmiany od granatu ręcznego", D . odgórne przeprowadzanie innowacji. Zadanie 86. D R G - Jednorodne Grupy Pacjentów - jest systemem finansowania usług medycznych charakterystycznym m.in. dla: A . szpitala, B . podstawowej opieki zdrowotnej, C . całej opieki zdrowotnej, D . tylko dla stomatologii.

Zadanie 87. Punktem wyjścia SWOT jest analiza: A . szans, zagrożeń, rozwoju i kariery, B . szans, słabości, strategii i działania, C . siły, słabości, szans i zagrożeń organizacji, D . siły, szans i rozwoju. Zadanie 88. Kwestionariusze skierowane d o pacjentów w celu uzyskania informacji n a temat oceny wykonywania w tym oceny przebiegu procesu diagnostycznego, leczenia i rehabilitacji służą: A . ocenie efektywności funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, B . zamawianiu opieki pielęgniarskiej, C . gromadzeniu funduszy na działalność szpitala, D . monitorowaniu poziomu satysfakcji pacjentów. Zadanie 89. Co to jest przewaga konkurencyjna podmiotu leczniczego: A . zdolność zakładu d o rozwiązywania bieżących problemów jego funkcjonowania, B . umiejętność sprzedania świadczeń zdrowotnych p o cenach wyższych niż to robią inne zakłady, C . zdolność zakładu do udzielania lepszych i korzystniejszych świadczeń zdrowotnych niż t o robią inne zakłady na potrzeby i wymagania pacjentów-klientów, D . dążenie do uzyskania maksymalnych korzyści finansowych niezależnie od jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Zadanie 90. Co to jest szczebel organizacyjny? A . zakres władzy właściwy dla danego stanowiska kierowniczego wynikający z podziału władzy w organizacji, B . rodzaj więzi specjalistycznych między różnymi częściami organizacji, C . określony poziom (kierowniczy lub wykonawczy) w strukturze hierarchicznej organizacji, D . ciąg wzajemnych zależności między stanowiskami pracy w organizacji.

Zadanie 91. Kariera zawodowa to: A . rozwój zawodowy jednostki w toku jej życia, B . awans pracownika w zakładzie pracy, C . uzyskiwanie nagród przez pracownika, D . podnoszenie kwalifikacji pracowników. Zadanie 92. Program akredytacji szpitala należy rozumieć jako: A . wewnętrzny mechanizm poprawy i oceny jakości, B . nowoczesne zarządzanie jakością nastawione na pozyskanie klienta, C . dobrowolny proces zewnętrznej oceny jakości opieki w oparciu o obiektywne i opublikowane standardy, D . monitorowanie istotnych wskaźników opieki medycznej. Zadanie 93. Dobrowolne uczestnictwo, oparcie o standardy, cel edukacyjny, autonomiczność, postępowanie zgodnie z procedurą, jawność i równość zasady oceniania i podejmowania decyzji, t o podstawowe założenia: A . systemu akredytacji, B . auditu wewnętrznego, C . zespołu ds. jakości, D . programu poprawy jakości. Zadanie 94. Plan długookresowy podmiotu leczniczego przygotowują kierownicy: A . oddziałów podmiotu, B . oddziałów i personel podmiotu, C . najwyższego szczebla podmiotu, D . najwyższego szczebla i kierownicy oddziałów podmiotu. Zadanie 95. Podmiot leczniczy może rozpocząć działalność leczniczą dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru, który prowadzi: A . powiat, B . wojewoda, C . minister MSWiA, D . Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie.

Zadanie 96. Co to jest standard postępowania medycznego? A . sposób przeprowadzania diagnozy i podejmowania decyzji w zakresie określonego przypadku chorobowego, B . sposób postrzegania potrzeb i wymagań pacjenta-klienta, C . sposób postępowania w relacjach między różnymi grupami pracowników systemu opieki zdrowotnej, D . algorytm (szczegółowy opis) postępowania dla określonych chorób, będący podstawą podejmowania decyzji leczniczych w odniesieniu d o poszczególnych pacjentów-klientów i przypadków chorobowych. Zadanie 97. Integracyjne rozwiązywanie problemów jest stylem rozwiązywania konfliktów opartym na przekonaniu, że należy: A . dążyć d o obrony własnych interesów przy jednoczesnej próbie zaspokojenia potrzeb i oczekiwań strony przeciwnej, B . uznawać z a priorytetowe cele i zadania własnej organizacji, C . integrować pracowników d o wspólnego działania n a niekorzyść drugiej strony konfliktu, D . skupiać organizacje związkowe i korporacje zawodowe wokół kadry kierowniczej zakładu. Zadanie 98. Prowadzenie prywatnej praktyki usług medycznych t o w pojęciu prawniczym działalność gospodarcza. C o t o jest podmiot działalności gospodarczej? A . osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, jeżeli jej przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej, B . prawo jakie nabywa osoba prawna o d chwili zarejestrowania w sądzie, C . osoba zobowiązana d o obliczania, pobierania i odprowadzania do urzędu skarbowego podatku, D . wyodrębniony zakres działalności z wydzielonymi ośrodkami kosztów.

Zadanie 99. Który z niżej wymienionych czynników najsilniej pobudza d o zmian? A . duże poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia, B . niewielkie ryzyko podejmowanych działań, C . wysoki poziom niepewności działalności, D . poprzednie negatywne doświadczenia w e wprowadzaniu zmian. Zadanie 100. Które z wymienionych stylów kierowania przeciwstawnych teoriach X i Y McGregora? A . konsultatywny i delegujący, B . autokratyczny i nie-ingerujący, C . autokratyczny i demokratyczny, D . kooperacyjny i partycypacyjny.

opierają

się

na

Zadanie 101. Jakie elementy powinien obejmować opis stanowiska pracy (kierowniczego i wykonawczego)? A . rodzaj środków wzajemnego komunikowania się z członkami zespołu pracowniczego, B . obowiązki związane z realizacją zadań, dla których stanowisko pracy zostało utworzone, C . uprawnienia do wykonywania zadań i obowiązków, D . zadania (dla których stanowisko zostało utworzone) i obowiązki z nimi związane oraz uprawnienia (do wykonywania zadań i obowiązków) i odpowiedzialność (za zadania, obowiązki i uprawnienia). Zadanie 102. Misja firmy nabiera strategicznego znaczenia, gdy spełnia m.in. następujące wymogi: A . wyraża marzenia i wyzwania, które stają się udziałem pracowników, B . dotyczy przeszłości i przyszłości, C . jest jasno sprecyzowana i zrozumiała, D . musi wyrażać marzenia i wyzwania pracodawców oraz klientów.

Zadanie 103. Analiza kosztów i wyników (CEA) jest to/ są to: A . zbiór technik służących, w których wszystkie istotne wartości wyraża się w jednostkach monetarnych, B . porównanie kosztów różnych możliwości osiągnięcia danego celu np. wskaźnik QALY, C . statystyki konstruowane przy użyciu obserwacji o różnych osobach lub grupach w jednym czasie, D . rozkład informacji przy wymianie danych pomiędzy nabywcą, a sprzedającym. Zadanie 104. Narzędziem stosowanym w procesie doskonalenia jakości t o diagram Ishikawy, który polega na: A . ustaleniu związków przyczynowo- skutkowych danego problemu, B . prezentacji danych zmienności określonego zbioru danych w określonych przedziałach wartości, C . ustaleniu 20 % przyczyn, które powodują 80% skutków, D . ustaleniu sposobów pracy w poszczególnych oddziałach. Zadanie 105. Jednym z uznanych sposobów postępowania przy oporze wobec zmian jest: A . zatajenie informacji o zmianie, B . autorytatywne narzucenie zmiany, C . uczestnictwo i zaangażowanie zainteresowanych, D . rezygnacja ze zmiany. Zadanie 106. Wprowadzony w 1999 roku system powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce posiada tradycje z okresu międzywojennego. Kiedy w Polsce p o raz pierwszy wprowadzono ubezpieczenia zdrowotne? A . bezpośrednio po I wojnie światowej (1919-1920), B . z końcem lat 20tych (1927-1928), C . ustawą o ubezpieczeniu społecznym z 1933 roku, D . ustawą o publicznej służbie zdrowia z 1939 roku.

Zadanie 107. Co to jest rynek świadczeń zdrowotnych: A . popyt n a usługi zdrowotne i podaż usług zdrowotnych oraz ogół stosunków wymiennych i wzajemnych zależności między świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami tych usług, B . warunki zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych i rozliczania kosztów tych świadczeń przez NFZ i uprawnionych świadczeniodawców, C . warunki udzielania świadczeń zdrowotnych i rozliczania kosztów tych świadczeń, D . prawo wolnego wyboru NFZ, świadczeniodawców usług zdrowotnych przez pacjenta-klienta. Zadanie 108. Proces efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi obejmuje: A . planowanie zasobów ludzkich, dobór d o odpowiednich stanowisk, nabór kandydatów, B . proces adaptacji społeczno - zawodowej, doskonalenie pracowników, C . ocenę pracowniczą, awansowanie, zwalnianie delegowanie, D . wszystkie wymienione. Zadanie 109. Ustawa z 1 5 kwietnia 2011 roku o działalości leczniczej przede wszystkim zainicjowała odejście o d koncepcji funkcjonowania świadczeniodawców w formie: A . podmiotów leczniczych, B . praktyki zawodowej lekarzy, C . praktyki zaowodowej pielęgniarek, D . zakładów opieki zdrowotnej. Zadanie 110. Podział otoczenia na: ekonomiczne, technologiczne, polityczno-prawne, demograficzne należy do procesu: A . segmentacji otoczenia organizacji, B . segregacji rynku w otoczeniu zewnętrznym organizacji, C . wyróżnienia grup o cechach jednorodnych, D . określenia obszarów o jednakowym stopniu ważności wpływów. Zadanie 111. Najczęściej spotykane błędy w negocjacjach dotyczą: A . braku lub nadmiernego zaufania, B . uległości lub nadużywania siły, C . bierności negocjatorów, D . wszystkich wymienionych.

Zadanie 112. Arbiter między stronami konfliktu może porozumienia poprzez: A . wskazywanie różnorodności celów, B . podkreślenie podobieństwa celów, C . działanie bez przygotowania, D . przygotowanie jednej ze stron.

usprawnić

proces

Zadanie 113. Termin "dywersyfikacja usług" oznacza: A . ochronę zakładu przed skutkami zapaści n a rynku przez różnorodność usług, B . ochronę zakładu przed konkurencją przez rozśrodkowanie usług do miejsc odległych od siebie, C . planową politykę ochrony produktu, usługi przez uzyskanie patentu lub zastrzeżenie wzoru lub procedury, D . planową politykę ochrony produktu, usługi przez wdrożenie dumpingowych cen w stosunku d o cen konkurencji. Zadanie 114. Na jakim przekonaniu opiera się teoria Y? A . ludzie są z natury leniwi, B . ludzie zawsze wymagają kontroli, C . ludzi cechuje wysoki poziom pomysłowości, samodzielności i samokontroli, D . ludziom należy im dokładnie uświadomić, co mają robić. Zadanie 115. Co to jest cel działania? A . zasady współdziałania między częściami organizacji, B . zbiór działań przewidzianych d o wykonania n a stanowisku pracy, C . utrwalone zachowania pracowników wynikające ze sposobów wykonywania pracy, D . pożądany stan rzeczy, jaki zamierza osiągnąć podmiot działający poprzez podjęcie lub zaniechanie określonego działania. Zadanie 116. Który z niżej wymienionych podmiotów może utworzyć publiczny zakład opieki zdrowotnej? A . kościół lub związek wyznaniowy, B . samorząd zawodowy, C . jednostka samorządu terytorialnego, D . żaden z wymienionych.

Zadanie 117. Jakość opieki pielęgniarskiej jest to: A . stopień zgodności działań pielęgniarek z procedurami medycznymi, B . wysoka satysfakcja pacjentów i ich rodzin z pracy pielęgniarki w zakładzie opieki zdrowotnej, C . stopień, w jakim opieka ta, wykazując zgodność z profesjonalną wiedzą, przyczynia się d o osiągnięcia pożądanych efektów w stanie zdrowia osób (populacji) oraz zwiększa ich zdolność d o samoopieki lub samopielęgnacji, D . stopień, w jakim opieka t a zwiększa zdolność pacjentów do samoopieki lub samopielęgnacji. Zadanie 118. System ocen pracowniczych w podmiocie leczniczym powinien obejmować: A . pracowników medycznych, B . wszystkich pracowników zakładu, C . medyczną kadrę kierowniczą, D . kadrę kierowniczą medyczną i administracyjną. Zadanie 119. Pacjenci, konkurencja, dostawcy i lokalna społeczność należą do: A . otoczenia bliższego firmy, B . otoczenia dalszego firmy, C . segmentu wewnętrznego, D . segmentu branżowego. Zadanie 120. SWOT to: A . analiza konkurencji, B . analiza zasobów kadrowych, C . program komputerowy przydatny w analizie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, D . analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń w jego otoczeniu.

Zadanie 121. Motywowanie pracowników w organizacjach polega na: A . pobudzaniu d o współdziałania w realizacji celów organizacji, B . skłanianiu d o rozwoju karier zawodowych poszczególnych pracowników, C . przekonywaniu d o realizacji celów reprezentowanych przez związki zawodowe pracowników, D . pobudzaniu d o sprawnej realizacji celów wybranych grup pracowników organizacji. Zadanie 122. K t o jest dysponentem środków n a finansowanie zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej? A . samorząd terytorialny, B . Ministerstwo Zdrowia, C . NFZ, D . publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Zadanie 123. Ustępstwa w negocjacjach powinny być dokonywane: A . równomiernie, B . powoli, C . bezwarunkowo, D . sprawiedliwie. Zadanie 124. Działanie sprawne jest działaniem: A . ekonomicznym, B . skutecznym, C . skutecznym, chociaż nieekonomicznym, D . jednocześnie skutecznym i ekonomicznym. Zadanie 125. Kierowanie zmianą jest: A . decyzją, B . przymusem, C . procesem, D . doskonaleniem organizacji.

świadczeń

Zadanie 126. Kompetencje do zatrudnienia i zwolnienia kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej posiadają: A . samorząd zawodowy lekarski i pielęgniarski, B . wszystkie samorządy zawodowe i związki zawodowe funkcjonujące w zakładzie opieki zdrowotnej, C . rada społeczna, D . organy wykonawcze samorządów terytorialnych. Zadanie 127. Solidaryzm społeczny jako jedna z zasad ubezpieczenia zdrowotnego oznacza, że: A . ubezpieczenie jest powszechne i obowiązkowe, B . koszty indywidualnych świadczeń zdrowotnych s ą ponoszone przez ogół ubezpieczonych, C . składka ma charakter redystrybucyjny, D . wszystkie wymienione. Zadanie 128. Co powinno być priorytetem nowoczesnej opieki zdrowotnej? A . podstawowa opieka zdrowotna, B . profilaktyka i promocja zdrowia, C . alternatywne formy opieki stacjonarnej, D . wszystkie wymienione. Zadanie 129. W zarządzaniu korzysta się z różnych modeli motywacji pobudzających człowieka do działania. W podejściu humanistycznym: A . najważniejsze s ą potrzeby i emocje, motywacja oparta n a teorii potrzeb Maslowa, B . decydujące znaczenie maja czynniki zewnętrzne, C . czynnikiem motywacyjnym jest zakres i struktura posiadanych informacji o rzeczywistości, D . najważniejszym czynnikiem motywacyjnym jest system kar i nagród. Zadanie 130. W amerykańskim systemie opieki zdrowotnej system MEDICAID przeznaczony jest dla osób: A . ubezpieczonych w miejscu pracy, B . ubezpieczonych prywatnie, C . wyłącznie ubogich, D . bezrobotnych.

Zadanie 131. N a czym polega proces kierowania zasobami ludzkimi w organizacjach: A . planowaniu, organizowaniu, przewodzeniu, kontrolowaniu, B . planowaniu, niwelowaniu przeszkód, przewodzeniu, nagradzaniu, C . zbieraniu informacji, organizowaniu, nagradzaniu, karaniu, D . planowaniu, organizowaniu, nagradzaniu, karaniu. Zadanie 132. Przełożona pielęgniarek stwierdziła, ż e jedna z pielęgniarek m a mało pracy, w związku z tym należy zmienić jej zakres czynności i rozkład zajęć. W dyżurce, w obecności części personelu, oświadczyła pielęgniarce, ż e o d jutra będzie pracować inaczej i przedstawiła jej ustalany uprzednio z ordynatorem zakres czynności. Pielęgniarka zaskoczona ostrym, stanowczym głosem, odrzekła "że się nie zgadza", doszło d o kłótni. Następnego dnia pielęgniarka nie podjęła pracy. Sprawa trafiła d o pielęgniarki naczelnej. Jaka postawa zostałą opisana w przytoczonej sytuacji? A . unikanie, B . ustępstwo, C . rywalizacja, D . kompromis. Zadanie 133. Które z poniższych twierdzeń jest charakterystyczne dla teorii zasobów ludzkich? A . człowiek jest w organizacji wartością najcenniejszą, B . ludzie s ą zazwyczaj zdolni d o wykonywania lepszej pracy, C . ludzie s ą zazwyczaj zdolni d o realizacji zadań n a poziomie wyższym niż wymagany, D . wszystkie wymienione. Zadanie 134. Co to jest farmakoekonomika: A . racjonalna gospodarka lekami w szpitalu, B . ekonomizacja zakupu leków przez apteki szpitalne, C . prawidłowa i bezpieczna farmakoterapia, D . wszystkie prawidłowe.

Zadanie 135. Co było celem utworzenia w USA Health Maintenance Organization? A . zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych w miejscu pracy, B . ograniczenie globalnych wydatków na służbę zdrowia, C . zapobieganie tworzeniu obszarów społecznych nieobjętych opieką zdrowotną, D . ograniczenie globalnych wydatków n a służbę zdrowia i zapobieganie tworzeniu obszarów społecznych nie objętych opieką zdrowotną.

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI TEST NR 021217 GRUPA 1

Zadanie 1. W celu usunięcia dwutlenku węgla z wydychanej mieszaniny gazów stosuje się pochłaniacze CO2 wypełnione wapnem sodowanym. Jakie są oznaki zużycia się wapna sodowanego: A . wapno nie ociepla się podczas używania, jest suche i twarde, ma zmienioną barwę, B . wapno jest ciepłe i wilgotne, C . wapno jest ciepłe, suche i twarde, D . wapno jest wilgotne i nie ociepla się podczas używania. Zadanie 2. W chirurgii "jednego dnia", lekiem dożylnym zapewniającym najlepsze warunki do znieczulenia ogólnego jest: A . thiopental, B . metoheksytal, C . ketamina, D . propofol. Zadanie 3. Działania w zakresie usprawniania układu oddechowego obejmują m.in.: A . terapię ułożeniową, poprawę efektywności kaszlu, nawilżanie mieszaniny oddechowej, oklepywanie klatki piersiowej, B . terapię ułożeniową, tlenoterapię, prowadzenie bilansu płynowego, C . oklepywanie klatki piersiowej, siadanie, pionizację, D . tlenoterapię, nawilżanie mieszaniny oddechowej, masaż pneumatyczny. Zadanie 4. Przeciętna dawka Etomidatu d o wprowadzenia d o znieczulenia ogólnego dorosłego pacjenta wynosi: A . 0,3 mg / kg masy ciała, B . 0,6 mg / kg masy ciała, C . 1 mg / kg masy ciała, D . 2 mg / kg masy ciała. Zadanie 5. Pobrania narządów można dokonać po stwierdzeniu: A . śmierci mózgu, B . migotania komór, C . asystolii, D . wszystkie powyższe.

Zadanie 6. 45-letni pacjent przyjęty n a blok operacyjny z rozpoznanym tętniakiem aorty brzusznej. U pacjenta wykonano znieczulenie ogólne dotchawicze + znieczulenie przewodowe ciągłe dla zabezpieczenia przeciwbólowego pooperacyjnego oraz poprawy czynności płuc w okresie pooperacyjnym. Czy należy uzyskać dostęp do naczyń centralnych i wykonać bezpośredni pomiar OCŻ? A . tylko OCŻ i pomiar pośredni ciśnienia tętniczego krwi, B . tylko ciśnienie tętnicze krwi metodą krwawą, C . nie wykonuje się tego pomiaru, D . konieczny jest pomiar OCŻ i krwawy pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Zadanie 7. U dawcy narządów można zaniechać wykonania badania: A . bakteriologicznego, B . radiologicznego przewodu pokarmowego, C . poziomu elektrolitów w surowicy krwi, D . serologicznego w kierunku zakażeń wirusowych. Zadanie 8. Kompleksowa opieka terapeutyczno-pielęgnacyjna nad dawcą narządów, polega na: A . zapewnieniu odpowiedniej wentylacji, B . zapewnieniu odpowiedniej wentylacji i diurezy, C . stabilizacji układu krążenia, zapewnieniu należytej wentylacji, utrzymaniu normotermii, D . stabilizacji układu krążenia, zapewnieniu należytej wentylacji, utrzymaniu normotermii, wyrównaniu zaburzeń elektrolitowych i biochemicznych, utrzymaniu diurezy. Zadanie 9. Wykonanie próby kalorycznej, będącej jednym z obowiązkowych badań odruchów pniowych u potencjalnych dawców narządowych, polega na: A . podaniu d o przewodu nosowego 2 0 m l ciepłej wody i obserwacji reakcji gałek ocznych, B . podaniu d o przewodu słuchowego zewnętrznego 2 0 m l lodowatej wody i obserwacji reakcji gałek ocznych, C . podaniu d o przewodu słuchowego zewnętrznego 2 0 m l lodowatej wody i obserwacji odruchu wyprostnego kończyn dolnych, D . podaniu d o przewodu słuchowego zewnętrznego 2 0 m l lodowatej wody i obserwacji odruchu kaszlowego.

Zadanie 10. Co jest podstawą ustalania zapotrzebowania na białko? A . stan kliniczny chorego, B . bilans azotowy, C . straty w organizmie, D . przyjęty schemat żywienia. Zadanie 11. Wlew dużych objętości krystaloidów, przekraczający zapotrzebowanie dobowe, może prowadzić do: A . zaburzeń krzepnięcia, B . upośledzenia przepływu tkankowego i uogólnionych obrzęków, C . hipotonii, D . pogorszenia przepływu trzewnego i zwiększonego wytwarzania mleczanów. Zadanie 12. Odruch „oczu lalki”, występujący niekiedy pozostającego w śpiączce, świadczy o uszkodzeniu: A . móżdżku, B . nerwu okoruchowego, C . nerwu odwodzącego, D . pnia mózgu.

u

pacjenta

Zadanie 13. Najwyższym priorytetem leczenia urazów czaszkowo-mózgowych jest: A . zszycie krwawiących powłok głowy, B . zwalczanie objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego i utrzymanie właściwego przepływu krwi przez tkankę mózgową, C . podanie leków przeciwbólowych z grupy opioidów, D . podanie leków krążeniowych. Zadanie 14. Typowa triada objawów tamponady serca to: A . wysokie OCŻ + ciche tony serca + paradoksalna amplituda tętna, B . zapadnięte żyły szyjne + tachykardia + sinica, C . duża amplituda tętna + sinica + wysokie OCŻ, D . wysokie OCŻ + wysokie ciśnienie tętnicze + ciche tony serca.

Zadanie 15. Krew pacjenta napływająca d o dializatora musi być pozbawiona zdolności krzepnięcia przez zastosowanie: A . witaminy C, B . heparynizacji, C . cytrynianów, D . prawidłowa odpowiedź B i C. Zadanie 16. W pierwszej minucie po urodzeniu noworodek ma tętno poniżej 100 uderzeń/min, nieregularny oddech, obwodową sinicę, jest wiotki, brak reakcji n a odsysanie z gardła. Ocena noworodka w skali Apgar wyniesie: A . 1 punkt, B . 3 punkty, C . 4 punkty, D . 5 punktów. Zadanie 17. 45-letni pacjent przyjęty n a blok operacyjny z rozpoznanym tętniakiem aorty brzusznej. U pacjenta wykonano znieczulenie ogólne dotchawicze + znieczulenie przewodowe ciągłe dla zabezpieczenia przeciwbólowego pooperacyjnego oraz poprawy czynności płuc w okresie pooperacyjnym. Czy wskazane jest założenie cewnika do pęcherza moczowego? A . nie ma konieczności, B . tak, powinien być założony na sali operacyjnej, C . w zależności od sugestii chirurgów, D . tak, po skończonym zabiegu. Zadanie 18. Który z wymienionych leków jest barbituranem pochodzenia siarkowego? A . brietal, B . tiopental, C . propofol, D . dormicum. Zadanie 19. Niedotlenienie mózgu w pierwszej kolejności powoduje: A . rozszerzenie źrenic, B . drgawki toniczno-kloniczne, C . utratę przytomności i zaburzenia oddychania, D . uogólnioną sinicę.

Zadanie 20. Które z objawów NIE występują we wstrząsie kardiogennym? A . hipertensja, wzrost temperatury ciała, bradykardia, B . tachypnoe, tachykardia, hipotensja, C . bladość powłok skórnych, niepokój, tachykardia, D . zaburzenia świadomości, zaburzenia rytmu serca. Zadanie 21. Ampułka 2 ml zawiera 0,1 mg Fentanylu. W 1 ml jest: A . 10 µg, B . 20 µg, C . 50 µg, D . 100 µg. Zadanie 22. Wykonanie ,,łaty z krwi" polega n a pobraniu krwi żylnej pacjenta i wstrzyknięciu jej n a wysokości blokady d o przestrzeni: A . podpajęczynówkowej, B . zewnątrzoponowej, C . kanału krzyżowego, D . odpowiedź A i B jest prawidłowa. Zadanie 23. Środki znieczulenia miejscowego wstrzyknięte w odpowiednim stężeniu w okolicę nerwu lub d o samego nerwu przerywają przewodnictwo w tym nerwie. Które włókna ulegają znieczuleniu na końcu? A . czuciowe, B . najcieńsze współczulne, C . ruchowe, D . wszystkie jednocześnie. Zadanie 24. Przy migotaniu komór najważniejsza jest: A . wczesna defibrylacja, B . uciskanie klatki piersiowej, C . adrenalina podana dożylnie, D . adrenalina podana dotchawiczo, dożylnie, Zadanie 25. W porfirii przeciwwskazane jest stosowanie: A . propofolu, B . tiopentalu, C . fentanylu, D . wszystkie powyższe.

atropina

podana

Zadanie 26. Pacjentom leczonym w OIT, z uwagi n a nefrotoksyczność powstających metabolitów, NIE powinno się długotrwale podawać: A . alfentanylu, B . petydyny, C . relanium, D . midanium. Zadanie Jednym A. B. C. D.

27. ze wskazań do stymulacji serca jest: migotanie komór, migotanie przedsionków, blok przedsionkowo - komorowy III°, tachykardia > 130/min.

Zadanie 28. 60-letnia pacjentka z powodu choroby nowotworowej przygotowana d o zabiegu usunięcia macicy, w znieczuleniu skojarzonym: zewnątrzoponowym ciągłym i ogólnym dotchawiczym. U przytomnej współpracującej pacjentki założono igłę do przestrzeni zewnątrzoponowej i podano dawkę próbną środka znieczulającego. Jakie objawy mogłyby świadczyć o penetracji środka d o przestrzeni podpajęczynówkowej? A . mrowienie kończyn, ocieplenie kończyn, upośledzenie czucia i ruchów, B . ocieplenie kończyn, C . upośledzenie ruchów i czucia, oziębienie kończyn, D . oziębienie kończyn. Zadanie 29. Przyczynami zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej prowadzącymi do zasadowicy metabolicznej są: A . długotrwałe wymioty lub usuwanie dużej ilości soku żołądkowego przez odsysanie, B . stany pourazowe, zakażenia, odwodnienie, niedotlenienie tkanek, C . wentylacja mechaniczna, hiperwentylacja, D . ośrodkowa depresja oddychania.

Zadanie 30. W zapisie EKG brak załamka P , poszerzenie i zniekształcenie zespołu QRS oraz przemieszczenie odcinka S T i załamka T wskazuje na występowanie: A . przedwczesnych pobudzeń komorowych, B . przedwczesnych pobudzeń nadkomorowych, C . częstoskurczu komorowego, D . bloku lewej odnogi pęczka Hisa. Zadanie 31. Do oceny świadomości chorego używa się skali: A . Guedela, B . VAS, C . ASA, D . Glasgow. Zadanie 32. D o wykonania znieczulenia zewnątrzoponowego bezwzględnym przeciwwskazaniem jest: A . brak zgody chorego, B . uogólnione zakażenie, C . stenoza aortalna, D . pogłębiające się ubytki neurologiczne. Zadanie 33. Najgroźniejszym powikłaniem śpiączki hipoglikemicznej jest: A . zasadowica metaboliczna, B . uszkodzenie CUN, C . hiperwolemia, D . hiperpotasemia. Zadanie 34. Który z wymienionych niżej leków stanowi swoiste antidotum opioidów? A . diazepam, B . nalokson, C . thiopental, D . atropina.

Zadanie 35. W celu ograniczenia wtórnych uszkodzeń mózgu w okresie okołooperacyjnym u chorego z obrażeniami czaszkowo-mózgowymi najprostszą metodą obniżania ciśnienia śródczaszkowego jest: A . ułożenie pacjenta z głową uniesioną pod kątem do 30˚, B . stabilizacja układu krążenia, tak aby średnie ciśnienie tętnicze wynosiło 75 mmHg, C . utrzymanie ujemnego bilansu wodnego, D . stosowanie glikokortykosteroidów. Zadanie 36. Ośrodki odpowiedzialne z a automatyczną znajdują się: A . w korze mózgowej, B . w moście i rdzeniu przedłużonym, C . w nerwie błędnym, D . we wszystkich powyższych.

kontrolę

oddechu

Zadanie 37. Zatruciom związkami fosfoorganicznymi NIE towarzyszy: A . zwężenie źrenic i brak reakcji na światło, B . drgawki i wzmożone wydzielanie gruczołów, C . wolny oddech z niezmienioną objętością oddechową, D . zaburzenia rytmu z tendencją do bradykardii. Zadanie 38. Postępowanie anestezjologiczne w rzucawce porodowej polega na: A . leczeniu hipertensji, B . zaintubowaniu chorej, zwiotczeniu i stosowaniu wentylacji kontrolowanej, C . leczeniu obrzęku mózgu, D . zastosowaniu wszystkich wymienionych sposobów. Zadanie 39. Jednym z powikłań p o zabiegu ortopedycznym w obrębie kości długich i miednicy może być zespół zatoru tłuszczowego. Wczesne objawy kliniczne to: A . drobne wybroczyny pachowe, podspojówkowe, hipoksemia, obrzęk płuc, tachykardia, wzrost temperatury ciała, splątanie, B . bradykardia, hipowolemia, pobudzenie, bladość powłok skórnych, obniżenie temperatury ciała, C . tachykardia, zaczerwienienie twarzy, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, D . wzrost ciśnienia tętniczego, bradykardia, zaburzenia oddechowe.

Zadanie 40. Lekiem pierwszego rzutu, stosowanym kardiogennego NIE jest: A . dopamina, B . dobutamina, C . levonor, D . ebrantil.

w leczeniu wstrząsu

Zadanie 41. Prawego oskrzela głównego NIE można wybiórczo zaintubować rurką: A . Carlensa, B . White'a, C . Robertshawa, D . Brycea - Smitha. Zadanie 42. Aparatura d o anestezji u dzieci musi spełniać następujące warunki: A . mieć minimalną przestrzeń martwą, B . powodować minimalne opory oddechowe, C . skutecznie eliminować CO2, D . wszystkie wyżej wymienione. Zadanie 43. U pacjentki wystąpiły popunkcyjne bóle głowy p o znieczuleniu podpajęczynówkowym. Występowanie bólów głowy p o znieczuleniu rdzeniowym zależy od: A . podrażnienia opon w wyniku ich nakłucia, B . nakłucia żyły i krwawienia, C . bezpośredniego urazu rdzenia kręgowego, D . wycieku płynu i niskiego poziomu płynu mózgowordzeniowego. Zadanie 44. W trakcie zabiegu kardiochirurgicznego z zastosowaniem całkowitego krążenia pozaustrojowego, zespół anestezjologiczny NIE kontroluje: A . wartości średniego ciśnienia tętniczego krwi, B . diurezy, C . objętości oddechowej, D . aktywowanego czasu krzepnięcia i gazometrii.

Zadanie 45. P o wykonaniu gazometrii krwi tętniczej stwierdzono podwyższone pH i obniżone pCO2 i pO2, co świadczy o: A . kwasicy oddechowej, B . zasadowicy oddechowej, C . kwasicy metabolicznej, D . zasadowicy metabolicznej. Zadanie 46. D o zadań pielęgniarki opiekującej się pacjentem leczonym z a pomocą kontrapulsacji wewnątrzaortalnej należy: A . kontrola i ocena tętna, ocieplenia i zabarwienia skóry oraz czucia na obu kończynach dolnych, B . kontrola pod kątem niebezpieczeństwa wystąpienia krwawienia i krwotoku w miejscu wprowadzenia cewnika tętniczego, C . ułożenie pacjenta w pozycji płaskiej lub pod kątem 300 mg, D . > 0,5 g. Zadanie 110. Czas wrastania mufek cewnika Tenckhoffa o d implantacji d o chwili włączenia chorego do programu dializ powinien wynosić: A . 6 tygodni, B . 4 tygodnie, C . 2 tygodnie, D . 1 tydzień.

Zadanie 111. Alloprzeszczep jest to przeszczep wykonywany: A . w obrębie tego samego ustroju, B . pomiędzy osobnikami identycznymi genetycznie, C . pomiędzy różnymi osobnikami tego samego gatunku, D . pomiędzy osobnikami różnych gatunków. Zadanie 112. Zapobieganie powikłaniom infekcyjnym z e strony cewnika założonego d o naczyń głębokich w celu prowadzenia hemodializy pielęgniarka powinna: A . ściśle obserwować miejsce przejścia cewnika przez skórę, B . dokumentować wyniki obserwacji, C . odkażać i zabezpieczać miejsce wkłucia suchym jałowym opatrunkiem, D . wszystkie wymienione. Zadanie 113. Badaniem obrazującym tętnice nerkowe jest: A . arteriografia, B . urografia, C . wentrykulografia, D . uretrografia. Zadanie 114. D o czynników predysponujących d o zakażeń grzybiczych u pacjentów po przeszczepieniu nerki zaliczamy: A . długotrwałe leczenie antybiotykami, cukrzycę, wysokie dawki steroidów, B . wentylację mechaniczną, stosowanie cewników moczowodowych, C . immunosupresję, D . odpowiedź A i C. Zadanie 115. Jednym z pierwszych objawów depresyjnych dializowanego jest/są: A . utrata apetytu, B . zaburzenia emocjonalne, C . zaburzenia snu, D . zaburzenia koncentracji uwagi.

u

chorego

Zadanie 116. Arteriografia nerkowa u dzieci t o badanie diagnostyce: A . odpływu pęcherzowo-moczowodowego, B . nadciśnienia tętniczego krwi, C . kamicy nerkowej, D . zakażeń układu moczowego.

wykonywane

w

Zadanie 117. D o wysokowydajnych technik leczenia schyłkowej niewydolności nerek nie należą: A . hemodializa wysokoefektywna, B . hemodiafiltracja, C . hemoperfuzja, D . hemofiltracja. Zadanie 118. W ocenie jakości opieki pielęgniarskiej bierze się pod uwagę: A . wkład i zaangażowanie pielęgniarek i innych członków zespołu terapeutycznego, B . stopień zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez podopiecznego, C . wyposażenie oddziału, ambulatorium i chęć skorzystania przez pacjenta z usług wymienionych placówek, D . strukturę, procesy i wyniki. Zadanie 119. Ważnym elementem leczenia nadciśnienia tętniczego u chorych dializowanych jest: A . ścisła kontrola wolemii, B . adekwatna dializoterapia, C . zachowany reżim dietetyczny w zakresie sody i wody, D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Zadanie 120. D o metod niefarmakologicznych leczenia nefroprotekcyjnego w PChN należą: A . dieta, ACE inhibitory, leczenie nadciśnienia tętniczego, B . dieta, normalizacja masy ciała, umiarkowany wysiłek fizyczny, C . normalizacja masy ciała, leczenie hiperlipidemii, dieta. D . wyrównywanie kwasicy metabolicznej, umiarkowany wysiłek fizyczny, dieta.

Zadanie 121. D o powikłań późnych związanych z obecnością naczyniowego NIE należy: A . zakażenie, B . zakrzepica cewnika, C . odma opłucnowa, D . zwężenie lub zrośnięcie żyły centralnej. Zadanie 122. Istotnym objawem świadczącym otrzewnej jest: A . biegunka, B . zaparcia, C . mętny dializat, D . świąd skóry.

o

dializacyjnym

cewnika

zapaleniu

Zadanie 123. Jakie produkty należy ograniczyć w diecie dziecka w przypadku rozpoznania kamicy szczawianowej? A . podroby, B . czekolada, C . kasze, D . mleko. Zadanie 124. D o rozpoznania ostrego uszkodzenia nerek (AKI) w pediatrii wprowadzono następującą klasyfikację, n a podstawie której ocenia się AKI: A . RIFLE, B . P-RIFLE, C . Forrestera, D . Ransona. Zadanie 125. Przypadek urgens na liście oczekujących umieszcza się jako: A . oczekujących n a przeszczep nerki, którzy jeszcze nie zostali zgłoszeni do Krajowej Listy Oczekujących, B . biorców zarejestrowanych w Krajowej Liście Oczekujących, wymagających szybkiego przeszczepienia nerki z powodu braku możliwości dalszego dializowania, C . pacjentów przewlekle dializowanych nie zakwalifikowanych do przeszczepu nerki, D . osoby p o przeszczepie nerki wymagające pilnej konsultacji z lekarzem kwalifikującym do przeszczepu.

Zadanie 126. W profilaktyce zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C w stacjach dializ mają znaczenie: A . przestrzeganie reżimu sanitarno-higienicznego, stosowanie odrębnych pomieszczeń d o dializowania pacjentów "zakażonych" i "niezakażonych" z jednoczesnym rozdziałem personelu medycznego, B . wydzielanie jedynie odrębnych stanowisk dializacyjnych, C . monitorowanie raz w roku surowiczych markerów tych wirusów u chorych niezakażonych, D . wszystkie powyższe działania profilaktyczne s ą bez znaczenia gdyż nie są efektywne. Zadanie 127. Przeszczep ksenogeniczny jest to przeszczep wykonywany: A . w obrębie tego samego organizmu, B . pomiędzy osobnikami tego samego gatunku, C . pomiędzy osobnikami różnych gatunków, D . pomiędzy osobnikami tego samego gatunku, różnych genetycznie. Zadanie 128. Do metod zapewniania jakości opieki zdrowotnej zaliczamy: A . skuteczność, dostępność, indywidualizacja, B . bezpieczeństwo, etyczność, profesjonalizm, C . badanie satysfakcji pacjentów, certyfikaty, akredytacja, D . komunikowanie się z pacjentem, udział w diagnozowaniu i leczeniu, wykonywanie zleceń lekarskich. Zadanie 129. U pacjenta w trakcie badania fizykalnego został stwierdzony dodatni objaw Goldflama, który świadczy o schorzeniach w obrębie: A . nerek, B . wątroby, C . śledziony, D . trzustki. Zadanie 130. W celu rozpoznania kwasicy nieoddechowej należy oznaczyć u pacjenta: A . gazometrię, B . jonogram, C . stężenie żelaza, D . poziom albumin.

