sytuacja społeczno-gospodarcza w krajach briics w latach 2007

March 23, 2018 | Author: Anonymous | Category: Biznes, Ekonomia, Makroekonomia
Share Embed


Short Description

Download sytuacja społeczno-gospodarcza w krajach briics w latach 2007...

Description

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH BRIICS W LATACH 2007 - 2012

Celem niniejszej analizy jest prezentacja podstawowych tendencji społeczno-gospodarczych w krajach BRIICS w latach 2007-2012. Określenie BRIC zostało po raz pierwszy użyte w 2001 r. i dotyczy krajów rozwijających się, które do połowy XXI wieku miały stad się światowymi potęgami. Skrót pochodził od pierwszych liter nazw krajów tj. Brazylii, Rosji, Indii oraz Chin. Do grupy tych krajów w 2011 r. dołączyła Republika Południowej Afryki. W ciągu dwudziestu lat istnienia BRICS przekształciło się we wpływową grupę krajów, która reprezentuje 43 procent ludności ziemi i ponad jedną czwartą gospodarki światowej. Coraz częściej zalicza się do tej grupy również Indonezję – dynamicznie rozwijający się kraj Azji Południowej. Mimo, że kraje BRIICS nie stanowią formalnego ugrupowania, charakteryzują się cechami wspólnymi, do których należą: duża liczba ludności, rozległa powierzchnia kraju czy dynamiczny wzrost gospodarczy.

Strona |2 BRAZYLIA Wyszczególnienie

Jednostka

Ludnośd

w tys.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

189 997

191 766

193 491

195 210

196 935

198 656

Dynamika produktu krajowego brutto (ceny stałe)

rok poprzedni = 100

106,1

105,2

99,7

107,5

102,7

100,9

PKB per capita wg PPP

w dolarach międzynarodowych

9 743

10 352

10 305

11 118

11 545

11 747

rok poprzedni = 100

103,6

105,7

104,9

105,0

106,6

105,4

rok poprzedni = 100

102,6

103,4

100,7

103,5

102,1

102,1

w%

9,3

7,9

8,1

6,8

6,0

5,5

w%

21,2

18,0

18,5

16,0

14,5

13,5

w%

62,6

62,6

62,2

62,5

62,3

62,3

Import – cif (ceny bieżące)

w mld USD

126,6

182,4

133,7

191,5

236,9

228,4

Eksport – fob (ceny bieżące)

w mld USD

160,6

197,9

153,0

201,9

256,0

242,6

Saldo obrotów handlu zagranicznego (ceny bieżące)

w mld USD

34,0

15,6

19,3

10,4

19,1

14,2

105,9

103,1

92,6

110,5

100,3

97,4

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) Dynamika liczby pracujących Stopa bezrobocia

a

a

Stopa bezrobocia osób młodycha Współczynnik aktywności zawodowej

a

Dynamika produkcji przemysłowej (ceny stałe) rok poprzedni = 100 a Dane dotyczą 6 obszarów metropolitalnych.

Brazylia jest piątym co do wielkości paostwem świata. Według szacunków ONZ w 2012 r. liczba ludności w tym kraju wynosiła 198 656 tys. i w skali roku zwiększyła się o 0,9%, natomiast w ciągu

WYKRES 1.1. STRUKTURA LUDNOŚCI W 2012 R. WEDŁUG WIEKU 100%

6,5

8,1

80%

25,9

27,4

33,5

32,7

ostatnich pięciu lat wzrosła o 4,6%. W 2012 r. mieszkaocy Brazylii stanowili 2,8% globalnej populacji, co plasowało ich również na

60%

piątym miejscu wśród najbardziej zaludnionych krajów na świecie

40%

oraz na czwartym miejscu spośród krajów z ugrupowania BRIICS.

20%

26,5

24,7

0%

7,6

7,1

mężczyźni

kobiety

Prognozy demograficzne wskazują, że w warunkach niskiej dzietności, przy utrzymującej się niskiej śmiertelności, współczynnik obciążenia demograficznego w 2020 r. osiągnie wartośd 43,8%

0-4 lata

5-19 lat

20-39 lat

40-64 lat

65+ lat

(wobec 54,1% w 2000 r. i 47,9% w 2010 r.). W 2012 r. Brazylia osiągnęła status pierwszej gospodarki Ameryki WYKRES 1.2. PKB, SPOŻYCIE PRYWATNE I NAKŁADY BRUTTO NA ŚRODKI TRWAŁE (rok poprzedni=100)

Łacioskiej oraz siódmej świata pod względem wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących (2,3 mld USD), wyprzedzając

125,0

m.in. Rosję, Włochy i Indie. Udział tego kraju w tworzeniu

120,0

globalnego PKB w 2012 r. wyniósł 2,8% (spadek o 0,1 p.proc. w skali

115,0

roku). Globalny kryzys gospodarczy spowodował przejściowe

110,0

wyhamowanie

105,0

gospodarczego, przy czym już w 2010 r. notowano wyraźną

100,0

poprawę kondycji gospodarki brazylijskiej (wzrost o 7,5%).

95,0

W kolejnych latach tempo wzrostu PKB ulegało stopniowemu

kilkuletniego

relatywnie

wysokiego

wzrostu

obniżeniu – z 2,7% w 2011 r. do 0,9% w 2012 r. Według prognoz

90,0 2007

2008

2009

2010

2011

PKB spożycie prywatne nakłady brutto na środki trwałe

2012

Międzynarodowego Funduszu Walutowego w najbliższych latach Brazylia będzie rozwijała się w tempie 2,5% rocznie. W 2012 r. produkt krajowy brutto na mieszkaoca według parytetu siły nabywczej wyniósł 11,7 tys. dolarów, co dało gospodarce brazylijskiej drugie miejsce wśród krajów BRIICS.

Strona |3 WYKRES 1.3. STRUKTURA WARTOŚCI DODANEJ BRUTTO (w %)

2011

5,5

2007

5,6

7,2

14,6

5,9

0%

5,8

17,0

10%

4,9

20%

30%

20,6

8,2

38,2

19,7

8,6

38,3

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

Górnictwo; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

Handel i naprawy, hotele i restauracje

Transport, gospodarka magazynowa i łącznośd

Pozostałe rodzaje działalności

Wysoki

wskaźnik

cen

towarów

i

usług

konsumpcyjnych

WYKRES 1.4. WSKAŹNIK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (rok poprzedni=100)

w perspektywie historycznej jest charakterystyczny dla Brazylii, jednakże w 2007 r. inflacja w tym kraju należała do najniższych spośród omawianych krajów (wzrost cen o 3,6% w skali roku).

113,0

W latach 2008-2010 ceny rosły odpowiednio o 5,7%, o 4,9% oraz o 5,0%. W kolejnym roku odnotowano przyspieszenie ich dynamiki

111,0

(wzrost o 6,6% w skali roku). Było to spowodowane głównie wzrostem cen artykułów żywnościowych, jak również cen najmu

109,0

mieszkao (opłat na rzecz właścicieli). Wysoki, ponad 8%, wzrost cen żywności był efektem niekorzystnych warunków atmosferycznych,

107,0

zwłaszcza ulewnych deszczów, które miały negatywny wpływ na rolnictwo. W 2012 r. nastąpiło wyhamowanie tempa wzrostu

105,0

cen ogółem do 5,4% w skali roku. Brazylijski rząd powziął środki, które mają zapobiec ponownemu przyspieszeniu inflacji w

103,0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

kolejnych latach, m.in. stosując ulgi podatkowe na produkty Ogółem

żywnościowe oraz pierwszej potrzeby, a także opracowując plan zmniejszenia

rachunków

za

energię.

Według

Żywnośd i napoje bezalkoholowe

prognoz

Międzynarodowego Funduszu Walutowego wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2013 r. wyniesie 6,3%. WYKRES 1.5. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA (rok poprzedni=100) 115,0

Po głębokim spadku produkcji przemysłowej w 2009 r. (o 7,4% w skali roku), w 2010 r. produkcji zwiększyła się o 10,5%,

110,0

co w znacznej mierze było efektem niskiej bazy roku poprzedniego. Od 2011 r. obserwowano stopniowe wyhamowanie dynamiki

105,0

przemysłu (wzrost o 0,3% w skali roku wobec spadku o 2,6% w 2012 r.). Sekcją, która ma największy wpływ na kształtowanie się

100,0

przemysłu ogółem w Brazylii jest przetwórstwo przemysłowe, 95,0

w tym

głównie

i samochodowy.

