klinička slika

May 1, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download klinička slika...

Description

HEMATOLOGIJA 

Dr.MIRJANA KOSTIĆ MILOSAVLJEVIĆ

HEMATOPOEZA Stvaranje ćelija krvi posle rodjenja se obavlja u aktivnoj koštanoj srži , timusu limfnim žlezdama i slezini . Hematopoeza odraslih se obavlja u pljosnatim kostima, sternuma , rebara , karlice , lobanje , pršljenovima , p.delu humerusa i femura . Hematopoeza ima veliki kapacitet . Sve ćelije vode poreklo od pluripotentne, STEM ćelije ( liče na male limfocite )

HEMATOPOEZNI FAKTORI   

 ERITROPOETIN (luče ga bubrezi) IL 1 , IL3 , IL 5 Faktor stimulacije granulocita Faktor stimulacije makrofaga Faktori rasta koji utiču na megakariocite FAKTORE RASTA stvaraju T limfociti, monociti , fibroblasti..

KRV 

Tečno tkivo koje čini plazma i krvne ćelije ( eritrociti , leukociti i trombociti ). KRV je viskozna tečnost , čini 6-8% TM , crvene boje , spec. težine od 1048 do 1068 . pH krvi od 7,3 do 7,5,slabo alkalna Neorganski sastojci su Na , K , Ca , Mg, karbonati , sulfati , fosfati , hlorid Organski sastojci:belančevine , masti , ugljeni hidrati , enzimi , hormoni, vitamini

ULOGA KRVI  ERITROCITI prenose O2 i CO2 LEUKOCITI su nosioci odbramene uloge organizma TROMBOCITI imaju hemostaznu ulogu ( zgrušavanje) Krvlju se prenose hranljive materije apsorbovane u digestivnom traktu . Toksični produkti metabolizma krvi eliminišu se bubrezima , jetrom ,fecesom

ERITROPOEZA 

Sve ćelije nastaju od pluripotentne STEM ćelije . ERITROCITI nastaju od hemocitoblasta preko proeritroblasta , bazofilnog i acidofilnog eritroblasta , retikulocita do zrelog eritrocita . FAKTORI koji utiču na eritropoezu : parc.PO2 , eritropoetin , nervni sistem, androgeni , prolactin , cAMP , Fe , vit B, C oligoelementi

OSOBINE ERITROCITA       

  

Eritrociti su ćelije bez jedra , mitohondrija i ribozoma Broj Er za M 4,2-5,8x1o na 12 A za žene 3,7-5,2x10 na 12 Hb kod M 15og/l a Ž 14og/l Htc je procentualna zastupljenost ćelijskih elemenata Srednja vrednost zapremine Er –MCV iznosi 87 fl Srednja vrednost apsolutne količine Hb u eritrocitu-MCH je 28 pg Srednja vrednost conc.Hb u Er-MCHC iznosi od3436 g u dclEr Normalan procenat RETIKULOCITA od 0,5-2 %

HEMOGLOBIN    HEMOGLOBIN čini 90% Er. Izgradjen je od 2 para polipeptida alfa2 i beta2 . Svaki polipeptidni lanac vezan je jednim molekulom hema . HEM (daje crvenu bojiu ) sastoji se od 4 pirolska prstena.Fe ulazi u sastav hema Posle razgradnje eritrocita , nakon 120 dana ( u ćelijama RESa i slezini) , hemoglobin se razgraduje . Amino kiseline se koriste za ponovnu sintezu . Iz porfirinskog prstena nastaje BILIRUBIN .

ANEMIJE , MALOKRVNOST   

ANEMIJE predstavljaju smanjenje mase eritrocita, hemoglobina i hematokrita krvi UZROCI ANEMIJA : 1) Gubitak krvi(Posthemoragijske An) 2) Nedovoljno stvaranje Er zbog manjka Fe (Hiposideremijske An), vit.B12, folne kiseline (Megaloblastne An),vit.B6,C, belančevina 3) Insuficijencije koštane srži- Aplastične 4) Pojačano razlaganje Er- Hemolitičke An 5) Usled nedovoljnog stvaranja i ubrzanog razlaganja Er ( hronične bolesti , neoplazme..)

POSTHEMORAGIJSKA ANEMIJA 

UZROCI:povrede , krvarenje posle operacija ,iz ulkusa , ginekološko.. KLINIČKA SLIKA zavisi od brzine i količine izgubljene krvi:bledilo , malaksalost,hladan znoj , pad TA,oligurija , znaci šoka LAB:u početku normohromna a potom hipohromna , porast retikulocita 2 dana , porast L i Tr.