Zadanie 131. C z y pacjenci dializowani powinni być poddawani szczepieniu przeciwko grypie? A . nie, ponieważ s ą bardzo osłabieni i ich organizm nie nabędzie odporności, B . nie, ponieważ podanie szczepionki powoduje wywołanie u nich grypy, C . tak, ponieważ stanowią grupę podwyższonego ryzyka wystąpienia powikłań w czasie infekcji grypowych, D . tak, ponieważ dzięki szczepieniu nie zachorują oni n a grypę nawet podczas epidemii. Zadanie 132. Najważniejszym czynnikiem odpowiedzialnym z a niedokrwistości u pacjentów z PChN jest niedobór: A . żelaza, B . witaminy B12, C . erytropoetyny, D . ferrytyny.

powstanie

Zadanie 133. Najczęstszym patogenem będącym przyczyną zapaleń tunelu i wyjścia cewnika na skórę jest: A . Staphylococcus aureus, B . Staphylococcus epidermidis, C . Staphylococcus viridaus, D . Enterococcus. Zadanie 134. Proces pielęgnowania jako metoda pracy pielęgniarki może być zastosowany: A . w opiece nad pacjentem nefrologicznym, gdzie liczba pielęgniarek jest adekwatna do zapotrzebowania pacjentów na opiekę, B . tylko w poradni nefrologicznej i środowiskowo-rodzinnej, C . wszędzie - n a oddziałach nefrologicznych, w stacjach dializ, oddziałach transplantacyjnych, poradniach nefrologicznych i środowiskowo-rodzinnych, D . w e wszystkich ośrodkach opieki nefrologicznej, które s ą wyposażone w specjalistyczny, niezbędny d o opieki nefrologicznej sprzęt.

Zadanie 135. Najbardziej fizjologicznym roztworem dializacyjnym stosowanym w hemodializie jest: A . płyn octanowy, B . płyn wodorowęglanowy, C . płyn żelazowy, D . wszystkie stosowane.

PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE TEST NR 101817 GRUPA 1

Zadanie 1. Zespołem genetycznym spowodowanym trisomią chromosomów autosomalnych NIE jest zespół: A . Downa, B . Patau, C . Edwardsa, D . Turnera. Zadanie 2. Amniopunkcja wykonana przed 1 5 tygodniem ciąży wiąże się z ryzykiem: A . poronienia, B . wystąpienia wad stóp, C . wystąpienia przepukliny płodowej, D . odpowiedzi A i B są prawidłowe. Zadanie 3. Do przyczyn drgawek zwykle NIE należy: A . niedotlenienie okołoporodowe, B . krwawienia śródczaszkowe, C . zaburzenia metaboliczne, D . zespół zaburzeń oddychania. Zadanie 4. Fizjologiczny spadek masy ciała u noworodka NIE powinien przekroczyć: A . 8 % wagi urodzeniowej, B . 10 % wagi urodzeniowej, C . 12 % wagi urodzeniowej, D . 14 % wagi urodzeniowej. Zadanie 5. Najczęstsza u wcześniaków postać bezdechu, w którym centralne zatrzymanie oddechu wynika z zaburzeń drożności dróg oddechowych nosi nazwę bezdechu: A . złożonego, B . centralnego, C . przeponowego, D . płucnego.

Zadanie 6. Odma wentylowa występująca u noworodków jest postacią odmy: A . otrzewnowej, B . śródpiersiowej, C . opłucnowej, D . wewnątrznaczyniowej. Zadanie 7. Bezdech przeponowy w okresie noworodkowym to: A . bezdech związany z e zmęczeniem i niewydolnością przepony w następstwie nadmiernej pracy, przy wentylacji płuc o małej podatności, B . bezdech związany z e zmęczeniem i niewydolnością przepony w następstwie nadmiernej pracy, przy wentylacji płuc o dużej podatności, C . przerwanie czynności oddechowej w następstwie braku stymulacji ze strony ośrodka oddechowego, D . bezdech związany z niedrożnością dróg oddechowych, która prowadzi d o nadmiernej pracy oddechowej przepony, zmęczenia noworodka i ostatecznie hipowentylacji. Zadanie 8. U noworodka podłączonego d o aparatu Infant Flow, gromadzi się w obrębie jamy ustnej spieniona ślina. W tej sytuacji należy: A . odessać zalegającą wydzielinę z dróg oddechowych, B . założyć zgłębnik dożołądkowy w celu odbarczenia powietrza i usunięcia nadmiaru śliny, C . skorygować ustawienia temperatury i nawilżenia gazów oddechowych, D . odnotować w dokumentacji skuteczność pracującego systemu. Zadanie 9. Podczas przeprowadzania wywiadu z rodzicami, w celu oceny rozwoju somatycznego dziecka, należy zadać pytanie dotyczące: A . wydawanych przez dziecko dźwięków, B . unoszenia głowy, C . przyrostów masy ciała, D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 10. Objawem wynikającym z zarośnięcia nozdrzy tylnych u noworodka NIE jest: A . znaczny wysiłek oddechowy, B . nasilająca się sinica podczas próby oddychania przez nos, C . nasilająca się sinica podczas płaczu dziecka, D . wyciek wydzieliny śluzowej z nosa. Zadanie 11. Jedną z przyczyn niedokrwistości pochodzenia jatrogennego u wcześniaka jest: A . częste pobieranie krwi, B . łożysko przodujące u matki, C . zwiększenie rozpadu krwinek czerwonych, D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe. Zadanie 12. U noworodka, krwiak podokostnowy czaszki: A . jest niebolesną zmianą, a skóra nad nim jest najczęściej zasiniona, bez odczynu zapalnego, B . niekiedy prowadzi d o znacznej anemizacji dziecka, zwłaszcza przy współistnieniu zaburzeń krzepnięcia, C . może ulec zropieniu, c o najczęściej m a związek z zakażeniem wewnątrzmacicznym, D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Zadanie 13. W postępowaniu przedoperacyjnym u noworodka z gastroschizą najbardziej istotne znaczenie ma: A . zaopatrzenie gastroschizy jałowym, wilgotnym opatrunkiem w sterylnym worku nylonowym, założenie cewnika d o żołądka i okresowe odsysanie treści żołądkowej oraz powietrza, B . zaopatrzenie gastroschizy jałowym, suchym opatrunkiem i monitorowanie czynności życiowych, C . monitorowanie czynności życiowych i założenie zgłębnika do żołądka, D . umieszczenie noworodka w inkubatorze i zaopatrzenie gastroschizy jałowym opatrunkiem.

Zadanie 14. Objaw Arlekina, polega na tym, że: A . przy położeniu dziecka n a boku skóra górnej połowy ciała jest zaczerwieniona, a dolnej lekko zaróżowiona z zaznaczoną granicą między nimi, B . przy położeniu dziecka n a plecach skóra dolnej połowy ciała jest zasiniona, a górnej zaczerwieniona z lekko uwidaczniającą się granicą między nimi, C . przy położeniu dziecka n a boku skóra dolnej połowy ciała jest zaczerwieniona, a górnej blada z wyraźnie zaznaczoną granicą między nimi, przebiegającą w linii środkowej ciała, D . przy położeniu dziecka n a brzuchu skóra dolnej połowy ciała jest zaczerwieniona, a górnej zasiniona z wyraźnie zaznaczoną granicą między nimi. Zadanie 15. U noworodka przedwcześnie urodzonego wystąpiły o d pierwszych godzin życia: przyspieszone, nieregularne oddechy z widocznym wysiłkiem oddechowym - zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych, praca skrzydełek nosa, stękanie wydechowe albo bezdechy oraz nasilająca się sinica. Objawy te wskazują na: A . zespół zaburzeń oddychania, B . zapalenie płuc, C . posocznicę, D . wszystkie powyższe. Zadanie 16. O niedotlenieniu okołoporodowym u noworodka świadczy/ą: A . obniżone napięcie mięśniowe, B . drgawki, C . obniżenie poziomu płytek krwi, D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Zadanie 17. Stolce przejściowe u noworodka, to stolce: A . o żółtym zabarwieniu i luźnej konsystencji, B . wodniste o zielonym zabarwieniu, C . o brązowo - zielonym zabarwieniu i luźnej konsystencji, D . wodniste o żółtym zabarwieniu.

Zadanie 18. Podczas leczenia metodą Infant Flow należy zapewnić noworodkowi właściwą pozycję ułożeniową: A . płasko na twardym podłożu na plecach, B . pod kątem 45˚ do podłoża na boku, C . p o d kątem 15˚-20˚ d o podłoża (na plecach, brzuchu lub boku), D . płasko na twardym podłożu na boku. Zadanie 19. D o czynników ryzyka NEC (martwiczego zapalenia jelit) NIE należy: A . wcześniactwo, B . mała urodzeniowa masa ciała, C . przetrwały przewód tętniczy, D . nadczynność tarczycy. Zadanie 20. Do leków o działaniu moczopędnym należy: A . furosemid, B . mannitol 20%, C . hydrokortyzon, D . prawidłowa odpowiedź A i B. Zadanie 21. Który z niżej wymienionych czynników m a największy wpływ n a zwiększenie laktacji? A . chęć karmienia piersią (motywacja), B . częste karmienie i odciąganie pokarmu, C . przyjmowanie dużej ilości płynów, D . karmienie według ustalonych godzin. Zadanie 22. Noworodek w 2-dobie życia, z porodu kleszczowego, którego następstwem było duże wgniecenie kości czołowej. U dziecka wystąpiło nadmierne napięcie mięśniowe oraz zwracanie pokarmu bezpośrednio po próbie karmienia. Objawy te wskazują na: A . atrezję przełyku, B . wzmożone ciśnienie śródczaszkowe, C . mózgowe porażenie dziecięce, D . pęknięcie kości czaszki.

Zadanie 23. Polski Zespół Ekspertów zaleca przyjmowanie kwasu foliowego jako profilaktyki wrodzonych otwartych wad cewy nerwowej, w dawce: A . 0,04 m g dziennie przez 3 miesiące przed planowaną ciążą i d o 1 2 tygodnia jej trwania, natomiast dla kobiet, u których w wywiadzie s ą otwarte wady cewy nerwowej u dzieci 4 mg dziennie, B . 4 m g dziennie przez 3 miesiące przed planowaną ciążą i d o 1 2 tygodnia jej trwania, natomiast dla kobiet, u których w wywiadzie s ą otwarte wady cewy nerwowej u dzieci 8 mg dziennie, C . 0 , 4 m g dziennie przez 3 miesiące przed planowaną ciążą i d o 1 2 tygodnia jej trwania, natomiast dla kobiet, u których w wywiadzie s ą otwarte wady cewy nerwowej u dzieci 4 mg dziennie, D . 0 , 4 mikrograma dziennie przez 3 miesiące przed planowaną ciążą i d o 1 2 tygodnia jej trwania, natomiast d l a kobiet, u których w wywiadzie s ą otwarte wady cewy nerwowej u dzieci 0,4 mg dziennie, Zadanie 24. Wykładnikiem niedotlenienia okołoporodowego jest: A . p H spadek 5,0, wzrost mocznika, wzrost AlAT, wzrost leukocytów, spadek płytek krwi, B . p H wzrost 5,0, spadek mocznika, spadek AlAT, spadek leukocytów, wzrost płytek krwi, C . p H spadek 7,0, wzrost kreatyniny, wzrost AspAT, wzrost erytroblastów, spadek płytek krwi, D . p H wzrost 7,0, spadek kreatyniny, spadek AspAT, spadek erytroblastów, wzrost płytek krwi. Zadanie 25. Saturacja to wyrażony w procentach stosunek: A . tlenu do dwutlenku węgla, B . oksyhemoglobiny do całkowitej ilości hemoglobiny, C . tlenu do całkowitej hemoglobiny, D . tlenu do oksyhemoglobiny. Zadanie 26. U noworodka, w badaniu neurologicznym NIE można ocenić nerwu czaszkowego: A. I , B. II, C . III, IV, VI, D . IX, X.

Zadanie 27. Procesem mającym n a celu usunięcie lub zabicie drobnoustrojów, który m a spowodować, ż e używane przedmioty będą bezpieczne dla zdrowia pacjentów, to: A . sterylizacja, B . dekontaminacja, C . dezynfekcja, D . oczyszczanie. Zadanie 28. Mleko dojrzałe: A . ma obniżoną zawartość białka, B . jest niebieskawe klarowne, C . pojawia się po 2 tygodniach od porodu, D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Zadanie 29. Minimalne żywienie jelitowe jest to: A . stosowanie wlewek doodbytniczych, B . podawanie niewielkich ilości pokarmu, zazwyczaj 4-8 mL/kg mc./ dobę, tj. 10 kcal/dobę, C . podawanie niewielkich objętości pokarmu, zazwyczaj 12-24 mL/kg mc./dobę, tj. 20 kcal/dobę, D . podawanie niewielkich ilości pokarmu, zazwyczaj 12-24 mL/kg mc./dobę, tj. 40 kcal/dobę. Zadanie 30. W przypadku noworodka, bezdech to przerwa w oddychaniu powyżej: A . 30 sekund oraz bradykardia poniżej 60/min., B . 20 sekund oraz bradykardia poniżej 80/min., C . 15 sekund oraz tachykardia powyżej 100/min., D . 10 sekund oraz tachykardia powyżej 110/min. Zadanie 31. Pierwszym składnikiem włączanym d o żywienia pozajelitowego u noworodków urodzonych przedwcześnie jest/są: A . aminokwasy, B . glukoza, C . płyn wieloelektrolitowy (PWE), D . sól fizjologiczna (0,9% NaCl).

Zadanie 32. Objaw "zachodzącego słońca", obserwujemy, gdy dziecko patrzy: A . w lewą stroną, źrenica prawego oka ulega powiększeniu, B . n a wprost, m a źrenice częściowo przesłonięte przez dolną powiekę, a nad źrenicą widoczny jest rąbek białkówki nieprzykryty górną powieką, C . n a wprost, m a źrenice częściowo przesłonięte przez górną powiekę, a pod źrenicą widoczny jest rąbek białkówki nieprzykryty dolną powieką, D . w prawą stronę, powieki oka lewego są zamknięte. Zadanie 33. "10 kroków do Udanego Karmienia Piersią" to główne założenia: A . programu "Szpital Przyjazny Dziecku", B . programu "Bezpieczne Macierzyństwo", C . programu Poprawy Opieki Perinatalnej w Polsce, D . "Szkoły Matek i Ojców Razem Łatwiej". Zadanie 34. Nerw trójdzielny u noworodka można zbadać poprzez: A . ocenę ruchomości żuchwy, B . ocenę odruchu rogówkowego, C . ocenę czucia na twarzy, D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe. Zadanie 35. Które z poniższych objawów mogą wskazywać n a fizjologiczny refluks żołądkowo - jelitowy u noworodka? A . noworodek ulewa i sporadycznie wymiotuje ale zjada chętnie i prawidłowo się rozwija, B . objawy wyraźnie zmniejszają się z tygodnia n a tydzień, a epizodom ulewania nie towarzyszą żadne inne objawy, C . narastanie objawów wiąże się z e zwiększaniem zjadanej wraz z wiekiem objętości pokarmu, D . wszystkie odpowiedzi są prawdziwe. Zadanie 36. Wśród niefarmakologicznych sposobów uśmierzania bólu u noworodka wymienia się: A . pojenie dziecka roztworem glukozy lub sacharozy, B . podawanie smoczka uspokajacza, C . zapewnienie dziecku bliskiego kontaktu z matką oraz karmienie piersią podczas wykonywania drobnych zabiegów, D . wszystkie powyższe metody.

Zadanie 37. Jedną z metod leczenia żółtaczki u noworodków jest fototerapia. W praktyce rozważa się zastosowanie fototerapii u zdrowych, donoszonych noworodków przy stężeniu bilirubiny powyżej: A . 5 mg/dl w 2 dobie życia, 1 7 mg/dl w 3 dobie życia, 2 2 mg/dl w późniejszych dobach życia, B . 1 2 mg/dl w 2 dobie życia, 1 5 mg/dl w 3 dobie życia, 1 7 mg/dl w późniejszych dobach życia, C . 5 mg/dl w 3 dobie życia, 1 5 mg/dl w 4 dobie życia, 1 7 mg/dl w późniejszych dobach życia, D . 1 2 mg/dl w 1 dobie życia, 1 5 mg/dl w 2 dobie życia, 1 7 mg/dl w późniejszych dobach życia. Zadanie 38. D o oceny dojrzałości nerwowo - mięśniowej noworodka służy skala: A . Apgar, B . Silvermanna, C . Ballard, D . żadna z powyższych. Zadanie 39. U noworodków w pierwszych dniach życia może wystąpić śladowa przejściowa: A . proteinuria, B . glikozuria, C . leukocyturia, D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe. Zadanie 40. Przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B , dziecko należy zaszczepić: A . domięśniowo dawką 0,5 ml, w środkowo - wewnętrzną część uda, B . domięśniowo dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część uda, C . śródskórnie dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część uda, D . podskórnie dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część uda.

Zadanie 41. Bezwzględnym przeciwwskazaniem d o karmienia piersią, z e strony noworodka jest: A . fenyloketonuria, B . rozszczep wargi i podniebienia, C . choroba syropu klonowego, D . galaktozemia. Zadanie 42. W opiece nad noworodkiem przebywającym w Oddziale Intensywnej Terapii bardzo ważne jest zbudowanie dobrych relacji między personelem medycznym a rodziną dziecka. Ma to istotny wpływ na: A . podejmowanie przez rodziców decyzji dotyczących proponowanych zasad terapii, B . wzrost zaufania i porozumienia między lekarzem a rodziną, C . zrozumienie stanu pacjenta przez rodzinę, D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Zadanie 43. W ocenie rozwoju fizycznego, masa ciała dziecka powyżej 9 0 centyla dla wieku i płci oznacza: A . dziecko eutroficzne, B . dziecko hipotroficzne, C . dziecko hipertroficzne, D . brak prawidłowej opdowiedzi. Zadanie 44. Czynnikiem ryzyka rozwoju zakażenia szpitalnego u noworodka związanym z pobytem na oddziale NIE jest: A . masa urodzeniowa powyżej 1500 g, B . długotrwała kaniulacja naczyń żylnych, C . długotrwała antybiotyko- i steroidoterapia, D . zbyt duże zagęszczenie pacjentów i mała liczba pielęgniarek. Zadanie 45. Powikłaniem zespołu MAS jest: A . zatykanie oskrzelików, pułapka powietrzna, B . rozdęcie płuc, odma, C . zespół nadciśnienia płucnego, D . wszystkie powyższe.

Zadanie 46. D o toalety drzewa oskrzelowego i rurki intubacyjnej wykonywanej przez pielęgniarkę NIE jest potrzebny: A . fonendoskop, B . cewnik do odsysania, C . jałowe rękawiczki, D . zestaw ssący. Zadanie 47. Do technik obniżania stresu NIE zaliczamy: A . ćwiczeń relaksująco-koncentrujących, B . agresywnych zachowań w kontaktach międzyludzkich, C . czynnego wypoczynku, D . kontroli tempa i stylu życia. Zadanie 48. Zdecydowana większość przyczyn zgonów noworodków dotyczy: A . skrajnie niedojrzałych noworodków, B . bliźniaków, C . noworodków z oceną w skali Apgar po urodzeniu > 5 pkt., D . prawidłowe odpowiedzi A i B. Zadanie 49. D o powikłań związanych z założeniem cewnika do żyły pępowinowej należą: A . zator powietrzny, B . zakażenie, C . krwawienie związane z przypadkowym usunięciem cewnika, D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe. Zadanie 50. Przeciętne zapotrzebowanie n a energię (uwzględniające podaż białka) chorego noworodka urodzonego w 4 0 tygodniu ciąży wynosi: A . 60-70 kcal/kg m.c./dobę, B . 70-90 kcal/kg m.c./dobę, C . 90-100 kcal/kg m.c./dobę, D . 100-120 kcal/kg m.c./dobę.

Zadanie 51. Późna żółtaczka związana z karmieniem naturalnym (tzw. żółtaczka pokarmu kobiecego) rozwija się: A . pod koniec 1 miesiąca życia i może trwać do 12 tygodni, B . p o d koniec 1 tygodnia życia i może trwać d o 1 2 miesięcy, C . p o d koniec 1 miesiąca życia i może trwać d o 1 2 miesięcy, D . pod koniec 1 tygodnia życia i może trwać do 12 tygodni. Zadanie 52. W sytuacji konfliktu serologicznego płodowo - matczynego stwierdza się immunizację matki przeciwko antygenom krwinkowym płodu, powodującą uszkodzenie płodu pod postacią choroby hemolitycznej. Przenikanie przeciwciał od matki do płodu jest: A . niewielkie w I trymestrze ciąży, a nasila się p o 16-18 tygodniu ciąży, B . znaczne w I trymestrze ciąży, a spada p o 16-18 tygodniu ciąży, C . niewielkie w I i I I trymestrze ciąży, a nasila się w III trymestrze ciąży, D . znaczne w I i I I trymestrze ciąży, a spada p o 3 2 tygodniu ciąży. Zadanie 53. Bardzo małe ciemiączko u noworodków jest charakterystyczne dla: A . małogłowia, B . wczesnego zarastania szwów czaszkowych, C . wcześniaków, D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe. Zadanie 54. Umiejętność zwiększania przemiany materii w odpowiedzi n a dyskomfort termiczny pojawia się u dziecka: A . około 28-30 tygodnia życia, B . po 37 tygodniu życia, C . około 35 tygodnia życia, D . żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa.

Zadanie 55. U noworodka, u którego stwierdzono przepuklinę przeponową, NIE obserwuje się: A. w badaniu przedmiotowym często brzuch jest niespotykanie wypukły i beczkowaty z e względu n a większą zawartość jamy brzusznej, B . szmer pęcherzykowy jest cichszy po stronie przepukliny, C . sinica spowodowana nieprawidłowym przepływem w naczyniach płucnych, D . nad płucami można usłyszeć perystaltykę jelit. Zadanie 56. Wentylacja oscylacyjna charakteryzuje się noworodków wysokiej częstości oddechu,tj.: A . od 100 do 300 cykli na minutę, B . od 100 do 400 cykli na minutę, C . od 400 do 3000 cykli na minutę, D . od 3000 do 5000 cykli na minutę. Zadanie 57. Okres perinatalny w odniesieniu do: A . porodu, B . końca 1 tygodnia życia po C . końca 1 miesiąca życia po D . końca 3 miesiąca życia po

stosowaniem

u

d o dziecka, trwa o d poczęcia

porodzie, porodzie, porodzie.

Zadanie 58. Badanie przesiewowe w kierunku fenyloketonurii powinno być wykonane: A . w ciągu pierwszych 12 godzin życia, B . w ciągu pierwszych 24 godzin życia, C . w ciągu pierwszych 72 godzin życia, D . po 72 godzinach życia. Zadanie 59. Laktoperoksydaza to enzym mleka kobiecego: A . trawiący białka, B . działający bakteriostatyczne, C . stymulujący produkcję IgA, D . trawiący węglowodany.

Zadanie 60. "Krwawienie dokomorowe z krwawieniem d o miąższu mózgu", t o w klasyfikacji krwawień dokomorowych wg Papile'a: A . I stopień krwawienia, B . II stopień krwawienia, C . III stopień krwawienia, D . IV stopień krwawienia. Zadanie 61. Wstrzyknięcie domięśniowe u noworodka należy wykonać w mięsień czworogłowy uda. W celu prawidłowego określenia miejsca należy znaleźć krętarz większy i dokonać wstrzyknięcia w: A . środkową 1/2 część uda między krętarzem a kolanem, B . środkową 1/3 część uda między krętarzem a kolanem, C . wewnętrzną 1/3 część uda między krętarzem a kolanem, D . zewnętrzną 1/3 część uda między krętarzem a kolanem. Zadanie 62. W połowie 2 miesiąca życia zanika u dziecka odruch, gdzie noworodek podczas jednoczesnego ucisku n a wewnętrzną powierzchnię obu dłoni otwiera usta. Jest to odruch: A . szukania, B . toniczny szyjny symetryczny, C . ssania, D . Babkina. Zadanie 63. Wodorowęglan sodu podawany dożylnie noworodkowi, należy d o iniekcji rozcieńczyć z wodą: A . w stosunku 1:1, B . w stosunku 1:2, C . w stosunku 2:1, D . wodorowęglan sodu nigdy nie powinien być rozcieńczany przy podaży dożylnej. Zadanie 64. Zespół MAS u noworodka, to zespół: A . zaburzeń pokarmowych, B . aspiracji smółki, C . ostrego niedotlenienia, D . niewydolności nerwowej.

Zadanie 65. Przyczyną zespołu przetrwałego nadciśnienia płucnego jest: A . niedorozwój płuca, B . oziębienie okołoporodowe, C . niedotlenienie okołoporodowe, D . wszystkie powyższe. Zadanie 66. Stężenie bilirubiny w żylnej krwi pępowinowej u zdrowego donoszonego noworodka bezpośrednio po urodzeniu NIE przekracza: A . 0,5 mg/dl, B . 2,5 mg/dl, C . 12,5 mg/dl, D . 15 mg/dl. Zadanie 67. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących krwawień około- i dokomorowych u noworodków jest FAŁSZYWE? A . krwawienia podpajęczynówkowe występują często i mają ciężki przebieg kliniczny, B . krwawienia podpajęczynówkowe występują często i mają łagodny przebieg kliniczny, C . krwawienia około - i dokomorowe dotyczą głównie wcześniaków urodzonych przed 32 tygodniem ciąży, z masą ciała poniżej 1500 gramów, D . powikłaniem krwawień III i IV° może być wodogłowie pokrwotoczne. Zadanie 68. Dziecko narażone n a ekspozycję wirusa HIV powinno otrzymywać profilaktycznie zydowudynę przez 6 tygodni. Podaż leku rozpoczyna się w czasie: A . pierwszych 6 - 1 2 godzin życia w dawce zależnej o d dojrzałości, B . pierwszych 6 - 1 2 godzin życia w dawce nie zależnej o d dojrzałości, C . p o upływie 2 4 godziny życia w dawce zależnej o d dojrzałości, D . p o upływie 2 4 godziny życia w dawce nie zależnej o d dojrzałości.

Zadanie 69. D o działań niepożądanych opioidów stosowanych u noworodka należy/ą: A . bradykardia, B . depresja układu oddechowego, C . tachykardia, D . prawidłowe są odpowiedzi A i B. Zadanie 70. Przyczyną niedoboru surfaktantu NIE jest: A . przegrzanie, B . kwasica, C . hipoksja, D . oziębienie. Zadanie 71. Ryzyko występowania mózgowego najwyższym stopniu dotyczy dzieci: A . płci męskej, B . płci żeńskiej, C . urodzonych przedwcześnie, D . z ciąży bliźniaczej.

porażenia

dziecięcego

w

Zadanie 72. Metodę wspomagania własnego oddechu dziecka przez zapewnienie ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych oznacza się skrótem: A . nACP, B . CPAP, C . nCPA, D . CPCP. Zadanie 73. Profilaktyka zwichnięcia stawów biodrowych noworodka polega na: A . zachowaniu fizjologicznej (swobodnej) pozycji kończyn dolnych ze zgięciem i odwiedzeniem, B . częstym powolnym prostowaniem i przywodzeniem kończyn w stawach biodrowych, C . noszeniu noworodka n a rękach z utrzymaniem jednej kończyny w przywiedzeniu, D . wszystkie powyższe działania mają znaczenie profilaktyczne.

Zadanie 74. Głównym czynnikiem zmniejszającym ryzyko zaburzeń oddychania, stosowanym w profilaktyce RDS (respiratory distress syndrome) jest: A . utrzymanie prawidłowej ciepłoty ciała noworodka, B . podawanie surfaktantu noworodkowi, C . normalizacja ciśnienia krwi u noworodka, D . prenatalne podawanie matce przed porodem glikokortykosteroidów. Zadanie 75. Które z poniższych stwierdzeń dotyczące postępowania z odciągniętym wcześniej pokarmem matki jest FAŁSZYWE? A . pokarm raz rozmrożony nie nadaje się d o powtórnego zamrożenia, B . n i e należy mieszać z e sobą mleka odciągniętego w różnym czasie oraz świeżo odciągniętego z rozmrożonym, C . pokarm przed podaniem dziecku wystarczy podgrzać d o temperatury około 36˚- 37˚C, D . p o rozmrożeniu pokarm kobiecy można przechowywać w lodówce do 48 godzin. Zadanie 76. Wśród czynników ryzyka porodu przedwczesnego wymienia się wiek matki: A . < 15 lat i > 35 lat, B . < 18 lat i > 35 lat, C . < 18 lat i > 40 lat, D . < 20 lat i > 35 lat. Zadanie 77. D o objawów klinicznych zespołu zaburzeń oddychania u noworodka urodzonego przedwcześnie NIE należy: A . stękanie wydechowe, B . zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych, C . anuria, D . bezdech. Zadanie 78. Asfiksja to: A . zamartwica, B . niedotlenienie okołoporodowe, C . wcześniactwo, D . odpowiedzi A i B są prawidłowe

Zadanie 79. Nadmierne wydzielanie śliny przez nos i usta u noworodka w krótkim czasie po urodzeniu może być objawem: A . porażenia nerwu przeponowego, B . niedrożności przełyku, C . krwawienia dootrzewnowego, D . wzdęcia brzuszka. Zadanie 80. Badania przesiewowe u noworodków należą do działań z zakresu: A . profilaktyki pierwotnej, B . profilaktyki wtórnej, C . profilaktyki trzeciorzędowej, D . prewencji. Zadanie 81. Duży język u niemowlęcia może sugerować: A . zespół Pierre'a-Robina, B . kretynizm, C . choroby spichrzeniowe, D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe. Zadanie 82. Niefarmakologicznym sposobem zmniejszania bólu u noworodka jest: A . podanie smoczka do ssania, B . używanie tzw. "gniazdek" noworodkowych, C . zmniejszenie natężenia światła i hałasu, D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe. Zadanie 83. Infant Flow jest urządzeniem służącym do: A . inwazyjnej mechanicznej wentylacji wymagających intubacji, B . nieinwazyjnej mechanicznej wentylacji niewymagających intubacji, C . przetaczania krwi u dzieci, D . żywienia parenteralnego z dostępu centralnych.

wcześniaków wcześniaków

do

naczyń

Zadanie 84. Porażenie splotu barkowego uwidacznia się u noworodka podczas badania odruchu: A . Moro, B . stąpania, C . ssania, D . pełzania.

Zadanie 85. W nieproporcjonalnym IUGR obserwujemy: A . nieproporcjonalnie większy obwód brzucha o d obwodu głowy, B . nieproporcjonalnie mniejszy obwód brzucha o d obwodu głowy, C . obwód brzucha równy obwodowi głowy, D . brak prawidłowej odpowiedzi. Zadanie 86. Fizjologiczny ubytek masy ciała wcześniaka urodzonego w 3 0 tygodniu ciąży obejmuje zakres: A . 5-10%, B . 10-15%, C . 15-20%, D . 20-25%. Zadanie 87. Zaobserwowanie u noworodka objawów przypominających cmokanie, żucie w obrębie ust, języka i policzków, charakterystyczne jest dla napadu drgawek typu: A . tonicznego, B . klonicznego, C . subtelnego, D . nieklonicznego. Zadanie 88. Z a obiektywną metodę rozpoznawania hipoksji u noworodka uznawane jest wykrycie kwasicy metabolicznej w tętniczej krwi pępowinowej. O kwasicy mówimy, kiedy p H tętniczej krwi pępowinowej ma wartość poniżej: A . 7,20, B . 7,35, C . 7,40, D . 7,45. Zadanie 89. Mankiet służący d o nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi u noworodka, o d wyrostka barkowego d o wyrostka łokciowego powinien obejmować: A . 55% długości ramienia, B . 65% długości ramienia, C . 75% długości ramienia, D . 85% długości ramienia.

Zadanie 90. Optymalna opieka sprawowana przez pielęgniarkę, położną powinna obejmować: A . 1 stanowisko do intensywnej opieki neonatologicznej, B . 2 stanowiska do intensywnej opieki neonatologicznej, C . 3 stanowiska do intensywnej opieki neonatologicznej, D . 4 stanowiska do intensywnej opieki neonatologicznej. Zadanie 91. W rozwoju dziecka "trend sekularny" oznacza: A . tendencję przemian, B . tendencję zwiększania wymiarów ciała, C . zmiany sprawności ruchowej, D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Zadanie 92. Test potrójny jako badanie prenatalne służy wykrywaniu trisomii u płodu. W przypadku trisomii 21 swierdza się: A . niski poziom AFP, niski poziom beta - hCG, niski poziom u uE3, B . niski poziom AFP, wysoki poziom beta - hCG, niski poziom u uE3, C . wysoki poziom AFP, wysoki poziom beta - hCG, niski poziom u uE3, D . niski poziom AFP, wysoki poziom beta - hCG, wysoki poziom u uE3. Zadanie 93. Objawem wrodzonej torbieli szyi u noworodka mogą być: A . dysgrafia i dysplazja, B . atetoza i dysgrafia, C . ataksja i dysgrafia, D . stridor i dysfagia. Zadanie 94. Akceleracja rozwoju to: A . opóźnienie tempa rozwoju, B . przyspieszenie tempa rozwoju, C . równowaga w rozwoju fizycznym, D . równowaga w rozwoju psychicznym.

Zadanie 95. Powiększanie się szwów czaszkowych i ciemiączka u noworodka sugeruje: A . zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, B . obrzęk mózgu, C . krwiak podtwardówkowy, D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe. Zadanie 96. Ratownicze uciskanie klatki piersiowej u noworodka należy rozpocząć, gdy czynność serca utrzymuje się: A . poniżej 9 0 uderzeń/min. pomimo 3 0 sekund prowadzenia efektywnej wentylacji dodatnim ciśnieniem, B . poniżej 8 0 uderzeń/min. pomimo 1 0 sekund prowadzenia efektywnej wentylacji dodatnim ciśnieniem, C . poniżej 6 0 uderzeń/min. pomimo 3 0 sekund prowadzenia efektywnej wentylacji dodatnim ciśnieniem, D . poniżej 6 0 uderzeń/min. pomimo 1 0 sekund prowadzenia efektywnej wentylacji dodatnim ciśnieniem. Zadanie 97. Szerokie szwy czaszkowe oraz duże ciemiączka mogą sugerować: A . małogłowie, B . wczesne zarastanie szwów czaszkowych, C . wrodzoną niedoczynność tarczycy, D . wszystkie powyższe. Zadanie 98. Które z poniższych zdań jest prawdziwe? A . izolowany rozszczep wargi z rozszczepem lub bez rozszczepu podniebienia jest widoczną wadą jamy ustnej i twarzy zaliczaną d o najczęściej występujących wad wrodzonych, które nie zaburzają ogólnego rozwoju dziecka, B . rozszczep podniebienia wtórnego najczęściej stanowi izolowaną wadę rozwojową, która zaburza ogólny rozwój dziecka, C . rozszczep wargi pochodzi z późniejszego okresu życia wewnątrzłonowego, tj. 8-12 tydz., natomiast rozszczep podniebienia z wcześniejszego, tj. 4-8 tydz. życia wewnątrzłonowego, D . rozszczep wargi z rozszczepem lub bez rozszczepu podniebienia powstaje w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego pod wpływem czynników genetycznych.

Zadanie 99. Do wczesnych objawów mózgowego porażenia dziecięcego należy/ą: A . zaburzenia wzroku i słuchu, B . zaburzenia napięcia mięśni i czynności ruchowych, C . padaczka, D . upośledzenie umysłowe. Zadanie 100. Niedorozwój żuchwy, zapadanie się języka k u tyłowi, wole powodujące ucisk tchawicy, skośne ustawienie gałek ocznych, niskie osadzenie małżowin usznych t o objawy charakteryzujące zespół: A . Downa, B . Pierre'a Robina, C . Patau, D . Marfana. Zadanie 101. Wskaż odpowiedź prawdziwą dotyczącą tlenoterapii noworodków: A . tlen jest lekiem potencjalnie niebezpiecznym i może doprowadzić do uszkodzenia narządu wzroku oraz płuc, B . tlen należy przed podaniem ogrzać (temperatura 34˚-37˚C) i nawilżyć (wilgotność względna 90 - 100%), C . w czasie leczenia tlenem konieczna jest kontrola gazometryczna prężności tlenu we krwi, D . wszystkie odpowiedzi są prawdziwe. Zadanie 102. Cechą charakterystyczną drugiego stopnia pieluszkowego zapalenia skóry (PZS) jest: A . rumień i powierzchowne złuszczanie się naskórka w okolicy narządów płciowych, pośladków i pachwin, B . rumień i powierzchowne złuszczanie się naskórka w okolicy pośladków, ponadto może obejmować okolicę krzyżową i podbrzusze, C . rumień i powierzchowne złuszczanie się naskórka w okolicy narządów płciowych, pośladków i pachwin, D . pojawienie się grudki, krostki, bądź powierzchownej nadżerki, które mogą tworzyć sączące zmiany z nasileniem odczynów zapalnych w obrębie pachwin, fałdów skórnych, z nadżerkami bakteryjnymi i grzybiczymi.

Zadanie 103. Surfaktant pojawia się w płucach w: A . 24 tygodniu ciąży, B . 26 tygodniu ciąży, C . 28 tygodniu ciąży, D . 30 tygodniu ciąży. Zadanie 104. Które z poniższych schorzeń NIE jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią ze strony matki? A . narkomania, B . niewydolność krążenia IV° według NYHA, C . gruźlica aktywna, jesli matka nie prątkuje, D . ciężka choroba psychiczna. Zadanie 105. Głębokość założenia zgłębnika żołądkowego u noworodka określamy odmierzając odległość: A . o d dolnego końca mostka, poprzez nasadę nosa d o płatka usznego, B . o d górnego końca mostka, poprzez nasadę nosa d o płatka usznego, C . o d dolnego końca mostka, poprzez zewnętrzny kącik oka do nasady nosa, D . o d górnego końca mostka, poprzez zewnętrzny kącik oka do płatkausznego. Zadanie 106. W badaniu reakcji n a światło u noworodka, odruch Peipera polega na: A . wystąpieniu oczopląsu, B . wystąpieniu zeza, C . ruchu gałek odwrotnie do ruchu głowy, D . zaciśnięciu powiek.

Zadanie 107. J a k należy prawidłowo układać noworodka z wrodzonym kręczem szyi? A . układać dziecko tylko n a brzuchu, z głową odwiedzioną w stronę kręczu, B . pozwolić dziecku układać głowę w dowolną stronę, ponieważ przykurcz mięśnia ustępuje samoistnie w krótkim czasie po urodzeniu, C . umieścić zabawki nad łóżeczkiem dziecka p o stronie kręczu, co umożliwi mu właściwą pozycję głowy, D . pochylić głowę i skręcić bródkę dziecka w stronę zdrową oraz podłożyć poduszkę pod głowę, uniemożliwiając jej obrócenie w stronę kręczu. Zadanie 108. Czynnościowe zamknięcie przewodu tętniczego następuje zazwyczaj w ciągu: A . 1-2 godzin po porodzie, B . 3-4 godzin po porodzie, C . 6-8 godzin po porodzie, D . 10-15 godzin po porodzie. Zadanie 109. Podaż pokarmu drogą enteralną musi być wstrzymana d o czasu zakończenia diagnostyki w przypadku: A . rozszczepu podniebienia, B . przetoki przełykowo-tchawiczej, C . zespołu Pierre'a Robina, D . wrodzonego kręczu mięśniowego szyi. Zadanie Do cech A. B. C. D.