90,0 2007

2008

2009

Przemysł ogółem

Przetwórstwo przemysłowe

2010

2011

Górnictwo i wydobywanie

2012

przemysł

włókienniczy,

chemiczny,

lotniczy

Strona |4

Od 2010 r. w Brazylii utrzymuje się tendencja spadkowa stopy

WYKRES 1.6. STOPA BEZROBOCIA (w %)

bezrobocia. W 2012 r. wyniosła 5,5% i była niższa o 0,5 p.proc.

12,0

od notowanej przed rokiem, a w porównaniu z 2007 r. wskaźnik ten zmniejszył się o 3,8 p.proc. Na rynku pracy w gorszej sytuacji

10,0

znajdowały się kobiety, dla których stopa bezrobocia w 2012 r. 8,0

wynosiła 6,8% wobec 4,4% dla mężczyzn, ale dysproporcje stopniowo

ulegają

zmniejszeniu.

Tendencję

spadkową 6,0

obserwowano również w przypadku stopy bezrobocia osób młodych. Wskaźnik ten wyniósł w 2012 r. 13,5%, tj. obniżył się

4,0

o 1,0 p.proc. w porównaniu z 2011 r. i o 7,7 p.proc. w stosunku do 2007 r.

2,0

Współczynnik aktywności zawodowej w Brazylii w 2012 r. utrzymał się na poziomie z 2011 r. i wyniósł 62,3% (wobec 62,6% w 2007 r.).

0,0

2007

Liczba osób pracujących w 2012 r. wzrosła o 2,1% w porównaniu

2008

2009

Ogółem

2010

Kobiety

2011

2012

Mężczyźni

z rokiem poprzednim oraz o 12,3% w stosunku do 2007 r.

W 2012 r. eksport Brazylii wyniósł 242,6 mld USD i zmniejszył się o 5,3% w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast import osiągnął wartośd 228,4 mld USD (spadek o 3,6% w skali roku). Dodatnie saldo obrotów handlowych z zagranicą wyniosło 14,2 mld USD i było o 4,9 mld USD niższe od notowanego w 2011 r. W odniesieniu do 2007 r. eksport Brazylii wzrósł o 51,0%, a import o 80,3%. W strukturze wymiany według klasyfikacji SITC największy udział w eksporcie miały sekcje SITC 2+4 oraz SITC 0+1 (odpowiednio 27,1% i 23,6%), natomiast z zagranicy najczęściej sprowadzano towary z sekcji SITC 7, której udział w imporcie wyniósł 38,4%. Najważniejszym kierunkiem eksportowym Brazylii były Chiny, gdzie w 2012 r. sprzedano towary o łącznej wartości 41,2 mld USD, co stanowiło 16,9% eksportu ogółem. Podobnie jak w latach poprzednich, drugim odbiorcą brazylijskich towarów były Stany Zjednoczone – z udziałem na poziomie 11,1% (tj. 26,8 mld USD). Znaczącym rynkiem eksportowym Brazylii była również Argentyna (7,4%) oraz Holandia (6,2%), a wartośd towarów wyeksportowanych do tych krajów wyniosła w 2012 r. odpowiednio 18,0 mld USD oraz 15,0 mld USD. Kolejne miejsca zajmowały Wenezuela, Indie, Niemcy oraz Japonia – udział tych krajów w całkowitym eksporcie Brazylii oscylował w granicach od 2,1% do 3,3%. Podobnie jak w przypadku eksportu, również po stronie importu Chiny były najważniejszym partnerem Brazylii, a ich udział stanowił 15,3% importu ogółem. Do ważniejszych krajów, z których Brazylia sprowadzała towary należały ponadto Stany Zjednoczone (14,6%), Argentyna (7,4%), Niemcy (6,4%) oraz Korea Południowa (3,6%).

WYKRES 1.7. STRUKTURA OBROTÓW HANDLU ZAGRANICZNEGO W 2012 R. (w %) 0,0 Import

4,2 2,6

18,0

18,9

11,3

38,4

6,6

2,0 Eksport

23,6

0%

10%

27,1

20%

30%

10,9

40%

50%

6,2

60%

11,0

70%

15,8

80%

3,4

90%

100%

SITC 0+1 - "Żywnośd i zwierzęta żywe", " Napoje i tytoo"

SITC 2+4 - "Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw", "Oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne"

SITC 3 - "Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne"

SITC 5 - "Chemikalia i produkty pokrewne"

SITC 6 - "Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie wg surowca"

SITC 7 - "Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy"

SITC 8 - "Różne wyroby przemysłowe"

SITC 9 - "Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC"

Strona |5 ROSJA Wyszczególnienie

Jednostka

Ludnośd

w tys.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

143 652

143 677

143 690

143 618

143 438

143 170

Dynamika produktu krajowego brutto (ceny stałe)

rok poprzedni = 100

108,5

105,2

92,2

104,5

104,3

103,4

PKB per capita wg PPP

w dolarach międzynarodowych

14 758

15 836

14 723

15 550

16 594

17 518

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI)

rok poprzedni = 100

109,0

114,1

111,7

106,9

108,4

105,1

Dynamika liczby pracujących

rok poprzedni = 100

102,5

100,6

97,7

100,7

101,3

100,9

Stopa bezrobocia

w%

6,1

6,3

8,5

7,5

6,6

5,6

Stopa bezrobocia osób młodych

w%

14,5

14,1

18,7

17,2

15,5

15,0

Współczynnik aktywności zawodowej

w%

67,1

67,7

67,8

67,7

68,3

68,6

Import – cif (ceny bieżące)

w mld USD

199,8

267,1

167,4

229,7

305,6

314,2

Eksport – fob (ceny bieżące)

w mld USD

351,9

467,6

301,7

397,7

516,5

525,4

Saldo obrotów handlu zagranicznego (ceny bieżące)

w mld USD

152,2

200,5

134,2

168,0

210,9

211,2

rok poprzedni = 100

106,8

100,6

90,7

108,2

104,7

102,6

Dynamika produkcji przemysłowej (ceny stałe)

Rosja jest największym terytorialnie i dziewiątym pod względem

WYKRES 2.1. STRUKTURA LUDNOŚCI W 2012 R. WEDŁUG WIEKU

liczby mieszkaoców paostwem świata. W 2012 r. populacja tego

100%

kraju wyniosła 143 170 tys., co stanowiło 2,0% ludności całego

90%

globu. Rosja jest jedynym spośród krajów BRIICS, w którym liczba

80%

ludności systematycznie spada (o 0,2% w skali roku i o 0,3%

34,9

60% 50%

zmniejsza się także udział tego kraju w globalnej populacji

40%

(o 0,1 p.proc. w odniesieniu do 2007 r.). Zmiany demograficzne

30%

oraz spadek liczby ludności (głównie w wieku produkcyjnym),

34,4 29,7

20%

16,7

10% 0%

w istotny sposób zmniejszają potencjał demograficzny kraju, który jest czynnikiem silnie warunkującym gospodarkę.

0-4 lata

WYKRES 2.2. PKB, SPOŻYCIE PRYWATNE I NAKŁADY BRUTTO NA ŚRODKI TRWAŁE (rok poprzedni=100)

16,5

33,6

70%

w stosunku do 2007 r.). Wraz ze spadkiem liczby mieszkaoców

obserwowane w Rosji, w szczególności niski wskaźnik dzietności

8,9

13,6

6,4

5,2

mężczyźni

kobiety

5-19 lat

20-39 lat

40-64 lat

65+ lat

W 2012 r. Rosja zajmowała ósmą pozycję na świecie pod względem wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących (2,0 mld

125,0

USD), a jej udział w tworzeniu światowego PKB wyniósł 3,0%

120,0

(spadek o 0,1 p.proc. w porównaniu do 2007 r.). Tempo wzrostu

115,0

produktu krajowego brutto w Rosji w 2012 r. wyniosło 3,4% i nie

110,0

odbiegało znacząco od wyników osiągniętych w 2011 r. i 2010 r.

105,0

(wzrost odpowiednio o 4,3% i 4,5%). W porównaniu do okresu

100,0

sprzed kryzysu, dane wskazują jednak na znaczne spowolnienie 95,0

tempa wzrostu gospodarki rosyjskiej (w latach 2005-2007 wzrost

90,0

PKB oscylował w granicach 6,4%-8,5% w skali roku), a prognozy

85,0 2007

2008

2009

2010

2011

PKB

2012

Międzynarodowego Funduszu Walutowego przewidują jego dalsze osłabienie. Produkt krajowy brutto per capita według parytetu siły

spożycie prywatne

nabywczej wyniósł w 2012 r. 17,5 tys. dolarów, co dało Rosji

nakłady brutto na środki trwałe

pierwsze miejsce wśród krajów grupy BRIICS.