HIPOSIDEREMIJSKA ANEMIJA Nastaje zbog nedostatka Fe usled nedovoljnog unosa , povećanih potreba (dojenje , rast) , smanjene apsorpcije i hroničnog krvarenja . KLINIČKA SLIKA :kao kod anemija, kosa je suva , lomljivi nokti ,blede sluznice. LAB : Er mali , mikrociti , hipohromni , snižen Hb , Ht i Fe TERAPIJA : preparati Fe , C vit i folna kis.

Mikrocitna, hipohromna anemija

PERNICIOZNA ANEMIJA  Najčešći oblik megaloblastne anemije UZROCI: nedovoljni unos vit. B 12 (neophodan za sintezu DNK ) ili nedostatak unutrašnjeg faktora sluznice želuca (atrofija ili resekcija) KLINIČKA SLIKA: postepeno ,kod žena , uz znake anemije , pečenje jezika ,glositis hepatosplenomegalija , poremećaj senzibiliteta i patološki refleksi LAB :anemija sa megaloblastima (MCV) , HB i Ht sniženi , srž hipercelularna LEČENJE : doživotno vit. B12 , folati

Megalociti u megaloblastnoj anemiji

APLASTIČNA ANEMIJA PANCITOPENIJA , smanjenje broja Er, L i Tr , karakteristika je aplastične anemije . UZROCI :radijacija , hemikalije , lekovi , idiopatski KLINIČKA SLIKA :teško oboljenje sa znacima teške anemije uz česte infekcije i krvarenja . TERAPIJA : androgeni ,vit. antibiotici transplantacija koštane srži

HEMOLITIČKE ANEMIJE SKRAĆENJE VEKA ERITROCITA do 6 puta ( 2o dana ). DELI se na korpuskularne i ekstrakorpuskularne hemolitičke anemije , urodjene i stečene . KORPUSKULARNE HA : zbog poremećaja u strukturi Er EKSTRAKORPUSKULARNE HA : imunogene i neimunogene

KORPUSKULARNE H.A.  SFEROCITOZA , poremećaj u opni Er Klinička slika :blaga ili teška sa žuticom , splenomegalijom , febrilnošću , hemolitičkom krizom .Er su sfernog oblika . MEDITERANSKA ANEMIJA–talasemija nastaje zbog poremećaja u sintezi Hb.Nasledjuje se autozomno . Er su izduženi , u obliku mete . Kl. slika blaga ili teška sa letalnim ishodom u detinjstvu .

EKSTRAKORPUSKULARNE HA NEIMUNOGENE kod opekotina , infekcija ,usled lekova i toksina KLINIČKA SLIKA Žutica , uvećanje slezine , kalkuloza žučne kese

 IMUNOGENE : 1.AUTOIMUNE H.A.( At na membranu Er) 2.POSLE transfuzije i zbog RH nepodudarnosti

AUTOIMUNA H.A. Stvaraju se autoantitela na eritrocite koja mogu biti hladna i topla At. SIMPTOMATSKA HA se vidja kod malignih i sistemskih bolesti LAB : anemija sa anizocitozom , skok L , retikulocitoza , pozitivan Coombs test . TERAPIJA : kortikosteroidi , imunosupresivi , splenektomija

POLICITEMIJA RUBRA VERA  

HRONIČNA MIJELOPROLIFERATIVNA bolest sa povećanim stvaranjem ćelija svih loza , naročito Er KLINIČKA SLIKA :zbog povećane zapremine i viskoziteta krvi glavobolja , zujanje u ušima , skok TA , crvenilo lica , uvećanje jetre i slezine , krvarenje , tromboza.. LAB: povećan broj Er. preko 6 mil.,Hb i Ht uz hiperplaziju svih loza u koštanoj srži . TERAPIJA : citostatici ,antiagragaciona Th

ANEMIJE U HRONIČNIM BOLESTIMA HRONIČNA ZAPALJENJA(smanjena proizvodnja Er jer se Fe vezuje za feritin makrofaga pod uticajem IL 1) BUBREŽNE BOLESTI (zbog smanjene sinteze eritropoetina) ENDOKRINE BOLESTI ( hipotireoza, Adisonova bolest , hipopituitarizam) BOLESTI JETRE ( alkohol smanjuje reapsorpciju folata...)

LEUKOCITI  

Broj LEUKOCITA iznosi od 5-1ox1o na 9/l Dele se na :polimorfonuklearne granulocite (neutrofilne , eozinofilne i bazofilne ) i mononuklearne leukocite ( limfocite i monocite ) LEUKOCITARNA FORMULA : procentualna zastupljenost pojedinih ćelijskih elemenata u KS Bakterijske infekcije prati granulocitoza a virusne limfocitoza .