110. tetralogii Fallota NIE należy: ubytek przegrody międzykomorowej, przerost prawej komory, zwężenie drogi odpływu z prawej komory, połączenie prawej i lewej tętnicy płucnej.

Zadanie 111. Odruch ssania pobudza smak: A . kwaśny, B . gorzki, C . słony, D . wszystkie powyższe.

Zadanie 112. W celu pobrania krwi włośniczkowej u noworodka donoszonego położna/pielęgniarka powinna używać jałowego mikrolancetu o długości ostrza: A . do 2,5 mm, B . do 3,5 mm, C . do 5,0 mm, D . do 5,5 mm. Zadanie 113. U noworodka donoszonego, tkanka tłuszczowa stanowi: A . 5-10% masy ciała, B . 10-15% masy ciała, C . 15-20% masy ciała, D . ponad 25% masy ciała. Zadanie 114. Noworodek powinien oddać smółkę: A . bezpośrednio po urodzeniu, B . do 24 godziny życia, C . w ciągu pierwszych 48 godzin życia, D . do 72 godziny życia. Zadanie 115. Zadaniem położnej/pielęgniarki jest nauczenie matki prawidłowego przewijania noworodka. NIEPRAWDĄ jest, że: A . podczas przewijania nie wolno pociągać z a nóżki dziecka, B . powinno zawijać się noworodka na tzw. "mumię", C . podczas przewijania nie wolno prostować nóżek dziecka, D . nie wolno zawijać noworodka na tzw. "mumię". Zadanie 116. Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE: A . krem Emla należy nałożyć obficie n a skórę w planowanym miejscu wkłucia, a następnie wykonać opatrunek okluzyjny, B . krem Emla należy nałożyć obficie n a skórę w planowanym miejscu wkłucia i pozostawić d o wyschnięcia i wchłonięcia, C . przed kaniulacją żyły powierzchnię skóry należy oczyścić z kremu Emla i zdezynfekować, D . znieczulenie skóry kremem Emla następuje p o około 2 godzinach.

Zadanie Podczas A. B. C. D.

117. transportu lotniczego noworodka należy: otworzyć sondę dożołądkową, opróżnić baloniki w cewnikach, opróżnić mankiety do mierzenia ciśnienia tętniczego, wszystkie powyższe.

Zadanie 118. Rytmiczne skurcze części ciała noworodka zwalniania pod koniec napadu to: A . drgawki kloniczne, B . drgawki toniczne, C . drgawki miokloniczne, D . drżenia mięśniowe.

z tendencją d o

Zadanie 119. D o wystąpienia RDS (respiratory distress syndrome) u noworodka predysponuje: A . płeć żeńska, B . cukrzyca u matki, C . poród przedwczesny, D . prawidłowa odpowiedź B i C. Zadanie 120. W celu wczesnej diagnostyki wrodzonej dysplazji stawów biodrowych wykonuje się badanie polegające n a zastosowaniu manewru, który reponuje zwichnięte biodro, c o oznacza dodatni wynik testu. Kiedy zwichnięte (podwichnięte) biodro ulega odwiedzeniu zgięte pod kątem 9 0 stopni, pojawia się wrażenie "kliknięcia" w momencie gdy głowa kości udowej przemieszcza się do panewki stawu biodrowego. Jest to tzw.: A . objaw Babińskiego, B . objaw Ortolaniego, C . objaw Ottona, D . żaden z powyższych. Zadanie 121. Powikłaniem fototerapii jest/są: A . przegrzanie dziecka, B . pękanie nitek DNA, C . spadek rzutu serca, D . wszystkie powyższe.

Zadanie 122. Policytemia to: A . zespół zagęszczenia krwi, B . liczba krwinek czerwonych przekraczająca normę, C . zaburzenia leukocytów, D . odpowiedzi A i B są prawidłowe. Zadanie 123. W celu szybkiej oceny wieku płodowego przydatna jest znajomość niektórych objawów neurologicznych: A . u wcześniaka urodzonego w 3 4 tygodniu, kończyny dolne są zgięte w stawach biodrowych i kolanowych, B . u wcześniaka urodzonego w 3 4 tygodniu, kończyny górne pozostają wyprostowane, C . przygięcie kończyn górnych rozpoczyna się około 3 6 tygodnia, natomiast kończyn dolnych około 32 tygodnia, D . wszystkie stwierdzenia są prawdziwe. Zadanie 124. Podczas badania przedmiotowego, wywołując objaw oczu lalki można ocenić nerw czaszkowy: A. I , B. II, C . III, IV, VI, D . IX, X. Zadanie 125. Stosowanie leków sedacyjnych pomaga w ustabilizowaniu stanu ogólnego noworodka podczas transportu. Wskaż stwierdzenie NIEPRAWDZIWE: A . d o leków sedacyjnych należą; luminal, dormicum, gardenal, B . dormicum można stosować u wszystkich noworodków niezależnie od masy ciała i stopnia dojrzałości, C . n i e należy stosować leków sedacyjnych u dziecka podłączonego do nCPAP, D . leki sedacyjne stosuje się w przypadku konieczności transportu dziecka zaintubowanego i podłączonego d o sztucznej wentylacji. Zadanie 126. Żywienie troficzne wstrzymuje się w przypadku wystąpienia: A . wzdęć brzucha, B . płaczu dziecka, C . hipoksji, D . oziębienia.

Zadanie 127. Pomiar obwodu głowy dokonywany p o porodzie, jest mierzony przy użyciu taśmy centymetrowej w wymiarze: A . podpotyliczno - czołowym, B . bródowo - ciemieniowym, C . podpotyliczno - ciemieniowym, D . czołowo - potylicznym. Zadanie 128. Przeciwwskazaniem do minimalnego żywienia enteralnego NIE jest: A . martwicze zapalenie jelit (NEC), B . niedrożność przewodu pokarmowego, C . wstrząs, D . brak odruchu połykania. Zadanie 129. Colostrum to: A . układ odpornościowy układu oddechowego, B . mleko z dużą zawartością IgA, C . wszystkie klasy przeciwciał, D . wszystkie grupy komórek odpornościowych. Zadanie 130. G d y noworodek znajduje się w zimnym otoczeniu, t o traci ciepło poprzez: A . przewodzenie, B . konwekcję, C . parowanie, D . promieniowanie. Zadanie 131. Objawy ostrej niewydolności oddechowej u noworodka z e strony układu krążenia to: A . bradykardia z zatrzymaniem krążenia włącznie, zaburzenia rytmu serca, hipotensja, skóra marmurkowata, sinica, bladość, wciąganie mięśni oddechowych, B . tachykardia > 100/min, bradykardia z zatrzymaniem krążenia włącznie, zaburzenia rytmu serca, hipotensja, sinica, wciąganie mięśni oddechowych, C . tachykardia > 160/min, bradykardia z zatrzymaniem krążenia włącznie, zaburzenia rytmu serca, hipotensja, skóra marmurkowata, sinica, bladość, D . bradykardia z zatrzymaniem krążenia włącznie, zaburzenia rytmu serca, hipotensja, sinica, wciąganie mięśni oddechowych, drgawki, pobudzenie.

Zadanie 132. Jaką temperaturę powietrza należy utrzymać w sali intensywnej terapii noworodków? A . 20-21˚C, B . 22-23˚C, C . 24-25˚C, D . 26-27˚C. Zadanie 133. Najwyższe ciśnienie tętnicze krwi uznawane z a prawidłowe u kobiety w ciąży, nie powinno przekraczać: A . 115/75 mmHg, B . 120/80 mmHg, C . 135/85 mmHg, D . żadna z powyższych wartości nie jest prawidłowa. Zadanie 134. Żółtaczka fizjologiczna noworodków jest spowodowana nadmiarnym poziomem: A . bilirubiny pośredniej, B . bilirubiny bezpośredniej, C . retikulocytów w surowicy, D . urobilinogenu. Zadanie 135. Żółtaczka fizjologiczna występuje u około: A . 50%-70% noworodków w 2-3 dobie życia, B . 50%-70% noworodków w 7 dobie życia, C . 50%-70% noworodków między 7 a 14 dobą życia, D . 20% noworodków w 5-6 dobie życia.

PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE TEST NR 111717 GRUPA 1

Zadanie 1. Ucisk nerwu pośrodkowego, charakterystyczny jest dla: A . zespołu rowka łokciowego, B . zespołu cieśni nadgarstka, C . zespołu nadmiernego odwodzenia, D . zespołu żebrowo-obojczykowego. Zadanie 2. Mowa płynna, z prawidłowym rytmem i artykulacją, ale bezsensowna, z dużą rozwlekłością wypowiedzi t o zaburzenie wyższych czynności nerwowych zwane: A . afazją, B . agnozją, C . apraksją, D . dysfonią. Zadanie 3. Stan padaczkowy, który wystąpił u dwuletniego dziecka, wymaga podawania środków farmakologicznych dożylnie. Który z objawów może wystąpić podczas podawania diazepamu dożylnie? A . arytmia serca, B . wzrost ciśnienia tętniczego krwi, C . bezdech, D . podciśnienie śródczaszkowe. Zadanie 4. W drugiej dobie po operacyjnym usunięciu krwiaka śródczaszkowego u chorego nasilił się ból głowy, zaczął słabiej reagować n a bodźce z powodu senności. Rozwinął się intensywny obrzęk okolicy oczodołów i żuchwy. W celu złagodzenia dolegliwości i obrzęku twarzy pielęgniarka powinna: A . uspokoić chorego, ż e jest t o naturalne zjawisko p o kraniotomii czołowej lub czołowo-skroniowej, wykonać zimny okład łagodzący dyskomfort, B . wykonać ocenę pola operacyjnego, podać środki przeciwzapalne i przeciwbólowe zgodnie z e zleceniem lekarza, C . podać leki odwadniające ponieważ narastające objawy świadczą o rozwijającym się obrzęku mózgu, D . poinformować lekarza, który zleci badanie n a tomografię komputerową.

Zadanie 5. Jakie jest niebezpieczeństwo gwałtownego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi farmakologicznie u chorego z e świeżym udarem mózgu? A . poszerzenie ogniska niedokrwienia w wyniku spadku przepływu mózgowego, B . ukrwotocznienie ogniska niedokrwiennego w mózgu, C . wystąpienie wtórnego krwotoku mózgowego, D . podwyższenie glikemii w organizmie chorego. Zadanie 6. Istotą wstrząsu rdzeniowego jest: A . całkowite wypadnięcie czynności rdzenia poniżej miejsca uszkodzenia, B . zaburzenie czucia, C . zaburzenie ruchu, D . zaburzenie wegetatywne + zaburzenia zwieraczy. Zadanie 7. Rodzice dziecka chorego n a padaczkę powinni wiedzieć, ż e ich dziecko NIE powinno: A . korzystać z długich spacerów i wycieczek pieszych, B . chodzić do szkoły razem z grupą rówieśników, C . długo oglądać telewizji, słuchać głośnej muzyki, D . prowadzić uregulowanego trybu życia. Zadanie 8. Dezadaptacyje zachowania pacjenta, jak podejrzliwość, uwidaczniają się w czasie: A . niskiej samooceny, B . nasilonego lęku, C . odczucia bezsilności, D . zaburzeń snu.

wycofanie

się

czy

Zadanie 9. W zapobieganiu suchości w jamie ustnej p o podaniu leków p/depresyjnych wskazane jest: A . nawilżanie powietrza, częste szczotkowanie zębów, zmniejszenie dawki leku, B . podawanie gumy d o żucia bez cukru, kostki lodu, picie wody małymi łykami, utrzymanie higieny jamy ustnej, C . podawanie leków przed posiłkiem, spożycie dużych ilości płynów, D . picie wody małymi łykami, przebywanie w nasłonecznionym miejscu.

Zadanie 10. W "0" dobie p o zabiegu operacyjnym z powodu guza tylnego dołu czaszki NAJWAŻNIEJSZYM jest: A . kontrola wydolności oddechowej, B . prowadzenie godzinowej zbiórki moczu, C . pomiar ciśnienia tętniczego krwi, D . kontrola wyników badań laboratoryjnych, głównie elektrolitów. Zadanie 11. Trzymiesięczne dziecko jest w pierwszej dobie p o operacyjnym założeniu zastawki Pudenza. Które objawy mogą świadczyć o nieprawidłowym funkcjonowaniu zastawki? A . biegunka, ciemiączko prawidłowo napięte, B . brak apetytu, ciemiączko zapadnięte, C . wymioty, ciemiączko prawidłowo napięte, D . wymioty, ciemiączko mocno napięte. Zadanie 12. Podstawowe grupy objawów występujące w mielopatii szyjnej to: A . postępujący czterokończynowy niedowład spastyczny, B . niedowład wiotki kończyn górnych i spastyczny dolnych, C . zespół uszkodzenia sznurów tylnych, D . wszystkie wymienione. Zadanie 13. Jakie badania należy przeprowadzić u pacjenta z podejrzeniem miastenii, aby potwierdzić rozpoznanie? A . tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny, B . próby farmakologiczne (test z Polstygminą), elektromiografię oraz oznaczenie przeciwciał przeciwko receptorom acetylocholiny, C . próby farmakologiczne (test z Polstygminą), elektromiografię, biopsję mięśnia, D . elektromiografię, biopsję mięśnia, magnetyczny rezonans jądrowy. Zadanie 14. D o objawów oponowych charakterystycznych dla zapalenia opon mózgowych i mózgu NIE należy: A . sztywność karku, B . objaw Brudzińskiego, C . objaw Hornera, D . objaw Kerniga.

Zadanie 15. Miastenia należy do grupy chorób: A . choroby pierwotnie mięśniowe, B . choroby złącza nerwowo-mięśniowego, C . choroby związane z uszkodzeniem obwodowego neuronu ruchowego, D . choroby związane z uszkodzeniem rogu przedniego rdzenia kręgowego (tzw. motoneuronu). Zadanie 16. Jakie badanie u chorego po urazie czaszkowo-mózgowym zróżnicuje charakter wydzieliny wyciekającej z nosa (wydzielina nieżytowa czy płyn mózgowo-rdzeniowy)? A . badanie na obecność cukru, B . badanie na obecność białka, C . badanie bakteriologiczne, D . badanie wirusologiczne. Zadanie 17. U pacjentki rozpoznano chorobę Huntingtona. Który objaw neurologiczny NIE jest swoisty dla tej choroby? A . ruchy atetotyczne, B . ruchy pląsawicze, C . zaniki mięśniowe, D . otępienie. Zadanie 18. Jakie działanie jest PRZECIWWSKAZANE u pacjenta w fazie zaostrzenia rwy kulszowej ? A . leżenie w łóżku, B . ogrzewanie okolicy lędźwiowej poduszką elektryczną, C . intensywna kinezyterapia, D . stosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych. Zadanie 19. W pielęgnowaniu chorej z bólami talamicznymi pielęgniarka stosuje działanie polegające na: A . ułożeniu w pozycji zapewniającej zmniejszenie napięcia mięśniowego, B . stosowaniu fizycznych środków zmniejszających napięcie mięśni, C . ochronie przed intensywnymi bodźcami zewnętrznymi, D . odwróceniu uwagi od bólu przez zajęcie rozmową.

Zadanie 20. Jamistość rdzenia rozpoznaje się na podstawie badania: A . płynu mózgowo-rdzeniowego, B . metodą rezonansu magnetycznego, C . radiologicznego, D . scyntygraficznego. Zadanie 21. Bradyfrenia to: A . zwolnienie procesów poznawczych związane z trudnościami w koncentracji uwagi bez zaburzeń pamięci, myślenia i oceny, B . zaburzenia pamięci dotyczące głównie funkcji "przypominania sobie", C . zaburzenia myślenia i oceny, D . spowolnienie procesów poznawczych, z towarzyszącymi zaburzeniami pamięci i myślenia. Zadanie 22. Jak nazywa się VIII nerw czaszkowy? A . n. okoruchowy, B . n. dodatkowy, C . n. językowo-gardłowy, D . n. przedsionkowo-ślimakowy. Zadanie 23. Okres „szoku rdzeniowego” objawia się: A . trwającym kilka tygodni stanem spastycznego porażenia mięśni, całkowitego zniesienia odruchów, który następnie przechodzi w porażenie wiotkie, B . trwającym kilka tygodni stanem wiotkiego porażenia mięśni, całkowitego zniesienia odruchów, który następnie przechodzi w porażenie spastyczne, C . stałym stanem wiotkiego porażenia mięśni, całkowitego zniesienia odruchów, D . trwającym kilka tygodni stanem wiotkiego porażenia mięśni, spaczonym odczuwaniem bodźców, który następnie przechodzi w porażenie spastyczne. Zadanie 24. Postacią padaczki najczęściej występującą u dzieci jest padaczka: A . skroniowa, B . poudarowa, C . czołowa, D . z napadami zgięciowymi (zespół Westa, drgawki Salaam).

Zadanie 25. Rozwijający się deficyt czterokończynowy, z wiotkim niedowładem kończyn górnych i spastycznym kończyn dolnych, jest charakterystyczny dla guzów kanału kręgowego odcinka: A . szyjnego, B . piersiowego, C . lędźwiowego, D . krzyżowego. Zadanie 26. Kryteriami rozpoznawania drgawek gorączkowych jest: A . wiek < 6 lat, gorączka przynajmniej 38°C, brak choroby neurologicznej i ostrych ogólnoustrojowych zaburzeń metabolicznych oraz brak w wywiadzie drgawek nie związanych z gorączką, B . wiek 3mm) u płodu widoczne w badaniu USG może sugerować: A . obrzęk płodu, B . makrosomię płodu, C . zespół Downa u płodu, D . deformację kręgów szyjnych płodu.

Zadanie 61. Jednym z objawów ostrej fazy rzęsistkowicy występującej u kobiet są: A . obfite, szarożółte, pieniste upławy, B . obfite serowate upławy, C . kłykciny płaskie, D . obfite ropne upławy. Zadanie 62. Jaki lek należy zastosować u położnicy przedawkowania siarczanu magnezu (MgSO4): A . dihydrolazinę, B . kwas foliowy, C . witaminę D, D . glukonian wapnia.

w

przypadku

Zadanie 63. U kobiet zarażonych wirusem HIV obserwuje się: A . zmniejszony odsetek porodów przedwczesnych, B . nadmierny wzrost wewnątrzmaciczny płodu, C . zwiększony odsetek porodów przedwczesnych, D . prawidłowy rozwój płodu. Zadanie 64. Zakrzepowe zapalenie żył głębokich w połogu charakteryzuje się następującymi objawami: A . zaczerwienieniem żylaków, bolesnym ich zgrubieniem, wzrostem temperatury ciała, B . obrzękiem i bólem kończyny, zwolnionym tętnem , wzrostem RR, C . uciepleniem skóry kończyny, obniżeniem RR, marmurkowym zabarwieniem skóry, D . bólem kończyny, powiększeniem jej obwodu, przyspieszeniem tętna. Zadanie 65. Obserwowany podczas wstawiania się główki płodu tzw. objaw Gaussa jest wskazaniem do: A . szybkiego zakończenia porodu, B . przebicia pęcherza płodowego, C . podłączenia kroplówki z Oksytocyną, D . wnikliwej obserwacji czynności serca płodu.

Zadanie 66. C z y heparyna frakcjonowana przenika przez łożysko krwioobiegu dziecka? A . tak, B . tak ale tylko przy długotrwałym stosowaniu, C . nie, D . nie ale pod warunkiem, że nie są podawane inne leki. Zadanie Hormon A. B. C. D.

do

67. LH ( lutotropina) wydzielany jest przez: jajnik, przysadkę mózgową, podwzgórze, korę nadnerczy.

Zadanie 68. Cechą charakterystyczną występującą u noworodka z żółtaczką fizjologiczną jest: A . aktywne ssanie, B . ruchliwość, C . senność, D . znaczny przyrost masy ciała. Zadanie 69. Mechanizm powstawania bólu patologicznego i przedłużania się porodu to inaczej: A . zespół Fijałkowskiego, B . triada Reada, C . triada Leopolda, D . zespół Kassil. Zadanie 70. Wskaż element, którego nie zaliczymy d o pojęcia "Ekologia prokreacji": A . ekologiczne karmienie, B . antykoncepcja, C . progeneza, D . zharmonizowane dwurodzicielstwo. Zadanie 71. Który sposób spędzania czasu wolnego NIE jest przeciwwskazany dla kobiet, aż do końca ciąży? A . tenis, B . pływanie, C . jogging, D . siatkówka.

Zadanie Wzrost zdrowej A. B. C. D.

72. podstawowej ciepłoty ciała w cyklu miesiączkowym u kobiety świadczy o: zbliżającym się jajeczkowaniu, dokonującym się jajeczkowaniu, dokonanym jajeczkowaniu, braku jajeczkowania.

Zadanie 73. Szczepionkę BCG wykonuje się w okolicy mięśnia: A . ramiennego prawego, B . udowego lewego, C . ramiennego lewego, D . pośladkowego prawego. Zadanie 74. Zespół Turnera polega na: A . braku jednego chromosomu płciowego X-45,X, B . obecności dodatkowego chromosomu X, C . obecności dodatkowego chromosomu Y, D . obecności kariotypu 47XXY. Zadanie 75. Wskaźnik Pearla dla hormonalnych tabletek antykoncepcyjnych wynosi: A . 0,3-4, B . 1-2, C . 2-4, D . 3-6. Zadanie 76. Dzień położnej, od 1994 roku, obchodzony jest w Polsce: A . 8 stycznia, B . 8 marca, C . 8 maja, D . 8 lipca. Zadanie 77. Jaki jest główny objaw kliniczny łożyska przodującego ujawniający się w pierwszym okresie porodu? A . gwałtowny wzrost ciśnienia tętniczego krwi, B . gwałtowny wzrost tętna, C . obfite krwawienie, D . gwałtowne odpłynięcie płynu owodniowego p o wystąpieniu gwałtownych skurczów porodowych.

Zadanie 78. Płyn owodniowy w przypadku maceracji martwego płodu: A . jest zabarwiony na zielono, B . nie zmienia koloru, lecz jest go mniej, C . ma charakter popłuczyn mięsnych, D . jest mleczny, opalizujący. Zadanie 79. Stany przejściowe noworodka to: A . spadek masy ciała, B . wzrost ciepłoty ciała, C . żółtaczka fizjologiczna, fizjologiczny ciała, odczyny ciążowe, rumień fizjologiczny wzrost ciepłoty ciała, D . spadek ciepłoty ciała.

spadek masy noworodkowy,

Zadanie 80. Rzadkimi i jednymi z bardziej kontrowersyjnych pozapołożniczych do cięcia cesarskiego są: A . wskazania okulistyczne, B . wskazania ortopedyczne, C . wskazania psychiatryczne, D . wskazania pulmonologiczne.

wskazań

Zadanie 81. W celu uwolnienia barków płodu najmniejszy stopień ingerencji ma miejsce podczas: A . stosowania pomocy ręcznej sposobem Brachta, B . stosowania obrotów Lowseta, C . chwytu Wieganda-Martina-Winckela, D . stosowania chwytu Veita-Smelliego. Zadanie 82. Jaki hormon jest odpowiedzialny z a wzrost podstawowej ciepłoty ciała w cyklu miesiączkowym? A . progesteron, B . estrogeny, C . androgeny, D . gonadotropina kosmówkowa. Zadanie 83. Najczęstszą przyczyną odmiedniczkowego zapalenia nerek okresie ciąży jest zakażenie: A . wirusem opryszczki, B . bakterią gronkowcową, C . pałeczką okrężnicy, D . pałeczką jadu kiełbasianego.

w

Zadanie 84. "Miedzynarodowy kodeks marketingu produktów zastępujących mleko kobiece" zostal opracowany przez: A . ICN i ICM, B . PTP i PTG, C . WHO i UNICEF, D . WHO i FIGO. Zadanie 85. W przypadku podejrzenia o wystąpienie przedwczesnego dojrzewania, dziecko powinno być skonsultowane przez lekarza: A . psychiatrę, B . ginekologa dziecięcego, C . pediatrę, D . endokrynologa. Zadanie 86. Barwa odchodów połogowych jest obrazem stanu macicy i w końcu pierwszego tygodnia wygląda następująco: A . brudnożółte, B . brunatnokrwiste, C . krwiste, D . szarobiałe. Zadanie 87. Ograniczenie aktywności fizycznej i przerwanie pracy zawodowej przez ciężarną z ciążą mnogą powinno nastąpić około: A . 18 tygodnia ciąży, B . 20 tygodnia ciąży, C . 22 tygodnia ciąży, D . 24 tygodnia ciąży. Zadanie 88. Najbardziej wrażliwa na niedobór tlenu jest tkanka: A . płucna, B . nerwowa, C . mięśniowa, D . łączna. Zadanie 89. Badania inwazyjne wykonywane w diagnostyce prenatalnej to: A . amniopunkcja genetyczna, biopsja kosmówki, kordocenteza, fetoskopia, B . USG, C . badanie surowicy krwi ciężarnej, D . kordocenteza, USG.

Zadanie 90. Faza cyklu, która zaczyna się pierwszego dnia cyklu, a kończy się w przeddzień pojawienia się objawów płodności, to: A . faza przedowulacyjnej niepłodności względnej, B . faza płodności, C . faza poowulacyjnej niepłodności bezwzględnej, D . żadna z wymienionych. Zadanie 91. C o stanowi bezwzględne hormonalnej antykoncepcji? A . cukrzyca, B . niedokrwistość, C . padaczka, D . ciąża.

przeciwwskazanie

do

stosowania

Zadanie 92. Drugi chwyt Leopolda pozwala ocenić: A . wysokość dna macicy i części płodu, która znajduje się w dnie, B . c o jest częścią przodującą i jak jest położone w stosunku do wchodu miednicy, C . ustawienie płodu, D . zaangażowanie części przodującej we wchodzie miednicy. Zadanie 93. Wsparcie psychiczne położnicy w tzw. smutku poporodowym ("baby blues") powinno m.in. polegać na: A . maksymalnym włączeniu się w czynności pielęgnacyjne przy dziecku, B . uświadomieniu położnicy zadań stojących przed matką, C . zachęceniu d o skrupulatnej obserwacji swojego stanu emocjonalnego, D . uświadomieniu położnicy reakcji n a zmiany hormonalne zachodzące w organizmie. Zadanie 94. Wysokie proste stanie główki oznacza, ż e szew strzałkowy jest w wymiarze prostym, a główka: A . jest nad wchodem, B . jest ustalona we wchodzie, C . osiągnęła dno miednicy, D . jest na wychodzie.

Zadanie 95. Czynniki osłabiające laktację to: A . stres, przewlekłe zmęczenie, nieprawidłowe przystawianie dziecka do piersi, dopajanie i dokarmianie dziecka, przyjmowanie leków hamujących laktację, B . przystawianie dziecka w jednej pozycji, C . zmęczenie, D . częste karmienie piersią. Zadanie 96. Według definicji wyłączne karmienie piersią to: A . karmienie wyłącznie z piersi, B . karmienie piersią z dopajaniem dziecka w miarę potrzeb, C . karmienie piersią i stopniowe wprowadzanie innych produktów, D . karmienie wyłącznie pokarmem kobiecym z włączeniem koniecznych witamin lub leków. Zadanie 97. Mechanizm wstawiania się główki d o płaszczyzny wchodu jest uwarunkowany: A . wielkością główki, B . kształtem wchodu miednicy mniejszej, C . długością sprzężnej przekątnej, D . właściwym rozstawieniem talerzy kości biodrowych. Zadanie 98. Ćwiczenia oddechowe proponowane w szkole dla rodziców wskazane są dla: A . kobiet ciężarnych o prawidłowym przebiegu ciąży, B . wszystkich kobiet ciężarnych, C . kobiet ciężarnych, u których wywiad położniczy jest obciążony, D . rodzin oczekujących narodzin dzieci. Zadanie 99. W jaki sposób rozwiązujemy ciążę w przypadku wypadnięcia pępowiny? A . porodem drogami natury, B . zawsze cięciem cesarskim, C . porodem drogami natury z użyciem kleszczy, D . porodem drogami natury z użyciem próżnociągu.

Zadanie 100. W celu wczesnego wykrycia fenyloketonurii wykonuje się test: A . Bentlera, B . radioimmunologiczny, C . smółkowy, D . Guthriego. Zadanie 101. Odgięcie główki w mechanizmie porodu prawidłowego to: A . I zwrot, B . II zwrot, C . III zwrot, D . IV zwrot. Zadanie 102. Jakie jest niebezpieczeństwo rozkojarzenia czynności skurczowej mięśnia macicy II stopnia? A . pęknięcie macicy, B . oddzielenie łożyska, C . pęknięcie szyjki macicy, D . zahamowanie postępu porodu. Zadanie 103. Czym grozi nadmierna czynność skurczowa macicy z podwyższonym jej napięciem? A . przedłużeniem porodu, B . zagrażającym pęknięciem macicy, C . uszkodzeniem tkanki krocza, D . pęknięciem szyjki macicy. Zadanie 104. Najczęstsze wrota zakażenia dla posocznicy połogowej to: A . rana krocza, B . rana po cięciu cesarskim, C . ropień gruczołu piersiowego, D . miejsce przyczepu łożyska. Zadanie 105. Która czynność przyspieszy w sposób naturalny oddzielenie się łożyska od macicy? A . podłączenie kroplówki z Oksytocyną, B . dożylne podanie Meterginy, C . wykonanie zabiegu Credego, D . przystawienie noworodka do piersi.

Zadanie Zaśniad A. B. C. D.

106. groniasty jest to: rak kosmówki, zwyrodnienie kosmówki, rak płodu, zwyrodnienie płodu.

Zadanie 107. J a k często należy osłuchiwać czynność serca płodu w II-gim okresie porodu? A . co 10 minut, B . co 15 minut, C . co 2 skurcze, D . po każdym skurczu. Zadanie 108. Co może być przyczyną tężcowego skurczu macicy? A . małowodzie, B . nieprawidłowe zachowanie rodzącej, C . wady trzonu macicy, D . niewspółmierność porodowa. Zadanie 109. Kiedy najczęściej następuje nawał mleczny? A . w drugiej dobie połogu, B . w 3-5 dobie połogu, C . w 8-10 dobie połogu, D . pod koniec 2 tygodnia połogu. Zadanie 110. Wystąpienie niedowładu macicy prowadzi do: A . niedokrwistości, B . zaburzeń krzepliwości krwi, C . zagrożenia życia kobiety, D . wszystkie wymienione. Zadanie 111. Wynikiem przedwczesnego pęknięcia pęcherza płodowego jest zwiększone ryzyko wystąpienia: A . arytmii serca u płodu, B . skurczów niekontrolowanych macicy, C . zakażenia wewnątrzmacicznego płodu, D . zaburzeń krążenia u ciężarnej.

Zadanie 112. Postępowanie pielęgnacyjne u noworodka z zarośniętym przełykiem polega m.in. na ułożeniu dziecka: A . płasko z główką odchyloną na bok, B . z główką wyżej (pod kątem 60˚) na plecach, C . w dowolnej pozycji, D . z główką poniżej całego poziomu ciała. Zadanie 113. W którym dniu połogu fizjologicznego położna NIE powinna już wybadać dna macicy u położnicy? A . w 5 dniu połogu, B . w 10 dniu połogu, C . po 2 tygodniach, D . po 3 tygodniach. Zadanie 114. Efektem zaburzeń występujących w przewlekłym przetoczenia jest: A . hyperwolemia dawcy, B . nadciśnienie tętnicze dawcy, C . hyperwolemia biorcy, D . upośledzenie funkcji nerek biorcy.

zespole

Zadanie 115. Tzw. "objaw szczytowy" w metodzie Billingsów występuje: A . tuż przed owulacją, B . w dniu owulacji, C . po owulacji, D . kilka dni po owulacji. Zadanie 116. Krótkotrwałe, przemijające przyspieszenie czynności serca płodu, o c o najmniej 1 5 uderzeń n a minutę w stosunku d o czynności podstawowej, trwające 15 sekund lub dłużej to: A . oscylacja zawężona, B . deceleracja wczesna, C . tachykardia, D . akceleracja. Zadanie Jeżeli w A. B. C. D.

117. czasie porodu pojawią się kurcze mięśni, należy: przyspieszyć oddychanie, pogłębić oddechy, przyspieszyć i pogłębić oddechy, spłycić i spowolnić oddechy.

Zadanie 118. Późne krwawienia poporodowe występują: A . od drugiej doby do 6 tygodnia po porodzie, B . do 24 h po porodzie, C . do 48 h po porodzie, D . do 4 tygodni po porodzie. Zadanie 119. Optymalnym okresem objęcia opieką kobiety chorej n a cukrzycę planującej ciążę jest: A . 1 miesiąc przed planowanym zajściem w ciążę, B . 3 miesiące przed planowanym zajściem w ciążę, C . 6 miesięcy przed planowanym zajściem w ciążę, D . nie ma określonego optymalnego okresu. Zadanie 120. Które z wymienionych badań jest zbędne (niepotrzebne) w okresie kontroli chorej po leczeniu zaśniadu inwazyjnego? A . oznaczenie stężenia HCG, B . badanie ginekologiczne, C . Rtg klatki piersiowej, D . biocenoza pochwy. Zadanie 121. Wypadek przy pracy to zdarzenie, które: A . powoduje niezdolność pracownika do wykonywania pracy, B . jest nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz i nastąpiło w związku z pracą, C . wystarczy, aby miało związek z pracą, D . zostało uznane z a wypadek przy pracy przez lekarza zakładowego. Zadanie 122. Profilaktyka zakrzepowego zapalenia żył polega między innymi na: A . terapii ruchowej, B . ograniczeniu aktywności pacjentki, C . podawaniu antybiotyków, D . ograniczeniu ilości spożywanych płynów. Zadanie 123. Wczesne zaciśnięcie pępowiny zalecane jest u noworodków: A . matek z niedokrwistością, B . matek zakażonych wirusem HIV, C . z porodu bliźniaczego, D . wszystkie powyższe są prawdziwe.

Zadanie 124. Na ocenę wysokości dna macicy pozwala: A . I chwyt Leopolda, B . II chwyt Leopolda, C . III chwyt Leopolda, D . IV chwyt Leopolda. Zadanie 125. Zespół HELLP jest jednym z kilku możliwych stanów zagrożenia życia, w jego przebiegu występuje: A . hemoliza, podwyższone stężenie enzymów wątrobowych, małopłytkowość, B . hiperurykemia, białkomocz, małopłytkowość, C . ból w nadbrzuszu, D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Zadanie 126. O c o należy w pierwszej kolejności zapytać rodzącą w przypadku, g d y zgłosiła się d o porodu i stwierdzamy poprzeczne położenie płodu? A . częstość występowania skurczów macicy, B . czas rozpoczęcia czynności skurczowej, C . czy odpłynął płyn owodniowy, D . czy wystąpiło krwawienie z dróg rodnych. Zadanie 127. Odporność krótkotrwała, nabyta o d matki drogą przepływu przezłożyskowego, a p o urodzeniu z pokarmem matki, t o odporność: A . bierna, B . czynna, C . zmienna, D . sztuczna. Zadanie 128. U kobiety z R h (-) podczas kolejnej ciąży przeciwciała anty-D przechodząc przez łożysko do układu krążenia płodu powodują: A . powstanie typowych postaci krwinek czerwonych, B . uszkodzenie układu białokrwinkowego, C . uszkodzenie błon komórkowych erytrocytów, D . zaburzenia procesu krzepnięcia.

Zadanie 129. Niedoczynność tarczycy u ciężarnej może być przyczyną: A . zespołu zaburzeń oddechowych płodu, B . poronień i wewnątrzmacicznego obumarcia płodu, C . wystąpienia nadciśnienia indukowanego ciążą, D . urodzenia się dziecka z rozszczepem kręgosłupa. Zadanie 130. Wskaż, które z poniżej podanych obszarów wpływają niekorzystnie n a funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością dotyczącą narządu wzroku: A . orientacja przestrzenna, B . poziom samoobsługi, C . aktywność ruchowa, D . wszystkie powyższe. Zadanie 131. W przypadku pęknięcia szyjki macicy z dróg rodnych wydobywa się krew: A . ciemnoczerwona, B . zhemolizowana, C . jasnoczerwona, D . rozwodniona. Zadanie 132. Czynność skurczowa mięśnia macicy określana mianem skurczów Braxtona-Hicksa charakteryzuje się: A . mniejszą częstotliwością lecz wyższą amplitudą, B . mniejszą częstotliwością i niską amplitudą, C . dużą częstotliwością lecz niższą amplitudą, D . dużą częstotliwością i dużą amplitudą. Zadanie 133. Zalety masażu dziecka to: A . stymulacja układu krążenia dziecka, usprawnienie procesu oddychania oraz układu odpornościowego, przynosi ulgę w kolkach jelitowych, B . spowalnia usuwanie produktów przemiany materii, C . zmniejsza stężenie serotoniny, D . osłabia napięcie mięśni.

Zadanie 134. Do klinicznych kryteriów zespołu antyfosfolipidowego należy: A . obumarcie płodu po 10 tygodniu ciąży po udokumentowaniu prawidłowej morfologii płodu, B . c o najmniej jeden epizod zakrzepicy potwierdzony diagnostyką obrazową, C . obumarcie płodu p o 2 0 tygodniu ciąży powiązane z e stanem przedrzucowkowym, D . odpowiedzi A i B są prawidłowe. Zadanie 135. Poród przedłużający się powyżej: A . 30 godzin, B . 20 godzin, C . 15 godzin, D . 10 godzin.

u pierwiastki t o taki, który trwa

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE TEST NR 181417 GRUPA 1

Zadanie 1. Psychoterapia wglądowa znajduje szczególnie zastosowanie w pomocy osobom z: A . zaburzeniami nerwicowymi, B . depresją reaktywną, C . przewlekłą schizofrenią, D . zaburzeniami przystosowania. Zadanie 2. Grupowe badania przesiewowe są przykładem strategii stosowanych w szkole w prewencyjnym podejściu określanym jako: A . zapobieganie wystąpieniu zaburzeń, B . rozwijanie kompetencji dzieci p o to, b y mogły lepiej uporać się z trudnościami życiowymi mogącymi być źródłem stresu, C . pomaganie dzieciom w radzeniu sobie z e zmianami związanymi z przechodzeniem d o kolejnych faz cyklu rozwojowego, D . nabywanie wiedzy i umiejętności. Zadanie 3. Przyjęcie w trybie nagłym osoby psychicznie chorej d o szpitala psychiatrycznego bez zgody wymaga zatwierdzenia przez ordynatora w ciągu: A . 12 godzin od chwili przyjęcia, B . 24 godzin od chwili przyjęcia, C . 36 godzin od chwili przyjęcia, D . 48 godzin od chwili przyjęcia. Zadanie 4. Wyznacznikiem poprawnie nawiązanej relacji terapeutycznej jest: A . świadomość zespołu terapeutycznego celów i zadań jakie mają być osiągnięte, B . podporządkowanie pacjenta, C . umiejętność nacisku n a pacjenta w celu kontynuowania wątku, D . szukanie przez pacjenta pozamedycznych źródeł wiedzy.