Strona |6 WYKRES 2.3. STRUKTURA WARTOŚCI DODANEJ BRUTTO (w %)

2011

4,3

2007

4,4

14,5

16,0

13,1

0%

17,6

10%

20%

30%

6,5

20,0

5,7

21,2

40%

8,9

29,9

9,7

50%

28,3

60%

70%

80%

90%

100%

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

Górnictwo; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

Handel i naprawy, hotele i restauracje

Transport, gospodarka magazynowa i łącznośd

Pozostałe rodzaje działalności

W latach 2008-2009 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w Rosji wyniósł odpowiednio 14,1% oraz 11,7% (wobec 9,0% w poprzedzającym kryzys 2007 r.), co spowodowane

WYKRES 2.4. WSKAŹNIK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (rok poprzedni=100)

było głównie wysokim wzrostem cen żywności i napojów

122,0

bezalkoholowych (odpowiednio o 20,9% oraz 11,9%) oraz opłat za

120,0

użytkowanie mieszkania oraz nośniki energii. Po wyhamowaniu

118,0

tempa wzrostu cen w 2010 r. do 6,9%, w 2011 r. obserwowano

116,0

ponowne przyspieszenie dynamiki do poziomu 8,4% w skali roku

114,0

(głównie

112,0

w

wyniku

wzrostu

cen

żywności

i

napojów

bezalkoholowych – o 10,3%). Znaczny wzrost cen spowodowany był niekorzystną sytuacją w rolnictwie i zmniejszeniem plonów w następstwie upalnego lata, klęski suszy i pożarów w roku

110,0 108,0 106,0

poprzednim. W 2012 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w Rosji osiągnął wartośd najniższą od 2007 r.,

104,0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

kształtując się na poziomie 5,1%, co w głównej mierze było wynikiem stosunkowo niskiej dynamiki cen żywności (wzrost o 4,5%).

Według

prognoz

Międzynarodowego

Ogółem

Żywnośd i napoje bezalkoholowe

Funduszu

Walutowego wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2013 r. w Rosji wyniesie 6,7%.

WYKRES 2.5. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA (rok poprzedni=100)

Po głębokim spadku produkcji przemysłowej Rosji w 2009 r. (o 9,3% wobec wzrostu o 0,6% w roku poprzednim), w 2010 r.

112,0

odnotowano wzrost o 8,2%. W kolejnych dwóch latach

108,0

obserwowano spowolnienie dynamiki produkcji ogółem (wzrost

104,0

odpowiednio o 4,7% i o 2,6%). Najwyższą dynamiką spośród sekcji

100,0

przemysłu w latach 2010-2012 charakteryzowało się przetwórstwo

96,0

przemysłowe, gdzie produkcja w kolejnych latach rosła w skali roku

92,0

odpowiednio o 11,8% i 6,5% oraz 4,1%, wobec znacznego spadku

88,0

w 2009 r. (o 15,2% w skali roku). W stosunku do 2007 r. najwyższą

84,0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Przemysł ogółem Górnictwo i wydobywanie

dynamiką odznaczała się sekcja górnictwo i wydobywanie (wzrost o 6,5%). Rosja cechuje się szerokim wachlarzem produkcji przemysłowej – od wydobycia i produkcji gazu, ropy, węgla,

Przetwórstwo przemysłowe

poprzez przemysł chemiczny i metalurgiczny aż do produkcji Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorąca wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

pojazdów kosmicznych.

Strona |7

WYKRES 2.6. STOPA BEZROBOCIA (w %) 10,0

W Rosji od 2010 r. obserwowane są pozytywne tendencje na rynku

9,0

pracy – stopa bezrobocia systematycznie obniża się i w 2012 r.

8,0

wyniosła 5,6% (spadek o 1,0 p.proc. w porównaniu z 2011 r. i o 0,5 p.proc. w porównaniu z 2007 r.). Rosja należy do nielicznych

7,0

krajów, gdzie stopa bezrobocia mężczyzn jest wyższa niż kobiet –

6,0

w 2012 r. wyniosła ona odpowiednio 6,0% i 5,2%. Wśród osób 5,0

młodych odnotowano stopę bezrobocia na poziomie 15,0%

4,0

(wobec 15,5% w 2011 r. i 14,5% w 2007 r.).

3,0

Na wysokim poziomie utrzymuje się w Rosji współczynnik

2,0

aktywności zawodowej. W 2012 r. wyniósł on 68,6% i był wyższy o 0,3 p.proc. w porównaniu z 2011 r. i o 1,5 p.proc. w porównaniu

1,0

z 2007 r. Jednocześnie obserwowany jest wzrost liczby osób 0,0 2007

2008

2009

Ogółem

2010

Kobiety

2011

2012

pracujących (o 0,9% w porównaniu do roku poprzedniego oraz o 1,2% w stosunku do 2007 r.)

Mężczyźni

W 2012 r. eksport Rosji wyniósł 525,4 mld USD i zwiększył się o 1,7% w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast import osiągnął wartośd 314,2 mld USD (wzrost o 2,8% w skali roku). Dodatnie saldo obrotów handlowych z zagranicą wyniosło 211,2 mld USD i było o 0,4 mld USD wyższe od notowanego w 2011 r. W stosunku do 2007 r. eksport Rosji wzrósł o 49,3%, a import o 57,3%. Po stronie eksportu największy wpływ na obroty handlu zagranicznego miały towary z sekcji SITC 3, której udział w eksporcie wyniósł 70,3%. Natomiast z zagranicy najczęściej sprowadzano towary z sekcji SITC 7 (31,5% wartości importu ogółem). W strukturze geograficznej obrotów handlu zagranicznego największym odbiorcą rosyjskich towarów była Holandia (udział 14,4% wobec 12,8% w 2011 r.), gdzie w 2012 r. sprzedano towary o łącznej wartości 75,5 mld USD. Kolejną pozycję zajmowały Chiny, których udział w rosyjskim eksporcie wyniósł 6,4% (wobec 7,3% w 2011 r.). Ważnym kierunkiem eksportowym Rosji w 2012 r. była także Białoruś, Niemcy i Włochy z udziałem na poziomie 4,0%-5,3%, a wartośd towarów wyeksportowanych przez Rosję do tych krajów wahała się w granicach od 20,8 mld USD do 27,9 mld USD. W 2012 r., podobnie jak w latach poprzednich, do ważnych odbiorców rosyjskich towarów należała także Polska, przy czym jej udział uległ zmniejszeniu do 3,7% (wobec 4,4% w 2011 r.). Towary importowane przez Rosję pochodziły głównie z Chin (15,5% całego importu), Niemiec (9,5%) oraz Ukrainy (5,5%). WYKRES 2.7. STRUKTURA OBROTÓW HANDLU ZAGRANICZNEGO W 2012 R. (w %) 1,3 Import

11,5

2,7

12,1

12,8

31,5

16,7

11,3

0,6 Eksport

2,7 2,8

0%

70,3

10%

20%

30%

40%

4,7

50%

60%

70%

80%

9,5

2,7

90%

6,6

100%

SITC 0+1 - "Żywnośd i zwierzęta żywe", " Napoje i tytoo"

SITC 2+4 - "Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw", "Oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne"

SITC 3 - "Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne"

SITC 5 - "Chemikalia i produkty pokrewne"

SITC 6 - "Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie wg surowca"

SITC 7 - "Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy"

SITC 8 - "Różne wyroby przemysłowe"

SITC 9 - "Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC"

Strona |8 INDIE Wyszczególnienie Ludnośd

Jednostka

2007

2008

2009

2010

2011

2012

w tys.

1 159 095

1 174 662

1 190 138

1 205 625

1 221 156

1 236 687

Dynamika produktu krajowego brutto (ceny stałe)

rok poprzedni = 100

110,1

106,2

105,0

111,2

107,7

103,8

PKB per capita wg PPP

w tys. dolarów międzynarodowych

2 789

2 914

3 141

3 466

3 707

3 843

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

rok poprzedni = 100

106,4

108,3

110,9

112,0

108,9

109,3

Dynamika liczby pracujących

rok poprzedni = 100

.

.

.

.

.

.

Stopa bezrobocia

w%

.

.

.

.

.

.

Stopa bezrobocia osób młodych

w%

.

.

.

9,3

.

.

