TIẾT 10 VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT

May 15, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download TIẾT 10 VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT...

Description

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT CHÀ CANG

TIẾT 10 : VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT SINH HỌC 10

Tác giả: GV Đặng Thị Tường Vân Tổ: Hóa- Sinh- Địa- TD Năm học :2013- 2014

Kể tên các thành phần cấu trúc trên màng sinh chất và chức năng cơ bản của màng sinh chất? Glicoprotein

4 5

1 2

Colesteron Lớp kép photpholipit

3 Protein xuyên màng

Protein bám màng

TIẾT 10 VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT

VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT

Vậy vận chuyển các chất qua màng sinh chất có những phương thức nào ?

VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT

CÁC PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN QUA MÀNG

Vận chuyển thụ động

Vận chuyển chủ động

Nhập bào Xuất bào

VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT I. VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG 1. Khái niệm:

THÍ NGHIỆM

Nước Thuốc tím

VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT I. VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG 1. Khái niệm:

Quan sát sơ đồ, nhận xét sự vận chuyển của nước và chất hòa tan qua màng ( Nồng độ thấp ) ( Nồng độ cao ) SC? Chất hòa tan

Chất hòa tan

Khuếch tán Thẩm thấu Phân tử H2O ( Nồng độ cao )

Phân tử H2O ( Nồng độ thấp ) Màng sinh chất

Khuếch tán là sự chuyển động ngẫu nhiên của các phân tử đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp Thẩm thấu là hiện tượng nước(dung môi) Hiện tượng khuếch tán qua màng sinh chất từ nơi có khuếch tánthế là gì, thế nước cao đến nơi có nước thấp thẩm thấu là gì?

Quan sát video sau và cho biết vận chuyển thụ động là gì?

Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuyển các chất qua màng từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp mà không tiêu tốn năng lượng

VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT I. VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG 2. Các con đường vận chuyển thụ động: Quan sát hình (các con đường vận chuyển thụ động) - các chất khuếch tán qua màng SC theo những cách nào?

Prôtêin xuyên màng

Prôtêin xuyên màng Lớp kép photpho lipit

a. Khuyếch tán trực tiếp qua lớp kép photpho lipit b. Khuyếch tán qua kênh protein xuyên màng

VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT I. VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG 2. Các con đường vận chuyển thụ động:

Quan sát hình sơ đồ các kiểu vận chuyển các chất qua màng + nghiên cứu SGK trang 48 - hoàn thành phiếu học tập số 1?

2. Các con đường vận chuyển thụ động:

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 Khuyếch tán qua lớp phopholipit kép: Chất ………… (1) ………và có kích thước… (2) ….(Vd: … (3) ………….)

Khuyếch tán qua kênh prôtêin xuyên màng: Chất ……… (4) ………… và có kích thước… (5) … (Vd: … (6) ………

A B

phân cực, ion không phân cực

C

lớn

E

O2, CO2

D

nhỏ

F

Glucôzơ

)

2. Các con đường vận chuyển thụ động:

ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Khuyếch tán qua lớp phopholipit kép: Chất ………… (1) ………và có kích thước… (2) ….(Vd: … (3) ………….)

Khuyếch tán qua kênh prôtêin xuyên màng: Chất ……… (4) ………… và có kích thước… (5) … (Vd: … (6) ……… A

phân cực, ion

C

lớn

E

O2, CO2

B

không phân cực

D

nhỏ

F

Glucôzơ

)

VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT I. VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG 2. Các con đường vận chuyển thụ động: Các phân tử nước còn được thẩm thấu vào màng SC theo cơ chế nào ?

Aquaporin

VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT I. VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG 3. Các loại môi trường:

Tốc độ khuếch tán các chất qua màng còn phụ thuộc vào sự chênh lệch về nồng độ giữa môi trường bên trong và bên ngoài tế bào cũng như các đặc tính lí hóa của chúng

Ngoài màng

Môi trường ưu trương

Môi trường nhược trương

Trong màng PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 Môi trường Ưu trương

Đẳng trương Nhược trương

C chất tan

Chiều khuếch tán

Quan sát hình ảnh 3 loại môi trường và Chất tan phiếu hoàn thành học tập số 2?

Môi trường đẳng trương

Ngoài màng

Môi trường ưu trương

Môi trường nhược trương

Trong màng ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 Môi trường

C chất tan

Ưu trương

C ngoài > Ctrong

Đẳng trương

C ngoài =

Nhược trương

C ngoài < C trong

Ctrong

Chiều khuếch tán Chất tan: MT -> TB Nước: TB -> MT

Chất tan: MT TB Nước: TB MT Chất tan: MT
View more...

Comments

Copyright © 2017 DOCUMEN Inc.