Zadanie 5. D l a określenia przypadków uzależnienia o d alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej, współistniejącego z innym zaburzeniem psychicznym, używa się terminu: A . "podwójnej diagnozy", B . "podwójnego uzależnienia", C . dekompensacji psychotycznej, D . współuzależnienia. Zadanie 6. Afekt niedostosowany, który cechuje brak równoległości między przeżyciami a emocjami to: A . paratymia, B . ambiwalencja uczuciowa, C . paramimia, D . syntonia. Zadanie 7. Skala Hamiltona służy do oceny stanu pacjenta: A . z otępieniem, B . ze schizofrenią, C . z depresją, D . uzależnionego od alkoholu. Zadanie 8. Który z mechanizmów obronnych występujących u pacjenta może być szczególnie utrwalony poprzez postawę nadopiekuńczości pielęgniarki? A . projekcja, B . racjonalizacja, C . regresja, D . konwersja. Zadanie 9. Które z poniższych zdań charakteryzujących teorie rozwojowe jest prawdziwe? A . Z . Freud w swojej teorii koncentruje się n a umiejętnościach poznawczych, B . J . Piaget w swojej teorii koncentruje się n a rozwoju emocjonalnym i interpersonalnym, C . E . Erikson w swojej teorii koncentruje się n a rozwoju emocjonalnym, D . H . S . Sullivan w swojej teorii koncentruje się n a rozwoju emocjonalnym i interpersonalnym.

Zadanie 10. Teoria dezintegracji pozytywnej zakłada: A . korzystny wpływ niektórych kryzysów psychologicznych na zdrowie psychiczne, B . pozytywny wpływ umieszczania dzieci zagrożonych demoralizacją w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, C . wyodrębnienie osobnej grupy zaburzeń psychicznych prowadzących do dezintegracji osobowości, D . stosowanie specjalnych programów psychoprofilaktycznych wobec małych dzieci. Zadanie 11. Niezbędnym warunkiem poprawy jakości opieki pielęgniarskiej jest: A . posiadanie specjalizacji przez wszystkich członków zespołu pielęgniarskiego, B . opracowanie i wdrożenie standardów postępowania, C . znajomość wszystkich teorii pielęgnowania, D . przyjęcie przez pielęgniarki dodatkowych funkcji terapeutycznych. Zadanie 12. Jednym z objawów opioidowych zespołów abstynencyjnych jest piloerekcja, czyli: A . kurcze mięśniowe, B . tzw. gęsia skórka, C . naprzemienne odczuwanie gorąca i zimna, D . wysięk z nosa. Zadanie 13. W profilaktyce i leczeniu zaburzeń lękowych stosuje się: A . trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, B . selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, C . Buspiron, D . każdy z w/w środków może być stosowany. Zadanie 14. Wśród zalecanych technik komunikowania się z pacjentem z zaburzeniami depresyjnymi jest: A . aktywne słuchanie, B . terapeutyczne milczenie, C . redukcja nierealistycznych obaw, D . wszystkie powyższe.

Zadanie 15. Skala Mattisa służy do oceny: A . otępienia, B . nasilenia depresji, C . zaburzeń świadomości, D . nasilenia reakcji nerwicowych. Zadanie 16. Aktywne słuchanie jest jedną z podstawowych technik komunikowania się z chorym psychicznie. Cechy aktywnego słuchania to niżej wymienione z WYJĄTKIEM: A . postawa otwarta i życzliwa wobec chorego, B . koncentracja n a formie komunikatu, a nie n a jego sensie, C . motywacja do słuchania chorego, D . obserwacja sygnałów niewerbalnych chorego. Zadanie 17. Kategorią wprowadzoną przez Dorothy Orem było pojęcie: A . samoopieki oraz jej deficytu, B . podstawowych potrzeb pacjenta, C . kryzysu oraz systemów społecznego wsparcia, D . teorii stresu. Zadanie 18. Pierwszym elementem postępowania w stanach wymagających natychmiastowej interwencji psychiatrycznej jest: A . próba nawiązania kontaktu i zebrania wywiadu, B . stosowanie środków przymusu bezpośredniego, C . diagnozowanie w kierunku somatycznego podłoża zaburzeń, D . badanie stanu psychicznego pacjenta w kierunku psychiatrycznego podłoża zaburzeń i ustalenie wstępnego rozpoznania. Zadanie 19. Abulia występująca m. in. w schizofrenii prostej oznacza: A . spłycenie afektu, B . spadek sprawności i kompetencji społecznej, C . utratę zainteresowań, D . społeczne wycofanie się. Zadanie 20. Zasadą społeczności terapeutycznej NIE jest: A . zasada demokracji, B . zasada permisywności, C . zasada partnerstwa, D . zasada konsensu.

Zadanie 21. Do typowych objawów zespołu Downa zalicza się: A . wysoko osadzone, mało pofałdowane małżowiny uszne, B . liczne drobne bruzdy na dłoni, C . wzmożone napięcie mięśniowe, D . zmarszczkę nakątną. Zadanie 22. Istotnym elementem psychodramy NIE jest: A . spontaniczność gry, B . dokładne odgrywanie treści ról, C . swobodna ekspresja emocji, D . odreagowanie, które pozwala n a rozluźnienia.

uczucie

ulgi

i

dzieci

z

Zadanie 23. Wtórny zespół otępienny spowodowany jest: A . chorobą Picka, B . chorobą Parkinsona, C . chorobą Huntingtona, D . wodogłowiem normotensyjnym. Zadanie 24. Kluczowym elementem programów terapeutycznych zaburzeniami zachowania jest: A . trening rodzicielski, B . nauka relacji społecznych, C . monitorowanie własnych emocji, D . psychorysunek.

Zadanie 25. Największym problemem w kontaktach z pacjentami w stanie agresji są: A . werbalne zachowania agresywne, B . występowanie w pierwszej fazie rękoczynów, C . przeradzanie się zachowań agresywnych w zaawansowane i groźne konflikty, D . występowanie autoagresji.

Zadanie 26. Pierwszym elementem interwencji terapeutycznej przy trudnościach w podejmowaniu aktywności ruchowej u pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi jest: A . zachęcanie pacjenta do podejmowania aktywności, B . szukanie zainteresowań pacjenta, C . zorganizowanie czasu wolnego, D . obserwowanie i poznawanie możliwości chorego. Zadanie 27. Neuroleptykiem atypowym NIE jest: A . Kwetiapina, B . Risperidon, C . Olanzapina, D . Promazyna. Zadanie 28. Unikanie bliższych kontaktów emocjonalnych i społecznych, tendencja d o samotnictwa i izolacji, brak empatii, ograniczone zdolności d o wyrażania uczuć i odczuwania przyjemności, skłonność d o fantazjowania, introspekcji i ucieczki w e własny świat przeżyć wewnętrznych, reakcje lękowe lub ksobne w relacjach międzyosobowych, to podstawowe cechy osobowości: A . dyssocjalnej, B . schizoidalnej, C . pogranicznej (borderline personality), D . histrionicznej. Zadanie 29. Pozytywna postawa wobec własnej osoby w zakresie samooceny to: A . samorealizacja, B . samostanowienie, C . samoodtrącenie, D . samoakceptacja. Zadanie 30. Cechą psychoterapii dynamicznej jest: A . objaśnianie natury choroby, B . wypracowanie optymalnych metod adaptowania się d o choroby, C . ujawnianie i analizowanie procesów zarówno interpsychicznych jak i interpersonalnych, D . udzielanie porad i poszukiwanie nowych strategii postępowania.

Zadanie 31. Który sposób komunikowania z pacjentem jest NIETERAPEUTYCZNY? A . przekazywanie obserwacji, B . ocenianie postawy, C . kierowanie zwrotne pytań, D . udzielanie informacji. Zadanie 32. W terapii, metody behawioralne s ą szczególnie przydatne w następujących warunkach: A . natura problemu m a źródło w umyśle i nie jest jasno identyfikowana jako zaburzone zachowanie, B . pacjent wykazuje zdolność d o niezależnego, twórczego myślenia, które może prowadzić do działania, C . osoba jest mniej ograniczana przez warunki otoczenia i polega bardziej n a swoich własnych wyborach dotyczących środowiska, D . gdy możliwe jest kontrolowanie otoczenia pacjenta. Zadanie 33. Nadmierna stymulacja jest to: A . aktywizowanie chorego do działania, B . deprywacja sensoryczna, C . stawianie pacjentowi zbyt trudnych zadań, D . system form pomocy zmierzającej d o samodzielności.

uzyskania

Zadanie 34. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone w szpitalach psychiatrycznych NIE mogą być: A . podporządkowane celom gospodarczym, B . opłacane w postaci wynagrodzenia dla chorego, C . zalecane przez personel jako pożądane, D . organizowane w grupie. Zadanie 35. Stwierdzenie, ż e zaburzenia psychiczne mogą być wynikiem powstania reakcji emocjonalnych nieadekwatnych d o rodzaju wywołującego je bodźca jest zgodne z: A . teorią behawioralną, B . psychoanalizą, C . koncepcjami humanistycznymi, D . teoriami systemowymi.

Zadanie 36. Wczesnym objawem ubocznym stosowania litu NIE jest: A . mdłości i wymioty, B . wzmożone pragnienie i zwiększone wydzielanie moczu, C . bóle brzucha, D . zwiększenie masy ciała. Zadanie 37. Desensytyzacja - t o jedna z technik stosowanych w terapii zespołu nerwicowego: A . hipochondrycznego, B . histerycznego, C . depresyjnego, D . fobijnego. Zadanie 38. Definiowaniem i opisem poszczególnych objawów zaburzeń procesów psychicznych i zaburzeń zachowania zajmuje się: A . nozologia, B . semiologia, C . psychopatologia ogólna, D . psychopatologia szczegółowa. Zadanie 39. Skuteczność fototerapii istotnie zmniejsza kuracja: A . karbamazepiną, B . solami litu, C . naparem z melisy, D . lekami przeciwpsychotycznymi. Zadanie 40. Jedna z poniższych zasad utrudnia wyrażenie przez chorego z zaburzeniami psychicznymi problemów emocjonalnych: A . dawanie pacjentowi czasu n a znalezienie właściwych słów do wyrażenia uczuć, B . bycie empatycznym, C . stawianie pytań zamkniętych, D . pytanie o kwestie psychospołeczne i problemy fizyczne. Zadanie 41. "Lęk wolno płynący" jest najczęstszą występującego w: A . fobii społecznej, B . po napadzie paniki, C . endogennym zespole depresyjnym, D . agorafobii.

postacią

lęku

Zadanie 42. Z a rozwój działań promujących zdrowie, według Karty Ottawskiej, odpowiada przede wszystkim: A . ochrona zdrowia, B . całe społeczeństwo, C . samorządy terytorialne, D . administracja państwowa. Zadanie 43. Jeden z wymienionych leków blokuje receptory opioidowe, zmniejsza euforię p o wypiciu alkoholu, a przez t o przerywa mechanizm pozytywnych wzmocnień: A . Akamprozat, B . Naltrekson, C . Diazepam, D . Disulfiram. Zadanie 44. Które z poniższych zachowań pielęgniarki opiekującej się chorym z zaburzeniami lękowymi jest NIETERAPEUTYCZNE? A . obecność przy chorym, okazywanie serdeczności, życzliwości, B . zaspokajanie potrzeb pacjenta w pierwszej kolejności, C . podjęcie próby perswazji o braku zasadności lęku, D . zachęcanie chorego d o udziału w zajęciach wymagających skupienia, w sytuacji gdy lęk nie jest bardzo nasilony. Zadanie 45. Prawdopodobieństwo zrealizowania tendencji samobójczych jest większe jeżeli: A . w rodzinie chorego nie było przypadków samobójstwa, B . pacjent jest w stanie psychotycznym, C . otoczenie nie akceptuje tego sposobu rozwiązania problemów, D . chory nie nadużywa alkoholu. Zadanie 46. Chory z deficytem umiejętności społecznych, włączony w proces rehabilitacji psychiatrycznej powinien jednocześnie uczestniczyć: A . tylko w jednym treningu, B . w 2 lub 3 treningach, C . w 4 lub 5 treningach, D . ilość treningów zależna jest od rodzaju deficytu.

Zadanie 47. D o kryteriów diagnostycznych w g ICD-10 przewlekłych tików ruchowych NIE należą: A . występowanie tików wielokrotnie w ciągu dnia, trwających, co najmniej 12 miesięcy, B . początek przed 18 rokiem życia, C . objawy mogą być ubocznym skutkiem podawania leków, D . zaburzenie nie jest wynikiem stanu somatycznego. Zadanie 48. Z brakiem zdrowia psychicznego kojarzy się: A . umiejętność radzenia sobie z sytuacjami, B . poczucie zależności od otoczenia, C . potrzebę wpływania na swoje życie, D . umiejętność oszczędzania.

różnymi

trudnymi

Zadanie 49. Treningowe metody muzykoterapii stosowane w psychiatrii: A . pozwalają n a pobudzenie inwencji twórczej w przebiegu improwizacji instrumentalnej, wokalnej i ruchowej, B . s ą ukierunkowane n a nauczenie pacjentów usuwania napięcia psychofizycznego, C . polegają n a stosowaniu nagrań muzycznych działających kojąco i odprężająco, D . sprzyjają ujawnieniu, ponownemu przeżyciu i wyzwoleniu tłumionych emocji. Zadanie 50. Klasyfikacja diagnoz w odniesieniu d o pielęgnowania jest ważna, bowiem: A . określa istotę poznania stanowiącego przedmiot pielęgniarstwa, B . orientuje na fenomen pielęgniarstwa (w tym pielęgnowania), C . ułatwia wymianę informacji pomiędzy pielęgniarkami, odbiorcami usług pielęgniarskich i innymi osobami wchodzącymi w skład zespołu opiekuńczego, D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 51. Głównym celem terapii rodzinnej jest: A . określenie roli społecznej osób uczestniczących w terapii, B . pobudzenie refleksji pacjenta i poszerzenie zakresu świadomości, C . określenie przeżywanych emocji i ich wpływu n a procesy poznawcze i postępowanie, D . zmiana wzajemnych relacji członków rodziny. Zadanie 52. W aktywizacji pacjenta chorego na depresję wskazane są zajęcia: A . proste, które chory może wykonać do końca, B . atrakcyjne, C . trwające krótko, D . atrakcyjne, trwające krótko i proste. Zadanie 53. Elementy podstawowego modelu interwencji kryzysowej to: A . określenie problemu, zapewnienie wsparcia, stworzenie planu postępowania, B . zapewnienie bezpieczeństwa, zapewnienie wsparcia, C . określenie problemu, stworzenie planu zapewniającego pacjentowi bezpieczeństwo, ocena działań, D . określenie problemu, zapewnienie bezpieczeństwa, zapewnienie wsparcia, przeanalizowanie alternatyw, stworzenie planu, zdobycie zobowiązania. Zadanie 54. D o nowych fizykalnych metod leczenia depresji, będących jeszcze w fazie badań, należy: 1 . stymulacja nerwu błędnego (VNS), 2 . przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS), 3 . magnetyczna terapia wstrząsowa (MST), 4. insulinoterapia. A . 1,2, B . 2,3, C . 1,2,3, D . 1,2,4.

Zadanie 55. Wskaż stwierdzenie FAŁSZYWE dotyczące związku między zaburzeniami psychicznymi, a agresją: A . duża większość ludzi z zaburzeniami psychicznymi jest agresywna, B. u ludzi z zaburzeniami psychicznymi bardziej prawdopodobne s ą zachowania agresywne, niż u ludzi zdrowych, C . zwiększone ryzyko przemocy pojawia się pod wpływem aktywnych objawów psychotycznych, D . współistniejące zaburzenie osobowości powodują wzrost ryzyka przemocy. Zadanie 56. Zapewnieniu kontaktu terapeutycznego z pacjentem z zaburzeniami lękowymi sprzyjają następujące postawy pielęgniarki, z WYJĄTKIEM: A . chęć zrozumienia chorego, B . wysłuchanie i uwzględnienie tego, czego pacjent chce, C . bagatelizowanie odczuć chorego, D . cierpliwość i opanowanie. Zadanie 57. Kiedy pacjent przyzna się lekarzowi lub pielęgniarce d o czynu karalnego, należy: A . nie umieszczać tego w dokumentacji, B . opisać to w dokumentacji chorego, C . sporządzić krótki protokół, D . zawiadomić ordynatora oddziału. Zadanie 58. Podstawowym wskazaniem do stosowania soli litu jest: A . profilaktyka farmakologiczna choroby afektywnej dwubiegunowej, B . zlikwidowanie objawów wytwórczych, C . opanowanie objawów pobudzenia psychoruchowego, D . potencjalizacja działania leków nootropowych.

Zadanie 59. Prawidłowe komunikowanie się z pacjentem wypowiadającym urojenia polega na: A . wyrażaniu zdziwienia sądami chorego i próbie wykazania ich błędności, B . wyrażaniu własnej opinii i prośbie o jej zaakceptowanie przez chorego, C . przedstawieniu własnego obrazu świata p o wysłuchaniu chorego, D . zachęcaniu chorego d o ujawniania przeżyć i podjęcia próby odwrócenia od nich uwagi chorego. Zadanie 60. Pacjentka, osoba samotna, z rozpoznaniem schizofrenii, n a skutek chronizacji choroby i podeszłego wieku nie jest zdolna d o zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb życiowych. Pacjentka nie wymaga leczenia szpitalnego. Pielęgniarka, która s i ę nią opiekuje, uznała, ż e w tej sytuacji najlepszym wyjściem będzie umieszczenie podopiecznej w domu pomocy społecznej. Pacjentka nie wyraża zgody n a umieszczenie jej w domu pomocy społecznej. W tej sytuacji należy: A . n i e zwracać uwagi n a protest chorej, która nie w pełni jest świadoma swojej sytuacji, B . zwrócić się d o lekarza leczącego, aby ten wyraził zgodę na przymusowe umieszczenie chorej w domu opieki, C . zwrócić się d o przedstawiciela ustawowego lub sądu opiekuńczego, aby wyraził zgodę n a skierowanie pacjentki do domu opieki bez jej zgody, D . zwrócić się d o sądu okręgowego, aby ten podczas rozprawy niejawnej wyraził zgodę n a umieszczenie chorej w domu opieki. Zadanie 61. Dobro pacjenta wymaga ubezwłasnowolnienia. Kto kieruję t ę sprawę do prokuratora? A . kierownik zakładu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, B . pielęgniarka opiekująca się bezpośrednio chorym, C . lekarz leczący chorego, D . pielęgniarka oddziałowa. Zadanie 62. Najważniejszym czynnikiem skutecznej psychoterapii jest: A . rodzaj i siła związku między terapeutą a pacjentem, B . rodzaj psychoterapii, C . rodzaj schorzenia pacjenta, D . różnica wieku pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą.

Zadanie 63. Które z wymienionych kryteriów diagnostycznych NIE należy d o obrazu klinicznego mutyzmu wybiórczego? A . wybiórczość mówienia: dziecko mówi w pewnych sytuacjach, ale milczy w innych, B . prawidłowy lub bliski prawidłowemu poziom rozumienia mowy, C . lękliwość, nadmierna czujność, nie zmieniające się pod wpływem pocieszania, D . brak objawów całościowych zaburzeń rozwoju, schizofrenii, swoistych zaburzeń rozwoju mowy i języka, lęku separacyjnego. Zadanie 64. Nadmierna przerzutność uwagi występuje w: A . stanie maniakalnym, B . depresji, C . alkoholiźmie, D . nerwicy natręctw. Zadanie 65. Najistotniejszymi w kontakcie terapeutycznym z chorym s ą postawy: A . akceptacji, współczucia, autentyczności, B . akceptacji, empatii, sympatii, C . akceptacji, empatii, autentyczności, D . akceptacji, autentyczności, opiekuńczości. Zadanie 66. Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe? A . w kontakcie z chorym agresywnym należy starannie maskować własny lęk, B . rozmowę z chorym pobudzonym psychomotorycznie należy prowadzić zawsze wg wcześniej ustalonego planu, C . z pacjentem agresywnym należy rozmawiać cicho, D . obecność bliskiej rodziny pacjenta agresywnego może nasilić jego zachowania agresywne. Zadanie 67. Sprawując opiekę n a pacjentem z depresją pielęgniarka powinna mieć świadomość, że ryzyko popełnienia samobójstwa istnieje: A . tylko w depresji endogennej, B . tylko w depresji sezonowej, C . tylko w dystymii, D . w każdym przypadku depresji.

Zadanie 68. Zespół serotoninowy NIE jest powikłaniem terapii lekami: A . z grup inhibitorów MAO, B . z grup inhibitorów TLPD, C . z grup inhibitorów SSRI, D . inhibitorów zwrotnego wychwytu dopaminy. Zadanie 69. Według Kępińskiego "błąd sędziego" t o jeden z błędów utrudniających nawiązanie kontaktu terapeutycznego z chorym. Polega on na: A . lekceważeniu świata subiektywnych doznań pacjenta i poleganiu wyłącznie n a wynikach obiektywnych badań lekarskich oraz badań dodatkowych, B . przyjmowaniu nadmiernie współczującej postawy wobec pacjenta, C . przyjmowaniu nadmiernie oceniającej i krytycznej postawy wobec chorego, D . skrywaniu własnych uczuć i reakcji z a maską zawodowej rutyny i obojętności. Zadanie 70. Najczęstszymi przyczynami występowania zachowań agresywnych u osób w wieku podeszłym są: A . otępienie, psychozy, B . zaburzenia świadomości, C . psychozy, depresje, D . zaburzenia świadomości, otępienie, psychozy, depresje i lęk. Zadanie 71. Formą psychologicznej pomocy dla personelu medycznego, która pozwala na uzewnętrznienie nieświadomych uczuć wobec pacjentów i poszukiwaniu przyczyn trudności w kontaktach z nimi jest: A . superwizja za pomocą analizy transakcyjnej, B . superwizja za pomocą psychodramy, C . Grupa Balinta, D . superwizja oparta na teorii systemów. Zadanie 72. Fototerapia jest metodą leczenia z wyboru u pacjentów z: A . chorobą afektywną dwubiegunową, B . chorobą afektywną jednobiegunową, C . depresją zimową w przebiegu choroby afektywnej sezonowej, D . zaburzeniami snu.

Zadanie 73. Echopraksja to rodzaj tiku polegający na: A . powtarzaniu słów, B . wielokrotnym naśladowaniu ruchów innych osób w sposób jakby zautomatyzowany, C . powtarzanie złożonych czynności głosowych, D . podejmowaniu obscenicznych działań. Zadanie 74. Wśród metod deeskalacji wymienia się: A . przeniesienie pacjenta do spokojniejszego otoczenia, B . zwiększoną obserwację i wsparcie, C . podanie leków za zgodą pacjenta, jeśli to wskazane, D . wszystkie powyższe. Zadanie 75. W g Antonowsky'ego najistotniejszym koherencji jest: A . składnik zrozumiałości, B . składnik zaradności, C . składnik sensowności, D . składnik życzliwości.

składnikiem

poczucia

Zadanie 76. Procesy przetwarzania informacji z pamięcią, uwagą, programami i regułami funkcjonowania intelektualnego należą d o jednej z e struktur warunkujących prawidłowe funkcjonowanie psychiczne człowieka: A . struktury biologicznej, B . struktury emocjonalno-motywacyjnej, C . struktury informacyjno-poznawczej, D . struktury socjodemograficznej. Zadanie 77. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących samobójstwa jest NIEPRAWDZIWE? A . samobójstwo może być wyrazem chęci ukarania otoczenia, B . samobójstwo jest zawsze wynikiem intensywnego i jednoznacznego dążenia do śmierci, C . samobójstwo może być próbą wołania o pomoc, D . samobójstwo czasem jest wyrazem bezradności i poczucia klęski.

Zadanie 78. Dla osób z objawami zespołu otępiennego najwłaściwszym miejscem do przewlekłej opieki i rehabilitacji jest: A . szpital geriatryczny, B . specjalistyczny dom opieki, C . dom rodzinny, D . żadne z powyższych. Zadanie 79. Freud był twórcą: A . psychologii indywidualnej, B . teorii psychoanalitycznej, C . teorii behawioryzmu, D . psychologii analitycznej. Zadanie 80. Wykorzystanie procesu twórczego terapeutycznych określa się nazwą: A . arteterapia, B . psychoterapia, C . socjoterapia, D . psychoedukacja.

i

sztuki

do

celów

Zadanie 81. Poczucie obcości własnej osoby i otaczającego świata to: A . katatonia, B . upośledzenie umysłowe, C . zespół depersonalizacji - derealizacji, D . żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. Zadanie 82. Późna dyskineza w przebiegu leczenia neuroleptykami objawia się jako: A . znaczny niepokój ruchowy i wewnętrzna potrzeba ruchu, B . powtarzające się mimowolne rytmiczne ruchy mięśni twarzy, warg, języka, C . sztywność mięśni zwłaszcza kończyn i znaczne spowolnienie psycho - ruchowe, D . drżenia kończyn górnych, żuchwy, języka zamiarowe i spoczynkowe.

Zadanie 83. G d y pielęgniarka wypowiada takie słowa d o pacjenta w trakcie rozmowy „to nie boli- prawda?”, „pan zapomniał o zażyciu lekarstw?”, wówczas jest to: A . ocenianie, B . moralizowanie, C . sugerowanie odpowiedzi, D . patronowanie. Zadanie 84. Do częstych "masek" depresji endogennej należą: A . zaburzenia snu (bezsenność), B . zespoły lękowe i bólowe, C . zaburzenia wegetatywne i psychosomatyczne, D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Zadanie 85. D o kompleksowości w oddziaływaniach z zakresu rehabilitacji psychiatrycznej odnoszą się w szczególny sposób zasady: A . powtarzalności oddziaływań i wielostronności metod, B . wielostronności metod i optymalnej stymulacji, C . optymalnej stymulacji i wielokierunkowości oddziaływań, D . wielokierunkowości oddziaływań i wielostronności metod. Zadanie Bulimię A. B.

86. charakteryzują następujące cechy z WYJĄTKIEM: okresowe napady objadania się, zachowania kompensacyjne zapobiegające przyrostowi masy ciała, C . zmniejszenie masy ciała ponad 15% w stosunku d o masy prawidłowej, D . osoba chora nie wykazuje istotnej niedowagi.

Zadanie 87. Ryzyko powstania wad płodu jest największe, gdy neuroleptyki s ą stosowane w: A . okresie trzech miesięcy poprzedzających zajście w ciążę, B . I trymestrze ciąży, C . II trymestrze ciąży, D . III trymestrze ciąży.

Zadanie 88. Pielęgniarka komunikująca się z pacjentem agresywnym powinna: A . okazywać swoją przewagę wynikającą z dysponowania środkami przymusu, B . wykonywać groźne gesty, C . n i e ujawniać symbolicznych przyjaznych gestów np. poczęstowanie napojem, D . powstrzymywać się o d przyjmowania postawy osądzającej i nie traktować dosłownie obraźliwych zachowań pacjenta. Zadanie 89. W racjonalnej terapii zaburzeń związanych z e stresem obowiązuje zasada łączenia farmakoterapii z: A . terapią zajęciową, B . ergoterapią, C . psychoterapią skoncentrowaną na urazie, D . psychoterapią rodzinną (systemową). Zadanie 90. Które z poniższych zachowań pielęgniarki s ą wskazane w opiece n a d pacjentem z zespołem maniakalnym w sytuacji, gdy nie wyraża on zgody na proponowane przez nią czynności wobec jego osoby? A . dyskusja z pacjentem, aż do osiągnięcia celu, B . jednoznaczne polecenie tego, co chory ma robić, C . cierpliwe nakłanianie pacjenta n a wyrażenie zgody n a proponowane czynności pielęgniarki, D . spokojne, ale zdecydowane i konsekwentne oznajmienie choremu, że zamierza się wykonać zleconą czynność. Zadanie 91. Kolejno występujące p o sobie fazy kontaktu terapeutycznego pielęgniarki z pacjentem to, faza: A . identyfikacji, orientacji, zgłębiania problemów pacjenta, zakończenia interakcji, B . orientacji, identyfikacji, zgłębiania problemów pacjenta, zakończenia interakcji, C . zgłębiania problemów pacjenta, orientacji, identyfikacji, zakończenia interakcji, D . orientacji, zgłębiania problemów pacjenta, identyfikacji, zakończenia interakcji.

Zadanie 92. Która wskazówka powinna się znaleźć w planie psychoedukacji rodziców dziecka z tikami przejściowymi? A . g d y przez dłuższy czas nie wystąpią tiki, nagrodzić dziecko, B . eliminować napięcia w rodzinie, zapewnić uregulowany tryb życia, C . spokojnie rozmawiać z dzieckiem, szukając przyczyn objawów, D . prawidłowa odpowiedź A i B. Zadanie 93. W komunikowaniu terapeutycznym z rodziną osoby z zaburzeniami psychicznymi NIE powinno się: A . formułować rzeczowych twierdzeń o dotychczasowym stanie wiedzy na temat choroby, B . oddzielać i odróżniać sytuacji pacjenta i jego rodziny od własnej, C . przyjmować postawę autorytarną i wygłaszać oficjalne poglądy na temat choroby psychicznej, D . wszystkie wyżej wymienione. Zadanie 94. W komunikowaniu się z pacjentem z zaburzeniami psychotycznymi BŁĘDEM jest: A . podejmowanie rozmowy rozpoczętej przez pacjenta bez jej zaplanowania, B . krytykowanie wypowiedzi chorego i dyskutowanie z pacjentem przejawiającym myślenie psychotyczne, C . pozwolenie choremu na ustalenie tematu rozmowy, D . aktywne słuchanie. Zadanie 95. Akatyzję polekową u pacjenta przyjmującego leki psychotropowe będziesz podejrzewać w przypadku wystąpienia: A . suchości jamy ustnej, B . zaparć, C . niepokoju ruchowego, D . trudności w oddawaniu moczu. Zadanie Zdrowie A. B. C. D.

96. człowieka w najkrótszym ujęciu zależy od: aktywności własnej i determinacji, poziomu opieki medycznej, priorytetów danego kraju, konkretnych warunków życiowych, czyli standardu życia.

poziomu

i

Zadanie 97. Komunikowanie się z pacjentem w lęku należy zacząć od: A . odizolowania od czynników wywołujących lęk, B . zebrania informacji na temat psychologicznych okoliczności wystąpienia lęku i jego diagnozowania, C . odwracania uwagi od objawów lęku, D . aktywnego udziału w różnych formach aktywności. Zadanie 98. Udzielanie pomocy w uporaniu się z uczuciami przeżywanymi w kryzysie, kiedy człowiek nie umie poradzić sobie z nowymi zadaniami w następnej fazie rozwoju jest celem: A . Interwencji kryzysowej, B . Poradnictwa psychologicznego, C . Psychoterapii poznawczo-behawioralnej, D . Terapii psychoanalitycznej. Zadanie 99. Przy podejściu holistyczno-dynamicznym zdrowie psychiczne stanowi właściwość: A . bezwzględnie stałą i niezależną od innych czynników, B . bezwzględnie stałą i zależną od innych czynników, C . względnie stałą i zależną od innych czynników, D . zmienną i niezależną od czynników. Zadanie 100. Dotyku pielęgniarki mogą unikać chorzy: A . w napadzie panicznego lęku, B . na schizofrenię, C . z urojeniami, D . wszyscy wymienieni. Zadanie 101. N a zastosowanie dotyku w komunikacji z pacjentem możemy sobie pozwolić gdy: A . stosujemy go u pacjenta z agresją, B . stopień zaufania między podmiotami relacji jest wysoki, C . chcemy naruszyć strefę intymności, D . wszystkie wyżej wymienione. Zadanie Sygnały A. B. C. D.

102. samobójstwa mogą mieć charakter: wyłącznie sygnałów słownych, sygnałów behawioralnych, sygnałów klinicznych, sygnałów słownych, behawioralnych i klinicznych.

Zadanie 103. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących napadu paniki jest NIEPRAWDZIWE? A . napad paniki może rozpoczynać się bez dostrzegalnego bodźca zewnętrznego, B . napad paniki może rozpoczynać się po zbudzeniu ze snu, C . w przerwaniu objawów paniki istotną rolę odgrywa hiperwentylacja, D . napad paniki czasem bywa poprzedzony bodźcem, na który pacjent może się uwarunkować. Zadanie 104. Złośliwy zespół poneuroleptyczny występuje u około: A . 0,5-1% chorych, B . 1-2% chorych, C . 5-7% chorych, D . 10% chorych. Zadanie 105. Objawy zaburzeń adaptacyjnych (przystosowawczych) powinny pojawić się w odpowiedzi na zidentyfikowane stresory: A . do dwóch dni od zadziałania stresora lub stresorów, B . w ciągu 1-3 miesięcy o d zadziałania stresora lub stresorów, C . do 6 miesięcy od zadziałania stresora lub stresorów, D . nie ma określonych ograniczeń czasowych. Zadanie 106. Czynnikiem zwiększającym ryzyko uzależnienia o d benzodiazepin NIE jest: A . długi okres przyjmowania, B . obecność przewlekłych schorzeń somatycznych, C . skłonność do nadużywania alkoholu, D . wiek pacjenta. Zadanie 107. Chorzy przeżywają krótkie okresy (dni, rzadziej tygodnie) dobrego samopoczucia, jednak przez większość czasu czują się zmęczeni, przygnębieni i smutni. Mogą pracować zawodowo i funkcjonować rodzinnie oraz społecznie, lecz sprawia i m t o spory kłopot, gdyż wymaga znacznego wysiłku. Powyższy opis charakteryzuje pacjentów z: A . depresją psychotyczną, B . dystymią, C . bulimią, D . schizofrenią paranoidalną.

Zadanie 108. Stosowanie elektrowstrząsów u kobiet w ciąży w leczeniu depresji jednobiegunowej i choroby afektywnej dwubiegunowej jest: A . bezpieczne tylko w pierwszym trymestrze ciąży, B . niebezpieczne tylko w pierwszym trymestrze ciąży, C . bezpieczne i efektywne terapeutycznie tylko w pierwszym trymestrze ciąży, D . bezpieczne w każdym z trzech trymestrów ciąży. Zadanie 109. Zasadniczym czynnikiem uruchamiającym uogólnione zasoby odporności człowieka, który przeciwdziała stresom i czynnikom patogennym oraz zapewnia utrzymanie dobrego stanu zdrowia jest: A . silne poczucie koherencji, B . konstruktywizm społeczny, C . diagnostyka etiologiczna, D . ekmnezja. Zadanie 110. D o objawów intoksykacji mniejszymi dawkami benzodiazepin zaliczamy: A . sztywność mięśni, B . zaburzenia oddychania, C . niezborność ruchów, D . spadek RR. Zadanie 111. Realizowany w Polsce program "Otwórzcie drzwi" jest przykładem promowania zdrowia psychicznego: A . w miejscu pracy, nauki, B . w społeczności wiejskiej, C . w mediach, D . wszystkie powyższe. Zadanie 112. Zasadniczym elementem w treningu wszystkich umiejętności społecznych jest: A . dbanie o dokładność wykonywanych czynności, B . wielokrotne powtarzanie czynności, C . poznanie kolejności wykonywanej czynności, D . wykorzystanie materiałów wizualnych w treningu.

Zadanie 113. Zdanie "zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym" sugeruje, że lecząc chorego psychicznie należy: A . dążyć do poprawy zdrowia za wszelką cenę, B . uznać, ż e wszystkie środki i metody lecznicze s ą uprawnione, C . mieć wzgląd n a inne dobra osobiste, a nie tylko n a cele zdrowotne, D . pominąć niechęć, opór i wyobrażenia pacjenta o leczeniu. Zadanie 114. Przy zaburzeniach nerwicowych i wynikających z nich zakłóceń relacji chorego z otoczeniem NIE należy: A . okazywać choremu zainteresowania, zrozumienia, empatii i akceptacji, B . n i e nawiązywać z pacjentem rozmowy n a temat jego relacji z rodziną i podkreślać wartości jaka stanowi rodzina, C . podkreślać mocnych stron jego osobowości, D . stosować technik aktywnego słuchania. Zadanie 115. Do zaburzeń dyssocjacyjnych NIE należy: A . fuga dyssocjacyjna, B . zespół Gansera, C . zespół stresu pourazowego (PTSD), D . osłupienie dyssocjacyjne. Zadanie 116. W majaczeniu alkoholowym zazwyczaj występują urojenia: A . prześladowcze i "dziania się", B . nihilistyczne i depresyjne, C . poniżenia i ksobne, D . wielkościowe i wpływu. Zadanie 117. W programach psychoedukacyjnych rodzin, przyjmuje się następujące założenia: A . rodzina jest przyczyną choroby pacjenta, B . interwencje rodzinne s ą jednym z elementów oddziaływań terapeutycznych, C . środowisko rodzinne nie ma wpływu na przebieg choroby, D . podstawowym źródłem oparcia dla pacjenta jest personel szpitalny.

Zadanie 118. D o 7 kroków w treningach umiejętności społecznych możemy zaliczyć: A . wprowadzenie, demonstrację video, dobór niezbędnych środków, B . rozwiązanie problemów typu "nieoczekiwane komplikacje", zadania domowe, odgrywanie ról, C . ćwiczenia "In vivo", D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Zadanie 119. Generalizacja umiejętności nabywanych w czasie treningu polega na: A . zastosowaniu ćwiczonych umiejętności w praktycznym działaniu, B . sukcesywnym powtarzaniu tych umiejętności w warunkach pozorowanych, C . prezentacji ćwiczonej umiejętności na kasecie video, D . szczegółowym omawianiu kolejnych etapów ćwiczonej umiejętności. Zadanie 120. Wśród poznawczych zaburzeń niepożądanych, które mogą wystąpić u pacjenta leczonego elektrowstrząsami wymienia się: A . zaburzenia pamięci (niepamięć następcza, niepamięć wsteczna), B . majaczenie ponapadowe, C . majaczenie międzynapadowe, D . wszystkie powyższe. Zadanie 121. Teoria oparta n a potrzebach Maslowa, reprezentująca 1 4 podstawowych potrzeb, które mogą podlegać deficytom w związku z chorobą to teoria pielęgnowania wg: A . V. Henderson, B . D. Orem, C . S.C. Roy, D . F. Nightingale. Zadanie 122. Model pielęgniarstwa oparty na fazach pielęgniarka-pacjent to teoria pielęgnowania wg: A . V. Henderson, B . D. Orem, C . S.C. Roy, D . H. Peplau.

relacji

Zadanie 123. Podstawą podjęcia terapii przez osobę uzależnioną jest: A . uzyskanie wglądu przez pacjenta w istotę problemu, B . przekazanie wiedzy na temat uzależnień, C . ukazanie negatywnych skutków picia alkoholu, D . budowa poczucia własnej wartości. Zadanie 124. W ostrych psychozach NIE występują zaburzenia: A . myślenia, B . spostrzegania, C . świadomości, D . nastroju. Zadanie 125. Stan fizyczny osoby unieruchomionej przez cały czas trwania unieruchomienia, również podczas snu pacjenta jest kontrolowany przez pielęgniarkę nie rzadziej, niż co: A . 10 minut, B . 30 minut, C . 15 minut, D . 20 minut. Zadanie 126. Habituacja, to inaczej: A . uzależnienie psychiczne, B . uzależnienie fizyczne, C . detoksykacja, D . objawy abstynencyjne. Zadanie 127. Objawem krytycznej (ostrej) fazy alkoholizmu w g Jellinka NIE jest: A . utrata (upośledzenie) kontroli nad piciem, B . pojawienie się palimpsestów, C . tworzenie racjonalnych uzasadnień dla picia (samooszukiwanie), D . epizody zazdrości (urojenia niewiary małżeńskiej). Zadanie 128. Deprywacja snu nocnego, to metoda stosowana w celu podwyższenia efektu terapeutycznego leków: A . przeciwpsychotycznych, B . przeciwdepresyjnych, C . przeciwlękowych, D . psychostymulujących.

