Nowelizacja prawa zamówień publicznych – aktualizacja informacji

March 20, 2018 | Author: Anonymous | Category: Nauki społeczne, Prawo, Umowa
Share Embed


Short Description

Download Nowelizacja prawa zamówień publicznych – aktualizacja informacji...

Description

Załącznik nr 1 Ramowy program szkolenia

NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – AKTUALIZACJA INFORMACJI DLA J.O. LP PODWYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE KODEKSU CYWILNEGO 1. Zasady wykonywania robót budowlanych 2. Zasady zatrudnianie podwykonawców i dalszych podwykonawców 3. Gwarancja zapłaty za wykonane roboty budowlane. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE OGRANICZENIA PODWYKONAWSTWA W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1. Zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia 2. Kluczowa część zamówienia oraz prace związane z rozmieszczeniem i instalacją 3. Obowiązek osobistego wykonania części zamówienia w sytuacji polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp 4. Dodatkowe informacje zamieszczane w SIWZ POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW A PODWYKONAWSTWO 1. Cel żądania wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp 2. Konsekwencje zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp 3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w odniesieniu do podmiotów trzecich, na zasoby których Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp:  Zasady konstruowania warunków związanych i proporcjonalnych do przedmiotu zamówienia  Czytelność i jednoznaczność warunków – jak sprawdzić „rzetelność” wykonawcy.  Wymagania dotyczące zakresu i sposobu udostępniania zasobów podmiotów trzecich  Warunki udziału w postępowaniu uwzględniające cel zawiązania „konsorcjum”  Możliwość wykazywania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b: 4. Dokumenty żądane w celu dokonania oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów:  Co to jest „inny dokument” dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej  Dowody faktycznego dysponowania przez Wykonawcę zasobami podmiotów trzecich dotyczące w szczególności: o Zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu o Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia o Charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem o Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

OCHRONA PODWYKONAWCY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI: 1. Nowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące 2. Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu 3. Informacji o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu  Procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane 4. Zasady dokonywania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku umów na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy  Procedura zgłaszania do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo oraz kopii umowy o podwykonawstwo  Terminy i forma dokumentów  Zgłaszanie zastrzeżeń – co może Zamawiający?  Sankcje z tytułu braku uwzględnienia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo  Zasady postępowania w sytuacji uchylenia się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  Podmioty uprawione do wystąpienia o bezpośrednią zapłatę wynagrodzenia  Terminy i forma dokumentów  Zgłaszanie uwag oraz wykazywanie zasadności zapłaty wynagrodzenia 5. Warianty decyzyjne Zamawiającego związane z żądaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 6. Konsekwencje dla Wykonawcy dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy  Czy bezpośrednia zapłata wynagrodzenia zmniejsza wynagrodzenie należne Wykonawcy?  Kara umowna  Prawo odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego  Depozyt sądowy – procedura składania spornej kwoty wynagrodzenia do depozytu 7. Jak konstruować umowę w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji – nowe wymagane elementy umowy dotyczące:  Obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian  Wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian  Obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian  Zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  Terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  Zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami  Wysokości kar umownych, z tytułu:

o o o o

Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu płatności

ZMIANY W ZAKRESIE PODNIESIENIA PROGU BAGATELNOŚCI DO 30 000 euro. 1. Wady i zalety podniesienia progu wartości zamówień wyłączonych z ustawy Pzp 2. Progi bagatelności w wybranych krajach Unii Europejskiej 3. Zasady udzielania zamówień wyłączonych z ustawy Pzp:  Zasady gospodarowania środkami publicznymi wynikające z ustawy o finansach publicznych  Akty WEWNĘTRZNE KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO  Kodeks cywilny i sposoby zaciągania zobowiązań stąd wynikające  Zasady udzielania zamówień wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej 4. Zamówienia do 30 000 euro, a dyscyplina finansów publicznych  Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień wyłączonych z ustawy Pzp?  Delikty w zamówieniach publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro o Udzielenie zamówienia publicznego bez zastosowania przepisów ustawy Pzp o Wadliwe zaciągnięcie zobowiązania wobec Wykonawcy o Niewykonywanie zobowiązań na rzecz Wykonawcy o Wadliwe dokonanie zapłaty za wykonanie zamówienia na rzecz Wykonawcy o Nieprawidłowe wykorzystanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o Nieustalenie należności od Wykonawcy o Niepobranie należności od Wykonawcy o Bezprawne umorzenie należności od Wykonawcy o Odpowiedzialność kierownika zamawiającego z tytułu zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej  Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 5. Dyskusja

View more...

Comments

Copyright © 2017 DOCUMEN Inc.