Współczynnik aktywności zawodowej

w%

.

.

.

.

.

.

w mld USD

229,3

321,0

257,2

350,2

464,5

488,5

Eksport – fob(ceny bieżące)

w mld USD

150,2

194,8

164,9

226,3

302,9

295,5

Saldo obrotów handlu zagranicznegoa (ceny bieżące)

w mld USD

-79,2

-126,2

-92,3

-123,9

-161,6

-193,0

102,9

101,0

a

Import – cif (ceny bieżące) a

Dynamika produkcji przemysłowej (ceny stałe) rok poprzedni = 100 115,5 102,5 105,3 108,2 a Z wyłączeniem obrotów towarami związanymi z uzbrojeniem, materiałami rozszczepialnymi, bunkrem, statkami oraz samolotami.

Według szacunków ONZ, Indie w 2012 r. były drugim pod względem ludności paostwem na świecie, a 1 237 mln mieszkaoców stanowiło 17,5% światowej populacji (wzrost o 0,1 p.proc. w stosunku do 2007 r.). W Indiach notowano stosunkowo duży przyrost liczby

WYKRES 3.1. STRUKTURA LUDNOŚCI W 2012 R. WEDŁUG WIEKU 100% 80%

mieszkaoców – zarówno w skali roku (o 1,3%), jak również

70%

w stosunku do 2007 r. (o 6,7%). Prognozy demograficzne na

60%

najbliższe lata przewidują spadek dzietności, jednak stale

50% 30%

korzystną sytuację demograficzną przez kolejne dekady oraz

20% 10% 0%

ludności na świecie. WYKRES 3.2. PKB, SPOŻYCIE PRYWATNE I NAKŁADY BRUTTO NA ŚRODKI TRWAŁE (rok poprzedni=100) 118,0

5,8

23,0

23,5

32,7

32,4

29,7

28,7

9,9

9,6

mężczyźni

kobiety

40%

utrzymujący się wzrost populacji gwarantuje Indiom bardzo

zapewni przed 2030 r. pierwsze miejsce pod względem liczby

4,7

90%

0-4 lata

5-19 lat

20-39 lat

40-64 lat

65+ lat

W 2012 r. Indie były dziesiątą gospodarką świata pod względem

116,0

wielkości produktu krajowego brutto w cenach bieżących

114,0 112,0

z wynikiem 1,8 mld USD (wobec 1,2 mld USD w 2007 r.). Kraj ten

110,0

sukcesywnie zyskuje coraz większy wpływ na kształtowanie się

108,0

światowej koniunktury (wzrost udziału z 4,7% w 2007 r. do 5,7%

106,0

w 2012 r.). Po wysokiej dynamice PKB notowanej w latach 2010-

104,0

2011 (wzrost w granicach 11,2%-7,7%), w 2012 r. obserwowano

102,0

znaczne wyhamowanie tempa wzrostu PKB (do 3,8%), jednak

100,0

prognozy MFW wskazują na stopniową poprawę kondycji

98,0 2007

2008

2009

2010

2011

PKB

2012

gospodarki indyjskiej w najbliższych latach. Wśród krajów grupy BRIICS, Indie charakteryzują się najniższą wartością PKB per capita

spożycie prywatne nakłady brutto na środki trwałe

według parytetu siły nabywczej – 1,4 tys. dolarów w 2012 r.

Strona |9 WYKRES 3.3. STRUKTURA WARTOŚCI DODANEJ BRUTTO (w %)

17,2

2011

2007

4,4

18,1

0%

13,9

4,6

10%

8,1

16,1

20%

17,7

8,4

30%

40%

7,4

16,9

50%

31,2

8,0

60%

27,8

70%

80%

90%

100%

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

Górnictwo; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

Handel i naprawy, hotele i restauracje

Transport, gospodarka magazynowa i łącznośd

Pozostałe rodzaje działalności

WYKRES 3.4. WSKAŹNIK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (rok poprzedni=100)

W latach 2008-2009 w Indiach obserwowano sukcesywny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (odpowiednio o 8,3% oraz 10,9% w skali roku do poziomu 12,0% w 2010 r.,

112,0

co spowodowane było głównie zbyt niską podażą żywności w stosunku do popytu, a także jej nieprawidłową dystrybucją.

111,0

W Indiach wysokie ceny podstawowych artykułów żywnościowych przyczyniają się do eskalacji ubóstwa oraz zadłużenia, gdyż wydatki na żywnośd stanowią ponad połowę udziału procentowego wydatków gospodarstw domowych w tym kraju. W 2011 r. notowano obniżenie tempa wzrostu cen konsumpcyjnych do 8,9%

110,0

109,0

108,0

w skali roku, jednak w 2012 r. obserwowano ich kolejne przyspieszenie (wzrost o 9,3%), co ponownie spowodowane było

107,0

drożejącą żywnością (zwłaszcza zbożami i warzywami, które są podstawą diety ludności Indii) oraz wzrostem cen paliw. Indie są krajem, w którym w okresie trzech ostatnich lat obserwuje się najwyższy wśród krajów grupy BRIICS poziom inflacji. Analitycy Międzynarodowego

Funduszu

Walutowego

106,0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ogółem

przewidują,

że w 2013 r. poziom inflacji w tym kraju nadal będzie rósł i osiągnie wartośd 10,9%.

WYKRES 3.5. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA (rok poprzedni=100) Pomimo osłabienia koniunktury gospodarczej na świecie w latach

120,0

2008-2009 produkcja przemysłowa Indii w 2009 r. zwiększyła się 115,0

o 5,3% (wobec wzrostu o 2,5% w roku poprzednim). W 2010 r.

110,0

odnotowano przyspieszenie dynamiki w przemyśle (wzrost o 8,2%),

105,0

natomiast w kolejnych latach nastąpiło jej spowolnienie (wzrost o 2,9% w 2011 r. oraz 1,0% w 2012 r.). W porównaniu z 2007 r.

100,0

znacznie poprawiła się dynamika produkcji w sekcji wytwarzanie 95,0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Przemysł ogółem

i zaopatrywanie w energię elektryczną (wzrost o 29,5%) oraz przetwórstwo przemysłowe (wzrost o 22,0%).

Górnictwo i wydobywanie

Do istotnych działów przetwórstwa zalicza się w Indiach przemysł

Przetwórstwo przemysłowe

wydobywczy, włókienniczy, chemiczny, farmaceutyczny, a także

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną

produkcję maszyn i oprogramowania informatycznego.

S t r o n a | 10

W 2012 r. eksport Indii wyniósł 295,5 mld USD i zmniejszył się o 2,4% w skali roku, natomiast import osiągnął wartośd 488,5 mld USD (wzrost o 5,2% w porównaniu z rokiem poprzednim). Ujemne saldo obrotów handlowych z zagranicą wyniosło minus 193,0 mld USD i zwiększyło się o 31,4 mld USD w skali roku. W odniesieniu do 2007 r. eksport Indii wzrósł o 96,8%, a import o 113,0%. Największy udział w eksporcie, wynoszący 23,2%, miała sekcja SITC 6. Z zagranicy najczęściej sprowadzano towary z sekcji SITC 3, której udział w imporcie wyniósł 38,0%. W 2012 r. najważniejszym partnerem handlowym Indii były Stany Zjednoczone, których udział w całkowitym eksporcie Indii zwiększył się do 12,8% (wobec 10,7% w 2011 r.), poprawiając tym samym swoją pozycję o jedno miejsce w porównaniu z rokiem poprzednim. Na drugim miejscu znalazły się Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie w 2012 r. wartośd towarów z Indii wynosiła 35,8 mld USD, co stanowiło 12,3% eksportu ogółem. Podobnie jak w latach poprzednich, do krajów o stosunkowo dużym udziale w indyjskim eksporcie należały Chiny (5,1%), Singapur (4,7%), Specjalny Region Administracyjny Hongkong (4,1%), a także Wielka Brytania, Arabia Saudyjska i Holandia (udział w granicach 2,8%-3,3%). Największa cześd towarów sprowadzanych do Indii pochodziła z Chin (10,7%), a także ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (7,8%), Arabii Saudyjskiej (6,8%), Szwajcarii (6,2%) oraz Stanów Zjednoczonych (5,1%). WYKRES 3.6. STRUKTURA OBROTÓW HANDLU ZAGRANICZNEGO W 2012 R. (w %) 1,3 Import