Leukociti

ULOGA LEUKOCITA 

Ćelije LEUKOCITNE loze su bogate enzimima , učestvuju u odbrani organizma fagocitozom i stvaranjem antitela . Dele sa na FAGOCITE (granulociti i monociti ) i IMUNOCITE (limfociti i plazmociti ) Osobine leukocita : leukotaksija , dijapedeza , opsonizacija , fagocitoza

GRANULOCITI Nastaju u koštanoj srži od mijeloblasta preko promijelocita , mijelocita , metamijelocita do segmentiranih granulocita . Zreli NEUTROFILI su bogati enzimima i njima ostvaruju svoju odbrambenu ulogu EOZINOFILI , umanjuju alergijsku reakciju uklanjanjem histamina BAZOFILI zbog bogatstva histamina i heparina sprečavaju tromboze

AGRANULOCITOZA   

Predstavlja potpuni nedostatak granulocita u krv sa pojavom infekcija UZROCI : idiopatski , jonizujuće zračenje, hemikalije , analgetici , antibiotici (sulfonamidi) , citostatici. KLINIČKA SLIKA :febrilnost , malaksalost, ulceronekrotične promene usta ,limfadenopatija .. LAB : smanjen broj L , odsustvo granulocita , antileukocitna AT TERAPIJA : antibiotici prema AB

LIMFOCITI 

LIMFOCITI se stvaraju u koštanoj srži i limfnim čvorovima iz limfoblasta . Dele se na T i B limfocite , male i velike limfocite . T LIMFOCITI učestvuju u celularnom imunitetu a B LIMFOCITI u humoralnom imunitetu . B limfociti stvaraju PLAZMOCITE koji sintetišu Ig , antitela . MONOCITI nastaju od mijeloblasta koštane srži , najveće ćelije u KS ,plave citoplazme i bubrežastog jedra .One su prethodnice maktofaga i ćelija RESa

LEUKEMIJE , LEUCOSIS

LEUKEMIJE predstavljaju neoplazmu bele krvne loze sa nekontrolisanim bujanjem patoloških celija bele loze uz potiskivanje eritropoeze i trombocitopoeze Dele na na AKUTNE ( mijeloblastna i limfoblastna) i HRONIČNE leukemije (granulocitna i limfocitna ) AKUTNE L karakteriše porast mladih , nezrelih ćelija a HRONIČNE L pojava zrelih i izmenjenih ćelija UZROCI : onkogeni , RNK virusi ,genetika, jonizujuće zračenje , kancerogeni ..

AKUTNA LIMFOBLASTNA L Najčešći oblik kod dece LEUKEMIJE se dele na T i B leukemije sa malim limfoblastima , velikim limfoblastima i Burkitt leukemija .  KLINIČKA SLIKA : burna , febrilnost , bolovi u mišićima i kostima , bledilo , hemoragijski sindrom , jetra , slezina i limfni nodusi su uvećani . 

Akutna limfoblastna leukemija

AKUTNA MIJELOBLASTNA L.  Javlja se pretežno kod mladjih Više histoloških formi prema dominaciji nezrelih ćelija KLINIČKA SLIKA :početak buran sa znacima anemije , infekcije , skok TT ulceracije sluznica , krvarenje ,limfni nodusi su uvećani kao i jetra i slezina

AKUTNE LEUKEMIJE , LAB 

 

Broj leukocita može biti smanjen , normalan ili povećan (T- ALL ) Blasti se ne moraju naći na periferiji već samo u koštanoj srži Hipercelularnost koštane srži ( preko 3o % leukemijskih ćelija do 90% ) Normocitna , normohromna anemija Trombocitopenija

Punkcija kostne srži

TERAPIJA AKUTNIH LEUKEMIJA     HEMIOTERAPJA ZRAČNA TERAPIJA TRANSPLANTACIJA koštane srži MONOKLONSKA At SUPORTIVNA Th ( produkti krvi , antibiotici , antimikotici .. ) TERAPIJA se sprovodi u nekoliko faza:indukcije , konsolidacije , održavanja remisije

HRONIČNA GRANULOCITNA L   

Spada u mijeloproliferativne bolesti odraslih . Može imati hroničnu blažu formu ali i blastnu transformaziju UZROCI:95 % ima pozitivan Filadelfia hromozom (translokacija hr.9/22) , jonizujuće zračenje . KLINIČKA SLIKA : slabost , gubitak na TT , preznojavanje , anemija , retko krvarenje , splenomegalija.. LAB :Povećani leukociti ,granulociti u svim fazama sazrevanja , Ph hromozom