Zadanie 129. Do objawów osiowych depresji typu endogennego NIE należą: A . obniżenie podstawowego nastroju, B . osłabienie tempa procesów psychicznych i ruchowych, C . lęki i urojenia dotyczące własnej osoby, D . objawy somatyczne i zaburzenia rytmów biologicznych. Zadanie 130. Podstawą pracy podczas treningu behawioralnego jest: A . powtórzenie tego samego ćwiczenia, B . zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi, C . stosowanie wzmocnień pozytywnych, D . prezentacja uczonej czynności na wideo. Zadanie 131. Do elementów modelu opieki wg Nancy Roper NIE należy/ą: A . długość życia, B . złożone procesy międzyludzkie, C . czynniki wpływające na aktywności życiowe, D . ciągłość zależność/niezależność. Zadanie 132. Wśród cech osobowości dyssocjalnej wymienia się między innymi: A . bardzo podejrzliwe podejście do otaczającego świata, B . n i e doświadczanie poczucia winy, łatwość reagowania gwałtowną agresją, C . nadmierną wrażliwość na niepowodzenia i odrzucenie, D . sztywność, upór, nadmierna skrupulatność. Zadanie 133. Negatywnym wymiarem zdrowia psychicznego w g Stakesa i Komisji Europejskiej jest: A . wysoki poziom samooceny, B . poczucie koherencji, C . poczucie własnej skuteczności, D . opis zaburzeń psychicznych z a pomocą istniejących klasyfikacji. Zadanie 134. Podstawowym elementem kontaktu psychoterapeutycznego jest: A . negatywizm, B . postawa karząca, C . altruizm, D . akceptacja.

Zadanie 135. Ciężka postać alkoholowego zespołu abstynencyjnego z zaburzeniami świadomości, omamami wzrokowymi, czuciowymi i słuchowymi to: A . drgawki abstynencyjne, B . zespół Korsakowa, C . majaczenie alkoholowe, D . zaburzenia psychotyczne.

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE TEST NR 192817 GRUPA 1

Zadanie 1. Wskazaniem d o intubacji pacjenta z a pomocą bronchofiberoskopu przez usta NIE jest: A . przewidywana trudna laryngoskopia, B . trudna intubacja z możliwością prowadzenia wentylacji przez maskę, C . intubacja ratunkowa na miejscu zdarzenia, D . unieruchomienie kręgosłupa szyjnego. Zadanie 2. Lekiem stosowanym w celu odwrócenia depresji oddechowej spowodowanej działaniem niedepolaryzujących środków zwiotczających jest: A . flumazelin, B . atropina, C . nalokson, D . neostygmina. Zadanie 3. Do zadań dyspozytora medycznego NIE należy: A . kierowanie akcją ratunkową d o momentu przybycia n a miejsce zdarzenia pierwszego ZRM, B . w razie konieczności użycie dodatkowych jednostek systemu oraz PSP, Policji, GOPR, TOPR, JOPR, WOPR i inne, C . podjęcie decyzji o uruchomieniu zapasów leków i sprzętu medycznego, który jest zgromadzony n a wypadek zdarzeń nadzwyczajnych, D . nasłuch kanału lokalnego i ogólnopolskiego. Zadanie 4. Drgawki są istotnym problemem klinicznym u noworodków. Napady charakteryzujące się pojedynczymi skurczami zgięciowymi ramion i (lub) szyi, przypominające odruch MORO to napady: A . miokloniczne, B . kloniczne, C . amorficzne, D . akinetyczne.

Zadanie 5. Odbarczenie odmy prężnej n a miejscu zdarzenia, odbywa się poprzez nakłucie wenflonem lub igłą (o maksymalnej grubości): A . trzeciej przestrzeni międzyżebrowej w linii środkowo-obojczykowej, pod kątem 90° d o klatki piersiowej pod trzecim żebrem po stronie uszkodzonej, B . klatki piersiowej w okolicy szóstego międzyżebrza, C . drugiej przestrzeni międzyżebrowej w linii środkowo-obojczykowej, pod kątem 90° d o klatki piersiowej nad trzecim żebrem po stronie uszkodzonej, D . drugiej przestrzeni międzyżebrowej w linii środkowo-obojczykowej, pod kątem 45° w kierunku barku po stronie uszkodzenia. Zadanie 6. Przez rzeczywistą rozpiętość kierowania należy rozumieć liczbę: A . osób, którymi kierownik rzeczywiście bezpośrednio i skutecznie kieruje, B . bezpośrednio podwładnych formalnie podporządkowanych kierownikowi, C . osób bezpośrednich podwładnych, którymi dany kierownik może w danych, normalnych warunkach skutecznie kierować, D . osób pośrednio podwładnych, którymi kierownik zmiany może w danych, normalnych warunkach skutecznie kierować. Zadanie 7. W postępowaniu poresuscytacyjnym u osoby dorosłej, korzystniej jest: A . utrzymać pacjenta w łagodnej hipotermii, B . ogrzewać pacjenta, C . utrzymać normalną temperaturę ciała, D . naprzemiennie nagrzewać i ochładzać pacjenta.

Zadanie 8. Kodeks Etyki dla Pielęgniarek ICN zawiera cztery podstawowe części określające standardy/normy postępowania etycznego: A . pielęgniarki a obowiązek niesienia pomocy; pielęgniarki a praktyka; pielęgniarka a zawód; pielęgniarka a współpracownicy, B . pielęgniarki a praktyka; pielęgniarka a zawód; pielęgniarka a współpracownicy; pielęgniarki a kodeks etyki zawodowej, C . pielęgniarki a Międzynarodowa Rada Pielęgniarek; pielęgniarki a ludzie; pielęgniarki a praktyka; pielęgniarka a zawód, D . pielęgniarki a ludzie; pielęgniarki a praktyka; pielęgniarka a zawód; pielęgniarka a współpracownicy. Zadanie 9. Szpilkowate źrenice, depresja ośrodka oddechowego, zaburzenia świadomości - wymienione objawy kliniczne s ą typowe dla toksydromów: A . sympatykomimetycznych, B . cholinergicznych, C . cholinolitycznych, D . narkotycznych. Zadanie 10. W przypadku niekardiogennego obrzęku płuc, będącego następstwem sepsy, zalecane jest prowadzenie wentylacji zastępczej chorego objętością oddechową wynoszącą: A . 6 ml/kg m.c., B . 8 ml/kg m.c., C . 10 ml/kg m.c., D . 12 ml/kg m.c.

Zadanie 11. U donoszonego noworodka p o porodzie saturacja wynosi około 60% i wzrasta p o 1 0 minutach d o wartości 90%. Podczas wentylacji świeżorodka niewydolnego oddechowo, przy obniżonym napięciu mięśniowym i czynności serca poniżej 100 uderzeń/min., zaleca się: A . osuszyć i okryć dziecko, a następnie rozpocząć wentylację 100% tlenem przez 1 0 minut d o momentu wzrostu częstości akcji serca lub oksygenacji, B . osuszyć i okryć dziecko oraz rozpocząć wentylację powietrzem, a w sytuacji gdy nie wzrasta częstość akcji serca i oksygenacja należy zastosować wyższe stężenia tlenu, C . wczesną intubację dotchawiczą i wentylację mechaniczną, D . jedynie osuszyć i okryć dziecko. Zadanie 12. Specyfika zabiegów laparoskopowych polega na: A . wytworzeniu odmy otrzewnowej, B . resorpcji CO2 do krążenia, C . zmianach pozycji chorego w czasie zabiegu, D . wszystkie powyższe są prawidłowe. Zadanie 13. Najczęstszą przyczyną ostrej niewydolności nerek jest: A . odwodnienie, B . zastoinowa niewydolność krążenia, C . zwężenie cewki moczowej, D . niedokrwienie. Zadanie 14. Podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dziecka zlecono podanie adrenaliny. Wskaż prawidłową odpowiedź: A . adrenalinę drogą dożylną lub doszpikową należy podać w dawce 10 mikrogram/kg, B . zalecana dawka adrenaliny drogą dotchawiczą wynosi 1 0 mikrogram/kg, C . adrenalinę drogą dożylną lub doszpikową należy podać w dawce 1 mikrogram/kg, D . żadna z powyższych.

Zadanie 15. D l a osób z obowiązkiem interwencji, algorytm podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci przebiega w kolejności: A . bezpieczeństwo, nie reaguje, głośno wołaj o pomoc, udrożnij drogi oddechowe i sprawdź oddech, nie oddycha prawidłowo - 5 oddechów ratowniczych, brak oznak życia 1 5 uciśnięć klatki piersiowej, dwa oddechy ratownicze, 15 uciśnięć, po 1 minucie zadzwoń po pomoc, B . n i e reaguje, głośno wołaj o pomoc, udrożnij drogi oddechowe i sprawdź oddech, nie oddycha prawidłowo - 5 oddechów ratowniczych, brak oznak życia - 3 0 uciśnięć klatki piersiowej, dwa oddechy ratownicze, 1 5 uciśnięć, po 1 minucie zadzwoń po pomoc, C . bezpieczeństwo, nie reaguje, głośno wołaj o pomoc, udrożnij drogi oddechowe i sprawdź oddech, nie oddycha prawidłowo - 2 oddechy ratownicze, brak oznak życia 1 5 uciśnięć klatki piersiowej, dwa oddechy ratownicze, 30 uciśnięć, po 1 minucie zadzwoń po pomoc, D . bezpieczeństwo, głośno wołaj o pomoc, udrożnij drogi oddechowe i sprawdź oddech, nie oddycha prawidłowo - 2 oddechy ratownicze, brak oznak życia - 1 5 uciśnięć klatki piersiowej, dwa oddechy ratownicze, 1 5 uciśnięć, po 1 minucie wezwij zespół resuscytacyjny. Zadanie 16. Na objawy tamponady serca składają się: A . obniżenie ciśnienia żylnego, spadek ciśnienia tętniczego krwi, brak lub osłabienie tonów serca, B . wzrost ciśnienia żylnego, spadek ciśnienia tętniczego, obniżenie saturacji, C . wzrost ciśnienia żylnego, prawidłowe ciśnienie tętnicze i saturacja, brak tonów serca, D . wzrost ciśnienia żylnego, spadek ciśnienia tętniczego, brak lub osłabienie tonów serca. Zadanie 17. Pacjent 3 0 minut p o tępym urazie brzucha w wyniku wypadku komunikacyjnego, wcześniej nie chorujący. W badaniu fizykalnym brzuch wzdęty, napięty, żywo bolesny. Ciśnienie tętnicze: 90/50 mmHg, tachykardia. W morfologii krwi WBC 21 tys. w mm3, RBC 1,5 mln w mm3. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to: A . ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, B . zapalenie otrzewnej, C . masywne krwawienie do jamy brzusznej, D . perforacja jelita.

Zadanie 18. Hipotermia t o obniżenie temperatury głębokiej ciała d o wartości poniżej: A . 37°C, B . 35°C, C . 32°C, D . 27°C. Zadanie 19. Obszary wchodzące w skład szpitalnego oddziału ratunkowego, to: A . sala operacyjna, B . sala endoskopowa, C . obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, D . prawidłowa odpowiedź A i B. Zadanie 20. Leczenie wstrząsu hipowolemicznego bez podawania koncentratu krwinek czerwonych jest możliwe w przypadku utraty krwi krążącej do: A . 10% objętości, B . 15% objętości, C . 25% objętości, D . 30% objętości. Zadanie 21. Fazy kryzysu: A . wstępna, B . integracji, C . usuwania skutków i przywracania stanu pierwotnego, D . wszystkie wyżej wymienione. Zadanie 22. Zasady wspierania poszkodowanych w kontakcie bezpośrednim to: A . aktywność i zdecydowanie, B . unikanie pośpiechu i impulsywnego działania, C . chęć zrozumienia, D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Zadanie 23. Uzgadnianie i zatwierdzanie wojewódzkich planów zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych oraz wojewódzkich programów w zakresie ratownictwa medycznego, należy do zadań: A . ministra do spraw zdrowia, B . wojewody, C . starosty, D . Centrum Reagowania Kryzysowego.

Zadanie 24. Wystąpienie omdlenia p o długim przebywaniu w pozycji stojącej, jest objawem: A . omdlenia wazowagalnego, B . łagodnego omdlenia ortostatycznego, C . patologicznego omdlenia ortostatycznego, D . nadwrażliwości zatoki szyjnej. Zadanie 25. O hipernatremii mówimy wówczas, gdy poziom sodu w surowicy krwi wzrasta powyżej: A . 150 mmol/l, B . 145 mmol/l, C . 140 mmol/l, D . 135 mmol/l. Zadanie 26. W resuscytacji osoby dorosłej adrenalinę podaje się w dawce: A . 3 mg dożylnie, B . 1mg dożylnie, C . 1mg do rurki dotchawiczej, D . 0,5 mg dożylnie. Zadanie 27. W przypadku zatrzymania krążenia, które nastąpiło poza szpitalem, prawidłowa kolejność ogniw łańcucha przeżycia to: A . udzielenie pomocy lekarskiej, defibrylacja, zastosowanie podstawowych czynności ratujących życie, B . zastosowanie podstawowych czynności ratujących życie, defibrylacja, udzielenie pomocy lekarskiej, C . defibrylacja, udzielenie pomocy lekarskiej, zastosowanie podstawowych czynności ratujących życie, D . zastosowanie podstawowych czynności ratujących życie, defibrylacja. Zadanie 28. Wskaż stwierdzenie FAŁSZYWE. Urządzenie d o wspomagania reanimacji/resuscytacji Lucas CPR: A . może zastąpić ratownika w uciskaniu klatki piersiowej i kontynuować je w optymalny sposób, B . może być stosowane u dzieci i kobiet w ciąży, C . jest przeciwwskazane u osób o nietypowej budowie ciała, D . częstość uciśnięć wynosi ok 100/min.

Zadanie 29. Wyrób medyczny wprowadzony d o obrotu i d o użytku nie może stwarzać zagrożenia dla: A . użytkowników i osób trzecich, B . bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów, użytkowników i osób trzecich, C . bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów, D . zdrowia pacjentów. Zadanie 30. Kontakt hierarchiczny jest: A . bezwzględnie odpowiedni dla wszystkich chorych. Pacjent musi wiedzieć, kto jest autorytetem i nie może decydować o leczeniu, bo nie ma odpowiedniej wiedzy, B . czasami odpowiedni dla osób starszych lub gorzej wykształconych, które szukają w personelu medycznym oparcia i autorytetu, C . czasami odpowiedni dla osób młodych i dobrze wykształconych, które dzięki temu nabierają szacunku dla służby zdrowia i jej pracowników, D . bezwzględnie nieodpowiedni dla żadnej grupy chorych, ponieważ zawsze jednym z warunków skutecznego leczenia jest współodpowiedzialność pacjenta za jego przebieg. Zadanie 31. Jaki rozmiar rurki dotchawiczej należy wybrać przygotowując zestaw do intubacji dla 6 letniego dziecka? A . 7,5 bez mankietu uszczelniającego, B . 7,0 z mankietem uszczelniającym, C . 6,5 z mankietem uszczelniającym, D . 5,5 bez mankietu uszczelniającego. Zadanie 32. Największe ryzyko wystąpienia wstrząsu krwotocznego w przypadku obrażeń układu szkieletowo- mięśniowego, występuje przy złamaniu: A . obustronnym kości przedramienia, B . kości piszczelowych, C . obustronnym kości udowych, D . obustronnym kości strzałkowych.

Zadanie 33. P o d pojęciem obrażeń mnogich rozumiemy jednocześnie powstałe obrażenia: A . jednego obszaru ciała lub wielu systemów organów, przy czym przynajmniej dwa z nich lub połączenie kilku zagraża życiu pacjenta, B . wielu obszarów ciała lub wielu systemów organów, C . jednego obszaru ciała lub dwóch systemów organów, przy czym przynajmniej jedno z nich zagraża życiu pacjenta, D . wielu obszarów ciała lub wielu systemów organów, przy czym przynajmniej jedno z nich lub połączenie kilku zagraża życiu pacjenta. Zadanie 34. Profilaktyka antybiotykowa jest zalecana kontakt z pacjentem zakażonym przez: A . Neisseria meningitidis, B . Klebsiella pneumonie KPC (+), C . Escherichia coli ESBL (+), D . wszystkie wymienione patogeny.

u

osób

mających

Zadanie 35. Paracenteza to: A . założenie cewnika do nerek, B . założenie wkłucia centralnego, C . nakłucie jamy otrzewnej, D . nakłucie stawu kolanowego. Zadanie 36. D o powikłań leczenia z zastosowaniem wodorowęglanu sodowego należy: A . kwasica płynu mózgowo – rdzeniowego, B . hiperkaliemia, C . hypoosmolalność, D . insulinooporność. Zadanie 37. W leczeniu chorego z zaostrzeniem POCHP zastosujesz tlenoterapię: A . najwyższymi możliwymi stężeniami, B . na masce z rezerwuarem powietrza w przepływie 5l/min., C . w takim stężeniu b y uzyskać wysycenie krwi tlenem n a poziomie 96%, D . konieczną d o utrzymania wysycenia krwi tlenem n a poziomie 90%.

Zadanie 38. Noworodki, które nie mają tętna i nie oddychają, s ą wiotkie i n i e mają odruchów, ich skóra jest blada lub sina, według skali Apgar otrzymają: A . 0 pkt, B . 1 pkt, C . 2 pkt, D . 3 pkt. Zadanie 39. Wypadek masowy to: A . ograniczone wydarzenie, którego następstwa można opanować za pomocą posiadanych środków, B . dowolne wydarzenie, powodujące powstanie wystarczająco dużej liczby ofiar, aby zakłócić normalny tryb pracy służb ratowniczych i szpitali, C . wydarzenie nadzwyczajne, ze znaczną liczbą poszkodowanych i rozległymi skutkami ekologicznymi, D . wszystkie wyżej wymienione są prawidłowe. Zadanie 40. Depresja agitacyjna, pojawiająca się u wdów/wdowców cechuje się: A . brakiem zainteresowania ekonomiczną stroną życia, B . silną wrogością do lekarzy, C . chorobami psychosomatycznymi, D . napięciem i pragnieniem bycia ukaranym. Zadanie 41. W przypadku konieczności przezskórnego nakłucia błony pierścienno- tarczowej u dzieci będących przed okresem dojrzewania, punktami orientacyjnymi są: A . struny głosowe i kość gnykowa, B . kość gnykowa i półksiężycowate chrząstki tchawicy, C . półksiężycowate chrząstki tchawicy i pierścienie tchawicy, D . kość gnykowa i chrząstka pierścieniowata krtani. Zadanie 42. Przy podejrzeniu udaru mózgu, chorego d o transportu należy ułożyć w pozycji: A . z uniesieniem tułowia o 30°, B . płasko na plecach, C . w pozycji przeciwwstrząsowej z uniesionymi kończynami dolnymi, D . w pozycji Trendelenburga.

Zadanie 43. Co oznacza skrót MICS? A . międzynarodowy system poszukiwania i ratowania ofiar wypadków lotniczych, B . plan akcji ratowniczej na wypadek katastrofy, C . koordynacja medyczna na miejscu zdarzenia, D . sztab koordynatorów powołany przez Ministra zdrowia w przypadku katastrofy. Zadanie 44. Celem segregacji medycznej jest: A . udzielenie jak najlepszej pomocy maksymalnej liczbie ofiar katastrofy, B . ocena stanu poszkodowanego przez przygodnego świadka zdarzenia, C . udzielanie pomocy medycznej tylko przez pracowników ochrony zdrowia, D . udzielanie jak najlepszej pomocy poszkodowanym w stanie zagrożenia życia. Zadanie 45. Podstawą segregacji poszkodowanych według S.T.A.R.T., jest ocena: A . drożności dróg oddechowych, częstości oddechów, ciśnienia tętniczego krwi, saturacji krwi tętniczej, zdolności do wypełniania prostych poleceń, B . zdolności d o samodzielnego chodzenia, wypełniania prostych poleceń, drożności dróg oddechowych, częstości oddechów, szybkości nawrotu włośniczkowego, C . drożności dróg oddechowych, krążenia krwi tętniczej, szybkości nawrotu włośniczkowego, obniżenia progu świadomości, D . reakcji na słowne polecenia, drożności dróg oddechowych, szybkości nawrotu włośniczkowego, częstości oddechów.

Zadanie 46. Do objawów ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego zalicza się: A . b ó l brzucha, pleców lub boku, promieniujący d o nogi, nie związany z poruszaniem się, B . nagle występujący ból, znacznie nasilony, umiejscowiony wokół pępka, C . b ó l rozpoczynający się w nadbrzuszu lub wokół pępka, a następnie umiejscowiony w prawym dolnym kwadrancie jamy brzusznej, D . b ó l w nadbrzuszu promieniujący d o pleców, który może b y ć łagodzony przez ułożenie ciała w pozycji pochylonej do przodu. Zadanie 47. Objawy kliniczne zatrucia opioidami to: A . zwężenie źrenic, zaburzenia koordynacji ruchów, powolna i niewyraźna mowa, przyspieszenie oddechu, przyspieszenie akcji serca, B . zwężenie źrenic, zaburzenia koordynacji ruchów, powolna i niewyraźna mowa, spłycenie i spowolnienie oddechu, zwolnienie akcji serca, C . zwężenie źrenic, zaburzenie koordynacji ruchów, powolna i niewyraźna mowa, nudności i wymioty, przyspieszenie oddechu, przyspieszenie akcji serca, D . zwężenie źrenic, pobudzenie psychoruchowe, niewyraźna mowa, nadmierne wydzielanie śliny, zwiększone napięcie mięśni szkieletowych, spłycenie i spowolnienie oddechu, zwolnienie akcji serca. Zadanie 48. Swoistą odtrutką po rozpoznaniu fosfoorganicznymi jest: A . relanium, B . nalokson, C . atropina, D . wodorowęglan sodu.

zatrucia

związkami

Zadanie 49. System Jump START wykorzystuje d o oceny stanu świadomości dziecka skalę: A . IRTS, B . APGAR, C . GLASGOW, D . AVPU.

Zadanie 50. Wyposażeniem ambulansu ratunkowego NIE jest: A . defibrylator, respirator, pulsoksymetr, ssak, urządzenie d o podgrzewania płynów infuzyjnych, zestaw do konikopunkcji, latarka diagnostyczna, B . defibrylator, respirator, nosze podbierające, krzesełko kardiologiczne, mankiet d o szybkiego przetaczania płynów, minimalny zestaw porodowy, C . defibrylator, respirator, aparat do znieczulania, materac pneumatyczny, glukometr, zestaw do drenażu jamy opłucnej, zestaw do doraźnego zaopatrywania oparzeń, D . defibrylator, respirator, butle z tlenem, pulsoksymetr, ssak, zestaw d o konikopunkcji, folia aluminiowa powlekana, zestaw do drenażu jamy opłucnej. Zadanie 51. 32-letnia kobieta skarżąca się n a bóle brzucha w ostatnich 1 2 godzinach. Ból nasila się. Ostatnia miesiączka wystąpiła 8 tygodni temu. W czasie badania pacjentki stwierdzono: brzuch wzdęty i deskowaty, tkliwy przy opukiwaniu. Powłoki skórne blade, ciśnienie skurczowe 7 0 mmHg. Objawy t e mogą wskazywać na: A . mięśniaki macicy, B . ciążę pozamaciczną, C . poronienie zagrażające, D . skręcenie torbieli i jajnika. Zadanie 52. Udzielając poszkodowanemu szybkiej, wstępnej pomocy medycznej po epizodzie tonięcia: A . należy zawsze oczyścić drogi oddechowe z zaaspirowanej wody, B . n i e m a potrzeby oczyszczania dróg oddechowych z zaaspirowanej wody, C . należy ucisnąć nadbrzusze w celu usunięcia zaaspirowanej wody, D . należy próbować opróżnić żołądek i jamę ustną poszkodowanego.

Zadanie 53. W początkowym etapie resuscytacji u dzieci należy zastosować: A . tlen o przepływie 4 litrów/min., a p o przywróceniu krążenia zapewnić taką jego ilość, żeby utrzymać saturację krwi tętniczej w zakresie wartości 94- 98 %, B . najwyższe stężenie tlenu (100 %), a p o przywróceniu krążenia zapewnić taką jego ilość, żeby utrzymać saturację krwi tętniczej w zakresie wartości 94- 98 %, C . niskie stężenie tlenu (98%), a p o przywróceniu krążenia zapewnić taką jego ilość, żeby utrzymać saturację krwi tętniczej w zakresie wartości 94- 98%, D . najwyższe stężenie tlenu (100%), a p o przywróceniu krążenia zapewnić taką jego ilość, żeby utrzymać saturację krwi tętniczej w zakresie wartości 92- 94%. Zadanie 54. Objawy świadczące o wystąpieniu wstrząsu rdzeniowego to: A . zimna blada skóra, przyśpieszony oddech, tętno 120/min, ciśnienie tętnicze krwi 120/100 mmHg, B . blada, wilgotna skóra, ciśnienie tętnicze krwi 90/40 mmHg, oddech 30/min., tętno 100/min., uczucie duszności, C . skóra zaczerwieniona, ciśnienie tętnicze krwi 90/50 mmHg, rozszerzenie naczyń obwodowych, tętno 50/min., D . ciepła, różowa skóra, obrzęk twarzy, języka i krtani, skurcz oskrzeli, zatrzymanie oddechu, zapaść krążeniowa. Zadanie 55. Części składowe skali RTS to: A . GSC, ciśnienie skurczowe, pulsoksymetria, B . częstość oddechów, TK, GSC, C . ciśnienie skurczowe, GSC, częstość oddechów, D . pulsoksymetria, częstość oddechów, ciśnienie skurczowe. Zadanie 56. Dziecku w wieku 2 lat zlecono podanie adrenaliny drogą domięśniową. Która z poniższych dawek będzie prawidłowa? A . 0,5 ml w objętości roztworu 1:1000, B . 0,3 ml w objętości roztworu 1:1000, C . 0,15 ml w objętości roztworu 1:1000, D . 0,10 ml w objętości roztworu 1:1000.

Zadanie 57. Debriefing (CISD - Critical Incydent Stress Debriefing, CED Critical Event Debriefing) to: A . podstawowa metoda pomocy psychologicznej, organizowana j a k najszybciej ( w rejonie działań ratowniczych) przez bezpośrednich przełożonych, sprowadzająca się d o odreagowania silnych emocji i napięć, spowodowanych udziałem w traumatycznych wydarzeniach w celu niedopuszczenia do pojawienia się objawów stresu, B . metoda pomocy psychologicznej w postaci służbowej odprawy organizowana w czasie dłuższych przerw w działaniach ratowniczych lub po ich zakończeniu, C . fizjologiczny i psychiczny wysiłek organizmu człowieka włożony w zmaganie się ze stresem, D . zaawansowana, profesjonalna metoda pomocy psychologicznej, polegająca n a przeprowadzeniu bardzo dokładnej analizy traumatycznych zdarzeń, wyjaśnieniu występujących problemów natury psychologicznej i eliminowaniu silnych i nawarstwiających się emocji. Zadanie 58. Które z poniższych jest powodem d o przerwania oceny wstępnej pacjenta? A . zatrzymanie akcji serca, B . ciężki wstrząs, C . rozległa rana głowy z widoczną tkanką mózgową, D . wszystkie powyższe. Zadanie 59. W przypadku drenażu jamy opłucnowej, nacięcie skóry powinno znajdować się dokładnie: A . pod żebrem, B . nad żebrem, C . nie ma znaczenia, ważne jest by zostało wykonane, D . pod kątem Ludwiga. Zadanie 60. Wartość energii skutecznej podczas defibrylacji pierwszego i kolejnych wyładowań wynosi: A . 2 J/kg, B . 3 J/kg, C . 4 J/kg, D . 9 J/kg.

dzieci

dla

Zadanie 61. W ciągu 7 2 godzin u pacjenta, który uległ podtopieniu występuje wysokie ryzyko: A . choroby kesonowej, B . ostrej niewydolności oddechowej, C . hipertermii, D . sepsy. Zadanie 62. Pacjenta z rozpoznanym ostrym zawałem mięśnia sercowego zespół specjalistyczny transportuje do: A . najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego o d miejsca zdarzenia, B . specjalistycznego oddziału szpitalnego (kardiologii), C . szpitala powiatowego, D . szpitala resortowego (MSW). Zadanie 63. Według polskiego kodeksu karnego, przestępstwo to: A . czyn człowieka zabroniony pod groźbą kary przez obowiązującą ustawę określającą jego znamiona, zawiniony i społecznie szkodliwy, zagrożony karą niższą (np. karą aresztu, ograniczeniem wolności d o 3 miesięcy, grzywną do 5 tysięcy lub naganą), B . czyn człowieka zabroniony pod groźbą kary przez obowiązującą ustawę określającą jego znamiona, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu więcej niż znikomym, C . wszelki czyn zabroniony przez ustawę, wobec którego policja i prokurator dowiedziawszy się o nim nie m a obowiązku wszczynania i prowadzenia postępowania karnego, D . czyn dokonany lub zaniechany przez sprawcę, któremu nie można przypisać winy w czasie czynu. Zadanie 64. Który z wymienionych poniżej środków najszybciej przeciwdziała następstwom sercowym silnej hiperkaliemii? A . insulina- glukoza, B . chlorek wapnia, C . dwuwęglan sodu, D . furosemid.

Zadanie 65. W leczeniu zaburzeń kurczliwości serca w przebiegu wstrząsu septycznego, aminą katecholową z wyboru jest: A . epinefryna, B . norepinefryna, C . dopamina, D . dobutamina. Zadanie 66. Do nadkomorowych zaburzeń rytmu serca NIE należy: A . migotanie przedsionków, B . trzepotanie przedsionków, C . migotanie komór, D . tachyarytmie zatokowe. Zadanie 67. Medyczne działania ratownicze w jednostkach systemu podejmują: A . lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny, B . lekarz systemu, pielęgniarka systemu, strażak, C . lekarz systemu, dysponent medyczny, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny, D . pielęgniarka systemu, ratownik medyczny, strażak Zadanie 68. U chorego p o urazie komunikacyjnym stwierdzono: częstość uderzeń serca wynoszącą 120 uderzeń/min., prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi, częstość oddechów 2 0 – 30/min., diurezę 2 0 – 3 0 ml/godz. oraz pobudzenie psychoruchowe. Powyższe objawy sugerują, iż chory utracił objętość krwi wynoszącą: A . mniej niż 15%, B . 15 - 30%, C . 30 - 40%, D . powyżej 40%. Zadanie 69. Fundamentalną zasadą dla porządku zbiorowego jest zasada: A . solidarności społecznej, B . równości i solidarności społecznej, C . praworządności, D . równości, solidarności społecznej i praworządności.

Zadanie 70. Zgodnie z teorią Antonovsky'ego, poszukiwanie czynników odpowiedzialnych z a utrzymanie zdrowia pomimo działania n a organizm silnego stresu stanowi poczucie: A . deprywacji, B . koherencji, C . ambiwalencji, D . destrukcji. Zadanie 71. Z maltretowaniem fizycznym dziecka NIE są związane: A . oparzenia papierosami, B . złamania dystalnej części piszczeli, C . oparzenia gorącą wodą pośladków i nóg, z oszczędzeniem bruzd, D . spiralne złamanie kości ramiennej lub piszczelowej. Zadanie 72. Lekiem przeciwwskazanym u pacjentów z urazami głowy jest: A . paracetalmol, B . metoclopramid, C . ketamina, D . dihydrokodeina. Zadanie 73. Z e Szpitalnego Oddziału Ratunkowego można przenieść pacjenta wówczas, gdy uzyska się: A . stabilną hemodynamikę i bezpieczną wentylację płuc, B . wyniki wszystkich badań diagnostycznych oraz konsultacji, C . wyniki badań diagnostycznych, dokładny wywiad dotyczący okoliczności zachorowania, D . bezpieczną wentylację płuc i prawidłową diurezę.

Zadanie 74. I I typ ostrej niewydolności oddechowej według klasyfikacji Wooda to: A . niewydolność wentylacyjna - spowodowana hipowentylacją, B . niewydolność hipoperfuzyjna - spowodowana zmniejszeniem przepływu krwi przez płuca, C . niewydolność okołooperacyjna spowodowana zmniejszeniem czynnościowej pojemności zalegającej i niedodmą wskutek pozycji leżącej, zmniejszeniem ruchomości przepony, osłabieniem mięśni oddechowych i zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych, D . niewydolność hipoksemiczna - spowodowana zmianami w miąższu płuc, skutkującymi niedostosowaniem wentylacji do przepływu płucnego. Zadanie 75. Obraz cepowatej klatki piersiowej wraz z objawem paradoksalnego oddechu występuje u chorego: A . ze złamaniem kręgosłupa w odcinku piersiowym, B . z e złamaniem więcej niż 3 żeber w c o najmniej 2 miejscach, C . po urazie z pęknięciem żołądka, D . z chorobą obturacyjną płuc. Zadanie 76. Młody mężczyzna o d 1 0 roku życia chorujący n a cukrzycę typu 1 zgłosił się d o oddziału ratunkowego zaniepokojony, z przyspieszonym oddechem. Zgłasza ogólne złe samopoczucie, uporczywe nudności i wymioty. Obraz kliniczny sugeruje: A . zatrucie pokarmowe, B . przedawkowanie insuliny, C . kwasicę ketonową, D . nadużycie alkoholu. Zadanie 77. Zawał mięśnia sercowego powikłany wstrząsem kardiogennym nie objawia się: A . bólem i dusznością w klatce piersiowej, B . znacznym spadekiem ciśnienia tętniczego, C . zaburzeniami świadomości, pobudzeniem psychomotorycznym, D . przyspieszonym napływem kapilarnym.

Zadanie 78. Świst krtaniowy, charczenie, sinica, złe napowietrzenie płuc mimo dobrej ruchomości klatki piersiowej, to objawy: A . zapalenia krtani u niemowląt, B . niedrożności górnych dróg oddechowych u dzieci, C . niedrożności dolnych dróg oddechowych u dzieci, D . stanu zapalnego płuc u dzieci. Zadanie 79. Do określenia stopnia sedacji ma zastosowanie skala: A . Aldretea, B . Norton, C . Cambridge, D . TISS. Zadanie 80. Automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED) można stosować u dzieci: A . powyżej 1 roku życia, B . powyżej 8 roku życia, C . o masie ciała powyżej 15 kg, D . nie ma rozgraniczeń wiekowych. Zadanie 81. W przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu zabiegów resuscytacyjnych u pacjenta będącego w hipotermii, należy kierować się zasadą: A . stwierdzenie zgonu odbywa się jak w innych przypadkach, B . n i e można stwierdzić zgonu dopóki nie ogrzeje się ofiary, C . jeśli nie m a krążenia p o 2 0 minutach wykonywania zabiegów resuscytacyjnych, zawsze stwierdza się zgon, D . zawsze stwierdza się zgon, jeśli upłynęło 2 0 minut o d epizodu oziębienia ofiary. Zadanie 82. Kluczem efektywnego zarządzania relacjami szpitalnym oddziale ratunkowym jest: A . szybkość działania, B . kompleksowość działania, C . wybiórczość leczenia, D . indywidualizacja leczenia.

z

pacjentem

w

Zadanie 83. Rodzice zgłosili się z 3-letnim dzieckiem d o SOR, zaniepokojeni trwającymi o d dwóch dni długimi atakami kaszlu z następowymi wymiotami i sinicą. Według ich relacji napady kaszlu u dziecka kończą się głębokim wdechem i "pianiem". Jaką jednostkę chorobową trzeba brać pod uwagę? A . zapalenie krtani, B . zapalenie nagłośni, C . krztusiec, D . wszystkie powyższe. Zadanie 84. Segregowanie poszkodowanych (triage) to: A . kwalifikacja ofiar wypadku według priorytetu leczenia, z uwzględnieniem w pierwszym rzędzie osób wymagających natychmiastowego działania, B . kwalifikacja ofiar wypadku którym leczenie można czasowo odłożyć, C . kwalifikacja według wstępnie rozpoznanej jednostki chorobowej i osób zmarłych, D . wszystkie powyższe. Zadanie 85. Do zwężenia zastawki aorty NIE przyczynia się: A . reumatyczne zapalenie wsierdzia, B . miażdżyca, C . bradykardia zatokowa, D . wrodzone wady serca. Zadanie 86. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, d o obrotu i używania mogą być wprowadzone wyroby medyczne oznaczone znakiem: A. PL, B. Q , C. CE, D . PZH. Zadanie 87. Epinefryna: A . prowadzi d o rozkurczu mięśni gładkich krtani oskrzeli, B . powoduje wzrost ciśnienia tętniczego krwi, C . zapobiega uwalnianiu mediatorów anafilaksji, D . wywołuje wszystkie wymienione efekty działania.

i

Zadanie 88. Dokończ zdanie: O d chwili udrożnienia dróg oddechowych maską l u b rurką krtaniową należy podjąć próbę uciskania klatki piersiowej: A . b e z przerw n a wentylację, bez względu n a t o czy pojawi się nadmierny przeciek powietrza upośledzający wentylację, B . b e z przerw n a wentylację lecz jeśli pojawi się nadmierny przeciek powietrza upośledzający wentylację, RKO należy prowadzić z przerwami na oddechy, utrzymując stosunek 30 uciśnięć do 2 wdechów, C . b e z przerw n a wentylację lecz jeśli pojawi się nadmierny przeciek powietrza upośledzający wentylację, RKO należy prowadzić z przerwami na oddechy, utrzymując stosunek 2 wdechy do 30 uciśnięć, D . bez przerw na wdechy prowadząc hiperwentylację. Zadanie 89. Mężczyzna lat 41, cierpi n a zaburzenie dziedziczące się recesywnie w sposób sprzężony z chromosomem X, w wyniku którego występuje niedobór czynnika VIII. Rozpoznanie, to: A . DIC (zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego), B . hemofilia A, C . hemofilia B, D . sferocytoza wrodzona. Zadanie 90. Niedokrwienie lub zawał mięśnia sercowego w okolicy ściany dolnej można określić n a podstawie zmian w następujących odprowadzeniach elektrokardiogramu: A . V1 - V4, B . V1, V2, C . I, aVL, D . II, III, aVF. Zadanie 91. Wskazaniem do leczenia tlenem NIE jest: A . sinica, B . niewydolność krążenia, C . niedotlenienie, D . saturacja na poziomie 94 - 98%.