7,5

38,0

9,1

11,0

16,2

13,2

3,7

0,9 Eksport

9,7

0%

6,9

10%

18,8

20%

11,9

30%

40%

23,2

50%

60%

13,7

70%

14,9

80%

90%

100%

SITC 0+1 - "Żywnośd i zwierzęta żywe", " Napoje i tytoo"

SITC 2+4 - "Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw", "Oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne"

SITC 3 - "Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne"

SITC 5 - "Chemikalia i produkty pokrewne"

SITC 6 - "Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie wg surowca"

SITC 7 - "Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy"

SITC 8 - "Różne wyroby przemysłowe"

SITC 9 - "Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC"

S t r o n a | 11 INDONEZJA Wyszczególnienie

Jednostka

Ludnośd

w tys.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

230 973

234 243

237 487

240 676

243 802

246 864

Dynamika produktu krajowego brutto (ceny stałe)

rok poprzedni = 100

106,3

106,0

104,6

106,2

106,5

106,2

PKB per capita wg PPP

w dolarach międzynarodowych

3 675

3 917

4 072

4 316

4 620

4 923

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI)

rok poprzedni = 100

106,4

110,2

104,4

105,1

105,4

104,3

Dynamika liczby pracujących

rok poprzedni = 100

103,6

103,6

102,3

103,0

102,5

101,2

Stopa bezrobocia

w%

9,4

8,4

8,0

7,3

6,7

6,2

Stopa bezrobocia osób młodych

w%

.

.

.

20,7

21,9

19,3

Współczynnik aktywności zawodowej

w%

66,8

67,3

67,4

67,8

69,1

68,8

Import – cif (ceny bieżące)

w mld USD

93,1

127,5

93,8

135,3

176,9

191,0

Eksport – fob (ceny bieżące)

w mld USD

118,0

139,6

119,6

158,1

200,6

188,5

w mld USD

24,9

12,1

25,9

22,8

23,7

-2,5

rok poprzedni = 100

105,6

103,0

101,2

104,6

105,6

.

Saldo obrotów handlu zagranicznego (ceny bieżące) a

Dynamika produkcji przemysłowej (ceny stałe) a Przetwórstwo przemysłowe.

WYKRES 4.1. STRUKTURA LUDNOŚCI W 2012 R. WEDŁUG WIEKU Liczba ludności w Indonezji w 2012 r. wyniosła 246 864 tys., co uplasowało ją na czwartym miejscu na świecie i trzecim wśród krajów BRIICS. W 2012 r. notowano w Indonezji najwyższy – spośród omawianych krajów – wzrost liczby mieszkaoców, zarówno w stosunku do 2007 r. (o 6,9%), jak również w porównaniu do roku poprzedniego (podobnie jak w Indiach – o 1,3%). Mimo stale rosnącej liczby mieszkaoców, udział w globalnej populacji w ciągu ostatnich pięciu lat nie uległ zmianie i we wszystkich latach okresu

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

2007-2012 kształtował się na poziomie 3,5%. Korzystne prognozy 0-4 lata

demograficzne, w szczególności znaczny odsetek osób młodych (46,0% poniżej 25 r.ż. w 2012 r.), gwarantują w przyszłości wysoką podaż pracy oraz duży rynek konsumentów, zapewniając wzrost gospodarczy.

4,6

5,7

24,6

24,7

32,1

32,4

28,6

27,4

10,2

9,8

mężczyźni

kobiety

5-19 lat

20-39 lat

40-64 lat

65+ lat

W 2012 r. Indonezja była szesnastą gospodarką świata oraz piątą w Azji Południowo-Wschodniej pod względem wielkości produktu krajowego brutto w cenach bieżących (878,5 mld USD) z udziałem

WYKRES 4.2. PKB, SPOŻYCIE PRYWATNE I NAKŁADY BRUTTO NA ŚRODKI TRWAŁE (rok poprzedni=100)

w tworzeniu globalnego PKB na poziomie 1,4%. Tempo wzrostu produktu krajowego brutto Indonezji w 2012 r. wyniosło 6,2% i było

112,0

nieznacznie niższe niż w roku poprzednim (o 0,3 p.proc). Spośród

110,0

krajów BRIICS wyższą dynamikę PKB obserwowano tylko w Chinach. W latach 2008-2012 średnie roczne tempo wzrostu PKB w Indonezji

108,0

wyniosło 5,9%. Pogorszenie koniunktury w gospodarce światowej

106,0

nie wywarło większego wpływu na gospodarkę Indonezji, która 104,0

w 2009 r. była jednym z niewielu krajów na świecie, w którym

102,0

odnotowano wzrost gospodarczy (o 4,6%). Zgodnie z prognozami

100,0 2007

2008

2009

2010

2011

PKB spożycie prywatne nakłady brutto na środki trwałe

2012

MFW dynamika PKB w kolejnych dwóch latach nieznacznie się obniży do 5,3%-5,5% w skali roku. Produkt krajowy brutto per capita według parytetu siły nabywczej wyniósł w 2012 r. 4,9 tys. dolarów, co dało Indonezji przedostatnie miejsce wśród krajów BRIICS.

S t r o n a | 12 WYKRES 4.3. STRUKTURA WARTOŚCI DODANEJ BRUTTO (w %)

2011

14,7

2007

12,7

13,7

0%

12,0

10%

20%

30%

24,3

10,2

27,0

7,7

40%

50%

13,8

15,0

60%

6,6

17,7

6,7

17,8

70%

80%

90%

100%

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

Górnictwo; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

Handel i naprawy, hotele i restauracje

Transport, gospodarka magazynowa i łącznośd

Pozostałe rodzaje działalności

WYKRES 4.4. WSKAŹNIK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (rok poprzedni=100)

W 2008 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w Indonezji przekroczył 10% (wobec wzrostu o 6,4% w roku poprzednim), na co podstawowy wpływ miał wysoki (o 17,0%)

118,0 116,0

wzrost cen żywności. W 2009 r. ceny ogółem rosły znacznie wolniej (4,4% w skali roku), jednak w kolejnych dwóch latach ich dynamika przekroczyła poziom 5% (wzrost odpowiednio o 5,1% w 2010 r. oraz

114,0 112,0

o 5,4% w 2011 r.). W 2012 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych

110,0

wzrosły w Indonezji o 4,3% i był to najniższy wzrost notowany

108,0

w okresie pięciu ostatnich lat, co w głównej mierze było efektem

106,0

znacznie wolniejszego niż w latach poprzednich wzrostu cen żywności.

Według

prognoz

Międzynarodowego

Funduszu

104,0 2007

Walutowego w 2013 r. wskaźnik cen konsumpcyjnych w Indonezji

2008

Ogółem

2009

2010

2011

2012

Żywnośd i napoje bezalkoholowe

ukształtuje się na poziomie 7,3%.

WYKRES 4.5. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA (rok poprzedni=100)

Po osłabieniu koniunktury gospodarczej na świecie w 2009 r. w Indonezji zaobserwowano spadek produkcji w sekcji górnictwo

132,0

i wydobywanie (o 6,6% wobec wzrostu o 15,3% w roku

128,0

poprzednim), natomiast w sekcji przetwórstwo przemysłowe

124,0

nastąpił wzrost produkcji (o 1,2% wobec wzrostu o 3,0% w roku

120,0 116,0

poprzednim). W kolejnych dwóch latach wysokim wzrostem

112,0

charakteryzowała

108,0

(odpowiednio o 30,2% i 23,7%). W sekcji przetwórstwo

104,0

przemysłowe

100,0

przyspieszenie dynamiki (wzrost o 4,6% oraz 5,6%). Na tle 2007 r.

96,0

odnotowano poprawę produkcji przemysłowej w sekcji górnictwo

92,0 2007

2008

Górnictwo i wydobywanie

2009

2010

2011

Przetwórstwo przemysłowe

w

się

sekcja

omawianym

górnictwo

okresie

i wydobywanie

zaobserwowano

i wydobywanie (o 73,5%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 15,1%). Wydobycie gazu i ropy naftowej, a także m.in. przemysł włókienniczy, samochodowy oraz produkcja urządzeo medycznych należały do ważniejszych działów przemysłu w

Indonezji.