Hronična granulocitna leukemija

Leukemija vlasastih ćelija

HRONIČNA LIMFOCITNA L. HLL je maligno limfoproliferativno oboljenje ,25 % od svih leukemija , posle 5o god.U 95 % se radi o B-HLL UZROCI : hromozomske aberacije , retrovirusi KLINIČKA SLIKA :limfadenopatija , imunska supresija sa čestim infekcijama (Herpes zooster), hemolizna anemija , krvarenja , kožne promene LAB :u LF postoji leukocitoza sa limfocitozom preko 7o% , anemija , pad Tr

MALIGNI LIMFOMI  

 

LIMFOMI su maligna limfoproliferativna oboljenja limfnih žlezdi , jetre , slezine i koštane srži . UZROCI :hromozomske aberacije , j.zračenje , virusi ( HTLV , E.Barr ) , stanja imunosupresije, AIDS .. DELE se na : Non HODGKIN limfome -NHL i HODGKIN limfome – HL KLINIČKA SLIKA : opšti simptomi , febrilnost , preznojavanje , gubitak na TT ,limfadenopatija , infiltracija unutrašnjih organa i koštane srži . DIJAGNOZA : lab, biopsija žlezdi i koštane srži, EHOtomografija , KT , limfografija , NMR TERAPIJA : hemioterapija i zračna terapija .

MULTIPLI MIJELOM , PLAZMOCITOM MM je imunoproliferativna bolest sa malignom proliferacijom plazmocita i hiperprodukcijom patoloških Ig . Vidja se kod starijih ,2 puta češće kod muškaraca . KLINIČKA SLIKA : bolovi u kostima , spontane frakture zbog osteolize , bubrežna insuf . zbog opstrukcije kanalića patološkim belančevinama . LAB : pancitopenija , porast plazmocita u koštanoj srži , porast Ig , Bence Jones bel. u urinu , azotemija , Ca povišen u seumu

Multipli mijelom

TROMBOCITI 

 Krvne pločice , najmanje ćelije , koje nastaju iz megakarioblasta . BROJ TR od 15o-350x10 na 9 U opni Tr nalazi se mukopolisaharid koji omogućava adheziju za kolagen krvnog suda . U granulama Tr se nalaze aktivne supstance poput Tr. tromboplastina , serotonina .. ULOGA :hemostaza i koagulacija

Trombociti

HEMOSTAZA  

VASKULARNA FAZA : grč , spazam ozledjenog krvnog suda TROMBOCITNA FAZA :na oštećen endotel slepljuju se trombociti i prave beli tromb , aktivacija tkivnog tromboplastina FAZA KOAGULACIJE : tromboplastin pretvara protrombin u trombin a zatim trombin pretvara rastvorljiv fibrinogen u nerastvorljiv fibrin uz učešće faktora koagulacije . FIBRINOLIZA :kaogulum se razgraduje nakon aktivacije plazminogena u plazmin

TROMBOCITOPENIJA   

IDIOPATSKA SEKUNDARNA (smanjeno stvaranjeaplastična anemija , leukoze , kod usporenog sazrevanja , uvećane slezine , alergija na lekove ,imunskih poremećaja ) KLINIČKA SLIKA : pojava krvarenja na koži , sluznicama , digestivnom , urinarnom traktu , CNSu.. LAB : kod pada Tr ispod 60 x 10 na 9 dolazi do spontanog krvarenja TERAPIJA : glikokortikoidi ,splenektomija

Trombocitopenija

Trombociti

HEMOFILIJA    

HEMOFILIJA A : nedostatakVIII f.k. HEMOFILIJA B : nedostatak IX f.k. HEMOFILIJA C : nedostatak XI f.k. Nasledjuje se recesivno , oboljevaju muškarci dok su žene prenosioci . KLINIČKA SLIKA :sponatna krvarenja ili nakon povrede , traume već od ranog detinjstva . Kod Hemofilije C blaga klinička slika

HIPOPROTROMBINEMIJA 

Predstavlja smanjenje faktora koagulacije II , V i VII ( protrombinski kompleks ) . UZROCI : bolesti jetre ( hronični hepatitis i ciroza jetre ) ili usled nedostatka K vitamina KLINIČKA SLIKA : produženo krvarenja i nakon manjih intervencija LAB : smanjenje faktora PK , vreme krvarenja i koagulacije produženo TERAPIJA : K vitamin i hepatoprotektivi

View more...

Comments

Copyright © 2017 DOCUMEN Inc.