Zadanie 92. Zespół stresu postraumatycznego (PTSD - Posttraumatic Stress Disarder) to: A . nagłe zdarzenie powodujące traumę, np.: udział w wypadku komunikacyjnym z poważnymi skutkami, B . silne, dramatyczne przeżycie, spowodowane przez krótkotrwały incydent lub bolesne wydarzenia, rozciągnięte w czasie, np.: wojna, niewola, C . fizjologiczny i psychiczny wysiłek organizmu człowieka włożony w zmaganie się ze stresem, D . długotrwałe zaburzenia (zmiany) psychiczne, występujące jako skutek przeżytej traumy. Zadanie 93. W szpitalnym oddziale ratunkowym pielęgniarka odpowiedzialna jest za dokumentację przetoczeń. Dokumentacja przetoczeń to: A . indywidualna historia choroby, B . książka raportów pielęgniarskich, C . odpowiedzi A i B oraz książka transfuzyjna, D . brak prawidłowej odpowiedzi. Zadanie 94. Pewnym kryterium śmierci pacjenta w hipotermii jest: A . niemożność przywrócenia krążenia po ogrzaniu pacjenta, B . brak odruchu rogówkowego, C . brak objawu "oczu lalki", D . brak odruchów głębokich. Zadanie 95. Pacjentka w 3 2 tygodniu ciąży przywieziona d o SOR z objawami duszności i spadkiem ciśnienia tętniczego. P o kilku minutach doszło d o zatrzymania krążenia. Podjęto decyzję o ratunkowej histerotomii. Decyzja taka pozwala na: A . skuteczniejszą resuscytację matki, jednak zmniejsza szanse dziecka na przeżycie, B . umożliwia dostęp i skuteczniejszą resuscytację noworodka, pogarszając jednak szanse matki, C . jest bezcelowa, powodując dodatkową utratę krwi i utrudniając prowadzenie akcji resuscytacyjnej matki, D . pozwala n a zwiększenie szans matki i n a skuteczną resuscytację noworodka.

Zadanie 96. W przypadku ciężkiej hipoglikemii przebiegającej z utratą przytomności, rozpoznanej w warunkach pozaszpitalnych, gdy istnieje trudność w uzyskaniu dostępu d o żyły, choremu należy podaż 1 m g glukagonu domięśniowo lub podskórnie. Przeciwwskazaniem do takiego postępowania NIE jest: A . cukrzyca typu 2 z zachowanym wydzielaniem endogennej insuliny, B . hipoglikemia wywołana lekami doustnymi, C . stan po spożyciu alkoholu, D . cukrzyca typu 1 – insulinozależna. Zadanie 97. W przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, aminą katecholową z wyboru jest: A . norepinefryna, B . epinefryna, C . dopamina, D . dobutamina. Zadanie 98. Kobieta lat 4 5 z pełnoobjawowym wstrząsem anafilaktycznym p o użądleniu przez pszczołę. Pacjentce należy podać: A . epinefrynę 1:1000, 1ml im, B . corhydron 300mg iv, C . epinefrynę 1:10 000 1ml iv, D . amiodaron 150mg iv. Zadanie 99. C z y podczas medycznej segregacji wstępnej dokonuje się bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych? A . nie, b o pacjenci z niedrożnością dróg oddechowych nie rokują przeżycia, B . tak, bo jest to podstawowy sposób postępowania, C . tak, ale tylko wtedy, gdy jest na to czas, D . nie, bo jest to działanie drugorzędne.

Zadanie 100. 34-letni mężczyzna postrzelony w prawą okolicę pachwinową. Stwierdzono krwawienie tętnicze, którego nie można powstrzymać bezpośrednim uciskiem. Pacjent jest zdezorientowany, spocony i m a słabe nitkowate tętno n a obwodzie. Jak należy przetaczać płyny i.v. w przypadku tego pacjenta? A . wolny wlew kroplowy, B . szybkość przetaczania płynów i ich objętość nie wyższe n i ż konieczne d o utrzymania odpowiedniej perfuzji obwodowej, C . bardzo szybkie przetaczanie płynów; podać c o najmniej dwa litry, następnie ponownie ocenić stan pacjenta, D . w tej sytuacji nie należy podawać kroplówki. Zadanie 101. Międzynarodowy Kodeks Etyki dla Pielęgniarek został p o raz pierwszy przyjęty przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek ICN w roku: A . 2006, B . 2002, C . 1976, D . 1953. Zadanie 102. W resuscytacji płynowej ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego, pierwszorzutowym postępowaniem z wyboru jest przetoczenie: A . roztworów hydroksylowanej skrobi, B . krystaloidów elektrolitowych, C . wyłącznie roztworu albumin i globulin, D . preparatów krwiopochodnych. Zadanie 103. W związku z wykonywaniem zawodu, pracownicy medyczni z a popełnione błędy medyczne ponoszą odpowiedzialność: A . cywilną, osobistą, zawodową, karną, B . karną, pracowniczą, przed pacjentem i jego rodziną, przed pracodawcą, C . cywilną, pracowniczą, zawodową, karną, D . moralną, cywilną, zawodową, karną.

Zadanie 104. W sytuacji nagłego wypadku, dobro własne świadka czy uczestnika nagłego wypadku, decyduje o udzieleniu pomocy poszkodowanemu. Jest to teoria: A . wymiany społecznej, B . wzajemności, C . empatii-altruizmu, D . strat. Zadanie 105. W sytuacji rozpoznania anafilaksji z zachowanym krążeniem u osoby dorosłej, adrenalinę dożylnie należy podać: A . w powtarzalnych bolusach p o 5 0 mikrogramów, przy czym wymagane jest uprzednio monitorowanie zapisu ekg, pulsoksymetria i częsty pomiar ciśnienia tętniczego, B . w powtarzalnych bolusach po 500 mikrogramów, przy czym wymagane jest uprzednio monitorowanie zapisu ekg, pulsoksymetria i częsty pomiar ciśnienia tętniczego, C . w powtarzalnych bolusach po 1mg jak w sekwencji ALS, D . n i e podajemy adrenaliny gdy zachowana jest czynność serca. Zadanie 106. System Ratownictwa Medycznego w Polsce zakłada 3 zasadnicze podmioty pracy dla pielęgniarki systemu, z WYJĄTKIEM: A . CPR, B . KOIT, C . ZRM, w tym LZRM, D . SOR. Zadanie 107. Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE. Prowadząc czynności resuscytacyjne u dzieci NIE wolno ich przerywać do czasu: A . powrotu oznak życia u dziecka (zacznie się budzić, poruszać, otworzy oczy oraz zacznie prawidłowo oddychać l u b będzie miało dobrze wyczuwalne tętno z częstością powyżej 40 uderzeń/ minutę, B . powrotu oznak życia u dziecka (zacznie się budzić, poruszać, otworzy oczy oraz zacznie prawidłowo oddychać l u b będzie miało dobrze wyczuwalne tętno z częstością powyżej 60 uderzeń/ minutę, C . przybycia wykwalifikowanej pomocy, która przejmie działania ratownicze, D . wyczerpania własnych sił.

Zadanie 108. Elektrokardiograficzne rozpoznanie asystolii może obecność: A . szerokich zespołów QRS, B . wąskich zespołów QRS, C . idealnie płaskiej linii izoelektrycznej, D . załamków P w obrębie linii izoelektrycznej.

ułatwić

Zadanie 109. Czynnikami ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej NIE są: A . rozległe zabiegi operacyjne, urazy w obrębie kończyn dolnych lub miednicy, długotrwałe unieruchomienie, B . stosowanie leków antykoncepcyjnych, hormonalna terapia zastępcza, C . otyłość, żylaki kończyn dolnych, D . trombcytopenia, niedokrwistość. Zadanie 110. Stałe zapewnienie wystarczającego poziomu obsad pod względem liczby i kompetencji, wdrożenie bezpiecznych praktyk d o systemu świadczonej opieki, zagwarantowanie pacjentowi poufnego charakteru opieki, jakości żywienia, dostępności usług wspierających to kryteria: A . ilości świadczonych usług w oddziale ratunkowym, B . oceniające wyniki leczenia, C . jakości opieki, D . dostępności usług. Zadanie U dzieci A. B. C. D.

111. poddanych całkowitej lub częściowej splenektomii: należy podać szczepionkę przeciw pneumokokom, należy podać szczepionkę przeciw H. influenzae (HIB), nie należy podawać żadnych szczepionek, prawidłowe A i B.

Zadanie 112. Jakiego koloru opaskę zastosujesz według systemu Mettag w czasie wstępnej segregacji dla poszkodowanego w e wstrząsie oligowolemicznym? A . czarnego, B . żółtego, C . czerwonego, D . zielonego.

Zadanie 113. Do poznawczych oznak stresu u pracowników NIE zalicza się: A . utraty pamięci, B . drażliwości, C . afazji wzrokowej, D . problemów z liczeniem. Zadanie 114. Udrożnienie dróg oddechowych u niemowlęcia uzyskujemy poprzez: A . maksymalne odgięcie głowy, B . podłożenie pod okolicę potylicy płaskiej poduszeczki, C . przygięcie głowy i uniesienie żuchwy, D . odgięcie głowy d o pozycji neutralnej i uniesienie żuchwy. Zadanie 115. D o oddziału ratunkowego zgłosił się pacjent pobudzony psychoruchowo, spocony, z bełkotliwą mową i trudnym d o opanowania drżeniem rąk. Twierdzi, ż e choruje n a cukrzycę. Nagle upada i traci przytomność. Najwłaściwszym postępowaniem w takiej sytuacji jest: A . oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi i ciał ketonowych w moczu, B . niezwłoczne podanie dożylnie glukozy, C . podanie podskórnie insuliny krótkodziałającej, D . podanie dożylnie dwuwęglanu sodowego z e względu n a możliwość kwasicy. Zadanie 116. I l e punktów w skali Glasgow należy przyznać choremu, który: otwiera oczy tylko w odpowiedzi n a głos, wykazuje reakcję obronną na ból, używa kończyny by oprzeć się zadawanemu bólowi, jest splątany i mówi nieskładnie? A . 15 pkt., B . 11 pkt., C . 9 pkt., D . 6 pkt.

Zadanie 117. U 80-letniego pacjenta wystąpiła anuria. W podbrzuszu wyczuwalny jest wypełniony pęcherz moczowy. Lekarz pogotowia ratunkowego nie mógł założyć cewnika Foleya d o pęcherza moczowego. Najbardziej prawdopodobną przyczyną zatrzymania moczu u tego pacjenta jest: A . ostre kłębkowe zapalenie nerek, B . przerost gruczołu krokowego, C . kamica moczowodowa, D . wstrząs hipowolemiczny. Zadanie 118. Jedną z technik prowadzenia wentylacji mechanicznej n a oddziale intensywnej terapii jest wentylacja wspomagana, która: A . zwiększa objętość oddechu chorego o dodatkową objętość, jednocześnie zachowując własny rytm oddechowy pacjenta, B . stosowana jest w przypadku stwierdzenia bezdechu, lub gdy własny rytm oddechowy chorego jest niewydolny, C . stosowana jest u wszystkich pacjentów poddawanych działaniu środków zwiotczających mięśnie, D . pokrywa całkowitą wentylację minutową chorego. Zadanie 119. Prowadząc resuscytację krążeniowo-oddechową u małego dziecka, wobec niemożności uzyskania obwodowego dostępu dożylnego możemy podawać leki: A . domięśniowo, w odpowiednio zwiększonej dawce, B . podskórnie w okolicę ramienia dziecka, a następnie unieść kończynę do góry, C . podjęzykowo, przy zabezpieczonych przed zachłyśnięciem drogach oddechowych, D . do jamy szpikowej. Zadanie 120. Podejmowanie interwencji medycznej w stosunku d o każdej osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia ustawodawca określa jako zadanie: A . ochrony zdrowia, B . państwa, C . Państwowej Straży Pożarnej, ratownictwa medycznego, D . Ministra Zdrowia, Wojewody, Starosty.

Zadanie 121. Celem edukacji społeczeństwa w zakresie pierwszej pomocy jest: A . poprawienie skuteczności i redukcja kosztów leczenia, B . właściwe wstępne postępowanie, C . uzyskanie optymalnego poziomu wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, D . trafne rozpoznanie zatrzymania krążenia, oddechu, zadławienia, oraz prawidłowe prowadzenie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych. Zadanie 122. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego jest finansowana: A . w ramach środków określonych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia, B . n a podstawie programów wieloletnich ustanawianych przez Radę Ministrów n a zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych, C . z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, D . z budżetu państwa z części, których dysponentami s ą poszczególni wojewodowie. Zadanie 123. Jeśli osoba podejmująca medyczne działania ratunkowe lub osoba udzielająca pierwszej pomocy w następstwie swojej interwencji poniosła szkodę na mieniu to: A . poszkodowanemu przysługuje roszczenie o naprawienie tej szkody od skarbu państwa, B . poszkodowanemu nie przysługuje roszczenie o naprawienie t e j szkody, ponieważ działał w imię solidarności społecznej, C . poszkodowanemu przysługuje roszczenie o naprawienie tej szkody od firmy ubezpieczeniowej poszkodowanego, D . poszkodowany może dochodzić roszczeń o naprawienie tej szkody o d osoby (lub osób), której udzielał działań ratunkowych lub udzielał pierwszej pomocy.

Zadanie 124. Określenie rozmiaru katastrofy, określenie niewydolności obsługi zapewniającej czynniki niezbędne d o życia i określenie lokalnej reakcji oraz wpływu n a stan zdrowia publicznego i infrastruktury medycznej w rejonie katastrofy stanowią specyficzne czynniki: A . programu szybkiej oceny potrzeb (RAN - Rapid Needs Assessment), B . Triage, C . Systemy START (Simple Triage And Rapid Treatment), D . SAMPLE. Zadanie 125. Permisywna hyperkapnia to: A . patologia oddychania zewnętrznego wymagająca hiperwentylacji, B . patologia oddychania wewnętrznego wymagająca podania roztworu wodorowęglanów, C . metoda terapeutyczna stosowana w ciężkich postaciach ostrej płucnej niewydolności oddechowej, D . powikłanie po zastosowanym w formie bolusa wstrzyknięciu natrium bicarbonicum, Zadanie 126. Nadzór nad realizacją kształcenia podyplomowego pielęgniarek sprawuje/ą: A . Minister Edukacji Narodowej, B . Minister właściwy do spraw zdrowia, C . Izby Pielęgniarskie, D . Narodowy Fundusz Zdrowia. Zadanie 127. Prawidłowe stężenie potasu w surowicy krwi wynosi: A . 3 - 5 mmol/l, B . 3,5 - 5,5 mmol/l, C . 3,5 - 7 mmol/l, D . 6 - 7 mmol/l. Zadanie 128. Najpopularniejszą techniką cewnikowania wewnętrznych/centralnych jest technika: A . Safara, B . Seldingera, C . Edwardsa, D . Szylenbusha.

żył

Zadanie 129. G d y zgon pacjenta nastąpił n a skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, dokumentacja medyczna powinna być przechowywana przez okres: A . 10 lat, B . 20 lat, C . 25 lat, D . 30 lat. Zadanie 130. D o SOR przywieziono pacjenta z powodu ostrego zatrucia alkoholem. Chory skarży się n a silne bóle brzucha, wymioty, zawroty głowy. W badaniu stwierdzono - tachykardię około 130 uderzeń/minutę, liczbę oddechów 25, p H = 6,7, niedobór zasad BE 20 mmol/l. Powyższy obraz kliniczny sugeruje: A . zatrucie glikolem etylenowym, B . zatrucie alkoholem metylowym, C . prawdziwe A i B, D . zatrucie alkoholem etylowym. Zadanie 131. Który z wymienionych poniżej środków farmakologicznych nie m a znaczącego wpływu na wzrost poziomu potasu? A . digoksyna, B . wapń, C . suksametonium, D . arginina. Zadanie 132. Pacjent będący w hipotermii umiarkowanej ogrzewany metodami biernymi i czynnymi zewnętrznymi: A . ma zmniejszone zapotrzebowanie na płyny, B . ma zwiększone zapotrzebowanie na płyny, C . ogrzewanie nie wpływa na zapotrzebowanie płynowe, D . nawadnianie uzależniamy od uczucia pragnienia zgłaszanego przez pacjenta.

Zadanie 133. Stanem padaczkowym nazywamy: A . ciągłą aktywność napadową trwająca dłużej niż 1 0 min., po której następuje pełne wycofanie się zaburzeń, B . ciągłą aktywność napadową trwająca dłużej niż 2 0 min., po której następuje pełne wycofanie się zaburzeń, C . ciągłą aktywność napadową trwającą dłużej niż 3 0 min., albo wystąpienie c o najmniej dwóch napadów, pomiędzy którymi nie następuje pełne wycofanie się zaburzeń, D . wystąpienie dwóch napadów padaczkowych w ciągu jednej godziny, pomiędzy którymi nastąpiło pełne wycofanie się zaburzeń. Zadanie 134. Ratownicze uciskanie klatki piersiowej u świeżorodka, należy wykonać w przypadku: A . braku oddechu, B . bradykardii poniżej 80 uderzeń/minutę, C . bradykardii poniżej 70 uderzeń/minutę, D . bradykardii poniżej 60 uderzeń/minutę. Zadanie 135. Strategia agresywna w działaniach Jednostek Systemu Ratownictwa Medycznego polega na: A . maksymalnym wykorzystaniu silnych stron firmy oraz nadarzających się szans, B . maksymalnym wykorzystaniu atutów przedsiębiorstwa, C . eliminacji słabych stron przedsiębiorstwa, D . maksymalnym wykorzystaniu atutów przedsiębiorstwa i eliminacji słabych stron.

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE TEST NR 200117 GRUPA 1

Zadanie 1. Do wielkich problemów geriatrycznych NIE należą: A . upośledzenie narządu wzroku oraz słuchu, B . upadki, C . przewlekła niewydolność układu oddechowego, D . zaburzenia funkcji zwieraczy. Zadanie 2. Zachowaniem terapeutycznym pielęgniarki wobec pacjenta z zaburzeniami psychicznymi jest m.in. komunikacja. Dowodem n a t o , ż e słuchamy jest podsumowanie w kilku słowach tego, c o powiedział pacjent, dążenie d o uściślenia faktów. Techniką taką jest: A . odzwierciedlenie, B . klaryfikacja, C . eksploracja, D . modelowanie. Zadanie 3. Celem działań niezbędnych d o utrzymania zdrowia, zawartych w "Karcie Ottawskiej" jest: A . poznanie potrzeb zdrowotnych jednostek, B . poznanie potrzeb zdrowotnych poszczególnych grup społecznych, C . zapewnienie ludziom jednakowych możliwości w osiąganiu pełnego potencjału zdrowia, D . zwiększenie zakresu wiedzy o czynnościach oddziałujących na stan zdrowia. Zadanie 4. Standardy służą przede wszystkim: A . obiektywnej ocenie jakości pielęgnowania, B . chronią pacjenta przed otrzymywaniem usług niskiej jakości, C . chronią pacjenta przed realizacją świadczeń przez osoby niekompetentne, D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Zadanie 5. W realizacji opieki nad rodziną pielęgniarka rodzinna współdziała głównie z: A . lekarzem stomatologiem, B . lekarzem rodzinnym/lekarzem POZ, C . pracownikiem socjalnym, D . lekarzem specjalistą zgodnie z potrzebami pacjenta.

Zadanie 6. Pielęgniarka rodzinna wraz z lekarzem POZ realizuje ,,Program profilaktyki chorób układu krążenia". Program ten: A . jest adresowany tylko d o mężczyzn, którzy nie mają rozpoznanej choroby układu krążenia, s ą obciążeni czynnikami ryzyka i są w wieku 40, 45, 50 i 55 lat, B . jest adresowany zarówno d o kobiet jak i d o mężczyzn, którzy nie mają rozpoznanej choroby układu krążenia, s ą obciążeni czynnikami ryzyka i s ą w wieku 35, 40, 45, 5 0 i 55 lat, C . jest adresowany tylko d o kobiet, które nie mają rozpoznanej choroby układu krążenia i s ą w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat, D . jest adresowany zarówno d o kobiet jak i d o mężczyzn, którzy mają świeżo rozpoznaną chorobę układu krążenia, n i e s ą obciążeni czynnikami ryzyka i s ą w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat. Zadanie 7. Która z poniższych przyczyn NIE stanowi przyczyny zapalenia trzustki? A . czynniki toksyczne (alkohol i leki), B . urazy brzucha, C . kamica przewodu żółciowego, D . choroba niedokrwienna. Zadanie 8. Chorobowość określa liczbę: A . nowych przypadków choroby występujących w danym roku, B . osób chorych w badanym okresie, C . nowych osób, które zachorowały w badanym okresie, D . osób chorych w odniesieniu do nowych zachorowań na daną chorobę w określonym okresie. Zadanie 9. Choroba Alzheimera to: A . postępujący proces otępienny, w którym dochodzi d o zaniku neuronów, B . postępujący proces otępienny, w którym dochodzi d o zaniku połączeń synaptycznych mózgowia, C . postępujący proces otępienny, w którym dochodzi d o zaniku neuronów i zwiększenia połączeń synaptycznych mózgowia, D . postępujący proces otępienny, w którym dochodzi d o zaniku neuronów i połączeń synaptycznych mózgowia.

Zadanie 10. Śmiertelność to: A . odsetek zgonów n a ściśle określoną chorobę spośród ogólnej liczby chorych na tę chorobę, B . odsetek liczby zgonów noworodków d o liczby zgonów ogółem, C . stosunek liczby zgonów d o liczby osób z określonej populacji, D . odsetek liczby zgonów do liczby urodzeń x 1000. Zadanie 11. Wieloczynnikową ideę uwarunkowań zdrowia, określoną przez Lalonde'a, stanowi: A . koncepcja pola zdrowotnego, B . model akcji zdrowotnej, C . model przekonań zdrowotnych, D . stopniowalny system teoretyczny w procesie życia. Zadanie 12. Dokonujesz oceny czynności poznawczych podopiecznej. Które z poniższych zachowań każe szukać pomocy lekarskiej? A . r a z w miesiącu zapomina gdzie położyła rzecz codziennego użytku, B . raz w miesiącu nie rozumie treści filmu, C . kilka razy dziennie zapomina, c o mówiono jej dnia poprzedniego, D . raz w tygodniu gubi wątek rozmowy czy czytania. Zadanie 13. Zespół Klinefeltera charakteryzuje się: A . niskim wzrostem, brakiem cech dojrzewania płciowego, pierwotnym brakiem miesiączki, B . zaburzonymi proporcjami długości tułowia d o długości kończyn (kończyny długie), jądra małe, niepłodność u mężczyzn, C . zaburzonymi proporcjami długości tułowia d o długości kończyn (kończyny krótkie), jądra małe, często niepłodność u mężczyzn, D . niskim wzrostem, upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, wadą serca.

Zadanie 14. Celem pielęgniarki rodzinnej według koncepcji pielęgniarstwa podanej przez Dorothy Orem jest: A . uzyskanie korzystnych warunków higienicznych i stanu higieny, B . uzyskanie optymalnego poziomu "radzenia sobie" jako mechanizmu adaptacji rodziny d o zmian związanych z chorobą, C . uzyskanie optymalnego poziomu samoopieki i samopielęgnacji, D . zabezpieczenie zaspokojenia potrzeb. Zadanie 15. Ból nowotworowy oceniany w skali VAS powyżej 8 to: A . ból o małym nasileniu, B . ból o średnim nasileniu, C . ból o dużym nasileniu, D . ból o bardzo silnym nasileniu. Zadanie 16. Pierwsze objawy stwardnienia najczęściej między: A . 2 a 10 rokiem życia, B . 10 a 20 rokiem życia, C . 20 a 30 rokiem życia, D . 55 a 70 rokiem życia.

rozsianego

pojawiają

się

Zadanie 17. Sprawowana opieka nad pacjentem powinna przebiegać zgodnie z założeniami holizmu, oznacza to, że: A . ważny jest wzrost świadomości n a temat szkodliwości określonych zachowań, B . tylko wymiar duchowy człowieka spostrzegany jest jako ważny obszar życia mający znaczenie dla rozwoju osobowego, C . człowieka postrzegamy jako całość z powiązanych z e sobą sfer: biologicznej, psychicznej, społecznej, duchowej i kulturowej, D . człowiek sam troszczy się o własne życie i osiąganie dobrostanu.

Zadanie 18. U pacjentki p o mastektomii i radioterapii pielęgniarka musi zwrócić szczególną uwagę na: A . elastyczność skóry kończyny górnej, B . sposób ubierania się, C . bilans płynów, D . obrzęki kończyny górnej. Zadanie 19. Rozpoznanie zespołu parkinsonowego można postawić, gdy u pacjenta występuje spowolnienie ruchowe oraz jeden z poniższych objawów: A . drżenie spoczynkowe o częstotliwości 4-6 Hz, B . nietrzymanie moczu, C . obniżone napięcie mięśniowe, D . postępujący zanik mięśni. Zadanie 20. Genogram to zapis graficzny rodziny, który informuje nas o: A . chorobach występujących w danej rodzinie, B . więziach występujących w danej rodzinie, C . strukturze danej rodziny, D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Zadanie 21. Najczęstszym nowotworem złośliwym wśród mężczyzn w Polsce jest nowotwór: A . krtani, B . żołądka, C . gruczołu krokowego, D . płuc. Zadanie 22. Które badania laboratoryjne należy wykonać p o ustąpieniu ostrych objawów kamicy żółciowej? A . morfologię krwi, B . poziom bilirubiny i transaminaz, C. OB, D . elektrolity. Zadanie 23. Który z wymienionych objawów jest najbardziej charakterystyczny we wczesnym etapie reumatoidalnego zapalenia stawów? A . obrzęk stawów, B . gorączka, C . ból i poranna sztywność stawów, D . dreszcze.

Zadanie 24. Aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju oraz zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego ludzi w każdym wieku, ponieważ: A . jest korzystną przeciwwagą dla obciążenia pracą umysłową, nadmiarem stresów i jednostronnym wysiłkiem fizycznym, B . pomaga osobom niepełnosprawnym w powrocie do normalnego życia, C . jest ważnym elementem terapii różnych chorób, D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Zadanie 25. Powikłaniem gronkowcowego zapalenia płuc może być: A . ropniak opłucnej, B . rozstrzenie oskrzeli, C . obrzęk płuc, D . zawał płuc. Zadanie 26. Istotnym warunkiem skuteczności działań pielęgniarki rodzinnej jest pełna wiedza dotycząca rodziny jako: A . grupy społecznej, B . instytucji, C . systemu wzajemnego wsparcia i pomocy, D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Zadanie 27. Doradzanie w zdrowiu to: A . profesjonalne działanie mające powszechne zastosowanie w e wszystkich fazach życia człowieka i rodziny wówczas, gdy ludzie potrzebują pomocy i chcą ją otrzymać, B . podejmowanie profesjonalnych czynności przez wyselekcjonowanych fachowców z określonej dziedziny, wobec ludzi chorych, którzy nie chcą otrzymać pomocy, C . przekazywanie informacji, gdy zwróci się o nie rodzina, D . udzielanie wsparcia rodzinie w przypadku choroby jej członka. Zadanie 28. Jedną z form maltretowania/krzywdzenia dziecka zaniedbywanie. Związane jest ono z: A . użyciem siły fizycznej wobec dziecka, B . wykorzystaniem seksualnym dziecka, C . psychicznym znęcaniem się nad dzieckiem, D . niezaspokajaniem podstawowych potrzeb dziecka.

jest

Zadanie 29. W ileostomii dla uniknięcia zmian wokół stomii ważne jest, aby worki zmieniane były: A . rano na czczo, B . w południe, C . tylko wieczorem, D . nie ma to żadnego znaczenia. Zadanie 30. Według klasyfikacji Tarrance'a rana, której odgraniczone, otoczone obrzękiem i rumieniem to: A . odleżyna III˚, B . odleżyna II˚, C . odleżyna IV˚, D . odleżyna I˚.

brzegiZadanie 31. Proces pielęgnowania to: A . zindywidualizowane pielęgnowanie polegające na gromadzeniu danych o pacjencie i jego rodzinie, ustaleniu planu, realizowaniu g o oraz ocenianiu wyników opieki, B . metoda pracy pielęgniarki, C . cykl działania zorganizowanego, D . wszystkie odpowiedzi są prawdziwe. Zadanie 32. Jedną z metod badań epidemiologicznych jest badanie retrospektywne, które polega na: A . ocenie wpływu jednej, określonej cechy n a zdrowie człowieka, B . opisie częstości występowania chorób w danej populacji bez analizowania powiązań przyczynowo-skutkowych, C . opisie częstości występowania chorób w danej populacji z analizowaniem powiązań przyczynowo-skutkowych, D . poszukiwaniu przyczyn powstania określonych znanych skutków epidemicznych lub endemicznych zachorowań w danej populacji.

Zadanie 33. Sytuacje, które należy uznać z a szczególnie korzystne dla wzmocnienia i potęgowania zdrowia to: A . podstawowy poziom wykształcenia rodziców, B . struktura rodziny, gdzie dominuje matka, C . brak więzi emocjonalnych, D . silna motywacja d o odpowiedzialnego kształtowania warunków i stylu życia sprzyjających zdrowiu. Zadanie 34. Wielkie problemy geriatryczne s ą zespołami niesprawności starszego człowieka. Zaliczamy do nich: A . zaburzenia zwieraczy, zespoły psychopatologiczne, upośledzenie lokomocji, upadki, upośledzenie zmysłu wzroku i słuchu, B . niedokrwistość, zespoły psychopatologiczne, upośledzenie lokomocji, upadki, upośledzenie zmysłu wzroku i słuchu, C . zaburzenia zwieraczy, zespoły psychopatologiczne, upośledzenie lokomocji, upadki, zaburzenia rytmu serca, D . choroby zwyrodnieniowe, zespoły psychopatologiczne, upośledzenie lokomocji, upadki, upośledzenie zmysłu wzroku i słuchu. Zadanie 35. Wyeliminowanie bądź zminimalizowanie występujących u pacjenta czynników ryzyka rozwoju chorób, leży u podstaw pracy pielęgniarki ukierunkowanej na: A . promocję zdrowia, B . działania prewencyjne, C . edukację zdrowotną, D . sprawowanie całościowej opieki. Zadanie 36. Proszę wskazać, który z poniższych elementów NIE wpływa n a wydolność opiekuńczo-pielęgnacyjną rodziny: A . struktura rodziny, B . stan zdrowia poszczególnych jej członków, C . płeć poszczególnych członków rodziny, D . więzi emocjonalne panujące w rodzinie.

Zadanie 37. Pacjent z chorobą zwyrodnieniową stawów dzięki systematycznemu wykonywaniu odpowiednich ćwiczeń fizycznych może: A . odzyskać sprawność fizyczną, B . zahamować postęp choroby i opóźnić moment uzależnienia od innych, C . zapobiec nawrotom choroby, D . odzyskać ruchomość w stawach. Zadanie 38. Pielęgniarstwo Imogen King określiła jako: A . pielęgniarstwo jest teoretycznym systemem wiedzy zalecającej proces analizowania działania odpowiedniego dla opieki nad ludźmi chorymi i potencjalnie chorymi, B . odpowiedź n a rodzaj niezdolności jednostek i grup d o działań nazwanych samoopieką albo w związku z zależnością jednostki, której możliwości s ą ograniczone z powodu stanu zdrowia, C . dyscyplinę zogniskowaną n a człowieku i n a jego złożonych relacjach z otoczeniem, D . proces akcji, reakcji, interakcji i transakcji. Zadanie 39. Udzielając pierwszej pomocy w złamaniu kończyny należy: A . kończynę ułożyć w najmniej bolesny dla chorego sposób i unieruchomić za pomocą bandaża, chusty, szyny, B . zastosować zimne i przeciwobrzękowe okłady a następnie unieruchomić kończynę ściśle owijając bandażem elastycznym, C . unieruchomić złamaną kończynę w ułożeniu w jakim się znajduje, powinno ono obejmować c o najmniej dwa sąsiednie stawy, D . obserwować kończynę w celu orientacyjnego rozpoznania złamania, nastawić kości w osi kończyny, unieruchomić obejmując dwa sąsiednie stawy. Zadanie 40. D o świadczeń rehabilitacyjnych świadczonych przez pielęgniarkę rodzinną zalicza się: A . masaż, B . światłolecznictwo, C . wodolecznictwo, D . usprawnianie ruchowe.

Zadanie 41. Które z elementów stylu życia mogą być przyczyną podjęcia "interwencji edukacyjnej" przez pielęgniarkę rodzinną? A . niski poziom kompetencji rodziny w zakresie samoopieki, samopielęgnacji i korzystania z usług oferowanych przez system ochrony zdrowia, B . wspólne spędzanie wolnego czasu członków rodziny n a spacerach, wysoki poziom kompetencji rodziny w zakresie samoopieki, C . żywienie oparte o dietę śródziemnomorską, D . trudności wychowawcze i problemy społeczne z dziećmi. Zadanie 42. Jakie objawy świadczyć będą o niedomodze egzogennej trzustki? A . nudności i ból brzucha, B . zaparcia i wymioty, C . spadek masy ciała, biegunka z niestrawionymi resztkami pokarmu, D . gorączka i ból brzucha. Zadanie 43. D o oceny ryzyka wykorzystujemy: A . skale ADL, B . skale IADL, C . test Tinetti, D . test Taylor.

wystąpienia

u

podopiecznego

upadku

Zadanie 44. W diagnozie społecznej wykorzystuje się: A . techniki szacowania potrzeb, B . wskaźniki epidemiologiczne, C . determinanty zachowania, D . badania empiryczne. Zadanie 45. Termin choroba funkcjonalna obejmuje: A . grupę zaburzeń czynnościowych oraz innych chorób i dolegliwości, które występują n a ogół bez tła organicznego, B . grupę chorób i dolegliwości, które występują n a tle organicznym, C . grupę zaburzeń czynnościowych, które występują n a skutek urazu, D . grupę zaburzeń czynnościowych, które mają związek z występowaniem chorób przewlekłych.

Zadanie 46. Choroby nowotworowe u kobiet dotyczą najczęściej: A . płuc, B . piersi, C . narządów rodnych, D . jelita grubego. Zadanie 47. Które stwierdzenie NIE jest prawdziwe w stosunku d o osób chorych na padaczkę? A . zdecydowana większość chorych jest zdolna d o pracy zawodowej, B . regularny tryb życia jest czynnikiem zmniejszającym ryzyko napadu, C . u osób chorujących n a padaczkę przeciwwskazane jest zawieranie związków małżeńskich, D . padaczka ogranicza wykonywanie niektórych zawodów. Zadanie 48. Około 50% zmian nowotworowych (raka sutka) zlokalizowanych jest w: A . dolnym zewnętrznym kwadrancie gruczołu piersiowego, B . górnym wewnętrznym kwadrancie gruczołu piersiowego, C . górnym zewnętrznym kwadrancie gruczołu piersiowego, D . w dolnym wewnętrznym kwadrancie gruczołu piersiowego. Zadanie 49. Stosowanie diet niskokalorycznych z równoczesnym zwiększeniem wydatkowania energii n a drodze wykonywania regularnego wysiłku fizycznego należy do kluczowych zasad w: A . leczenie zachowawczym, B . leczeniu farmakologicznym, C . leczeniu rehabilitacyjnym, D . leczeniu otyłości. Zadanie 50. Stwardnienie rozsiane spowodowane jest: A . niedoborem dopaminy i zmianami anatomicznymi w istocie czarnej mózgu, B . zaburzeniami układu cholinergicznego i niedoborem acetylocholiny, C . licznymi ogniskami demielinizacji i procesem zapalnym mózgu, D . zaburzeniem przewodnictwa nerwowo - mięśniowego.

Zadanie 51. Problemy zdrowotne pacjenta z zaawansowaną POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc) dotyczą: A . braku możliwości samoobsługi, utrudnień w czynnościach dnia codziennego, B . niemożność korzystania z różnych form aktywności fizycznej, rezygnacji z pracy zawodowej, C . ograniczenia w sposobie funkcjonowania (tryb życia), porzucenia nałogu palenia tytoniu, podporządkowanie się terapii i tlenoterapii, D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Zadanie 52. Długotrwałe unieruchomienie pacjenta powoduje zagrożenie w postaci: A . podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi, B . zaostrzenia objawów chorobowych, C . zastoinowego zapalenia płuc, D . wydłużenia czasookresu trwania choroby. Zadanie 53. Główną przyczyną obrzęku limfatycznego (chłonnego) jest: A . zakażenie rany pooperacyjnej, B . zaburzenie odpływu chłonki, C . zwłóknienie tkanki podskórnej i tłuszczowej powięzi, D . zanik gruczołów potowych.

oraz

Zadanie 54. Jednym z typów osobowości jest intrawertyk, który: A . całą swoją aktywność i uwagę zwraca niejako ,,do wewnątrz", n a siebie, nie ujawnia swoich emocji, jest zamknięty przed światem, B . kieruje swoje działania ,,na zewnątrz", uzewnętrzniając swoje uczucia, szuka kontaktów z innymi, C . silnie przeżywa wszelkie emocje i łatwo rezygnuje z działania, D . silnie przeżywa wszelkie emocje i nie rezygnuje z działania. Zadanie 55. Półpasiec wywołuje: A . enterowirus, B . wirus świnki, C . reaktywowany wirus ospy wietrznej, D . wirus odry.

Zadanie 56. W socjologii codzienne zachowania jednostki są determinowane: A . wyznawanymi przez jednostkę wartościami i obowiązującymi w danej kulturze wzorami zachowań, B . rodzajem wykonywanej pracy, C . przez płeć oraz wiek jednostki, D . miejscem zamieszkania oraz sposobem spędzania wolnego czasu. Zadanie 57. Które z wymienionych działań NIE m a istotnego znaczenia w zapobieganiu infekcjom układu moczowego u pacjenta z założonym cewnikiem do pęcherza moczowego? A . przyjmowanie co najmniej 2 l płynu dziennie, B . spożywanie produktów oraz płynów zakwaszających mocz, C . przestrzeganie zasad aseptyki w czasie wymiany cewnika, D . wskazanie pacjentowi konieczności ograniczenia ilości przyjmowanych płynów w późnych godzinach wieczornych. Zadanie 58. Najczęstsze powikłania uzależnienia o d alkoholu t o wszystkie OPRÓCZ: A . depresja alkoholowa, B . zespół Wernickiego-Korsakowa, C . zespół Munchausena, D . zespół Otella. Zadanie 59. Samoocena jest metodą zabezpieczenia jakości, stosowaną głównie na poziomie organizacyjnym: A . indywidualnym, B . praktyki, C . lokalnym, D . centralnym. Zadanie W celu poziom: A. B. C. D.

60. stwierdzenia niedoczynności tarczycy należy oznaczyć kortyzolu, elektrolitów, enzymów zapalnych, TSH.

Zadanie 61. Pojawienie się niepełnosprawności powoduje zmiany w rodzinie obejmujące: A . sytuację zdrowotną i poziom sprawności osoby chorej w codziennym życiu, akceptację i podjęcie roli opiekuna przez członka rodziny, B . niemożność wykonywania pracy zawodowej przez wszystkich członków rodziny, C . pogorszenie się stanu zdrowia pozostałych członków rodziny, D . brakiem wsparcia pielęgniarki środowiskowej. Zadanie 62. Jakiego rodzaju dietę polecisz w celu przyspieszenia procesu gojenia odleżyn? A . wysokoenergetyczną, B . lekkostrawną, C . wysokobiałkową, D . niskobiałkową. Zadanie 63. D o najczęstszych objawów świadczących o występowaniu raka piersi należą: A . stwardnienie, zgrubienie piersi, niebolesny guzek, B . zmiana barwy skóry, wciąganie brodawki sutkowej, C . wyciek z brodawki, powiększenie węzłów pachowych, D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Zadanie 64. Szczepienia wykonywane u pacjentów przez pielęgniarkę s ą przykładem: A . profilaktyki I rzędowej, B . profilaktyki II rzędowej, C . profilaktyki III rzędowej, D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Zadanie 65. Najwłaściwsza droga podawania leków przeciwbólowych w zwalczaniu bólu nowotworowego u pacjenta z zaburzeniami połykania, wymiotami, to droga: A . podskórna, B . doodbytnicza, domięśniowa, przez port naczyniowy, C . przezskórna, podjęzykowa, przez port naczyniowy, D . wszystkie.