S t r o n a | 13 Obserwowany od pierwszych lat XXI wieku trend spadkowy

WYKRES 4.6. STOPA BEZROBOCIA (w %)

bezrobocia w Indonezji utrzymał się do 2012 r., gdy wskaźnik stopy bezrobocia wyniósł 6,2% (spadek o 0,5 p.proc. w porównaniu z 2011 r. i o 3,2 p.proc. w porównaniu z 2007 r.). Stopa bezrobocia osób młodych w 2012 r. wyniosła 19,3% i była niższa o 2,6 p.proc. niż w poprzednim roku. Współczynnik aktywności zawodowej w 2012 r., pomimo niewielkiego spadku w stosunku do roku poprzedniego (o 0,3 p.proc.), utrzymał się na wysokim poziomie – 68,8% (wobec 66,8% w 2007 r.). Było to rezultatem m.in. wolniejszego niż w poprzednich latach przyrostu liczby pracujących (wzrost o 1,2% w skali roku oraz o 13,2% w stosunku do 2007 r.).

W 2012 r. eksport Indonezji wyniósł 188,5 mld USD i zmniejszył się o 6,0% w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast import osiągnął wartośd 191,0 mld USD (wzrost o 8,0% w skali roku). W wyniku zmniejszenia się wartości eksportu oraz utrzymującej się relatywnie wysokiej dynamice importu notowano deficyt w obrotach towarowych z zagranicą wynoszący minus 2,5 mld USD (w porównaniu z 23,7 mld USD nadwyżki w 2011 r.). W odniesieniu do 2007 r. eksport Indonezji wzrósł o 59,7%, a import o 105,1%. Na zwiększenie importu najbardziej wpłynęły towary z sekcji SITC 7 oraz SITC 3. Udział wartości towarów z tych sekcji w wartości towarów sprowadzanych z zagranicy ogółem wyniósł odpowiednio 33,1% i 22,3%. Eksportowano najczęściej towary z sekcji SITC 3 i SITC 2+4 (odpowiednio 33,3% i 21,3% eksportu ogółem). W strukturze geograficznej handlu zagranicznego Indonezji głównymi partnerami w eksporcie są kraje Azji. W 2012 r. największym odbiorcą towarów pochodzących z Indonezji była Japonia, której udział w eksporcie ogółem wyniósł 15,8%. Kolejne miejsca pod względem udziału w całkowitym eksporcie tego kraju, podobnie jak w latach poprzednich, zajmowały Chiny (11,4%), Singapur (9,0%) oraz Korea Południowa (7,9%). Podobnie jak eksport, również import Indonezji związany jest z rynkami azjatyckimi. Najwięcej towarów importowanych pochodziło z Chin (15,3%), Singapuru (13,6%), Japonii (11,9%), a także Malezji, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych oraz Tajlandii (w granicach 6,4%-6,0%). WYKRES 4.7. STRUKTURA OBROTÓW HANDLU ZAGRANICZNEGO W 2012 R. (w %) 1,2 Import

7,4

4,8

22,3

12,3

15,6

33,1

3,3

1,1 Eksport

6,1

0%

21,3

10%

33,3

20%

30%

40%

5,6

50%

60%

11,9

70%

12,0

80%

8,7

90%

100%

SITC 0+1 - "Żywnośd i zwierzęta żywe", " Napoje i tytoo"

SITC 2+4 - "Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw", "Oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne"

SITC 3 - "Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne"

SITC 5 - "Chemikalia i produkty pokrewne"

SITC 6 - "Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie wg surowca"

SITC 7 - "Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy"

SITC 8 - "Różne wyroby przemysłowe"

SITC 9 - "Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC"

S t r o n a | 14 CHINY Wyszczególnienie Ludnośd

Jednostka

2007

2008

2009

2010

2011

2012

w tys.

1 334 344

1 342 733

1 351 248

1 359 821

1 368 440

1 377 065

Dynamika produktu krajowego brutto (ceny stałe)

rok poprzedni = 100

114,2

109,6

109,2

110,4

109,4

107,8

PKB per capita wg PPP

w dolarach międzynarodowych

5 526

6 145

6 730

7 487

8 305

9 055

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI)

rok poprzedni = 100

104,8

105,9

99,3

103,3

105,4

102,6

Dynamika liczby pracujących

rok poprzedni = 100

100,5

100,3

100,3

100,4

100,4

100,4

w%

4,0

4,2

4,3

4,1

4,1

4,1

Stopa bezrobocia osób młodych

w%

.

.

.

.

.

.

Współczynnik aktywności zawodowej

w%

59,5

59,5

59,7

.

.

.

Import – cif (ceny bieżące)

w mld USD

956,2

1131,6

1004,2

1396,2

1742,9

1817,8

Eksport – fob (ceny bieżące)

w mld USD

1217,8

1428,7

1201,8

1578,3

1899,2

2048,9

Saldo obrotów handlu zagranicznego (ceny bieżące)

w mld USD

261,6

297,0

197,6

182,1

156,3

231,2

16,5

11,7

10,7

13,3

9,7

.

Stopa bezrobocia

a

Wartości dodana brutto w przetwórstwie przemysłowym a Bezrobocie rejestrowane; w obszarach miejskich.

w%

Chiny są trzecim pod względem powierzchni i pierwszym pod

WYKRES 5.1. STRUKTURA LUDNOŚCI W 2012 R. WEDŁUG WIEKU

względem zaludnienia krajem świata. Według szacunków ONZ

100%

w 2012 r. terytorium Paostwa Środka zamieszkiwało ponad 1 377

90%

mln ludzi, tj. 19,4% ludności całego globu. Chociaż liczba mieszkaoców Chin zwiększyła się o 3,2% w porównaniu do 2007 r.

80% 70% 50%

zmniejszył się w tym okresie o 0,5 p.proc. Rosnąca populacja była

40%

aktualne prognozy demograficzne przewidują niekorzystne zmiany. Według ONZ w przeciągu kilkunastu lat (do 2028 r.) Chiny utracą

33,5

34,0

32,5

32,7

19,1

17,8

6,7

6,2

mężczyźni

kobiety

30% 20% 10% 0%

przewagę liczebną na rzecz Indii. Ponadto Chioczycy będą musieli zmierzyd się z konsekwencjami wprowadzenia w 1977 r. polityki

9,3

60%

(wobec wzrostu o 0,6% w skali roku), to udział w globalnej populacji

przez lata najmocniejszym filarem chioskiej gospodarki, jednak

8,1

0-4 lata

5-19 lat

20-39 lat

40-64 lat

65+ lat

jednego dziecka, czyli znacznym obniżeniem współczynnika dzietności, starzeniem się społeczeostwa oraz zmniejszeniem populacji ludzi młodych, co skutkuje spadkiem liczby ludności w wieku produkcyjnym.

Produkt krajowy brutto Chin w 2012 r. ukształtował się na poziomie 8,2 mld USD (w cenach bieżących), co dało chioskiej gospodarce drugą pozycję (po Stanach Zjednoczonych) pod

WYKRES 5.2. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (rok poprzedni=100)

względem światowego PKB. Chiny sukcesywnie zyskują coraz

116,0

większy wpływ na tworzenie światowego produktu krajowego

114,0

brutto (wzrost udziału z 10,8% w 2007 r. do 14,7% w 2012 r.).

112,0

Spośród krajów BRIICS, w 2012 r. w Chinach notowano najwyższe

110,0

tempo wzrostu PKB – 7,8% (wobec 9,4% w 2011 r.), przy czym było

108,0 106,0

ono jednocześnie najniższe od 2000 r. Zgodnie z prognozami MFW

104,0

dynamika PKB w najbliższych latach ulegnie dalszemu obniżeniu

102,0

(do 7,3% w 2014 r.). Produkt krajowy brutto na 1 mieszkaoca

100,0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

według parytetu siły nabywczej w 2012 r. wyniósł 9,1 tys. dolarów.

S t r o n a | 15 WYKRES 5.3. STRUKTURA WARTOŚCI DODANEJ BRUTTO (w %)

2011

10,1

2007

10,8

0%

7,8

32,2

32,9

8,7

10%

6,8

20%

30%

11,2

5,8

40%

4,6

10,0

50%

27,3

5,5

60%

26,4

70%

80%

90%

100%

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

Górnictwo; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

Handel i naprawy, hotele i restauracje

Transport, gospodarka magazynowa i łącznośd

Pozostałe rodzaje działalności

W 2007 r. Chiny charakteryzowały się jednym z najniższych WYKRES 5.4. WSAŹNIK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (rok poprzedni=100)

w grupie krajów BRIICS (po Brazylii) wskaźnikiem inflacji (4,8%). W 2008 r. obserwowano przyspieszenie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych do poziomu 5,9% w skali roku, natomiast

115,0

w 2009 r. – szczytowym roku kryzysu, po raz pierwszy od sześciu lat

113,0

obserwowano w Paostwie Środka niekorzystną dla wzrostu

111,0

gospodarczego deflację. Spadek cen wyniósł 0,7% i związany był

109,0

głównie z obniżeniem opłat za użytkowanie mieszkania i nośniki

107,0

energii, transport i komunikację, rekreację i kulturę oraz odzież. W 2010 r. notowano wzrost cen do poziomu 3,3% w skali roku.

105,0

W 2011 r. na przekraczający 5% wzrost wskaźnika wpływ miały

103,0

rosnące

suszy

101,0

w środkowych Chinach oraz wysokie ceny ropy na rynkach

99,0

ceny

żywności

będące

rezultatem

m.in.

2007

światowych. W 2012 r. znacznie wolniejszy wzrost cen artykułów

2008

Ogółem

żywnościowych wpłynął na obniżenie wskaźnika CPI ogółem

2009

2010

2011

2012

Żywnośd i napoje bezalkoholowe

do poziomu 2,6%. Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2013 r. tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w Chinach przyspieszy nieznacznie i wyniesie 2,7% w skali roku.

WYKRES 5.5. WARTOŚD DODANA BRUTTO W PRZETWÓRSTWIE

Po pogorszeniu sytuacji gospodarczej na świecie, w Chinach w 2009

PRZEMYSŁOWYM (W %)

r.

odnotowano

w przetwórstwie 18

wzrost

przemysłowym

wartości w

dodanej

porównaniu

do

brutto roku

poprzedniego o 10,7%. W 2010 r. wartośd dodana brutto

16

w przetwórstwie przemysłowym wzrosła (o 13,3%), natomiast

14

w 2011 r. zaobserwowano osłabienie tempa wzrostu (do 9,7%).

12

Chiny są światowym liderem pod względem wartości dodanej

10

brutto produkcji przemysłowej. Przemysł tego kraju jest bardzo

8

zróżnicowany. Dużą rolę odgrywa wydobywanie rud metali

6

(m.in. żelaza i aluminium), węgla i ropy oraz ich przetwarzania (m.in. produkcja stali). Przetwórstwo przemysłowe Chin było

4

w największym

2

stopniu

skoncentrowane

na

produkcji

włókienniczo-odzieżowej, chemicznej, a także produkcji maszyn

0 2007

2008

2009

2010

2011

(w tym specjalnego użytku), części i akcesoriów samochodowych oraz elektronice.

S t r o n a | 16

WYKRES 5.6. STRUKTURA WIEKOWA PRACUJĄCYCH

Stopa bezrobocia w Chinach utrzymywała się w 2012 r. na stosunkowo niskim poziomie i wyniosła 4,1% (pozostała na poziomie sprzed roku, a w stosunku do 2007 r. nieznacznie wzrosła – o 0,1 p.proc.). W Chinach obserwowano niewielki wzrost liczby pracujących, w 2012 r. wyniósł on 0,4% w porównaniu z 2011 r. i 1,8% w porównaniu z 2007 r.

W Chinach, w analizowanym okresie, obserwowano wzrost zarówno importu jak i eksportu (odpowiednio o 4,3% i o 7,9%). Dodatnie saldo obrotów handlowych z zagranicą zwiększyło się o 74,8 mld USD osiągając wartośd 231,2 mld USD. W odniesieniu do 2007 r. eksport Chin wzrósł o 68,3%, a import o 90,1%. Po stronie eksportu największy wpływ na obroty handlu zagranicznego miały towary z sekcji SITC 7 oraz SITC 8, których udział w eksporcie wyniósł odpowiednio 47,1% i 26,1%. Z zagranicy najczęściej sprowadzano towary z sekcji SITC 7 (35,9% wartości importu ogółem). Głównymi odbiorcami chioskich towarów były Stany Zjednoczone oraz Specjalny Region Administracyjny Hongkong (odpowiednio 17,2% i 15,7% wartości eksportu ogółem). Głównym odbiorcą chioskich towarów w 2012 r., podobnie jak w latach poprzednich, były Stany Zjednoczone (352,4 mld USD, co stanowiło 17,2% eksportu Chin ogółem). Na drugim miejscu znalazł się Specjalny Region Administracyjny Hongkong (wzrost udziału z 14,1% w 2011 r. do 15,8% w 2012 r.). Ważnym partnerem eksportowym Chin pozostaje także Japonia, chociaż w 2012 r. notowano nieznaczny spadek jej udziału w eksporcie ogółem (o 0,4 p.proc.) w porównaniu z rokiem poprzednim (7,8%). Kolejne pozycje zajmowały Rosja, Wielka Brytania, Indie, Holandia, Niemcy oraz Korea Południowa, a udział tych krajów w całkowitym eksporcie oscylował w granicach 2,2%-4,3%. Po stronie importu do najważniejszych partnerów Chin należały Japonia (9,8% całego importu), Korea Południowa (9,2%), Stany Zjednoczone (7,1%), a także Niemcy (5,1%) i Australia (4,3%).

WYKRES 5.7. STRUKTURA OBROTÓW HANDLU ZAGRANICZNEGO W 2012 R. (w %) 2,2 Import

15,6

2,7 Eksport

17,2

9,8

8,0

35,9

7,5

1,5

3,8

0,1 5,5

16,3

47,1

26,1

0,7 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SITC 0+1 - "Żywnośd i zwierzęta żywe", " Napoje i tytoo"

SITC 2+4 - "Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw", "Oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne"

SITC 3 - "Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne"

SITC 5 - "Chemikalia i produkty pokrewne"

SITC 6 - "Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie wg surowca"

SITC 7 - "Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy"

SITC 8 - "Różne wyroby przemysłowe"

SITC 9 - "Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC"

S t r o n a | 17 REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI Wyszczególnienie

Jednostka

Ludnośd

2007

2008

2009

2010

2011

2012

w tys.

49 603

50 267

50 890

51 452

51 949

52 386

Dynamika produktu krajowego brutto (ceny stałe)

rok poprzedni = 100

105,5

103,6

98,5

103,1

103,5

102,5

PKB per capita wg PPP

w dolarach międzynarodowych

9 798

10 251

10 084

10 441

10 942

11 281

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI)

rok poprzedni = 100

106,2

110,0

107,2

104,1

105,0

105,7

Dynamika liczby pracujących

rok poprzedni = 100

100,4

103,0

97,0

97,1

101,6

101,9

w%

22,3

22,8

23,9

24,9

24,7

25,1

w%

46,5

45,5

48,1

50,5

49,8

51,5

w%

57,2

58,0

56,1

54,3

54,2

54,8

w mld USD

79,9

94,9

64,4

80,1

99,7

101,4

w mld USD

69,8

84,5

62,6

81,8

96,9

87,4

w mld USD

-10,1

-10,4

-1,8

1,7

-2,8

-14,0

104,2

99,6

86,2

104,6

102,8

102,5

Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia osób młodych Współczynnik aktywności zawodowej

a

Import – cif (ceny bieżące) a

Eksport – fob (ceny bieżące) Saldo obrotów handlu zagranicznego (ceny bieżące) b

Dynamika produkcji przemysłowej (ceny stałe) rok poprzedni = 100 a Włączając eksport złota. b Przetwórstwo przemysłowe.

Liczba mieszkaoców RPA w 2012 r. wyniosła 52 386 tys., tj.

WYKRES 6.1. STRUKTURA LUDNOŚCI W 2012 R. WEDŁUG WIEKU

o 0,8% więcej niż przed rokiem oraz o 5,6% więcej niż w 2007 r.

100%

Mieszkaocy tego kraju stanowili 0,7% globalnej populacji, będąc

90%

jednocześnie najmniej zaludnionym i terytorialnie najmniejszym

80%

spośród krajów BRIICS. Według prognoz ONZ RPA ma wyjątkowo

4,1

6,7

20,1

22,9

70% 60%

korzystny rozkład ludności ze względu na wiek (w 2012 r. 48,6%

50%

poniżej 25 r. ż.).