Zadanie 66. Hemofilia jest skazą krwotoczną, która: A . rozwija się u płci męskiej, podczas gdy kobiety mogą być nosicielkami, B . rozwija się zarówno u kobiet jak i u mężczyzn, C . rozwija się u kobiet, podczas gdy płeć męska może być nosicielem, D . rozwija się u mężczyzn, którzy są nosicielami. Zadanie 67. Opieka pielęgniarska nad osobami z niepełnosprawnością psychiczną dotyczy: A . wskazania rodzinie podopiecznego możliwości zapewnienia mu bezpieczeństwa, B . wspierania rodziny podopiecznego, C . przeciwdziałania izolacji społecznej, D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Zadanie 68. W walce z bólem pielęgniarka musi ocenić: A . początek i czas trwania bólu, B . tylko wcześniej stosowane leczenie, C . rodzaj, czas trwania bólu oraz wcześniej stosowane leczenie, D . rodzaj, natężenie, początek, lokalizację i czas trwania bólu oraz wcześniej stosowane leczenie. Zadanie 69. Która z cech NIE jest charakterystyczna dla nowoczesnej roli pielęgniarki? A . koncentracja na chorobie i człowieku chorym, B . komplementarność opieki nad zdrowiem i człowiekiem zdrowym oraz nad chorobą i człowiekiem chorym, C . umiejętność wyodrębniania i realizacji samodzielnych zadań przy zachowaniu współdziałania z lekarzem, D . wysokie znaczenie doradztwa, edukacji, partnerstwa.

Zadanie 70. Regularny wysiłek fizyczny, systematyczna aktywność ruchowa dla osób w starszym wieku są niezbędne ponieważ: A . powoduje utratę masy mięśniowej i siły zwiększa indywidualne ryzyko rozwoju chorób takich jak osteoporoza, B . powoduje kłopoty ze snem, C . poprawia funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, wydolność aerobową (tlenową), pomaga ustabilizować choroby i dolegliwości, D . może przyczynić się d o zwiększenia dolegliwości bólowych w chorobach układu ruchu. Zadanie 71. Obrzęk śluzowaty jest klinicznym objawem świadczącym o: A . niedoczynności tarczycy, B . nadczynności tarczycy, C . niedoczynności przytarczyc, D . nadczynności podwzgórza. Zadanie 72. Czynniki istniejące w rodzinie, które podlegają znacznej bezpośredniej modyfikacji w działaniu pielęgniarki mieszczą się głównie w: A . obszarze zachowań zdrowotnych i stylu życia, B . czynnikach środowiskowych, C . czynnikach genetycznych, D . zaburzeniach w komunikowaniu. Zadanie 73. Na możliwości opiekuńcze rodziny mają wpływ takie czynniki jak: A . wiedza i umiejętności członków rodziny, B . funkcjonowanie emocjonalne (więzi), C . struktura rodziny, D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Zadanie 74. Rozwijanie kompetentnej społeczności d o działań n a rzecz zdrowia, polega na: A . uznaniu ludzi z a aktywnych współudziałowców w całym procesie kształtowania zdrowia społeczeństwa, B . stałym zwiększaniu uczestnictwa społeczności lokalnej w sprawy dotyczące zdrowia, C . rozwijaniu kompetencji ludzi, aby potrafili prowadzić zdrowy styl życia nawet w warunkach niesprzyjających, D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 75. Działania edukacyjne pielęgniarki rodzinnej wobec pacjenta z wszczepionym stymulatorem serca powinny dotyczyć: A . przygotowania do samokontroli tętna, B . udzielenia wskazówek dotyczących aktywności fizycznej chorego, C . przygotowania chorego d o korzystania z e sprzętów codziennego użytku, D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Zadanie 76. Zasadniczą rolę w leczeniu zesztywniejącego zapalenia stawów kręgosłupa i zapobieganiu kalectwu odgrywa: A . ziołolecznictwo, B . leczenie ruchem, C . naświetlania, D . elektrolecznictwo. Zadanie 77. Profilaktyka pierwszej fazy obejmuje działania polegające n a zapobieganiu: A . występowaniu chorób, B . rozwojowi choroby przez wczesne rozpoznanie i skuteczne leczenie, C . utrwalaniu się niepomyślnych skutków choroby przez między innymi rehabilitację, D . rozwojowi powikłań późnych choroby. Zadanie 78. Który z prądów filozoficzno-kulturowych wywiera najgłębszy wpływ na przemiany zachodzące w pielęgniarstwie? A . ascetyzm, B . romantyzm, C . pragmatyzm, D . humanizm. Zadanie 79. Podstawę leczenia dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym stanowi: A . leczenie farmakologiczne, B . leczenie dietetyczne, C . psychoruchowe usprawnianie, D . leczenie farmakologiczne połączone z leczeniem dietetycznym.

Zadanie 80. D o najważniejszych zadań pielęgniarki rodzinnej w środowiskowej opiece nad osobą starszą należy: A . ocena potrzeb rodziny osoby starszej, B . rozpoznawanie i ocena potrzeb zdrowotnych i pielęgnacyjno-opiekuńczych poszczególnych osób, rodziny i społeczności lokalnej, C . rozpoznawaniu i rozwiązywaniu potrzeb paramedycznych starszego podopiecznego, D . realizacja świadczeń diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych tylko na zlecenie lekarza. Zadanie 81. U 54-letniej pacjentki p o operacji wola tarczycy zaobserwowano objawy: obrzęk powiek, suchą skórę i wypadanie włosów. Kobieta stała się senna i znacznie zwiększyła masę ciała. Wymienione objawy świadczą o: A . zaburzeniach wodno-elektrolitowych, B . niedoborze magnezu, C . niedoczynności tarczycy, D . nadczynności tarczycy. Zadanie 82. C z y osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie n a likwidację barier architektonicznych? A . tak, B . nie, C . tylko na podstawie skierowania lekarskiego, D . tylko osoba ciężko chora. Zadanie 83. Zdrowie każdego człowieka jest zależne od: A . czynników fizycznych, chemicznych oraz psychicznych wpływających na stan zdrowia, B . jakości własnego, dziedziczonego aparatu genetycznego, stylu życia, i działania czynników środowiskowych oraz ochrony zdrowia, C . organizacji systemu ochrony zdrowia i skutecznej działalności pracowników ochrony zdrowia w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i leczenia chorób, D . warunków środowiskowych w jakich żyje człowiek i jego stylu życia.

Zadanie 84. Do działań niepożądanych morfiny należą: A . biegunki, pobudzenie psychiczne, kaszel, wielomocz, wybroczyny na skórze, suchość błon śluzowych, B . brak łaknienia, lęk i przygnębienie, parestezje, obrzęki kończyn dolnych, C . nudności i wymioty, bezsenność, hipotensja, odczyny alergiczne skóry, czkawka, D . zaparcie stolca, wymioty, świąd skóry, zaburzenia psychiczne i neurologiczne. Zadanie Osobom A. B. C. D.

85. niepełnosprawnym praca zawodowa daje poczucie: aspiracji zawodowych, samorealizacji, wartości i użyteczności społecznej, statusu zawodowego.

Zadanie 86. Pod pojęciem kacheksja rozumiemy: A . nadżerki w przewodzie pokarmowym, B . zespół wyniszczenia nowotworowego, C . zaburzenia połykania, D . utratę łaknienia. Zadanie 87. Pacjentka, która o d kilkudziesięciu lat choruje n a wrzodziejące zapalenie jelita grubego jest pod stałą opieką pielęgniarki rodzinnej. Pacjentka obecnie czuje się źle, jest wychudzona i apatyczna. Jaką dietę należy zaproponować pacjentce w obecnym stanie zdrowia? A . wysokobiałkową i bezbłonnikową, B . wysokobiałkową, C . oszczędzającą ale z dużą ilością błonnika, D . lekkostrawną. Zadanie 88. Jakie czynności może samodzielnie podjąć pielęgniarka rodzinna w domu pacjenta d o czasu przybycia lekarza w przypadku wystąpienia u pacjenta obrzęku płuc? A . podanie płynu do picia, B . ułożenie pacjenta w pozycji siedzącej z e spuszczonymi nogami, C . założenie kaniuli d o żyły obwodowej i podłączenie wlewu kroplowego z 0,9% NaCl, D . ułożenie pacjenta w pozycji Trendelenburga.

Zadanie 89. Pacjentka chora n a schizofrenię, obecnie pobudzona ruchowo, która słyszy wrogie głosy i twierdzi, ż e ludzie cały czas j ą obserwują, cierpi na urojenia: A . prześladowcze, B . wielkościowe, C . depresyjne, D . hipochondryczne. Zadanie 90. W fazie ostrej wysiękowego zapalenia opłucnej konieczne jest ułożenie chorego: A . na zdrowym boku, B . na chorym boku, C . w pozycji Trendelenburga, D . w pozycji półwysokiej. Zadanie 91. Zgodnie z nurtem socjologii (humanistycznej) n a chorobę i niepełnosprawność można spojrzeć przez pryzmat znaczeń, jakie człowiek przypisuje własnej chorobie, czym ona jest dla chorego, a także jak jest postrzegana w środowisku społecznym. Zgodnie z tą koncepcją choroba wiąże się z: A . kształtowaniem obrazu samego siebie i uczucia żywionego do samego siebie, B . negacją i izolacją społeczną przez ludzi w środowisku zamieszkania, C . utratą roli i pozycji, D . wsparciem, jakiego doświadcza człowiek chory. Zadanie 92. Kwalifikacja pacjenta d o pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej dokonywana jest za pomocą skali: A . Glasgow, B . Douglas, C . Waterlow, D . Barthel. Zadanie 93. D o niekorzystnych następstw operacyjnego leczenia raka piersi, upośledzających sprawność fizyczną zaliczamy: A . zaburzenia statyki-postawy, B . ograniczenie zakresu ruchów w stawach obręczy barkowej, C . zmniejszenie siły mięśniowej kończyny strony operowanej, D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 94. Współczynnik umieralności: A . jest miarą poziomu opieki zdrowotnej, B . charakteryzuje wyłącznie lokalną sytuację epidemiologiczną, C . jest zależny wyłącznie o d poziomu kultury zdrowotnej i wiedzy na temat zdrowia, D . jest podstawowym negatywnym miernikiem zdrowia. Zadanie 95. Budżet państwa zapewnia finansowanie: A . strategicznych programów zapobiegania promocji zdrowia, B . usług diagnostycznych na poziomie POZ, C . usług rehabilitacyjnych na poziomie POZ, D . opieki paliatywnej na poziomie POZ.

chorobom

i

Zadanie 96. Rola społeczna matki to: A . obowiązek wykonywania pracy zawodowej, B . umiejętność uczestniczenia w życiu społecznym, C . struktura rodziny oraz układ zadań jakie realizuje każdy z członków rodziny na jej rzecz, D . układ uprawnień i obowiązków, jakie m a ona realizować z racji miejsca zajmowanego w rodzinie. Zadanie 97. Związek między równością w zdrowiu a dostępnością d o świadczeń zdrowotnych był priorytetem: A . I I Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia w 1988 roku - Adelajda, B . I I I Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia w 1991 roku - Sundsvall, C . I V Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia w 1997 roku - Dżakarta, D . Globalnej Konferencji Promocji Zdrowia w 2000 roku Meksyk. Zadanie 98. Przyjmuje się, ż e w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, nieodwracalne zmiany w mózgu następują po: A . 2 minutach, B . 4 minutach, C . 8 minutach, D . 10 minutach.

Zadanie 99. Korzyści z leczenia uzupełniającego raka piersi promieniami jonizującymi to: A . przyspieszenie procesu gojenia się blizny operacyjnej, B . zmniejszenie ryzyka wznowy miejscowej nowotworu oraz wystąpienia przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych, C . stymulacja mechanizmów obronnych organizmu, D . zmniejszenie dolegliwości bólowych powodowanych przez zmiany nowotworowe. Zadanie 100. D o wykonywania jakich świadczeń pielęgniarka uprawniona bez zlecenia lekarskiego? A . oznaczanie glikemii za pomocą glukometru, B . oznaczanie glikozurii i ketonurii, C . wykonywanie pulsoksymetrii, D . podawanie analgetyków opioidowych.

NIE

jest

Zadanie 101. A b y skutecznie pomagać, pielęgniarka rodzinna jako rodzinny doradca w sprawach zdrowia powinna: A . mieć cechy umożliwiające jej sprawne i zdrowe funkcjonowanie i dobre relacje z ludźmi, B . być otwarta na osobisty rozwój, C . b y ć gotowa d o działania w nowych ruchach społecznych a nawet do inicjowania takich ruchów, D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Zadanie 102. Przy uszkodzeniu neuronu ruchowego ośrodkowego obserwujemy: A . porażenia spastyczne lub niedowłady spastyczne mięśni, wzmożenie odruchów głębokich, odruchy patologiczne, wzmożone napięcie mięśniowe, B . porażenie wiotkie lub niedowłady wiotkie mięśni, zniesienie odruchów głębokich, obniżenie napięcia mięśniowego, zanik mięśni, C . porażenia spastyczne, zniesienie odruchów głębokich i powierzchownych, odruchy patologiczne, D . porażenie wiotkie lub niedowłady wiotkie mięśni, zniesienie odruchów głębokich, obniżenie napięcia mięśniowego bez zaniku mięśni.

Zadanie 103. Gluten jest białkiem pochodzenia roślinnego, znajdującego się w następujących ziarnach zbóż: A . pszenica, żyto, owies, ryż, B . pszenica, jęczmień, owies, żyto, C . pszenica, jęczmień, ryż, owies, D . żyto, owies, ryż, jęczmień. Zadanie 104. Podstawę d o rozwoju pielęgniarstwa rodzinnego w Polsce stworzyła: A . sytuacja braku możliwości zabezpieczenia opieki stacjonarnej chorym zgodnie z potrzebami, B . ekonomizacja systemu ochrony zdrowia i reforma podstawowej opieki zdrowotnej, C . niedostateczna liczba miejsc dla chorych w domach pomocy społecznej, D . chęć całkowitego usamodzielnienia się pielęgniarek zatrudnionych w strukturach POZ. Zadanie 105. Pielęgnowanie profesjonalne to: A . reguły wykonywania zadań i rozwiązywania problemów zawodowych, B . wykonywanie zadań zgodnie z ustaloną procedurą połączone z systematycznym kontrolowaniem poprawności działań, C . zawodowa działalność pielęgniarki oparta na racjonalnych podstawach teoretycznych, zasadach postępowania i zasadach etycznych, D . reguły wykonywania zadań i rozwiązywania problemów zawodowych oparte na zasadach etycznych. Zadanie 106. Pacjentka p o niedokrwiennym udarze mózgu półkuli dominującej opuszcza szpital. Nadal utrzymuje się niedowład połowiczy i afazja. Pacjentka m a znacznie upośledzoną zdolność mówienia, ale rozumie mowę innych osób. U pacjentki występuje afazja: A . ruchowa, inaczej ekspresyjna lub motoryczna, B . czuciowa inaczej recepcyjna lub sensoryczna, C . mieszana inaczej całkowita lub globalna, D . amnestyczna inaczej nominalna lub anomia.

Zadanie 107. Proces rehabilitacji medycznej oparty jest na: A . balneoterapii, klimatoterapii, B . balneochemii, C . kompensacji, adaptacji, regeneracji, D . balneotechnice, geologii. Zadanie 108. Lipoatrofia poinsulinowa to: A . powikłanie śpiączki poinsulinowej, B . zanik tkanki tłuszczowej, C . przerost tkanki tłuszczowej w miejscach podawania insuliny, D . powikłanie stosowania nieoczyszczonych preparatów insulin. Zadanie 109. Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując klasyfikację: A . Katz'a, B . NYHA, C . Norton'a, D . Barthel'a. Zadanie 110. Socjalizacja to: A . kształtowanie się poglądów polityczno-społecznych, B . proces uspołecznienia, uczenia się bycia członkiem grupy, C . proces zdobywania wiedzy, D . okres wieku starszego. Zadanie 111. Typowe dla kolki nerkowej są/jest: A . bóle brzucha, B . ból, parcie na mocz, nudności, wymioty, C . moczenie mimowolne, D . zakażenie układu moczowego. Zadanie Rodzina A. B.

112. pacjenta z chorobą Alzheimera narażona jest na: zaburzenia funkcji poznawczych, trudne do zniesienia zmiany nastroju, okresy pobudzenia, apatii, napady agresji czy wulgarności, C . wypieranie zaburzeń z towarzyszącym lękiem, D . pogorszenie społecznego funkcjonowania.

Zadanie 113. Jedną z metod wykorzystywanych w edukacji zdrowotnej jest ,,burza mózgów", która: A . jest odmianą dyskusji, której cel stanowi znalezienie dużej liczby pomysłów na rozwiązanie jednego problemu, B . polega n a wykorzystaniu przeszłych zdarzeń d o kształtowania umiejętności i zdolności wytwarzania różnych wariantów rozwiązywania jednego problemu, C . polega n a zbiorowym rozwiązywaniu sytuacji problemowej określonej w opisie sytuacji, D . oparta jest na wymianie myśli między uczestnikami. Zadanie 114. Przyczyną charakterystycznej pałeczkowatości palców rąk może być: A . rak oskrzela, B . bakteryjne zapalenie wsierdzia, C . marskość wątroby, D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Zadanie 115. D o opracowania standardów opieki wykorzystuje się między innymi: A . skale satysfakcji pacjenta, B . teorię Donabediana, C . proces pielęgnowania, D . teorię potrzeb Maslowa. Zadanie 116. Złożony proces, którego zadaniem jest przywrócenie możliwie samodzielnego życia w rodzinie i społeczności, aktywności społecznej i twórczej to: A . resocjalizacja, B . rehabilitacja, C . wtórna profilaktyka, D . fizykoterapia. Zadanie 117. Środowiskowe czynniki ryzyka działające bezpośrednio n a zdrowie człowieka to: A . zagrożenia ekologiczne, B . zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, C . konflikty w środowisku zamieszkania, w które uwikłany jest człowiek, rodzina, D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 118. Najczęściej spotykane zaburzenia dotyczące sfery psychicznej w przebiegu stwardnienia rozsianego to: A . depresja lub euforia, B . lekkie otępienie, C . zespoły hipochondryczne lub histeryczne, D . wszystkie wymienione. Zadanie 119. Udzielając wsparcia/pomocy rodzinie w zakresie poradnictwa, pielęgniarka doradca musi brać zawsze pod uwagę: A . dobro rodziny jako całości, B . interes społeczności lokalnej, C . potrzeby psychiczne jednostki, D . oczekiwania określonej grupy na wsparcie. Zadanie 120. Pancytopenia jest to zaburzenie polegające na niedoborze: A . krwinek białych, B . krwinek czerwonych, C . płytek krwi, D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Zadanie 121. Opieka pielęgniarska w środowisku zamieszkania nad pacjentem w zaawansowanym wieku leczonym metodą hemodializy polega przede wszystkim n a monitorowaniu chorego w kierunku powikłań. Najczęstszym późnym powikłaniem jest/są: A . przeciekanie płynu dializacyjnego i powstanie przepukliny, B . zakażenie przetoki tętniczo-żylnej lub cewnika d o dializ, C . spadki ciśnienia tętniczego krwi i/lub hipoglikemia, ryzyko upadków spowodowane hipotonią ortostatyczną, D . bóle głowy, wymioty, skurcze mięśni, zaburzenia z e strony serca i naczyń. Zadanie 122. Podopieczna lat 7 8 z ograniczoną sprawnością, mieszka sama. Jej emerytura wynosi 640 z ł miesięcznie. D o kogo należy zgłosić potrzebę pomocy socjalnej? A . rodziny, B . komitetu parafialnego, C . Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, D . przyjaciół, sąsiadów.

Zadanie 123. Test Fagerstoma jest narzędziem służącym do oceny: A . stopnia uzależnienia od alkoholu, B . stopnia uzależnienia od nikotyny, C . stopnia uzależnienia od substancji psychoaktywnych, D . pomiaru niezależności funkcjonalnej. Zadanie 124. Podaj objawy, które świadczą o niedocukrzeniu: A . pragnienie, wielomocz, przyspieszony głęboki oddech, B . przyspieszona czynność serca, drżenie rąk, pocenie się, C . niskie ciśnienie tętnicze krwi, zmniejszone napięcie mięśni, wąskie źrenice, D . zwolniona czynność serca, odwodniona skóra, wyschnięte błony śluzowe. Zadanie 125. D o zadań pielęgniarki w profilaktyce chorób nowotworowych układu pokarmowego należy: A . informowanie pacjentów o konieczności wykonywania badań przesiewowych, B . informowanie o dostarczeniu organizmowi należytej ilości wapnia - dzienne zapotrzebowanie n a wapń u osób starszych wynosi około 1500 mg, C . poinstruowanie o eliminacji czynników nieswoistych (miejscowe czynniki drażniące, czynniki fizyczne), D . zapobieganie zakażeniom bakteryjnym, wirusowym, pierwotniakowym, grzybiczym. Zadanie 126. Uzależnienie od narkotyków definiuje się jako: A . anhedonia, stan w którym mamy trudność, nie potrafimy odczuwać pozytywnych emocji, B . postrzeganie nieistniejących sygnałów, które jednostka uważa za rzeczywiste, C . przymusowe używanie substancji psychoaktywnej dla przyjemności bądź uniknięcia dyskomfortu fizycznego lub emocjonalnego, D . trwałe, zakorzenione zaburzenia, nie przystosowawcze wzorce w relacji ze środowiskiem.

Zadanie 127. Nowotworem, który NIE należy d o grupy dziesięciu najczęściej występujących nowotworów w Polsce jest rak: A . płuc, B . jelita grubego, C . sutka, D . wątroby. Zadanie 128. Główną przyczyną zgonów w Polsce są: A . nowotwory złośliwe, B . wypadki, C . zatrucia, D . choroby układu krążenia. Zadanie 129. Niesteroidowe leki przeciwzapalne/NLPZ/stosowane s ą w bólach nowotworowych. Pielęgniarka opiekująca się pacjentem leczonym NLPZ powinna zwrócić szczególną uwagę na objawy takie jak: A . zaburzenia oddychania, ból głowy, niepokój, wielomocz, hipoglikemia, allodynia, B . wymioty i nudności, bóle w nadbrzuszu, krwawienia z przewodu pokarmowego, C . bóle w nadbrzuszu, zaparcia, biegunki, ból głowy, hipotensja, obrzęki, D . zaparcie stolca, dyspepsja, suchość błon śluzowych, ból głowy, hipertensja, drgawki. Zadanie 130. Okresowe, niekontrolowane napady objadania się i następujące p o nich zachowania zapobiegające przyrostowi masy ciała to: A . anoreksja, B . bulimia, C . ortoreksja, D . jedzenie kompulsywne.

Zadanie 131. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza stwarzanie możliwości uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, podejmowanie działań zmierzających d o ograniczenia barier utrudniających i m funkcjonowanie w społeczeństwie, refundacja części kosztów pobytu n a turnusach rehabilitacyjnych, orzekanie w pierwszej instancji o stopniu niepełnosprawności, t o zadania dla: A . pomocy społecznej, B . powiatu, C . Centrum Pomocy Rodzinie, D . starosty. Zadanie 132. Według modelu PRECEDE -PROCEED promocja zdrowia jest: A . procesem umożliwiającym każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania n a własne zdrowie, w sensie jego poprawy i utrzymania, B . połączeniem działań edukacyjnych oraz różnego rodzaju wsparcia środowiskowego, społecznego, politycznego, ekonomicznego, prawnego i taktycznego sprzyjających zdrowiu, C . procesem ochrony zdrowia, którego ważnym elementem jest wsparcie ze strony poszczególnych osób, rodzin, D . strategią mediacyjną pomiędzy ludźmi, a ich środowiskiem. Zadanie 133. Podopieczna lat 68, otyła. Skarży się n a uczucie osłabienia, bóle głowy, brak łaknienia, zwiększone pragnienie, pocenie się twarzy i głowy, świąd sromu. Występuje częste parcie n a mocz, ziębnięcie stóp. Jakie schorzenie sugerują opisane objawy? A . miażdżycę, B . cukrzycę, C . niedoczynność tarczycy, D . niewydolność krążenia. Zadanie 134. Wskaż, które z niżej podanych objawów s ą charakterystyczne dla raka żołądka z przerzutami: A . kaszel, duszność, B . trudności w oddawaniu moczu, nietrzymanie moczu, krwiomocz, C . utrata łaknienia, zespół wyniszczenia nowotworowego, zaparcia, czkawka, żółtaczka, D . obrzęk limfatyczny.

Zadanie 135. Wpływ rodziny n a życie z chorobą przewlekłą, n a zachowania człowieka chorego, n a jego aktywność życiową, n a jakość życia z niepełnosprawnością a wreszcie efektywność terapii to: A . aspekt funkcjonalny, B . aspekt terapeutyczny, C . aspekt emocjonalny, D . aspekt etiologiczny.

PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE TEST NR 210417 GRUPA 1

Zadanie 1. W pracowni radiologicznej pacjent otrzymał środek cieniujący, p o czym wystąpiły u niego objawy wstrząsu anafilaktycznego. Pacjenta należy ułożyć w pozycji: A . siedzącej, podać wodę d o picia i tlen d o oddychania oraz leki przeciwbólowe, B . leżącej z uniesionymi lekko d o góry nogami, utrzymać drożność dróg oddechowych, podać adrenalinę, phenazolinę, calcium, hydrcortison, płyn wieloelektrolitowy i tlen do oddychania, C . półwysokiej, podać tlen d o oddychania, antybiotyk oraz phenazolinę, calcium, hydrocotrison i płyn wieloelektrolitowy, D . płaskiej, podać leki uspokajające, adrenalinę, tlen d o oddychania oraz płyn wieloelektrolitowy. Zadanie 2. Krzywą żelazową wykonuje się: A . na czczo podając preparat żelaza dożylnie, B . p ó ł godziny p o posiłku podając preparat żelaza dożylnie, C . na czczo podając doustnie 1 g siarczanu żelazawego, D . bezpośrednio p o posiłku podając doustnie 1 g siarczanu żelazawego. Zadanie 3. Typowy ból w dławicy piersiowej NIE jest zależny od: A . cyklu oddechowego, B . temperatury otoczenia, C . stresu emocjonalnego, D . wysiłku fizycznego. Zadanie 4. Największe ryzyko wystąpienia ostrego odrzucania przeszczepu nerki istnieje do: A . pierwszego miesiąca po przeszczepieniu, B . drugiego miesiąca po przeszczepieniu, C . trzeciego miesiąca po przeszczepieniu, D . czwartego miesiąca po przeszczepieniu.

Zadanie 5. Który z wymienionych składników pokarmowych wchłanianie żelaza pokarmowego? A . nienasycone kwasy tłuszczowe, B . białka pochodzenia zwierzęcego, C . kwas foliowy, D . kwas askorbinowy.

zwiększa

Zadanie 6. Leczenie lekami z grupy receptorów B2-adrenergicznych w postaci wziewnej, może prowadzić d o istotnego spadku w surowicy krwi poziomu: A . wapnia, B . sodu, C . potasu, D . chlorków. Zadanie 7. W edukacji pacjenta z rozpoznaną stopą cukrzycową neuropatyczną, NIE należy zalecać: A . mycia stóp letnią wodą i osuszania, B . kontroli butów przed założeniem na stopy, C . używania termoforu gorącego i chodzenia boso, D . regularnej kontroli stóp w kierunku otarć. Zadanie 8. Palce pałeczkowate występują u osób z: A . chorobą niedokrwienną serca, B . zawałem mięśnia sercowego, C . migotaniem przedsionków, D . siniczą wadą wrodzoną serca. Zadanie 9. Skala d o oceny ryzyka rozwoju odleżyn, uwzględniająca wiek, zażywane przez pacjenta leki, obecność cukrzycy, temperaturę ciała, to skala: A . CBO, B . Douglas, C . Gonsella, D . Norton.

Zadanie 10. D o czynników osobniczych zachorowania n a astmę oskrzelową NIE należą: A . predyspozycje genetyczne, B . palenie bierne i czynne, C . nadreaktywność oskrzeli, D . alergie, płeć żeńska. Zadanie 11. W celu przerwania ostrego ataku astmy, pacjent powinien zawsze posiadać przy sobie lek: A . rozszerzający oskrzela, działający szybko i krótko, B . rozszerzający oskrzela, działający przez dłuży czas, żeby zapobiec kolejnym zaostrzeniom choroby, C . działający silnie przeciwzapalnie, miejscowo w obrębie płuc, D . zwiększający wydzielanie śluzu w drogach oddechowych. Zadanie 12. Produkty, które powodują zakwaszanie moczu to: A . buraki, ziemniaki, seler, B . orzechy, migdały, C . szpinak, sałata, szczaw, D . mięso, jaja, sery. Zadanie 13. Przed pobraniem krwi tętniczej z tętnicy promieniowej należy wykonać próbę: A . Allena, B . Petersa, C . Trendelenburga, D . opaskową. Zadanie 14. Głównym objawem klinicznym rozstrzeni oskrzeli jest/są: A . suchy kaszel, B . krwioplucie, C . przewlekły kaszel z wykrztuszaniem dużej plwociny, zazwyczaj ropnej, D . stany podgorączkowe. Zadanie 15. Swoistym markerem martwicy mięśnia sercowego jest: A. CK, B . CK-MB, C . Troponina T, D . AspAT.

ilości

Zadanie 16. Następujące objawy - poranne zmęczenie, niechęć d o pracy i wysiłku, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, pobolewania brzucha, wzdęcia, stolce papkowate, gąbczaste, cuchnące, niekiedy biegunkowe, stany podgorączkowe, objawy alergiczne są charakterystyczne dla: A . włośnicy, B . owsicy, C . glistnicy, D . lambliozy. Zadanie 17. Nieadekwatna ultrafiltracja t o stan, w którym ultrafiltracja dobowa NIE przekracza: A . 700 ml, B . 600 ml, C . 500 ml, D . 400 ml. Zadanie 18. Ostry stan zapalny skóry i tkanki podskórnej, cechujący się wysoką temperaturą ciała oraz szybkim przebiegiem, wskazują n a rozpoznanie: A . róży, B . trądzika różowatego, C . obrzęku naczynioruchowego Quinckego, D . wyprysku kontaktowego. Zadanie 19. Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi do wstrząsu: A . hipowolemicznego, B . septycznego, C . kardiogennego, D . neurogennego. Zadanie 20. Alergią typu opóźnionego jest: A . pokrzywka ostra, B . wstrząs anafilaktyczny, C . wyprysk zawodowy, D . obrzęk naczynioruchowy Quinckego.

Zadanie 21. P o wykonaniu badania bronchoskopii, pierwszy posiłek pacjent może spożyć po: A . 0,5 godzinie, B . 1 godzinie, C . 2 godzinach, D . 3 godzinach. Zadanie 22. D o najczęstszych powikłań poprzetoczeniowych, dotyczących przetaczania krwi, jej składników lub produktów krwiopochodnych zalicza się: A . przeciążenie krążenia i wstrząs anafilaktyczny, B . reakcje gorączkowe i alergiczne, C . zakażenie przenoszone drogą krwi i zapalenie wątroby typu B i C, D . wstrząs septyczny. Zadanie 23. Stan zdrowia ludzi zależy przede wszystkim od: A . dostępności do systemu opieki zdrowotnej, B . zachowań zdrowotnych, C . warunków środowiskowych, D . cech dziedzicznych. Zadanie 24. D o powstawania zakażeń szpitalnych układu moczowego, szczególnie predysponuje: A . płeć męska, przepuklina pachwinowa, przyjmowanie poniżej 1000 ml. płynów na dobę, B . przyjmowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych, otyłość, długotrwała hospitalizacja, C . długotrwała antybiotykoterapia, niesprawność w poruszaniu się, klimakterium, D . płeć żeńska, instrumentacja dróg moczowych, obniżona odporność. Zadanie 25. W opracowywaniu standardów uwzględniane s ą następujące kryteria: A . wiedzy, zamierzeń, celów organizacji, B . struktury, procesu, wyników, C . zamierzeń, jakości, doświadczenia, D . informacyjne, regulacyjne, przepisów prawa.

Zadanie 26. B ó l w okolicy odcinka krzyżowo-lędźwiowego kręgosłupa, promieniujący d o obu pośladków oraz pachwin, nasilający się w spoczynku, z towarzyszącym uczuciem sztywności, charakterystyczny jest dla: A . zesztywniającego zapalenie stawów kręgosłupa, B . dyskopatii, C . napadu dny moczanowej, D . ataku kamicy nerkowej. Zadanie Rumień A. B. C. D.

27. na twarzy w kształcie motyla jest typowym objawem dla: sarkoidozy, tocznia układowego, zapalenia tkanki łącznej, rumienia wielopostaciowego.

Zadanie 28. W chorobie zwyrodnieniowej: A . zawsze występuje czynnik reumatoidalny, B . OB jest zawsze bardzo podwyższone, C . n i e stwierdza się specyficznych odchyleń o d normy w badaniach laboratoryjnych, D . zawsze stwierdza się specyficzne odchylenia o d normy w badaniach laboratoryjnych. Zadanie 29. Podstawowym badaniem stosowanym w rozpoznawaniu zaburzeń motoryki przełyku, jest: A . manometria, B . impedancja, C . próba Bernsteina, D . próba czynnościowa. Zadanie 30. Hiperurykemia to: A . zmniejszone wydzielanie kwasu moczowego z moczem, B . zmniejszone stężenie kwasu moczowego w surowicy, C . wzmożone wydzielenia kwasu moczowego z moczem, D . zwiększone stężenie kwasu moczowego w surowicy. Zadanie 31. Ośrodkowe ciśnienie żylne /OCŻ/ jest podwyższone w: A . prawokomorowej niewydolności krążenia, B . lewokomorowej niewydolności krążenia, C . odwodnieniu, D . wstrząsie anafilaktycznym.

Zadanie 32. Do objawów przewlekłej choroby nerek NIE zalicza się: A . osłabienia i utraty łaknienia, B . męczliwości i bladości skóry, C . upośledzenia koncentracji i hipotermii, D . gorączki i wzmożonego apetytu. Zadanie 33. "Przełyk Barreta", to: A . zmiany bliznowate przełyku z powodu długoletniej choroby refluksowej przełyku, B . lokalizacja w przełyku choroby Leśniowskiego-Crohna, C . zmiana w obrębie nabłonka przełyku o charakterze przedrakowym, D . rak gruczołowy przełyku. Zadanie 34. Nasilona kifoza w odcinku piersiowym prowadzi do: A . usztywnienia kręgosłupa szyjnego, B . utrudnionego poruszania, C . ograniczenia pola widzenia, D . przykurczy mięśniowych. Zadanie 35. Wykwit skórny zawierający od momentu powstania treść ropną nosi nazwę: A . przeczos, B . krosta, C . bąbel, D . owrzodzenie. Zadanie 36. W których odcinkach jelita grubego najczęściej rozwija się choroba nowotworowa? A . okrężnicy wstępującej i zstępującej, B . kątnicy i okrężnicy esowatej, C . odbytnicy i bańce odbytniczej, D . przejściu między okrężnicą esowatą a odbytnicą. Zadanie 37. Prawidłowa liczba płytek krwi wynosi: A . 150-400 mln/mm3. B . 150-400 tys./mm3, C . 100-150 tys./mm3, D . 4-10 tys./mm3,

Zadanie 38. Objaw "kija bambusowego" w RTG kręgosłupa charakterystyczny dla: A . reumatoidalnego zapalenia stawów, B . zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, C . twardziny układowej, D . zespołu Sjögrena.

jest

Zadanie 39. Oceny sprawności procesów poznawczych pacjenta w wieku podeszłym można dokonać przy użyciu: A . testu Tinetti, skali Bradena, B . testu rysowania zegara, MMSE, AMTS, C . skali Barthel, ADL, IADL, TUG, D . skali Norton, GDS, wskaźnika BMI. Zadanie 40. Poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1C) pozwala określić średnią glikemię w ciągu ostatnich: A . 2-3 dni, B . 2-3 tygodni, C . 2-3 miesięcy, D . 3-6 miesięcy, Zadanie 41. Preparaty żelaza wchłaniają się głównie z: A . dwunastnicy, jelita cienkiego, B . jelita grubego, żołądka, C . jamy ustnej, kątnicy, D . okrężnicy, jelita cienkiego. Zadanie 42. Metformina jest lekiem należącym do grupy: A . pochodnych sulfonylomocznika, B . biguanidów, C . inhibitorów trawienia skrobi w jelicie, D . tiazolidienedionów. Zadanie 43. Przełom nadnerczowy jest wywołany nagłym, bardzo znaczącym niedoborem: A . kortykotropiny, B . aldosteronu, C . kortyzolu, D . tyroksyny.

Zadanie 44. Pielęgniarka sprawująca opiekę nad pacjentem w stanie otępiennym, powinna: A . pozwalać pacjentowi robić t o n a c o m a ochotę, nie skupiając na jego dysfunkcjach nadmiernej uwagi, B . stale korygować błędy będące skutkiem choroby, podtrzymywać z chorym kontakt werbalny, podpowiadając właściwe słowa, pomagając dokańczać wypowiedzi, C . wyręczać pacjenta we wszystkich czynnościach samoobsługowych oraz życia codziennego, D . trenować intelektualne i ruchowe zdolności, które chory jeszcze posiada, nie okazując pośpiechu i napięcia emocjonalnego. Zadanie 45. Najpowszechniejszym mechanizmem nagłego zatrzymania krążenia u dorosłych jest: A . asystolia, B . migotanie przedsionków, C . migotanie komór, D . trzepotanie komór. Zadanie 46. Kaszel suchy może być wynikiem: A . zapalenia oskrzeli, B . naciekania guza na drzewo oskrzelowe, C . stosowania inhibitorów enzymu angiotensynę (ACE), D . prawidłowe odpowiedzi B i C.

konwertującego

Zadanie 47. Długotrwałe i obfite krwawienia miesięczne mogą być przyczyną: A . niedokrwistości hypoplastycznej, B . wstrząsu oligowolemicznego, C . niedokrwistości sideropenicznej, D . niedokrwistości megaloblastycznej. Zadanie 48. Które z wymienionych poniżej leków, w połączeniu z doustnymi lekami hipoglikemizującymi, szczególnie pochodnymi sulfonylomocznika, wyzwalają potencjalnie silniejszy efekt hipoglikemizujący u osób starszych? A . kortykosteroidy, B . niesteroidowe leki przeciwzapalne, C . leki przeciwarytmiczne, D . leki psychotropowe.