40%

35,7

30% 20% 10% 0%

WYKRES 6.2. PKB, SPOŻYCIE PRYWATNE I NAKŁADY BRUTTO NA ŚRODKI TRWAŁE (rok poprzedni=100)

0-4 lata

32,8

29,1

27,4

11,0

10,2

mężczyźni

kobiety

5-19 lat

20-39 lat

40-64 lat

65+ lat

116,0 114,0

Spośród krajów grupy BRIICS Republika Południowej Afryki

112,0

charakteryzuje się najniższą wartością produktu krajowego brutto

110,0

w cenach bieżących, który w 2012 r. kształtował się na poziomie

108,0

384,3 mld USD (wobec 285,8 mld USD w 2007 r.). Udział RPA

106,0 104,0

w tworzeniu światowego PKB jest niewielki, i w 2012 r., podobnie

102,0

jak w latach poprzednich, wyniósł 0,7%. Po względnie stabilnym

100,0

tempie wzrostu gospodarczego w latach 2010-2011, w roku

98,0

kolejnym obserwowano osłabienie dynamiki produktu krajowego

96,0

brutto (wzrost o 2,5%). Republika Południowej Afryki należy

94,0 2007

2008

2009

2010

2011

PKB spożycie prywatne nakłady brutto na środki trwałe

2012

do najzamożniejszych krajów na kontynencie afrykaoskim – w 2012 r. PKB per capita według parytetu siły nabywczej wyniósł 11,4 tys. dolarów.

S t r o n a | 18

WYKRES 6.3. STRUKTURA WARTOŚCI DODANEJ BRUTTO (w %)

2011

2,4

12,7

2007

3,0

11,1

0%

13,4

4,5

17,0

10%

20%

14,5

3,2

30%

8,2

13,3

40%

44,3

9,2

43,2

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

Górnictwo; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

Handel i naprawy, hotele i restauracje

Transport, gospodarka magazynowa i łącznośd

Pozostałe rodzaje działalności

WYKRES 6.4. WSKAŹNIK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (rok poprzedni=100)

Dynamiczny wzrost gospodarczy RPA w latach 2004-2008 oparty na eksploatacji surowców został wyhamowany w 2008 r. przez kryzys

115,0

na rynkach światowych. Skutkiem tych zmian był wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 10,0% w skali roku (wobec

113,0

6,2% w 2007 r.). W 2009 r. ceny rosły wolniej i wzrost wyniósł 7,2%.

111,0

W 2010 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych osiągnął

109,0

wartośd najniższą w omawianym okresie i wyniósł – 4,1%, na co

107,0

głównie wpłynęło znaczne wyhamowanie tempa wzrostu cen żywności. W 2011 r. obserwowano wzrost cen do poziomu 5,0%

105,0

w skali roku, a w 2012 r. o kolejne 0,7 p.proc. Na 2013 r.

103,0

prognozowany jest dalszy, chod nieznaczny (o 0,2 p.proc.) wzrost

101,0 2007

inflacji związany m.in. podwyżką cen paliw oraz ponownym

2008

2009

Ogółem

przyspieszeniem tempa wzrostu cen żywności.

WYKRES 6.5. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA (rok poprzedni=100)

2010

2011

2012

Żywnośd i napoje bezalkoholowe

W efekcie osłabienia koniunktury na świecie, a tym samym

106,0

ograniczonego

103,0

produkcji przemysłowej w Republice Południowej Afryki. W 2009 r.

popytu

na

surowce

nastąpiło

zmniejszenie

w sekcji górnictwo i wydobywanie notowano spadek produkcji

100,0

o 6,6%, 97,0

w

przetwórstwie

przemysłowym

o

13,8%

oraz

w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną o 3,4%.

94,0

Kolejny rok przyniósł poprawę w tym zakresie, jednak wynikała

91,0

ona w dużej mierze z niskiej bazy roku poprzedniego. W latach 2011 i 2012 w sekcji górnictwo i wydobywanie notowano

88,0

pogłębiające

85,0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

się

osłabienie

dynamiki

produkcji

(spadek

odpowiednio o 0,8% i 3,2%). Jedyną sekcją, w której obserwowano wzrost produkcji w omawianym okresie było przetwórstwo

Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną

przemysłowe (wzrost o 2,8% oraz o 2,5%). W stosunku do 2007 r. poprawę dynamiki notowano jedynie w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie

w

energię

elektryczną

(wzrost

o

1,5%).

S t r o n a | 19 WYKRES 6.6. STOPA BEZROBOCIA (w %)

W Republice Południowej Afryki stopa bezrobocia w 2012 r. utrzymywała się na wysokim poziomie i wyniosła 25,1% (wobec 24,7% w 2011 r. i 22,3% wobec 2007 r.). Wśród osób młodych w 2012 r. notowano stopę bezrobocia na poziomie 51,5% (wzrost o 1,7 p.proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i o 5,0 p.proc. w porównaniu z 2007 r.). Współczynnik aktywności zawodowej kształtował się w 2012 r. na poziomie 54,8% (wobec 54,2% w 2011 r. i 57,2% w 2007 r.). W Republice Południowej Afryki obserwowano wzrost liczby pracujących w 2012 r. o 1,9% w porównaniu z rokiem poprzednim oraz nieznaczny w stosunku do 2007 r. – 0,4%.

W 2012 r. w Republice Południowej Afryki obserwowano relatywnie wysoki spadek wartości eksportu w skali roku wynoszący 9,9%. Jednocześnie wartośd towarów sprowadzanych z zagranicy zwiększyła się o 1,7%, skutkiem czego pogłębieniu uległ deficyt salda obrotów towarowych osiągając poziom minus 14,0 mld USD (wobec minus 2,8 mld USD w 2011 r.). W odniesieniu do 2007 r. eksport Republiki Południowej Afryki wzrósł o 25,2%, a import o 27,0%. Znaczny udział w imporcie miały towary z sekcji SITC 7 oraz SITC 3 (odpowiednio 34,3% i 22,5%). Eksport obejmował głównie produkty z sekcji SITC 6, SITC 2+4 oraz SITC 7 (odpowiednio 24,6%, 18,9% i 18,4%). Najważniejszym kierunkiem eksportowym Republiki Południowej Afryki były Chiny, gdzie w 2012 r. sprzedano towary o łącznej wartości 10,1 mld USD, i stanowiło to 11,6% eksportu ogółem. W pierwszej trójce odbiorców towarów z RPA znalazły się także Stany Zjednoczone oraz Japonia, których udział w całkowitym eksporcie tego kraju wyniósł odpowiednio 8,7% oraz 6,2% (wobec 8,9% i 8,2% w 2011 r.). Do ważnych kierunków eksportowych RPA należały również Niemcy (udział 4,8%) i Indie (4,2%), które w 2012 r. w stosunku do roku poprzedniego wyprzedziły Wielką Brytanię (3,9%). Wśród krajów afrykaoskich do najważniejszych odbiorców towarów z Republiki Południowej Afryki należały Zambia i Zimbabwe z udziałem na poziomie 2,8% i 3,1%. Również po stronie importu najważniejszym partnerem handlowym RPA były Chiny (14,4% importu tego kraju). Znaczna częśd towarów pochodziła z Niemiec (10,1%), Arabii Saudyjskiej (7,7%), ze Stanów Zjednoczonych (7,4%), Japonii oraz Indii (odpowiednio 4,6% i 4,5%).

WYKRES 6.7. STRUKTURA OBROTÓW HANDLU ZAGRANICZNEGO W 2012 R. (w %)

Import

5,3

3,1

22,5

10,3

10,2

34,3

6,2

8,2

2,0 Eksport

7,2

0%

18,9

10%

11,3

20%

30%

7,1

40%

24,6

50%

18,4

60%

70%

80%

10,4

90%

100%

SITC 0+1 - "Żywnośd i zwierzęta żywe", " Napoje i tytoo"

SITC 2+4 - "Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw", "Oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne"

SITC 3 - "Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne"

SITC 5 - "Chemikalia i produkty pokrewne"

SITC 6 - "Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie wg surowca"

SITC 7 - "Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy"

SITC 8 - "Różne wyroby przemysłowe"

SITC 9 - "Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC"

S t r o n a | 20 Dane pobrano z baz w okresie 7-16.10.2013 r. ŹRÓDŁA: “World Population Prospects the 2012Revision” http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/panel_population.htm, “Database of OECD” http://stats.oecd.org/Index.aspx “World Economic Outlook Database” - IMF, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/index.aspx “ILOSTAT Database” http://www.ilo.org/ilostat “National Accounts Main Aggregates Database“ http://unstats.un.org/unsd/snaama/introduction.asp “Monthly Bulletin of Statistics Online” , UN ,http://unstats.un.org/unsd/mbs/app/DataSearchTable.aspx “United Nations Commodity Trade Statistics Database”, http://comtrade.un.org/pb/FileFetch.aspx?docID=4044&type=special%20tables, "BRICS Joint Statistical Publication 2013", http://www.statssa.gov.za/news_archive/Docs/FINAL_BRICS%20PUBLICATION_PRINT_23%20MARCH%202013_Reworked.pdf

View more...

Comments

Copyright © 2017 DOCUMEN Inc.