Zadanie 49. Pierwsze zmiany chorobowe w grzybicy paznokci zazwyczaj: A . na wolnym brzegu płytki paznokciowej, B . od strony prawego wału bocznego, C . od strony lewego wału bocznego, D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

powstają

Zadanie 50. Krioprecypitat p o rozmrożeniu należy przetoczyć choremu w ciągu: A . dowolnego czasu, B . 15 minut, C . 30 minut, D . 1 godziny. Zadanie 51. D o najważniejszych działań pielęgniarskich u pacjenta z obrzękami pochodzenia nerkowego należy: A . ułożenie pacjenta z kończynami dolnymi uniesionymi n a poziomie serca, prowadzenie bilansu wodnego, pomiar obrzęków, pomiar masy ciała, B . ułożenie pacjenta w pozycji płaskiej z zastosowaniem udogodnień, podanie leków rozkurczowych, kontrola parametrów hemodynamicznych, C . ułożenie pacjenta z kończynami dolnymi ułożonymi poniżej poziomu serca, prowadzenie dobowej zbiórki moczu, pędzlowanie jamy ustnej, D . ułożenie pacjenta w pozycji bezpiecznej, prowadzenie dobowej zbiórki moczu, podawanie leków antyhistaminowych, natłuszczanie skóry. Zadanie 52. D o szybko i krótkodziałających beta 2-mimetyków wziewnych NIE należy: A . salbutamol, B . fenoterol, C . salmeterol, D . terbutalina. Zadanie 53. Kwaśne pH kału świadczy o zaburzeniu trawienia i wchłaniania: A . węglowodanów, B . tłuszczy, C . białka, D . błonnika.

Zadanie 54. Obrzęki najniżej położonych części ciała, ból i dyskomfort w jamie brzusznej, nykturia, nudności i zaparcia, nadmiernie wypełnione żyły szyjne to objawy: A . lewokomorowej niewydolności serca, B . prawokomorowej niewydolności serca, C . choroby niedokrwiennej serca, D . nadciśnienia tętniczego. Zadanie 55. W trakcie leczniczego nakłucia otrzewnej usunięto 7 litrów płynu puchlinowego. W celu niedopuszczenia d o powikłań hipowolemicznych należy ułożyć pacjenta w pozycji: A . płaskiej, monitorować objawy kardynalne i podać drogą dożylną elektrolity, B . bezpiecznej, monitorować objawy kardynalne i podać drogą dożylną Albuminy, C . wysokiej, monitorować objawy kardynalne i podać 5 % glukozę, D . półwysokiej, monitorować objawy kardynalne i podać pełną krew konserwową. Zadanie 56. Zaparcia w przewlekłej niewydolności krążenia są spowodowane: A . przewlekłą farmakoterapią, B . powiększeniem wątroby, C . spadkiem aktywności fizycznej, D . zastojem żylnym w błonie śluzowej żołądka i jelit. Zadanie 57. Utrata masy i siły mięśniowej powstająca w procesie starzenia, potęgowana przez zmniejszenie aktywności fizycznej i współistniejące choroby to: A . kserostomia, B . fizjoskleroza, C . sarkopenia, D . polipragmazja. Zadanie 58. Ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca NIE zwiększa: A . cukrzyca, B . wysokie stężenie lipidów HDL, C . nadciśnienie tętnicze, D . palenie papierosów.

Zadanie 59. Przeciwwskazaniem do wykonania próby wysiłkowej jest: A . podejrzenie choroby niedokrwiennej serca, u osób z bólami w klatce piersiowej i prawidłowym lub wątpliwym spoczynkowym zapisie EKG, B . wykrycie przebiegającej bezobjawowo choroby niedokrwiennej serca, u osób z grupy wysokiego ryzyka zachorowania, C . świeży zawał mięśnia sercowego, D . ocena tolerancji wysiłku i rokowania p o zawale serca, diagnostyka zaburzeń rytmu. Zadanie 60. Według Lalonda, do czynników ryzyka zachorowania należą: A . styl życia, kontakty seksualne, szczepienia, B . czynniki genetyczne, warunki pracy i mieszkania, opieka zdrowotna, C . choroby zakaźne, czynniki środowiskowe, ochrona zdrowia, zmiany klimatyczne, D . styl życia, czynniki środowiskowe, czynniki genetyczne, ochrona zdrowia. Zadanie 61. Najmniejszą zawartość puryn posiadają: A . kurczak, szynka, łosoś, boczek, grzyby, B . grzyby, szparagi, groch, indyk, wątroba, C . chleb, soki owocowe, jaja, mleko, orzechy, D . sardynki, kasze, drożdże, nerki, herbata. Zadanie 62. Objawami klinicznymi sugerującymi tamponadę serca, jest znaczne poszerzenie żył szyjnych, duszność i niepokój chorego oraz: A . tachykardia, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, B . tachykardia, spadek ciśnienia tętniczego krwi, C . bradykardia, spadek ciśnienia tętniczego krwi, D . bradykardia, wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Zadanie 63. Z powodu zaburzonego metabolizmu ośrodkowego układu nerwowego u osób starszych, na skutek hipoglikemii, hipoksji, niedożywienia, infekcji, chorób przewlekłych, zaburzeń wodno-elektrolitwych, a także zatruć, które zakłócają homeostazę pacjenta w wieku podeszłym, może wystąpić: A . depresja, B . majaczenie (delirium), C . senność potologiczna, D . udar mózgu.

Zadanie 64. Choremu na kiłę należy pobrać krew w celu wykrycia: A . poziomu elektrolitów, B . przeciwciał w surowicy przeciwko krętkom bladym, C . przeciwciał typu IgE, D . przeciwciał typu IgG. Zadanie 65. Pierwszym objawem zespołu nerczycowego jest najczęściej: A . zmęczenie, skąpomocz, B . pienienie się moczu, obrzęki, C . zapach amoniaku z ust, D . wzmożone pragnienie i oddawanie dużej ilości moczu. Zadanie 66. Badanie polegające n a selektywnym podaniu środka cieniującego do każdej z tętnic wieńcowych to: A . angiografia, B . wentrykulografia lewostronna, C . koronarografia, D . PTCA (angioplastyka). Zadanie 67. U kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne, ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych zwiększa: A . dieta wegetariańska, B . palenie papierosów, C . siedzący tryb życia, D . alkohol. Zadanie 68. D o roli społecznej drugorzędowej pełnionej przez człowieka według modelu adaptacyjnego C. Roy NIE należy rola: A . matki, B . wychowawcza, C . opiekuńcza, D . terapeutyczna.

Zadanie 69. Które, z poniższych elementów planu pielęgnacyjnego, odnoszą s i ę d o opieki nad pacjentem, u którego w przebiegu ostrej białaczki szpikowej doszło do wylewu krwi do jamy stawowej? A . ograniczenie ruchomości stawu objętego wylewem krwawym, pomoc w czynnościach dnia codziennego, obserwacja natężenia bólu, komasacja czynności, B . założenie gipsu n a staw objęty wylewem krwawym, prowadzenie bilansu płynów, ułożenie w pozycji wysokiej, nawilżanie powietrza, C . zastosowanie opatrunku z płynu Burowa n a staw objęty wylewem krwawym, komasowanie czynności, stosowanie diety ubogobiałkowej, praca w masce ochronnej, D . stosowanie diety bogatobiałkowej, obserwowanie powłok skórnych, toaleta ciała letnią wodą, podawanie ciepłych płynów do picia. Zadanie 70. Do skutków źle prowadzonej terapii tlenem zaliczamy: A . ból w klatce piersiowej, krwioplucie, kaszel, duszność, B . uzależnienie od tlenu, brak oddechu, C . wytwarzanie dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych, silny odruch kaszlowy, D . wysuszenie błony śluzowej dróg oddechowych, uszkodzenie płuc, zmiany w tkance mózgowej. Zadanie 71. Otyłość rozpoznajemy, gdy BMI: A . jest większe niż 30 kg/m2, B . wynosi 25,0-29,9 kg/m2, C . wynosi 18,5-24,9 kg/m2, D . jest mniejsze niż 19 kg/m2. Zadanie 72. Obniżenie liczby leukocytów obojętnochłonnych poniżej 0,5x109/l nazywamy: A . bazopenią, B . agranulocytozą, C . leukostazą, D . neutrofilią.

Zadanie 73. Tlenoterapia mająca n a celu zapobieganie długotrwałej hipoksji stosowana jest u chorych z: A . astmą, B . chorobą nowotworową, C . POChP, D . gruźlicą.

powikłaniom

Zadanie 74. Zapasową fiolkę insuliny należy przechowywać: A . w zamrażalniku, B . w lodówce w temp. od + 4˚ do + 8˚C, C . w temperaturze pokojowej bez dostępu światła, D . w apteczce domowej. Zadanie 75. Poziom samodzielności chorego przewlekle, w zakresie podstawowych czynności życia codziennego, można ocenić stosując skalę: A . Lawton, B . Barthel, C . Norton, D . IADL. Zadanie 76. Pacjentowi choremu n a astmę oskrzelową, przed wykonaniem bronchoskopii należy podać: A . antybiotyk, B . lek uspokajający, C . lek rozkurczający oskrzela, D . antybiotyk lub bakteriostatyk. Zadanie 77. Celem leczenia dietetycznego w zaparciach atonicznych jest: A . pobudzanie jelita do ruchu robaczkowego, B . zmniejszenie skłonności do stanów kurczowych jelit, C . oszczędzanie chorego jelita, D . zwiększenie powierzchni chłonnej jelit. Zadanie 78. Nurt filozoficzny, który wywiera największy wpływ n a przemiany zachodzące w pielęgniarstwie to: A . ascetyzm, B . romantyzm, C . pragmatyzm, D . humanizm.

Zadanie 79. Witamina B12 zawarta jest w: A . warzywach zielonych, B . owocach cytrusowych, C . produktach zbożowych, D . wątrobie, nerkach. Zadanie 80. Powiększenie rąk i stóp, twarzoczaszki i języka, pogrubienie rysów twarzy, obrzęk tkanek miękkich, zwiększenie masy ciała to obraz kliniczny: A . zespołu lub choroby Cushinga, B . obrzęku śluzowatego w przebiegu niedoczynności tarczycy, C . akromegalii, D . otyłości. Zadanie 81. Charakterystycznym objawem prawokomorowej NIE jest: A . powiększenie wątroby, B . sinica palców, C . zwiększenie masy ciała, D . orthopnoe.

przewlekłej

niewydolności

Zadanie 82. Pojęcie prewencji pierwszorzędnej, drugorzędnej trzeciorzędnej do pracy pielęgniarki wprowadziła: A . V. Henderson, B . B. Neuman, C . C. Roy, D . F. Nightingale.

i

Zadanie 83. Podstawowym badaniem w rozpoznaniu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) jest badanie: A . czynnika RF i CRP, B . radiologiczne, C . biochemiczne, D . skriningowe. Zadanie 84. Niedokrwistość Addisona–Biermera występuje z powodu niedoboru: A . witaminy B2, B . witaminy B6, C . witaminy B12, D . kwasu foliowego.

Zadanie 85. Ostry napad dny moczanowej występuje najczęściej: A . w godzinach popołudniowych, B . we wczesnych godzinach rannych, C . w godzinach nocnych, D . pora dnia nie ma znaczenia. Zadanie 86. Zmiany w EKG - całkowicie niemiarowy rytm, trudne d o zróżnicowania załamki P przy widocznych drobnych pofałdowaniach linii izoelektrycznej, świadczą o: A . częstoskurczu komorowym, B . bloku przedsionkowo-komorowym, C . migotaniu przedsionków, D . trzepotaniu przedsionków. Zadanie 87. Priorytetowym działaniem w leczeniu ostrej biegunki jest: A . natychmiastowe podanie antybiotyków bez określania antybiogramu, B . natychmiastowe podanie antybiotyków p o określeniu antybiogramu, C . zastosowanie środków zapierających, D . wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych. Zadanie 88. Wskazaniem do biopsji nerki, jest: A . białkomocz o nieznanej etiologii, B . skaza krwotoczna w wyniku chorób nerek, C . wodonercze, D . nowotwory nerek. Zadanie 89. Rozcieńczanie i zagęszczanie moczu odbywa się w: A . cewce bliższej nerki, B . cewce dalszej nerki, C . pętli Henlego nerki, D . części korowej nerki. Zadanie 90. Wymioty występujące kilka godzin po charakterystyczne dla: A . choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, B . mocznicy, C . alergii pokarmowej, D . zwężenia odźwiernika.

posiłkuZadanie 91. Grzybice właściwe dotyczące naskórka, wywołane są przez: A . dermatofity, B . drożdżaki, C . grzyby drożdżopodobne, D . pleśniowce.

włosów

i

paznokci

Zadanie 92. W przypadku przeszczepów autologicznych szpik kostny może być pobierany od chorego: A . w dowolnym momencie leczenia, B . po zakończeniu leczenia, C . przed rozpoczęciem leczenia lub w okresie remisji choroby, D . w okresie konsolidacji remisji. Zadanie 93. Która grupa problemów pielęgnacyjnych jest charakterystyczna dla chorego z zaawansowaną marskością wątroby? A . spadek odporności, brak łaknienia, bolesne parcie n a stolec, B . uogólnione obrzęki, silny opasujący ból w nadbrzuszu, bóle głowy, C . odczuwanie świądu skóry, wodobrzusze, zaburzenia świadomości, D . spadek masy ciała, niepokój z powodu kołatania serca, częste oddawanie dużej ilości moczu. Zadanie 94. W zespole jelita drażliwego głównym problemem pielęgnacyjnym jest: A . szybki ubytek masy ciała, B . narastające niedobory pokarmowe, C . zaburzenia lękowe, depresyjne, D . biegunka z domieszką krwi. Zadanie 95. Drżenie spoczynkowe, sztywność mięśniowa oraz spowolnienie ruchowe t o triada objawów klinicznych choroby Parkinsona. Pojawia się n a skutek postępującego i znacznego niedoboru neuroprzekaźnika, którym jest: A . acetylocholina, B . dopamina, C . adrenalina, D . serotonina.

Zadanie 96. O ciężkiej niedokrwistości świadczy poziom hemoglobiny: A . od 10,0-12,0 g/dl u kobiet, 10,0-13,5 g/dl u mężczyzn, B . od 10,0-11,0 g/dl u kobiet, 11,0-11,5 u mężczyzn, C . od 6,5-7,9 g/dl niezależnie od płci, D . poniżej 6,5 g/dl niezależnie od płci. Zadanie 97. W śródmiąższowych schorzeniach płuc praktyczne znaczenie m a wykonanie badania: A. CT, B . HRCT, C. MR, D . USG. Zadanie 98. Rozległe owrzodzenia w obrębie błony śluzowej jamy ustnej pokryte brudnoszarym nalotem, łatwo krwawiące, świadczą o zapaleniu jamy ustnej: A . grzybiczym, B . opryszczkowym, C . wrzodziejącym, D . nieżytowym. Zadanie 99. Polidypsja oznacza: A . oddawanie moczu w nocy, B . wielomocz, C . wzmożone pragnienie, D . zmniejszenie masy ciała. Zadanie 100. Czynnikami nieinfekcyjnymi sprzyjającymi wystąpieniu zapalenia mięśnia sercowego są: A . wirusy ECHO, wirus Coxsackie A i B, paciorkowiec A, B . gorączka reumatyczna, zespół SARS, naświetlania śródpiersia, C . reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie naczyń o charakterze autoimmunologicznym, naświetlania śródpiersia, D . reumatoidalne zapalenie stawów, paciorkowiec A , zespół SARS.

Zadanie 101. W celu pobrania krwi na oznaczenie ACTH należy wybrać: A . schłodzoną probówkę n a skrzep, jak najszybciej pobrać krew i dostarczyć próbkę do laboratorium, B . probówkę n a skrzep, p o pobraniu próbki krwi umieścić j ą w wodzie z lodem, dostarczyć do laboratorium, C . schłodzoną probówkę zawierającą EDTA, p o pobraniu próbki krwi umieścić j ą w wodzie z lodem, jak najszybciej dostarczyć do laboratorium, D . probówkę zawierającą EDTA, pobrać krew, następnie umieścić w cieplarce, p o ogrzaniu dostarczyć d o laboratorium. Zadanie 102. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do kardiowersji jest: A . ponaparstnicowe zaburzenie rytmu, B . napadowy częstoskurcz nadkomorowy, C . migotanie przedsionków, D . trzepotanie przedsionków. Zadanie 103. Który z objawów NIE występuje w obrazie klinicznym raka pęcherza moczowego? A . częstomocz, B . bolesne parcie na mocz, C . krwinkomocz, D . masywny krwiomocz. Zadanie 104. U chorych z niewydolnością nerek należy ograniczać spożycie: A . bobu, kukurydzy, marchwi, B . szparagów, sałaty, C . rabarbaru, ogórków, D . papryki, cebuli. Zadanie 105. Oliguria, to: A . bezmocz, B . wielomocz, C . skąpomocz, D . bakteriomocz.

Zadanie 106. Afazja, zaburzenia orientacji i zachowania, pamięci świeżej, a następnie odległej i powolny podstępny początek, charakteryzuje: A . chorobę Alzheimera, B . otępienie czołowo-skroniowe, C . stwardnienie rozsiane, D . chorobę Lewy'ego. Zadanie 107. Główną rolę w tworzeniu w 1911 r . w Krakowie pierwszej szkoły nowoczesnego pielęgnowania odegrały: A . Hanna Chrzanowska, Zofia Szlenkier, B . Maria Epstein, Anna Rydlówna, C . Maria Babicka-Zachertowa, Maria Jędrzejewska, D . Maria Starowiejska, Jadwiga Suffczyńska. Zadanie 108. W doustnym teście obciążenia glukozą /OGTT/ w drugiej godzinie testu uzyskano w badaniu laboratoryjnym poziom glukozy 173 mg%. Uzyskany wynik wskazuje na: A . nieprawidłową glikemię na czczo, B . cukrzycę, C . nietolerancję glukozy, D . normoglikemię. Zadanie 109. Niedostosowanie szerokości mankietu d o obwodu ramienia pacjenta, podczas pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, powoduje uzyskanie: A . niezmienionych wartości ciśnienia, B . zaniżonych wartości ciśnienia, przy zastosowaniu mankietu zbyt szerokiego u osób bardzo szczupłych, C . zawyżonych wartości ciśnienia, przy zastosowaniu mankietu zbyt szerokiego u osób bardzo szczupłych, D . zaniżonych wartości ciśnienia, przy zastosowaniu mankietu standardowego u osób otyłych. Zadanie 110. Erytromelalgia charakterystyczna jest dla: A . niewydolności oddechowej, B . niewydolności krążenia, C . czerwienicy prawdziwej, D . przewlekłej białaczki szpikowej.

Zadanie 111. Wstrzyknięcie insuliny w przerośniętą tkankę tłuszczową: A . przyspiesza tempo wchłaniania insuliny, B . zwalnia tempo wchłaniania insuliny, C . jest przyczyną podskórnych wylewów krwi w miejscu wstrzyknięcia, D . jest przyczyną obrzęku tkanek w miejscu wstrzyknięcia. Zadanie 112. Orbitopatia jest objawem najczęściej kojarzonym z: A . chorobą Graves-Basedowa, B . niedoczynnością tarczycy, C . chorobą Hashimoto, D . zapaleniem tarczycy. Zadanie 113. Szron mocznicowy w przewlekłej niewydolności nerek spowodowany jest: A . dużym stężeniem mocznika w osoczu krwi, B . średnim stężeniem mocznika w osoczu krwi, C . niskim stężeniem mocznika w osoczu krwi, D . brakiem mocznika w osoczu krwi pacjenta. Zadanie 114. Typowym objawem w moczówce prostej jest: A . polyuria, B . anuria, C . oliguria, D . nykturia. Zadanie 115. Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla: A . przewlekłej niewydolności nerek, B . ostrej niewydolności nerek, C . zakażenia układu moczowego, D . kolki nerkowej. Zadanie 116. Leczenie wspomagające w ostrej białaczce szpikowej polega na: A . stosowaniu megachemioterapii i terapii sterydowej, B . stosowaniu krwiotwórczych czynników wzrostu, C . przetaczaniu krwinek czerwonych i płytek krwi oraz profilaktyce i leczeniu infekcji, D . odpowiedzi B i C są prawidłowe.

Zadanie 117. D l a pacjenta z rozpoznaną ostrą białaczką szpikową w okresie zaostrzenia, charakterystyczne jest: A . wzmożone pragnienie, duszność, wilgotny kaszel, B . suchy kaszel, bradykardia, obniżona odporność, C . tachykardia, ból, krwawienie ze śluzówek jamy ustnej, D . wylewy krwawe do skóry, obniżona odporność, podwyższona temperatura. Zadanie 118. Szczególnie istotne w kształtowaniu prawidłowej postawy pacjenta geriatrycznego niepełnosprawnego, jest: A . zaplanowanie takiej ilości obowiązków domowych, aby zapobiec wystąpieniu wtórnej niesprawności funkcjonalnej, B . motywowanie d o samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego mimo występujących trudności, C . wyręczanie w niektórych czynnościach samoobsługowych, aby zapobiec przemęczaniu się, D . spełnianie wszystkich próśb pacjenta, aby nie pogarszać jego stanu emocjonalnego, Zadanie 119. Pacjent, u którego rozpoznano dusznicę bolesną, w sytuacji ponownego napadu bólowego powinien: A . przyjąć tabletkę przeciwbólową, odpocząć, zapewnić dopływ świeżego powietrza, B . przerwać wysiłek fizyczny, przyjąć nitroglicerynę i tabletkę przeciwbólową, C . przerwać wysiłek fizyczny, przyjąć nitroglicerynę, jeśli ból nie ustąpi p o trzech kolejnych dawkach wezwać pogotowie, D . przerwać wysiłek fizyczny, przyjąć nitroglicerynę, jeśli ból nie ustąpi powtórzyć p o 2 0 min. dawkę nitrogliceryny. Zadanie 120. Objawy charakterystyczne dla niedokrwistości z niedoboru witaminy B12: A . rozwijają się bardzo szybko, B . dotyczą w pierwszej kolejności zmian pulmonologicznych, C . dotyczą w pierwszej kolejności układu pokarmowego, D . rozwijają się bardzo powoli i podstępnie, c o pozwala n a fizjologiczną adaptację organizmu.

Zadanie 121. Skala Lovetta ocenia siłę: A . mięśni, B . chrząstki, C . przyczepu, D . ścięgien. Zadanie 122. Guzki Heberdena i Boucharda są charakterystyczne dla: A . zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, B . reumatoidalnego zapalenia stawów, C . choroby zwyrodnieniowej stawów, D . osteoporozy. Zadanie 123. Podczas wykonywania punktowych testów skórnych (PTS, prick), należy pamiętać, ż e miejsca wykonywania kolejnych nakłuć powinny być: A . oddalone, c o najmniej o 1 c m o d siebie oraz w odstępie około 1 cm od dołu łokciowego i od nadgarstka, B . oddalone, c o najmniej o 2 c m o d siebie oraz w odstępie około 5 cm od dołu łokciowego i od nadgarstka, C . oddalone, c o najmniej o 2 c m o d siebie oraz w odstępie około 3 cm od dołu łokciowego i od nadgarstka, D . zachowanie odległości nie ma znaczenia. Zadanie 124. Jeden wymiennik białkowo-tłuszczowy /WBT/, to: A . zawartość 10 g białka i tłuszczu w 100 g produktu, B . 100 g białka i 100 g tłuszczu, C . każde 100 kcal pochodzące z białek i tłuszczów, D . 100 kcal pochodzące z węglowodanów. Zadanie 125. Postępowanie terapeutyczne w toczniu rumieniowatym układowym obejmuje: A . unikanie zakażeń, B . regularne kontrole lekarskie, C . ochronę przed promieniowaniem słonecznym, D . wszystkie wymienione.

Zadanie 126. Który z objawów w obrazie klinicznym zakażenia układu moczowego jest objawem przedmiotowym? A . ból w podbrzuszu, B . nykturia, C . dyzuria, D . wyciek z cewki moczowej. Zadanie 127. Pacjentowi z napadem kolki żółciowej NIE należy podawać: A . paracetamolu, B . morfiny, C . NLPZ, D . papaweryny. Zadanie 128. Choroba Addisona jest to zespół objawów chorobowych: A . z nadmiernym wydzielaniem glikokortykosteroidów, B . z nadmiernym wydzielaniem mineralokortykosteroidów, C . gdzie charakterystycznym objawem jest wzmożona pigmentacja skóry i błon śluzowych, brak łaknienia, spadek masy ciała, D . gdzie charakterystycznym objawem jest wzmożona pigmentacja skóry, otyłość brzuszna oraz hiperglikemia. Zadanie 129. Źródłem żelaza hemowego są: A . orzechy, B . brokuły, C . podroby, D . ryby. Zadanie 130. U pacjenta wykonującego próbę wysiłkową n a bieżni ruchomej, należy monitorować: A . tętno, oddech, ciśnienie tętnicze krwi, zapis EKG, B . tętno, ciśnienie tętnicze krwi, saturację, diurezę godzinową, C . diurezę minutową, oddech, OCŻ, ciśnienie tętnicze krwi, D . oddech, tętno, zapis EKG, wygląd skóry, saturację.

Zadanie 131. Asystowanie człowiekowi w rozpoznawaniu i zaspokajaniu 1 4 fundamentalnych potrzeb, jeśli o n sam nie m a k u temu odpowiedniej siły, woli lub wiedzy - t o rola pielęgniarki według teorii: A . D. Orem, B . F. Nightingale, C . V. Henderson, D . B. Neuman. Zadanie 132. Pacjenta do zabiegu mediastinoskopii należy ułożyć w pozycji: A . Trendelenburga, B . bezpiecznej, C . Fowlera pod kątem 30°, D . płaskiej z lekko uniesioną klatką piersiową. Zadanie 133. D o modyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych należą: A . wiek mężczyzny 4 5 lat, palenie tytoniu, nieprawidłowe nawyki żywieniowe, B . nadciśnienie tętnicze, nadwaga lub otyłość, złe nawyki żywieniowe, C . palenie tytoniu, nieprawidłowe żywienie, mała aktywność fizyczna, upośledzona tolerancja glukozy, D . wiek kobiety 5 5 lat, cukrzyca, złe żywienie, palenie tytoniu. Zadanie 134. Pacjenta do rektoskopii należy ułożyć w pozycji: A . na wznak, B . kolankowo-łokciowej, C . Trendelenburga, D . Fowlera. Zadanie 135. W trakcie trwania częstoskurczu nadkomorowego NIE należy: A . wykonywać próby Valsalvy przy zamkniętej głośni, B . wykonywać obustronnego ucisku na zatokę szyjną, C . podawać tylko leków antyarytmicznych, beta-adrenolitycznych, D . stosować kardiowersji elektrycznej bez uprzedniego przygotowania.

BLOK OGÓLNOZAWODOWY Zadanie 136. Do pomocniczych funkcji systemu ochrony zdrowia zalicza się: A . działalność naukowo-badawczą, B . opiekę medyczno-społeczną, C . rehabilitację, D . swoiste zapobieganie chorobom. Zadanie 137. Oddech Biota charakteryzuje się: A . zwiększeniem ruchów i objętości wdechowych i wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet z e zwolnieniem częstości oddechów, B . stopniowym zwiększaniem ruchów i objętości oddechowej d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum, C . nieregularnymi oddechami o zmiennej częstości i amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu, D. w miarę stałą czynnością i głębokością oddechów przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami. Zadanie 138. Najpopularniejszy obecnie na rynku pakiet przeznaczonych głównie do pracy biurowej, to: A . Microsoft Windows, B . Microsoft Office, C . Outlook Express, D . Internet Explorer.

programów,

Zadanie 139. Glukozuria pojawia się zwykle przy glikemii powyżej: A. 80 mg%, B . 100 mg%, C . 180 mg%, D . 280 mg%. Zadanie Badanie A. B. C. D.

140. fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje wypuk: bębenkowy, osłabienie szmerów oddechowych, stłumiony, osłabienie szmerów oddechowych, bębenkowy, zaostrzenie szmerów oddechowych, stłumiony, zaostrzenie szmerów oddechowych.

Zadanie 141. Odpowiedzialność zawodową z a postępowanie nieetyczne ponoszą pielęgniarki i położne przed: A . Sądem Pracy, B . Sądem Powszechnym, C . organami samorządu pielęgniarek i położnych, D . kierownictwem zakładu. Zadanie 142. Wśród funkcji przypisywanych bezpośrednio formalnej strukturze organizacji należy wyróżnić: A . zapewnienie przewagi rynkowej, B . ograniczenie formalizacji działań, C . zapewnienie trwałości i ciągłości, D . zadowolenie klientów. Zadanie 143. W nadczynności tarczycy spowowdowanej chorobą Graves-Basedowa, NIE występuje: A . drżenie języka, B . gładka i ciepła skóra, C . bradykardia, D . tachykardia.

Zadanie 144. U pacjenta z podejrzeniem odmy prężnej, drżenie głosowe: A . jest prawidłowe, B . jest wzmożone, C . jest zmniejszone, D. zanika. Zadanie 145. Śmiertelność to iloraz liczby: A . zgonów z powodu danej choroby d o liczby chorych n a t ę chorobę w tym samym czasie, B . zgonów do liczby osób zdrowych na danym terenie, C . zdrowych do liczby zgonów, D . chorych n a daną chorobę d o liczby zgonów z powodu tej choroby. Zadanie 146. W prawidłowym zapisie EKG w odprowadzeniu aVR, załamek P jest: A . zawsze ujemny, B . zawsze dodatni, C . dwufazowy, D . "ukryty" w odcinku ST. Zadanie Gruczoł A. B. C. D.

147. tarczowy, powinno badać się: oburącz, stojąc przed pacjentem, palcem wskazującym i kciukiem, stojąc przed pacjentem, oburącz, stojąc za pacjentem, prawą ręką, stojąc za pacjentem.

Zadanie 148. Linia rozwoju zawodowego pracownika przebiega w czterech fazach i najistotniejszą z nich jest: A . przygotowanie zawodowe, B . adaptacja społeczno-zawodowa, C . stabilizacja zawodowa, D . mistrzostwo w zawodzie. Zadanie 149. Test odwracalności obturacji oskrzeli jest wykonywany z a pomocą pomiaru spirometrycznego przed i po podaniu leku rozszerzającego oskrzela. Jest dodatni w przypadku: A. odmy, B . sarkoidozy, C . astmy oskrzelowej, D . gruźlicy. Zadanie 150. Etyka rozpatruje czyny ludzkie (przedmiot materialny) oraz ich odniesienia d o norm moralności (przedmiot formalny). Które z poniższych zachowań NIE m a bezpośrednio ani dodatniej ani ujemnej wartości dla opieki: A . bezinteresowne czuwanie nad umierającym, samotną osobą, B . sporządzanie dokumentacji pielęgniarskiej zgodnie z przepisami, C . wyniesienie dziecka ze zbombardowanego szpitala, D . opieka nad pacjentami z chorobą AIDS. Zadanie 151. Wprowadzenie programów szpitalnym, to zmiana: A . organizacyjna, B . technologiczna, C . społeczna, D . strukturalna.

komputerowych

do

pracy

w

oddziale

Zadanie 152. Do których mierników stanu zdrowia należy zachorowalność? A . pozytywnych, określających liczbę nowych przypadków choroby zaistniałych w analizowanym czasie, B . negatywnych, określających liczbę nowych przypadków choroby zaistniałych w analizowanym czasie, C . negatywnych, określających liczbę osób chorych w danym czasie, D . narażenia, określających liczbę nowych przypadków choroby w analizowanym czasie. Zadanie 153. Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej s ą znaczne obrzęki oraz: A . brunatne przebarwienia w okolicy kostek, B . owrzodzenie palców, C . pogrubienie i pękanie paznokci, D . zmniejszone ucieplenie kończyn. Zadanie 154. Samokształcenie to: A . czas poświęcony n a samodzielne poszukiwanie nowej literatury tematycznie związanej z kształceniem, B . zorganizowany sposób utrwalania wiedzy i umiejętności z zakresu programu nauczania szkoły pielęgniarskiej, C . inspirowany, zaplanowany, realizowany i oceniany przez uczącego się proces opanowania wiedzy, umiejętności i postaw, D . forma realizowania procesu kształcenia w oparciu o indywidualny program studiów magisterskich. Zadanie 155. Prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej przyczynia się do: A . podnoszenia jakości opieki pielęgniarskiej, B . rozwoju pielęgniarek, C . odpowiedzialności pielęgniarek, D . samodzielności pielęgniarek. Zadanie 156. Standardowy doustny test obciążenia glukozą, wymaga podania pacjentowi: A . 30 g glukozy, B . 40 g glukozy, C . 75 g glukozy, D . 100 g glukozy. Zadanie 157. Do zaburzeń jakościowych świadomości NIE należy: A . osłupienie, B . delirium, C . zespół zamroczeniowy, D . śpiączka. Zadanie 158. "Hierarchia potrzeb ludzkich" stworzona przez Abrahama Maslowa określa, że: A . wraz ze spełnieniem potrzeby, przestaje ona motywować, B . wszyscy ludzie mają takie same potrzeby i takie same priorytety, C . potrzeby jednostek s ą stałe, nigdy nie zmieniają się pod względem relatywnego znaczenia dla jednostki, D . spełnianie potrzeb zawsze podąża o d potrzeb wyższego rzędu do potrzeb niższego rzędu. Zadanie 159. Najwyższą trafność zewnętrzną mają badania: A . bez ślepej próby, B . randomizowane, C . retrospektywne, D . historyczne.

Zadanie 160. Obszary działania pielęgniarki aktywnie działającej w społeczności lokalnej, to: A . wsparcie społeczne, B . mediacja na rzecz zdrowia, C . opracowanie i realizowanie programów prozdrowotnych, D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Zadanie 161. Co oznacza zdrowie w ujęciu socjologicznym T. Parsonsa? A . pełną realizację jednostki w podstawowych społecznych, B . pełny dobrostan psychiczny i społeczny, C . brak choroby i kalectwa, D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Zadanie 162. W negocjacjach, pojęcie BATNA oznacza opcję: A . najmniej korzystną, możliwą d o uzyskania niepowodzenia negocjacji, B . najbardziej korzystną, możliwą d o uzyskania niepowodzenia negocjacji, C . najmniej korzystną, możliwą d o uzyskania powodzenia negocjacji, D . najbardziej korzystną, możliwą d o uzyskania powodzenia negocjacji.

rolach

w przypadku w przypadku w przypadku w przypadku

Zadanie 163. Stwierdzenie, w którym negocjator ujawnia informacje o sobie lub własnych preferencjach, to: A . zobowiązanie, B . oświadczenie normatywne o zabarwieniu negatywnym, C . autoprezentacja, D. nakaz. Zadanie 164. W przewlekłych chorobach płuc, przebiegających paznokcie są: A . pokryte dołkami, B . naznaczone białymi przebarwieniami, C . zaokrąglone i wypukłe, D . łamliwe i kruche.

z

hipoksją,

Zadanie 165. Kontrola i ocena w procesie kształcenia spełnia następujące funkcje: A . kształcącą, selekcyjną, metodyczną, twórczą, wychowawczą, B . aktywizującą, wychowawczą, prognostyczną, egzaminacyjną, C . dydaktyczną, wychowawczą, diagnostyczną, selekcyjną, aktywizującą, metodyczną, D . selekcyjną, prognostyczną, wychowawczą, aktywizującą, samokształceniową, metodyczną. Zadanie 166. Cechą potwierdzającą świeży zawał serca w zapisie EKG, jest/są: A . wysokie i ostre załamki T, B . uniesienie odcinka ST, C . głębokie załamki Q, D . odwrócone załamki T. Zadanie 167. Przeciwwskazaniem d o stosowania beta-adrenolityków w leczeniu zawału jest: A . ciśnienie skurczowe mniejsze niż 90 mmHg, B . zaburzenie rytmu serca, C . zagrażające migotanie komór, D . znaczna tachykardia przy ciśnieniu tętniczym skurczowym większym niż 90 mmHg.

Zadanie 168. Badając orientację allopsychiczną oceniamy dotyczącą: A . tożsamości własnej osoby, B . emocji towarzyszących badaniu, C . miejsca, czasu i przestrzeni badania, D . zaburzeń spostrzegania.

wiedzę

pacjenta

Zadanie 169. Zadania inwestowania w e własny profesjonalny rozwój i rozwój pielęgniarstwa przypisywane są następującym funkcjom: A . zarządzania, promowania zdrowia, wychowawczej, B . kształcenia, naukowo-badawczej, rehabilitacyjnej, C . opiekuńczej, terapeutycznej, profilaktycznej, D . kształcenia, naukowo-badawczej, zarządzania. Zadanie 170. Zaburzenia obwodowego układu nerwowego, neuronu ruchowego, powodują: A . niedowład lub porażenie spastyczne, B . niedowład lub porażenie wiotkie, C . wzmożenie odruchów ścięgnistych, D . drżenia zamiarowe. Zadanie 171. Przed rozpoczęciem badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa z udziałem pacjentów, należy bezwzględnie: A . poinformować tylko o procedurach i warunkach badań, B . zapoznać z technikami lub metodami prowadzenia badań, C . określić tylko cele ogólne i szczegółowe badań, D . uzyskać świadomą zgodę pacjentów na udział w badaniach. Zadanie 172. Do przyczyn wstrząsu hipowolemicznego NIE należy: A . krwotok, oparzenie, B . ostra infekcja, C . biegunka, wymioty, D . niedrożność jelit. Zadanie 173. W którym miejscu można osłuchać zastawkę aortalną? A. w czwartej przestrzeni międzyżebrowej po stronie prawej, B . gdziekolwiek w okolicy serca, C . w drugiej przestrzeni międzyżebrowej p o prawej stronie mostka, D . w drugiej przestrzeni międzyżebrowej p o lewej stronie mostka. Zadanie 174. Rzecznikiem zmiany może być: A . tylko rzecznik zmiany zaangażowany spoza organizacji, B . każdy uczestnik organizacji, C . uczestnik odpowiedzialny za podejmowanie decyzji strategicznych w strukturze organizacji, D . uczestnik odpowiedzialny z a zarządzanie kadrami w strukturze organizacji. Zadanie 175. Modem to: A . urządzenie do archiwizacji danych, B . program blokujący zawirusowane programy, C . urządzenie służące do połączenia się z siecią internetową, D . specjalna płyta CD z wkodowanymi informacjami sieciowymi.

Zadanie 176. Fazy międzyosobowych relacji pielęgniarka-pacjent, jakimi są: spotkania początkowe, wzajemne uświadomienie indywidualności partnerów spotkania, empatia zostały opisane przez: A . H. E. Peplau, B . J. Riehl-Sisca, C . J. Travelbee, D . E. Wiedenbach. Zadanie 177. Miara położenia określana mianem modalnej, to: A . wartość średnia, B . wartość najczęstsza, C . synonim wariancji, D . żadne z powyższych. Zadanie 178. Stridor sugeruje obecność: A . guza w szczytach płuc, B . dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych, C . skurczu naczyniowego, D . ciała obcego w górnych drogach oddechowych. Zadanie 179. Zaleca się, aby badanie ciśnienia tętniczego krwi u dziecka wykonywać: A . na początku badania fizykalnego, B . w trakcie badania fizykalnego, C . na końcu badania fizykalnego, D . n i e m a istotnego znaczenia kiedy, ważne jest aby było wykonane. Zadanie 180. Dodatni wynik testu Phalena i objawu Tinela, występowanie: A . zapalenia stawów paliczkowych bliższych, B . zespołu cieśni nadgarstka, C . zapalenia stawów śródręcznych, D . zespołu kanału Guyona.

sugeruje

View more...

Comments

Copyright © 2017 DOCUMEN Inc.